EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1182

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1182, 19. mai 2020, millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/3151

OJ L 261, 11.8.2020, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1182/oj

11.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 261/2


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1182,

19. mai 2020,

millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, (1) eriti selle artikli 37 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelis 3 on esitatud ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistusega ohtlike ainete loetelu, mis põhineb kõnealuse määruse I lisa 2.–5. osas esitatud kriteeriumidel.

(2)

Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „amet“) on vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 37 esitatud ettepanekud teatavate ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kehtestamiseks ning teatavate muude ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ajakohastamiseks või selliste ainete väljajätmiseks. Kõnealuste ettepanekute kohta ameti riskihindamise komitee esitatud arvamustest (2) ning asjaomastelt isikutelt laekunud märkustest lähtuvalt on asjakohane kehtestada teatavate ainete ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus või seda ajakohastada või sellised ained välja jätta. Kõnealused riskihindamise komitee arvamused on järgmised:

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: lämmastikhape kontsentratsiooniga ... % [C ≤ 70 %];

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: ränikarbiidkiud (läbimõõduga < 3 μm, pikkusega > 5 μm ning pikkuse ja läbimõõdu suhtega ≥ 3: 1);

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: trimetoksüvinüülsilaan; trimetoksü(vinüül)silaan;

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: tris(2-metoksüetoksü)vinüülsilaan; 6-(2-metoksüetoksü)-6-vinüül-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekaan;

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: dimetüüldisulfiid;

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: granuleeritud vask;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: bis(N-hüdroksü-N-nitrosotsükloheksüülaminato-O,O’)vask; bis(N-tsükloheksüüldiaseeniumdioksü)vask; [Cu-HDO];

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: dioktüültinadilauraat [1]; dioktüülbis(kookosatsüüloksü)stannaani derivaadid [2];

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: dibenso[def,p]krüseen; dibenso[a,l]püreen;

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: ipkonasool (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klorobensüül)-5-isopropüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üülmetüül)tsüklopentanool;

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: bis(2-(2-metoksüetoksü)etüül)eeter; tetraglüüm;

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: paklobutrasool (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-2-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)pentaan-3-ool;

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 2,2-bis(bromometüül)propaan-1,3-diool;

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: geraniool; (2E)-3,7-dimetüülokta-2,6-dieen-1-ool;

28. jaanuari 2019. aasta arvamus järgmise aine kohta: 2-(4-tert-butüülbensüül)propioonaldehüüd;

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: MCPA tioetüülester (ISO); S-etüül(4-kloro-2-metüülfenoksü)etaantioaat; S-etüül-4-kloro-o-tolüüloksütioatsetaat;

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: diisooktüülftalaat;

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 4-{[(6-kloropüridiin-3-üül)metüül](2,2-difluoroetüül)amino}furaan-2(5H)-oon; flupüradifuroon;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: metüültieenkarbasoon (ISO); metüül-4-[(4,5-dihüdro-3-metoksü-4-metüül-5-okso-1H-1,2,4-triasool-1-üül)karbonüülsulfamoüül]-5-metüültiofeen-3-karboksülaat;

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: L-(+)-piimhape; (2S)-2-hüdroksüpropaanhape;

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 2-metoksüetüülakrülaat;

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: glüoksüülhape kontsentratsiooniga ... %;

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: naatrium-N-(hüdroksümetüül)glütsinaat; [naatrium-N-(hüdroksümetüül)glütsinaadist vabanev formaldehüüd];

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: kaalium(oksido-NNO-asoksü)tsükloheksaan; tsükloheksüülhüdroksüdiaseen-1-oksiidi kaaliumsool; [K-HDO];

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: metsetrooniumetüülsulfaat; N-etüül-N,N-dimetüülheksadekaan-1-amiiniumetüülsulfaat; [MES];

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: (2RS)-2-[4-(4-klorofenoksü)-2-(trifluorometüül)fenüül]-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)propaan-2-ool; mefentriflukonasool;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: oksatiapiproliin (ISO); 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenüül)-4,5-dihüdro-1,2-oksasool-3-üül]-1,3-tiasool-2-üül}piperidiin-1-üül)-2-[5-metüül-3-(trifluorometüül)-1H-pürasool-1-üül]etanoon;

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: tsinkpüritioon; (T-4)-bis[1-(hüdroksü-κΟ)püridiin-2(1H)-tionato-κS]tsink;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 3-kloro-4-(klorometüül)-1-[3-(trifluorometüül)fenüül]pürrolidiin-2-oon; flurokloridoon (ISO);

