EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0785

Komisjoni määrus (EL) 2020/785, 9. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kromafenosiidi, fluometurooni, pentsükurooni, sedaksaani, τ-fluvalinaadi ja triasoksiidi jääkide piirnormidega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/3606

OJ L 190, 16.6.2020, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/785/oj

16.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 190/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/785,

9. juuni 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kromafenosiidi, fluometurooni, pentsükurooni, sedaksaani, τ-fluvalinaadi ja triasoksiidi jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kromafenosiidi, fluometurooni, pentsükurooni, sedaksaani ja τ-fluvalinaadi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas. Määruses (EÜ) nr 396/2005 ei ole sätestatud triasoksiidi jääkide piirnorme ning kuna seda toimeainet ei ole lisatud kõnealuse määruse IV lisasse, kohaldatakse selle suhtes vaikeväärtust 0,01 mg/kg, mis on sätestatud kõnealuse määruse artikli 18 lõike 1 punktis b.

(2)

Kromafenosiidi puhul esitas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) põhjendatud arvamuse jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (2). Kromafenosiidi kasutamine ei ole liidus lubatud ning selle jaoks ei ole kehtestatud impordi puhul kohaldatavaid jääkide piirnorme. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et jääkide piirnormi kehtestamine määramispiiri tasemel tagaks liidu tarbijatele rahuldaval tasemel kaitse. Seega tuleks jääkide piirnormid määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas sätestada määramispiiri tasemel.

(3)

Fluometurooni jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas amet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (3). Toiduohutusamet soovitas jätkata jääkide kehtiva piirnormi kohaldamist puuvillaseemnete puhul. Selle aine kohta muid lubasid ei ole. Kuna selle toote puhul tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks jäägi piirnorm sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel.

(4)

Pentsükurooni jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas amet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (4). Amet tegi ettepaneku muuta jäägi määratlust ning jõudis järeldusele, et ühegi toote puhul ei ole teave jääkide piirnormide kohta täielikult kättesaadav ning et riskijuhid peavad asjaolusid täiendavalt kaaluma. Kuna ohtu tarbijate jaoks ei ole võimalik välistada, tuleks määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas kehtestada jääkide piirnormiks konkreetne määramispiir.

(5)

Sedaksaani puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (5). Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jääkide määratlust ja soovitas jätkata kehtivate piirnormide kohaldamist. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas kehtestada jääkide piirnorm praegusel tasemel.

(6)

τ-fluvalinaadi jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (6). Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jääkide määratlust ja soovitas vähendada jääkide piirnorme maguskirsside, maasikate, söögipeedi, porgandite, spargelkapsa, ubade (kaunadeta), herneste (kaunadeta), seesamiseemnete, rapsiseemnete, puuvillaseemnete, odra, kaera, sigade (lihaskude, rasvkude, neerud), neerude (veised, lambad, kitsed, hobused) ja piima (veised, lambad, kitsed, hobused) puhul. Muude toodete puhul soovitas amet jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtivate piirnormide kohaldamist. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormid praegusel tasemel või toiduohutusameti poolt kindlaksmäärataval tasemel. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kurkide, kodulindude rasvkoe ja söödava rupsi (v.a maks ja neerud) puhul ei ole teave jääkide piirnormide kohta täielikult kättesaadav ning et riskijuhid peavad asjaolusid täiendavalt kaaluma. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(7)

Triasoksiidi puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (7). Amet soovitas vähendada jääkide piirnorme odra, kaera, rukki ja nisu puhul. Selle aine kohta muid lubasid ei ole. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnorm sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas konkreetse määramispiiri tasemel või toiduohutusameti poolt kindlaksmäärataval tasemel.

(8)

Toodete jaoks, mille töötlemine asjaomaste taimekaitsevahenditega ei ole lubatud ja mille jaoks ei ole kehtestatud impordi puhul kohaldatavaid jääkide piirnorme ega codex’is esitatud jääkide piirnorme (CXL), tuleks kehtestada jääkide piirnormiks konkreetne määramispiir või vaikeväärtus, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktis b.

(9)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise vajaduse suhtes nõu Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaboritega. Kõnealused laborid jõudsid mitme toimeaine puhul järeldusele, et tehnika arengust tulenevalt on teatavate kaupade puhul vaja kehtestada konkreetne määramispiir.

(10)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamustele ja võttes arvesse käsitletava küsimuse puhul asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(11)

Uute piirnormide suhtes on konsulteeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi on arvesse võetud.

(12)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(13)

Selleks et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekukord selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijakaitse kõrge tase on tagatud.

(14)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid jääkide piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, jätkatakse nende toodete suhtes, mis olid toodetud liidus või imporditud liitu enne 6. jaanuari 2021.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 6. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusamet. „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chromafenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus kromafenosiidi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal 2019; 17(1):5533.

(3)  Euroopa Toiduohutusamet. „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluometuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus fluometurooni jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal 2019; 17(1):5560.

(4)  Euroopa Toiduohutusamet. „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pencycuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus penkükurooni jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal 2018; 16(12):5518.

(5)  Euroopa Toiduohutusamet. „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sedaxane according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus sedaksaani jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal 2019; 17(1):5544.

(6)  Euroopa Toiduohutusamet. „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tau-fluvalinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus τ-fluvalinaadi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal 2018; 16(11):5475.

