EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1092

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1092, 24. juuli 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1263/2011 seoses Lactococcus lactis’e (NCIMB 30160) lubamisega kõigi loomaliikide söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/4949

OJ L 241, 27.7.2020, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1092/oj

27.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1092,

24. juuli 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1263/2011 seoses Lactococcus lactis’e (NCIMB 30160) lubamisega kõigi loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavatele söödalisanditele lubade andmine ning selliste lubade andmise või muutmise alused ja kord.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1263/2011 (2) anti luba Lactococcus lactis’e NCIMB 30160 kasutamiseks söödalisandina kõigi loomaliikide puhul.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõikega 1 palus komisjon Euroopa Toiduohutusametil (edaspidi „toiduohutusamet“) esitada arvamuse selle kohta, kas Lactococcus lactis’e (NCIMB 30160) lubamine söödalisandina vastab endiselt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele, võttes arvesse kõnealuse loa tingimuste muutmist. Muudatus on seotud söödalisandi koostisega ja seisneb polüetüleenglükooli (PEG 4000) lisamises söödalisandi valmistamisel kasutada võidavate krüoprotektantide loetellu. Taotlusele olid lisatud asjakohased andmed.

(4)

Toiduohutusamet jõudis oma 6. märtsi 2018. aasta (3) ja 7. oktoobri 2019. aasta (4) arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei muuda Lactococcus lactis’e (NCIMB 30160) koostises abiainena kasutatavad PEG 4000 preparaadid varasemaid järeldusi selle kohta, et kõnealune söödalisand ei avalda kahjulikku mõju loomade ega inimeste tervisele või keskkonnale ning on tõhus silokonservant. Seega ei ole oodata ohutusprobleeme, kui PEG 4000 kasutatakse krüoprotektandina söödalisandis Lactococcus lactis NCIMB 30160 kontsentratsioonis kuni 0,025 mg PEG 4000 kilogrammi silo kohta. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele.

(5)

Loa kavandatud muudatuse hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud.

(6)

Rakendusmäärust (EL) nr 1263/2011 tuleks seega vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 1263/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Komisjoni 5. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1263/2011 Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum’i (DSM 12836), Lactobacillus plantarum’i (DSM 12837), Lactobacillus brevis’e (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus’e (NCIMB 30121), Lactococcus lactis’e (DSM 11037), Lactococcus lactis’e (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) ja Pediococcus pentosaceus’e (DSM 12834) lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 322, 6.12.2011, lk 3).

(3)  EFSA Journal 2018; 16 (3): 5218.

(4)  EFSA Journal 2019; 17 (11): 5890.


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 1263/2011 lisas asendatakse kanne, milles käsitletakse söödalisandit identifitseerimisnumbriga 1k2082, järgmisega:

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi CFU/värske materjali kg

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid

„1k2082

Lactococcus lactis

NCIMB 30160

Söödalisandi koostis

Lactococcus lactis’e (NCIMB 30160) preparaat, mis sisaldab vähemalt 4 × 1011 CFUd söödalisandi grammi kohta

Üks järgmistest krüoprotektantidest: askorbiinhape, laktoos, mannitool, naatriumvesinikglutamaat, naatriumtsitraat, vadakupulber või polüetüleenglükool (PEG 4000)

Toimeaine kirjeldus

Lactococcus lactis (NCIMB 30160)

Analüüsimeetod  (1)

Loendamine: süviskülvimeetod MRS agariga (ISO 15214)

Identifitseerimine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE)

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused.

2.

Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1 × 108 CFUd värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Krüoprotektandina kasutamisel tuleb polüetüleenglükooli (PEG 4000) kasutada kontsentratsioonis kuni 0,025 mg kilogrammi silo kohta.

4.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendeid.

16.8.2030


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.“


Top