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon; [DCOIT];

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 2-metüül-1,2-bensotiasool-3(2H)-oon; [MBIT];

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 3-(difluorometüül)-1-metüül-N-(3’,4’,5’-trifluorobifenüül-2-üül)pürasool-4-karboksamiid; fluksapüroksaad;

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: N-(hüdroksümetüül)akrüülamiid; metüloolakrüülamiid; [NMA];

15. oktoobri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 5-fluoro-1,3-dimetüül-N-[2-(4-metüülpentaan-2-üül)fenüül]-1H-pürasool-4-karboksamiid; 2’-[(RS)-1,3-dimetüülbutüül]-5-fluoro-1,3-dimetüülpürasool-4-karboksaniliid; penflufeen;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: iprovalikarb (ISO); isopropüül[(2S)-3-metüül-1-{[1-(4-metüülfenüül)etüül]amino}-1-oksobutaan-2-üül]karbamaat;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: siltiofaam (ISO); N-allüül-4,5-dimetüül-2-(trimetüülsilüül)tiofeen-3-karboksamiid;

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: india neemipuu ekstrakt [ekstraheeritud Azadirachta indica kooritud seemnetest külmpressitud õlist ülekriitilise süsinikdioksiidiga];

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: lämmastikhape kontsentratsiooniga ... % [C > 70 %];

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: oktametüültsüklotetrasiloksaan; [D4];

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: metüülpirimifoss (ISO); O-[2-(dietüülamino)-6-metüülpürimidiin-4-üül]-O,O-dimetüülfosforotioaat;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: fosfiin;

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: diklorodioktüülstannaan;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 2-etüülheksüül-10-etüül-4,4-dioktüül-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanaat; [DOTE];

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: plii;

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 2-butoksüetanool; etüleenglükooli monobutüüleeter;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: m-bis(2,3-epoksüpropoksü)benseen; resortsinooldiglütsidüüleeter;

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: metüültribenuroon (ISO); metüül-2-[N-(4-metoksü-6-metüül-1,3,5-triasiin-2-üül)-N-metüülkarbamoüülsulfamoüül]bensoaat;

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: asoksüstrobiin (ISO); metüül-(E)-2-{2-[6-(2-tsüanofenoksü)pürimidiin-4-üüloksü]fenüül}-3-metoksüakrülaat;

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: etofumesaat (ISO); (RS)-2-etoksü-2,3-dihüdro-3,3-dimetüülbensofuraan-5-üülmetaansulfonaat;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: 2,4-dinitrofenool;

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: mesotrioon (ISO); 2-[4-(metüülsulfonüül)-2-nitrobensoüül]-1,3-tsükloheksaandioon;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: oktilinoon (ISO); 2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon; [OIT];

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: hümeksasool (ISO); 3-hüdroksü-5-metüülisoksasool;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: heksütiasoks (ISO); trans-5-(4-klorofenüül)-N-tsükloheksüül-4-metüül-2-okso-3-tiasolidiinkarboksamiid;

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: pümetrosiin (ISO); (E)-4,5-dihüdro-6-metüül-4-(3-püridüülmetüleenamino)-1,2,4-triasiin-3(2H)-oon;

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: imiprotriin (ISO); järgmiste ainete reaktsioonimass: [2,4-diokso-(2-propüün-1-üül)imidasolidiin-3-üül]metüül(1R)-cis-krüsantemaat; [2,4-diokso-(2-propüün-1-üül)imidasolidiin-3-üül]metüül(1R)-trans-krüsantemaat

14. septembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: butanoonoksiim; etüülmetüülketoksiim; etüülmetüülketoonoksiim;

8. juuni 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: bis(α,α-dimetüülbensüül)peroksiid;

9. märtsi 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: hargahelaga heksatriakontaan;

30. novembri 2018. aasta arvamus järgmise aine kohta: heksüül-2-(1-(dietüülaminohüdroksüfenüül)metanoüül)bensoaat; heksüül-2-[4-(dietüülamino)-2-hüdroksübensoüül]bensoaat.

