EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1018

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1018, 13. juuli 2020, millega kiidetakse madala riskiastmega toimeainena heaks raud(III)pürofosfaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/4604

OJ L 225, 14.7.2020, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1018/oj

14.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 225/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1018,

13. juuli 2020,

millega kiidetakse madala riskiastmega toimeainena heaks raud(III)pürofosfaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2 koostoimes kõnealuse määruse artikli 22 lõikega 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

28. detsembril 2015 esitas äriühing BROS Sp. z o.o. Sp.k. kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 lõikega 1 Poolale taotluse toimeaine raud(III)pürofosfaadi heakskiitmiseks.

(2)

Vastavalt kõnealuse määruse artikli 9 lõikele 3 teatas referentliikmesriik Poola 24. juunil 2016. aastal taotlejale, teistele liikmesriikidele, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“), et taotlus on vastuvõetav.

(3)

Referentliikmesriik esitas 21. augustil 2018 komisjonile ja toiduohutusametile esialgse hindamisaruande, milles hinnatakse, kas kõnealune toimeaine vastab eeldatavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.

(4)

Toiduohutusamet järgis määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõike 1 sätteid. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõikega 3 nõudis toiduohutusamet, et taotleja esitaks liikmesriikidele, komisjonile ja toiduohutusametile täiendavat teavet. Referentliikmesriigi hinnang täiendavale teabele esitati toiduohutusametile ajakohastatud esialgse hindamisaruandena 9. augustil 2019.

(5)

17. detsembril 2019 teatas toiduohutusamet taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile oma järelduse (2) selle kohta, kas võib eeldada, et toimeaine raud(III)pürofosfaat vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Toiduohutusamet tegi oma järelduse üldsusele kättesaadavaks.

(6)

Komisjon esitas 23. ja 24. märtsil 2020. aastal alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele raud(III)pürofosfaati käsitleva läbivaatamisaruande ja 19. mail 2020 käesoleva määruse eelnõu raud(III)pürofosfaadi heakskiitmise kohta.

(7)

Taotlejale anti võimalus esitada märkusi läbivaatamisaruande kohta.

(8)

Vähemalt ühe kõnealust toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses ning eelkõige läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult käsitletud kasutusviisidega seoses on kinnitust leidnud, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud.

(9)

Lisaks leiab komisjon, et raud(III)pürofosfaat on madala riskiastmega toimeaine vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 22. Raud(III)pürofosfaat ei ole probleemne aine ja see vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktis 5 sätestatud tingimustele, sealhulgas punkti 5.1.2 teisele lõigule. Täpsemalt öeldes, kuigi raud(III)pürofosfaati peetakse püsivaks, laguneb see lõpuks ioonideks, mis on inimtoidu looduslikud koostisosad, mida leidub keskkonnas kõikjal ning mis on loomade ja taimede elutegevuseks olulised. Seega on määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heaks kiidetud kasutusviisidest tulenev täiendav kokkupuude inimeste, loomade ja keskkonna puhul eeldatavasti väheoluline, võrreldes eeldatava kokkupuutega tegelikes looduslikes oludes.

(10)

Seepärast on asjakohane raud(III)pürofosfaat madala riskiastmega ainena heaks kiita.

(11)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 4 kohaselt tuleks komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (3) vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmine

I lisas kirjeldatud toimeaine raud(III)pürofosfaat kiidetakse heaks vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2020. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ferric pyrophosphate“ (Järeldused toimeaine raud(III)pürofosfaadi pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdihinnangu kohta), EFSA Journal 2020; 18(1): 5986. 25 lk, doi:10.2903/j.efsa.2020.5986.

(3)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).


I LISA

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus  (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

Raud(III)pürofosfaat

CASi nr: 10058-44-3

CIPACi nr: –

raud(III)difosfaat

≥ 802 g/kg

Järgmised lisandid on toksikoloogiliselt ja keskkonna seisukohalt problemaatilised ja nende sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

plii: 3 mg/kg

elavhõbe: 0,1 mg/kg

kaadmium: 1 mg/kg

3.8.2020

3.8.2035

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse raud(III)pürofosfaadi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa D osasse lisatakse järgmine kanne.

Nr

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus  (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

„20

Raud(III)pürofosfaat

CASi nr: 10058-44-3

CIPACi nr: –

raud(III)difosfaat

≥ 802 g/kg

Järgmised lisandid on toksikoloogiliselt ja keskkonna seisukohalt problemaatilised ja nende sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

plii: 3 mg/kg

elavhõbe: 0,1 mg/kg

kaadmium: 1 mg/kg

3.8.2020

3.8.2035

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse raud(III)pürofosfaadi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.“


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes.


Top