EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1463

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1463, 12. oktoober 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid

ELT L 335, 13.10.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1463/oj

13.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1463,

12. oktoober 2020,

millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1542, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid, (1) ning eelkõige selle artiklit 12,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2018 vastu määruse (EL) 2018/1542.

(2)

Kooskõlas määruse (EL) 2018/1542 artikliga 12 on nõukogu läbi vaadanud kõnealuse määruse I lisas esitatud isikute ja üksuste loetelu. Ühte artiklis 2 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu ühte kannet, nagu on sätestatud kõnealuse määruse I lisas, tuleks ajakohastada.

(3)

Määruse (EL) 2018/1542 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2018/1542 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 12. oktoober 2020

Nõukogu nimel

president

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 259, 16.10.2018, lk 12.


LISA

Määruse (EL) 2018/1542 I lisas esitatud artiklis 2 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu alamrubriigi „A. Füüsilised isikud“ kanne 5 asendatakse järgmise kandega:

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„5. Said SAID

teise nimega: Saeed, Sa’id Sa’id, Image 1

Ametinimetus: doktor, teadusuuringute keskuse (SSRC) instituudi 3000 (teise nimega instituut 6000) liige;

Sugu: mees

Sünniaeg: 11. detsember 1955

Said Said on Süüria keemiarelvade väljatöötamise ja tootmise eest vastutava teadusuuringute keskuse (SSRC) instituudi 3000 (teise nimega instituut 6000) oluline osaline.

21.1.2019“.


Top