(3)

Seoses ainega plii (CASi number: 7439-92–1; indeksinumbrid: 082–013-00–1 (pliipulber [osakeste läbimõõt < 1 mm]) ja 082–014-00–7 (plii massiivsel kujul [osakeste läbimõõt ≥ 1 mm])) tegi riskihindamise komitee oma 30. novembri 2018. aasta arvamuses ettepaneku kohaldada massiivsel kujul plii ja pulbrilise plii suhtes sama keskkonnaohtlikkusest lähtuvat klassifikatsiooni. Tulenevalt massiivsel kujul plii väiksemast lahustumiskiirusest, plii vormitavusest, sihipärasest pulbri tootmisest ning massiivsel kujul metalli ja pulbrilise metalli erinevast keskkonnaohtlikkust kajastavast klassifikatsioonist muid metalle käsitlevates olemasolevates VI lisa kannetes peab riskihindamise komitee täiendavalt hindama, kas massiivsel kujul plii ja pulbrilise plii suhtes tuleks kohaldada sama keskkonnaohtlikkusest lähtuvat klassifikatsiooni. Peale selle viitavad uued kättesaadavad teadusandmed sellele, et massiivsel kujul plii keskkonnaohtlikkust kajastav klassifikatsioon, mida riskihindamise komitee arvamuses soovitatakse kohaldada, ei pruugi olla asjakohane. Seepärast ei lisata massiivsel kujul plii keskkonnaohtlikkust kajastavat klassifikatsiooni määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisasse enne, kui riskihindamise komiteel on olnud võimalus esitada muudetud arvamus.

(4)

Seoses ainega 2-butoksüetanool (etüleenglükooli monobutüüleeter) (CASi number: 111–76-2) on ohuklassi „äge mürgisus (sissehingamisel)“ kohta avaldatud uusi teadusandmeid, mis viitavad sellele, et klassifitseerimine kõnealusesse ohuklassi vastavalt riskihindamise komitee arvamuses esitatud soovitusele, mis põhineb vanematel andmetel, ei pruugi olla asjakohane. Seepärast ei tuleks muuta kõnealust ohuklassi määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisas enne, kui riskihindamise komiteel on olnud võimalus esitada muudetud arvamus, mis põhineb uutel andmetel. Kõik teised riskihindamise komitee arvamuses käsitletud ohuklassid tuleks lisada kõnealusesse lisasse.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1272/2008 vastavalt muuta.

(6)

Vastavust uuele või ajakohastatud ühtlustatud klassifikatsioonile ei tohiks nõuda viivitamata, sest tarnijatele on vaja jätta teatav ajavahemik, mille jooksul nad saaksid kohandada ainete ja segude märgistust ja pakendeid uue või muudetud klassifikatsiooniga ning müüa olemasolevaid varusid praegu kehtivatest regulatiivsetest nõuetest lähtuvalt. See ajavahemik on vajalik ka selleks, et tarnijatel oleks piisavalt aega võtta vajalikke meetmeid selle tagamiseks, et muud õiguslikud nõuded oleksid pärast käesoleva määruse kohaste muudatuste tegemist jätkuvalt täidetud. Sellised nõuded võivad hõlmata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (3) artikli 22 lõike 1 punktis f või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (4) artiklis 50 sätestatud nõudeid.

(7)

Tarnijatel peaks siiski olema võimalik kohaldada uusi klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise sätteid vabatahtlikult enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva. See on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 61 lõike 2 alusel rakendatava lähenemisviisiga.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelit 3 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2022.

Erandina käesoleva artikli teisest lõigust võib aineid ja segusid enne 1. märtsi 2022 klassifitseerida, märgistada ja pakendada vastavalt käesoleva määrusega muudetud määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. mai 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(2)  Need arvamused on kättesaadavad järgmisel veebisaidil: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006,

mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1)


LISA

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelit 3 muudetakse järgmiselt:

1)

lisatakse järgmised kanded:

Indeksinr

Keemiline nimetus

EÜ nr

CASi nr

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

Märkused

Ohuklassi(de) ja -kategooria(te) kood(id)

Ohulause(te) kood(id)

Piktogrammi(de) ja tunnussõna(de) kood(id)

Ohulause(te) kood(id)

Täiendava(te) ohulause(te) kood(id)

„007–030-00–3

Lämmastikhape kontsentratsiooniga ... % [C ≤ 70 %]

231–714-2

7697-37–2

Ox. Liq. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1A

H272

H331

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H331

H314

EUH071

Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 %

Sissehingamisel: ATE = 2,65 mg/l (aur)

