EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1640

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1640, 12. august 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks tööjõu valdkonna 2022. aasta lisateema „Kutseoskused“ muutujate ning teema „Pension ja tööturul osalemine“ kaheksa aasta põhiste muutujate arvu ja nimetused (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/5463

OJ L 370, 6.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1640/oj

6.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 370/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1640,

12. august 2020,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks tööjõu valdkonna 2022. aasta lisateema „Kutseoskused“ muutujate ning teema „Pension ja tööturul osalemine“ kaheksa aasta põhiste muutujate arvu ja nimetused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/1700, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, (1)eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Et katta asjakohaste alamteemade puhul kindlaks tehtud vajadusi, peaks komisjon täpsustama tööjõu valdkonna andmekogumi muutujate arvu ja nimetused.

(2)

Komisjon peaks kindlaks määrama tööjõu valdkonna lisateema „Kutseoskused“ muutujate ning üksikasjaliku teema „Pension ja tööturul osalemine“ kaheksa aasta põhiste muutujate arvu ja nimetused.

(3)

Kogutavate muutujate arv ei tohiks ületa määruse (EL) 2019/1700 jõustumise ajal kogutud tööjõu valdkonna muutujate arvu rohkem kui 5 %,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tööjõu valdkonna 2022. aasta lisateema „Kutseoskused“ muutujate ning teema „Pension ja tööturul osalemine“ kaheksa aasta põhiste muutujate arv ja nimetused on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. august 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 261I, 14.10.2019, lk 1.


LISA

Tööjõu valdkonna 2022. aasta lisateema „Kutseoskused“ muutujate ning teema „Pension ja tööturul osalemine“ kaheksa aasta põhiste muutujate arv ja nimetused

Teema

Alamteema

Muutuja tunnuskood

Muutuja nimetus

03c. Tööturul osalemine - 11 kogutavat muutujat (11 lisateemaga seotud)

Kutseoskused

DIGITAL

Digiseadmete abil tehtavale kulunud aeg põhitöökohal või viimasel töökohal

READING

Tööga seotud käsiraamatute ja tehniliste dokumentide lugemisele kulunud aeg põhitöökohal või viimasel töökohal

CALCULATE

Suhteliselt keerukatele arvutustele kulunud aeg põhitöökohal või viimasel töökohal

PHYSICAL

Raske füüsilise töö tegemisele kulunud aeg põhitöökohal või viimasel töökohal

DEXTERITY

Näpuosavust nõudvatele ülesannetele kulunud aeg põhitöökohal või viimasel töökohal

COMMINT

Sama ettevõtte või organisatsiooni inimestega suhtlemiseks kulunud aeg põhitöökohal või viimasel töökohal

COMMEXT

Väljastpoolt ettevõtet või organisatsiooni pärit inimestega suhtlemiseks kulunud aeg põhitöökohal või viimasel töökohal

GUIDANCE

Teiste inimeste nõustamiseks, koolitamiseks või õpetamiseks kulunud aeg põhitöökohal või viimasel töökohal

JOBAUTON

Autonoomsuse aste seoses ülesannetega põhitöökohal või viimasel töökohal

REPETITIVE

Ülesannete korduvus põhitöökohal või viimasel töökohal

PROCEDURE

Range korra alusel täpselt kirjeldatud ülesanded põhitöökohal või viimasel töökohal

03d. Tööturul osalemine - 11 kogutavat muutujat (11, mida kogutakse iga kaheksa aasta järel)

Pension ja tööturul osalemine

PENSTYP1

Vanaduspension

AGEPENSO

Isiku vanus vanaduspensioni saamise alguses

STATRECE

Riikliku vanaduspensioni esmakordne saamine koos vähenduste või boonustega

PENSTYP2

Töövõimetuspension või muu rahaline hüvitis seoses töövõimetusega

AGEPENSD

Isiku vanus, kui ta hakkas saama töövõimetuspensioni või muud töövõimetusega seotud korrapärast rahalist toetust

PROVTYPE

Vanaduspensionid

PENSSITU

Olukord vanaduspensionile minekul

WSTPREAS

Peamine põhjus lõpetada töötamine, kui hakatakse saama vanaduspensioni

WCONREAS

Peamine põhjus jätkata töötamist, kui hakatakse saama vanaduspensioni

LMREENT

Tööturule naasmine pärast vanaduspensionile minekut

LMENTREAS

Peamine põhjus tööturule naasmiseks


Top