EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1112

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1112, 20. juuli 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2026 kohaldamise tähtpäevade osas seoses COVID-19 pandeemiale reageerimisega

ST/9125/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1112/oj

29.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 244/9


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1112,

20. juuli 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2026 kohaldamise tähtpäevade osas seoses COVID-19 pandeemiale reageerimisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) eriti selle artiklit 397,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 (2) on kehtestatud üksikasjalikud sätted mittemaksukohustuslastele teatavaid teenuseid osutavate maksukohustuslaste suhtes kohaldatavate erikordade kohta.

(2)

Nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2019/2026 (3) muudetakse neid sätteid, et laiendada olemasolevate erikordade kohaldamisala ja kehtestada uus kord liidu õigusraamistikus ettevõtja ja tarbija vahelise piiriülese e-kaubanduse käibemaksusüsteemi ajakohastamiseks. Kõnealuseid muudatusi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

(3)

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas COVID-19 puhangu 30. jaanuaril 2020 rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks. 11. märtsil 2020 kuulutas WHO COVID-19 puhangu pandeemiaks. COVID-19 pandeemia on mõjutanud kõiki liikmesriike. Kuna nakatumisjuhtumite arv kasvas ärevust tekitavalt kiiresti ja COVID-19 pandeemiaga tegelemiseks ei olnud kohe olemas tõhusaid vahendeid, kuulutasid paljud liikmesriigid välja riikliku eriolukorra.

(4)

COVID-19 pandeemia kujutab endast ootamatut ja enneolematut hädaolukorda, mis avaldab suurt mõju kõigile liikmesriikidele ja sunnib neid võtma kriisi prioriteetseks käsitlemiseks riiklikul tasandil viivitamatult meetmeid, paigutades ümber muude valdkondade vahendeid. Kriisi tulemusel on mitmel liikmesriigil raskusi rakendusmääruse (EL) 2019/2026 kohaldamiseks vajalike IT-süsteemide väljatöötamise lõpuleviimisega 1. jaanuariks 2021. Seetõttu on mõned liikmesriigid ning posti- ja kulleriteenuse osutajad palunud rakendusmääruse (EL) 2019/2026 kohaldamise tähtpäevad edasi lükata.

(5)

Võttes arvesse raskusi, millega liikmesriigid COVID-19 kriisi lahendamisel silmitsi seisavad, ja asjaolu, et uued sätted rajanevad põhimõttel, et rakendusmääruse (EL) 2019/2026 kohaldamise tagamiseks peavad kõik liikmesriigid ajakohastama oma IT-süsteeme ning tagama teabe kogumise ja edastamise ning maksete tegemise muudetud kordade alusel, on vaja kõnealuse rakendusmääruse kohaldamise tähtpäevad kuue kuu võrra edasi lükata. Kuue kuu võrra edasilükkamine on asjakohane, kuna viivitus peaks olema võimalikult lühike, et minimeerida täiendavat eelarvekahju liikmesriikidele.

(6)

Võttes arvesse COVID-19 pandeemiast tulenevate majandustegevuse häirete ja võimalike lisaprobleemide märkimisväärset mõju ning selleks, et toetada e-kaubanduse uute käibemaksunormide nõuetekohast ja õigeaegset kohaldamist, võib komisjon teha tihedat koostööd asjaomaste liikmesriikidega, et jälgida riikide IT-süsteemide kohandamist ja anda vajaduse korral tehnilist abi.

(7)

Rakendusmäärust (EL) 2019/2026 tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2019/2026 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 punktis 5 asendatakse rakendusmääruse (EL) nr 282/2011 artikli 61 uus lõige 1 järgmisega:

„1.   Käibedeklaratsioonis esitatud arvandmeid, mis puudutavad perioode kuni 2021. aasta teise deklareerimisperioodini (kaasa arvatud), muudetakse pärast selle käibedeklaratsiooni esitamist üksnes kõnealuse deklaratsiooni muutmisega, mitte järgmiste deklaratsioonide täpsustamisega.

Käibedeklaratsioonis esitatud arvandmeid, mis puudutavad perioode alates 2021. aasta kolmandast deklareerimisperioodist, muudetakse pärast selle käibedeklaratsiooni esitamist üksnes järgmiste deklaratsioonide täpsustamisega.“

2)

Artikli 2 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2021.

Liikmesriigid lubavad maksukohustuslastel ja nende nimel tegutsevatel vahendajatel esitada direktiivi 2006/112/EÜ artikli 360, 369c või 369o kohaselt nõutud teabe erikorra alusel registreerimiseks alates 1. aprillist 2021.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. juuli 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

(2)  Nõukogu 15. märtsi 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 282/2011, millega sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed (ELT L 77, 23.3.2011, lk 1).

(3)  Nõukogu 21. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2026, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 seoses kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mis tehakse võimalikuks elektrooniliste liideste abil, ja erikordadega, mida kohaldatakse maksukohustuslaste suhtes, kes osutavad teenuseid mittemaksukohustuslastele, tegelevad kaupade kaugmüügiga ja teevad teatavaid omamaiseid kaubatarneid (ELT L 313, 4.12.2019, lk 14).


Top