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

B“

„014–048-00–5

Ränikarbiidkiud (läbimõõduga < 3 μm, pikkusega > 5 μm ning pikkuse ja läbimõõdu suhtega ≥ 3: 1)

206–991-8

409–21-2

308076-74–6

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i“

 

 

 

„014–049-00–0

Trimetoksüvinüülsilaan; trimetoksü(vinüül)silaan

220–449-8

2768-02–7

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„014–050-00–6

Tris(2-metoksüetoksü)vinüülsilaan;

6-(2-metoksüetoksü)-6-vinüül-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekaan

213–934-0

1067-53–4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„016–098-00–3

Dimetüüldisulfiid

210–871-0

624–92-0

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H331

H301

H336

H370 (ülemised hingamisteed; sissehingamisel)

H319

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H301

H336

H370 (ülemised hingamisteed; sissehingamisel)

H319

H317

H410

 

Sissehingamisel: ATE = 5 mg/l (aur)

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 190 mg kehamassi kilogrammi kohta

M = 1

M = 10“

 

„029–024-00-X

Granuleeritud vask

[osakese pikkus: 0,9–6,0 mm; osakese laius: 0,494–0,949 mm]

231–159-6

7440-50–8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411“

 

 

 

„029–025-00–5

Bis(N-hüdroksü-N-nitrosotsükloheksüülaminato-O,O’)vask;

bis(N-tsükloheksüüldiaseeniumdioksü)vask;

[Cu-HDO]

239–703-4

312600-89–8

15627-09–5

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H302

H373 (maks)

H318

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H302

H373 (maks)

H318

H410

 

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 360 mg kehamassi kilogrammi kohta

M = 1

M = 1“

 

„050–031-00–9

Dioktüültinadilauraat [1];

dioktüülbis(kookosatsüüloksü)stannaani derivaadid [2]

222–883-3 [1], 293–901-5 [2]

3648-18–8 [1], 91648-39–4 [2]

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (immuunsüsteem)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (immuunsüsteem)“

 

 

 

„601–092-00–0

Dibenso[def,p]krüseen;

dibenso[a,l]püreen

205–886-4

191–30-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %“

 

„603–237-00–3

Ipkonasool (ISO);

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klorobensüül)-5-isopropüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üülmetüül)tsüklopentanool

-

125225-28–7

115850-69–6

115937-89–8

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (silmad, nahk, maks)

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H373 (silmad, nahk, maks)

H410

 

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 500 mg kehamassi kilogrammi kohta

M = 100“

 

„603–238-00–9

Bis(2-(2-metoksüetoksü)etüül)eeter; tetraglüüm

205–594-7

143–24-8

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„603–239-00–4

Paklobutrasool (ISO);

(2RS,3RS)-1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-2-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)pentaan-3-ool

-

76738-62–0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H302

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H410

 

Sissehingamisel: ATE = 3,13 mg/l (tolm või udu)

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 490 mg kehamassi kilogrammi kohta

M = 10

M = 10“

 

„603–240-00-X

2,2-bis(bromometüül)propaan-1,3-diool

221–967-7

3296-90–0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340“

 

 

 

„603–241-00–5

Geraniool;

(2E)-3,7-dimetüülokta-2,6-dieen-1-ool

203–377-1

106–24-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„605–041-00–3

2-(4-tert-butüülbensüül)propioonaldehüüd

201–289-8

80–54-6

Repr. 1B

H360Fd

GHS08

Dgr

H360Fd“

 

 

 

„607–738-00–8

MCPA tioetüülester (ISO);

S-etüül(4-kloro-2-metüülfenoksü)etaantioaat; S-etüül-4-kloro-o-tolüüloksütioatsetaat

246–831-4

25319-90–8

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

H302

H373 (maks)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (maks)

H410

 

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 450 mg kehamassi kilogrammi kohta

M = 10

M = 10“

 

„607–740-00–9

Diisooktüülftalaat

248–523-5

27554-26–3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„607–741-00–4

4-{[(6-kloropüridiin-3-üül)metüül](2,2-difluoroetüül)amino}furaan-2(5H)-oon; flupüradifuroon

-

951659-40–8

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (lihased)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (lihased)

H410

 

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 500 mg kehamassi kilogrammi kohta

M = 10

M = 10“

 

„607–742-00-X

Metüültieenkarbasoon (ISO);

metüül-4-[(4,5-dihüdro-3-metoksü-4-metüül-5-okso-1H-1,2,4-triasool-1-üül)karbonüülsulfamoüül]-5-metüültiofeen-3-karboksülaat

-

317815-83–1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1000

M = 1000“

 

„607–743-00–5

L-(+)-piimhape;

(2S)-2-hüdroksüpropaanhape

201–196-2

79–33-4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

H314

H318

GHS05

Dgr

H314

EUH071“

 

 

„607–744-00–0

2-metoksüetüülakrülaat

221–499-3

3121-61–7

Flam. Liq. 3

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H318

H317

GHS02

GHS05

GHS06

GHS08

Dgr

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H317

EUH071

Sissehingamisel: ATE = 2,7 mg/l (aur)

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 404 mg kehamassi kilogrammi kohta“

 

„607–745-00–6

Glüoksüülhape kontsentratsiooniga ... %

206–058-5

298–12-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

B“

„607–746-00–1

Naatrium-N-(hüdroksümetüül)glütsinaat;

[naatrium-N-(hüdroksümetüül)glütsinaadist vabanev formaldehüüd]

274–357-8

70161-44–3

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

 

Sissehingamisel: ATE = 3 mg/l (tolm või udu)

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 1100 mg kehamassi kilogrammi kohta

8

9“

„611–181-00–6

Kaalium(oksido-NNO-asoksü)tsükloheksaan;

tsükloheksüülhüdroksüdiaseen-1-oksiidi kaaliumisool;

[K-HDO]

-

66603-10–9

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H228

H301

H373 (maks)

H315

H318

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H301

H373 (maks)

H315

H318

H411

 

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 136 mg kehamassi kilogrammi kohta“

 

„612–294-00–3

Metsetrooniumetüülsulfaat;

N-etüül-N,N-dimetüülheksadekaan-1-amiiniumetüülsulfaat;

[MES]

221–106-5

3006-10–8

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH071

M = 100

M = 1000“

 

„613–331-00–6

(2RS)-2-[4-(4-klorofenoksü)-2-(trifluorometüül)fenüül]-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)propaan-2-ool;

mefentriflukonasool

-

1417782-03–6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„613–332-00–1

Oksatiapiproliin (ISO);

1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenüül)-4,5-dihüdro-1,2-oksasool-3-üül]-1,3-tiasool-2-üül}piperidiin-1-üül)-2-[5-metüül-3-(trifluorometüül)-1H-pürasool-1-üül]etanoon

-

1003318-67–9

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1“

 

„613–333-00–7

Tsinkpüritioon; (T-4)-bis[1-(hüdroksü-κΟ)püridiin-2(1H)-tionato-κS]tsink

236–671-3

13463-41–7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H301

H372

H318

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H330

H301

H372

H318

H410

 

Sissehingamisel: ATE = 0,14 mg/l (tolm või udu)

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 221 mg kehamassi kilogrammi kohta

M = 1000

M = 10“

 

„613–334-00–2

Flurokloridoon (ISO);

3-kloro-4-(klorometüül)-1-[3-(trifluorometüül)fenüül]pürrolidiin-2-oon

262–661-3

61213-25–0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H317

H410

 

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 500 mg kehamassi kilogrammi kohta

M = 100

M = 100“

 

„613–335-00–8

4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon; [DCOIT]

264–843-8

64359-81–5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H314

H317

H410

EUH071

Sissehingamisel: ATE = 0,16 mg/l (tolm või udu)

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 567 mg kehamassi kilogrammi kohta

Skin Irrit. 2; H315: 0,025 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,025 % ≤ C < 3 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100“

 

„613–336-00–3

2-metüül-1,2-bensotiasool-3(2H)-oon;

[MBIT]

-

2527-66–4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H312

H301

H314

H318

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H312

H301

H314

H317

H410

EUH071

Nahakaudsel kokkupuutel: ATE = 1100 mg kehamassi kilogrammi kohta

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 175 mg kehamassi kilogrammi kohta

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 1“

 

„616–228-00–4

3-(difluorometüül)-1-metüül-N-(3’,4’,5’-trifluorobifenüül-2-üül)pürasool-4-karboksamiid;

fluksapüroksaad

-

907204-31–3

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616–230-00–5

N-(hüdroksümetüül)akrüülamiid; metüloolakrüülamiid; [NMA]

213–103-2

924–42-5

Carc. 1B

Muta. 1B

STOT RE 1

H350

H340

H372 (perifeerne närvisüsteem)

GHS08

Dgr

H350

H340

H372 (perifeerne närvisüsteem)“

 

 

 

„616–231-00–0

5-fluoro-1,3-dimetüül-N-[2-(4-metüülpentaan-2-üül)fenüül]-1H-pürasool-4-karboksamiid; 2’-[(RS)-1,3-dimetüülbutüül]-5-fluoro-1,3-dimetüülpürasool-4-karboksaniliid;

penflufeen

-

494793-67–8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616–232-00–6

Iprovalikarb (ISO);

isopropüül[(2S)-3-metüül-1-{[1-(4-metüülfenüül)etüül]amino}-1-oksobutaan-2-üül]karbamaat

-

140923-17–7

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351“

 

 

 

„616–233-00–1

Siltiofaam (ISO);

N-allüül-4,5-dimetüül-2-(trimetüülsilüül)tiofeen-3-karboksamiid

-

175217-20–6

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H373

H411

GHS08

GHS09

Wng

H373

H411“

 

 

 

„650–057-00–6

India neemipuu ekstrakt [ekstraheeritud Azadirachta indica kooritud seemnetest külmpressitud õlist ülekriitilise süsinikdioksiidiga]

283–644-7

84696-25–3

Aquatic Chronic 3

H412

 

H412“

 

 

 

2)

kanded indeksinumbriga 007–004-00–1, 014–018-00–1, 015–134-00–5, 015–181-00–1, 050–021-00–4, 050–027-00–7, 082–013-00–1, 603–014-00–0, 603–065-00–9, 605–019-00–3, 607–177-00–9, 607–256-00–8, 607–314-00–2, 609–041-00–4, 609–064-00-X, 613–112-00–5, 613–115-00–1, 613–125-00–6, 613–202-00–4, 613–259-00–5, 616–014-00–0 ja 617–006-00-X asendatakse järgmiste vastavate kannetega:

Indeksinr

Keemiline nimetus

EÜ nr

CASi nr

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

Märkused

Ohuklassi(de) ja -kategooria(te) kood(id)

Ohulause(te) kood(id)

Piktogrammi(de) ja tunnussõna(de) kood(id)

Ohulause(te) kood(id)

Täiendava(te) ohulause(te) kood(id)

„007–004-00–1

Lämmastikhape kontsentratsiooniga … % [C > 70 %]

231–714-2

7697-37–2

Ox. Liq. 2

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1A

H272

H330

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H330

H314

EUH071

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %

B“

„014–018-00–1

Oktametüültsüklotetrasiloksaan;

[D4]

209–136-7

556–67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H361f ***

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f ***

H410

 

M = 10“

 

„015–134-00–5

Metüülpirimifoss (ISO);

O-[2-(dietüülamino)-6-metüülpürimidiin-4-üül]-O,O-dimetüülfosforotioaat

249–528-5

29232-93–7

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H372 (närvisüsteem)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H372 (närvisüsteem)

H410

 

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 1414 mg kehamassi kilogrammi kohta

M = 1000

M = 1000“

 

„015–181-00–1

Fosfiin

232–260-8

7803-51–2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

Sissehingamisel:

ATE = 10 ppmV (gaas)

U“

„050–021-00–4

Diklorodioktüülstannaan

222–583-2

3542-36–7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 3

H360D

H330

H372 **

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H360D

H330

H372 **

H412

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,03 %

Sissehingamisel: ATE = 0,098 mg/l (tolm või udu)“

 

„050–027-00–7

2-etüülheksüül-10-etüül-4,4-dioktüül-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanaat; [DOTE]

239–622-4

15571-58–1

Repr. 1B

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H372 (immuunsüsteem)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H372 (immuunsüsteem)

H410“

 

 

 

„082–013-00–1

Pliipulber [osakeste läbimõõt < 1 mm]

231–100-4

7439-92–1

Repr. 1A

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H362

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360FD, H362

H410

 

Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,03 %

M = 1

M = 10“

 

„603–014-00–0

2-butoksüetanool;

etüleenglükooli monobutüüleeter

203–905-0

111–76-2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H332

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H332

H302

H315

H319

 

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 1200 mg kehamassi kilogrammi kohta“

 

„603–065-00–9

m-bis(2,3-epoksüpropoksü)benseen;

resortsinooldiglütsidüüleeter

202–987-5

101–90-6

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

 

Nahakaudsel kokkupuutel: ATE = 300 mg kehamassi kilogrammi kohta Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 500 mg kehamassi kilogrammi kohta“

 

„607–177-00–9

Metüültribenuroon (ISO);

metüül-2-[N-(4-metoksü-6-metüül-1,3,5-triasiin-2-üül)-N-metüülkarbamoüülsulfamoüül]bensoaat

401–190-1

101200-48–0

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„607–256-00–8

Asoksüstrobiin (ISO);

metüül-(E)-2-{2-[6-(2-tsüanofenoksü)pürimidiin-4-üüloksü]fenüül}-3-metoksüakrülaat

-

131860-33–8

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H410

 

Sissehingamisel:

ATE = 0,7 mg/l (tolm või udu)

M = 10

M = 10“

 

„607–314-00–2

Etofumesaat (ISO);

(RS)-2-etoksü-2,3-dihüdro-3,3-dimetüülbensofuraan-5-üülmetaansulfonaat

247–525-3

26225-79–6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„609–041-00–4

2,4-dinitrofenool

200–087-7

51–28-5

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

H331

H311

H300

H372

H400

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H372

H400

 

Nahakaudsel kokkupuutel: ATE = 300 mg kehamassi kilogrammi kohta Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 30 mg kehamassi kilogrammi kohta“

 

„609–064-00-X

Mesotrioon (ISO);

2-[4-(metüülsulfonüül)-2-nitrobensoüül]-1,3-tsükloheksaandioon

-

104206-82–8

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (silmad, närvisüsteem)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H373 (silmad, närvisüsteem)

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„613–112-00–5

Oktilinoon (ISO);

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon; [OIT]

247–761-7

26530-20–1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

Sissehingamisel: ATE = 0,27 mg/l (tolm või udu)

Nahakaudsel kokkupuutel: ATE = 311 mg kehamassi kilogrammi kohta Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 125 mg kehamassi kilogrammi kohta

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100“

 

„613–115-00–1

Hümeksasool (ISO);

3-hüdroksü-5-metüülisoksasool

233–000-6

10004-44–1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H361d

H302

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H302

H318

H317

H411

 

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 1600 mg kehamassi kilogrammi kohta“

 

„613–125-00–6

Heksütiasoks (ISO);

trans-5-(4-klorofenüül)-N-tsükloheksüül-4-metüül-2-okso-3-tiasolidiinkarboksamiid

-

78587-05–0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„613–202-00–4

Pümetrosiin (ISO);

(E)-4,5-dihüdro-6-metüül-4-(3-püridüülmetüleenamino)-1,2,4-triasiin-3(2H)-oon

-

123312-89–0

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H410

 

M = 1“

 

„613–259-00–5

Imiprotriin (ISO);

järgmiste ainete reaktsioonimass: [2,4-diokso-(2-propüün-1-üül)imidasolidiin-3-üül]metüül(1R)-cis-krüsantemaat; [2,4-diokso-(2-propüün-1-üül)imidasolidiin-3-üül]metüül(1R)-trans-krüsantemaat

428–790-6

72963-72–5

Carc. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H332

H302

H371 (närvisüsteem; suukaudsel kokkupuutel, sissehingamisel)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H371 (närvisüsteem; suukaudsel kokkupuutel, sissehingamisel)

H410

 

Sissehingamisel: ATE = 1,4 mg/l (tolm või udu)

Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 550 mg kehamassi kilogrammi kohta

M = 10

M = 10“

 

„616–014-00–0

Butanoonoksiim; etüülmetüülketoksiim; etüülmetüülketoonoksiim

202–496-6

96–29-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H350

H312

H301

H336

H370 (ülemised hingamisteed)

H373 (vereringe)

H315

H318

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H312

H301

H336

H370 (ülemised hingamisteed)

H373 (vereringe)

H315

H318

H317

 

Nahakaudsel kokkupuutel: ATE = 1100 mg kehamassi kilogrammi kohta Suukaudsel kokkupuutel: ATE = 100 mg kehamassi kilogrammi kohta“

 

„617–006-00-X

Bis(α,α-dimetüülbensüül)peroksiid

201–279-3

80–43-3

Org. Perox. F

Repr. 1B

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H242

H360D

H315

H319

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H242

H360D

H315

H319

H411“

 

 

 

3)

kanded indeksinumbriga 601–064-00–8 ja 607–693-00–4 jäetakse välja.


Top