(7)  Euroopa Toiduohutusamet. „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triazoxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus triasoksiidi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal 2019; 17(1):5525.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt:

1)

II lisas lisatakse järgmised veerud kromafenosiidi, fluometurooni, penkükurooni, sedaksaani, τ-fluvalinaadi ja triasoksiidi kohta:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (a)

Kromafenosiid

Fluometuroon

Pentsükuroon (pentsükurooni ja pentsükuroon-PB-amiini summa, väljendatud pentsükuroonina) (F) (R) (A)

Sedaksaan (isomeeride summa)

τ-fluvalinaadi kasutamisest tulenev fluvalinaat (isomeeride summa) (F)

Triasoksiid

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

 

0110000

Tsitrusviljad

 

 

 

 

0,4

0,001(*)

0110010

Greibid

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

 

0120000

Pähklid

 

 

 

 

0,01(*)

0,005(*)

0120010

Mandlid

 

 

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

0120990

Muud

 

 

 

 

 

 

0130000

Õunviljad

 

 

 

 

0,3

0,001(*)

0130010

Õunad

 

 

 

 

 

 

0130020

Pirnid

 

 

 

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

 

 

 

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

 

 

 

 

0130990

Muud

 

 

 

 

 

 

0140000

Luuviljad

 

 

 

 

 

0,001(*)

0140010

Aprikoosid

 

 

 

 

0,3

 

0140020

Maguskirsid

 

 

 

 

0,4

 

0140030

Virsikud

 

 

 

 

0,3

 

0140040

Ploomid

 

 

 

 

0,01(*)

 

0140990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

 

0,001(*)

0151000

a) Viinamarjad

 

 

 

 

1

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

 

0152000

b) Maasikad

 

 

 

 

0,3

 

0153000

c) Koguviljad

 

 

 

 

0,01(*)

 

0153010

Pamplid

 

 

 

 

 

 

0153020

Põldmurakad

 

 

 

 

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

 

 

 

 

0153990

Muud

 

 

 

 

 

 

0154000

d) Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

 

0,01(*)

 

0154010

Mustikad

 

 

 

 

 

 

0154020

Jõhvikad

 

 

 

 

 

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

 

 

 

 

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

 

 

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

 

 

 

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

 

 

 

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

 

 

 

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

 

 

 

 

 

0154990

Muud

 

 

 

 

 

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

 

 

 

0,01(*)

 

0161000

a) Söödava koorega

 

 

 

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161020

Viigimarjad

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161030

Lauaoliivid

 

 

 

 

 

0,005(*)

0161040

Kinkanid

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161050

Tähtviljad

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161060

Hurmaad

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161070

Jambolanid

 

 

 

 

 

0,001(*)

0161990

Muud

 

 

 

 

 

0,001(*)

0162000

b) Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

 

 

0,001(*)

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

 

 

 

 

0162020

Litšid

 

 

 

 

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

 

 

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

 

 

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

 

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

 

 

 

 

0162990

Muud

 

 

 

 

 

 

0163000

c) Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

 

0,005(*)

0163020

Banaanid

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163030

Mangod

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163040

Papaiad

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163060

Suhkurannoonad

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163070

Guajaavid

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163080

Ananassid

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163100

Durianid

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163110

Oga-annoonad

 

 

 

 

 

0,001(*)

0163990

Muud

 

 

 

 

 

0,001(*)

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

 

0,01(*)

0,001(*)

0211000

a) Kartulid

 

 

 

0,02

 

 

0212000

b) Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

 

 

0,01(*)

 

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataat

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

 

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

 

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

 

 

 

0213000

c) Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

 

0,01(*)

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

 

 

 

 

0213020

Porgand

 

 

 

 

 

 

0213030

Juurseller

 

 

 

 

 

 

0213040

Mädarõigas

 

 

 

 

 

 

0213050

Maapirn

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

 

 

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

 

 

 

 

0213080

Redis

 

 

 

 

 

 

0213090

Aed-piimjuur

 

 

 

 

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

 

 

 

 

0213110

Naeris

 

 

 

 

 

 

0213990

Muud

 

 

 

 

 

 

0220000

Sibulköögivili

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0220010

Küüslauk

 

 

 

 

 

 

0220020

Sibul

 

 

 

 

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

 

 

 

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

 

 

 

 

 

0220990

Muud

 

 

 

 

 

 

0230000

Viliköögivili

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,001(*)

0231000

a) Maavitsalised

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomat

 

 

 

 

0,01(*)

 

0231020

Harilik paprika

 

 

 

 

0,01(*)

 

0231030

Baklažaan

 

 

 

 

0,15

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

 

 

0,01(*)

 

0231990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

0232000

b) Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

 

 

0,02

 

0232010

Kurk

 

 

 

 

(+)

 

0232020

Kornišon

 

 

 

 

 

 

0232030

Kabatšokk

 

 

 

 

 

 

0232990

Muud

 

 

 

 

 

 

0233000

c) Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

 

 

 

 

0233010

Melon

 

 

 

 

0,09

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

 

 

0,01(*)

 

0233030

Arbuus

 

 

 

 

0,09

 

0233990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

0234000

d) Suhkrumais

 

 

 

 

0,01(*)

 

0239000

e) Muu viliköögivili

 

 

 

 

0,01(*)

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,001(*)

0241000

a) Õisikkapsad

 

 

 

 

0,3

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

 

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

 

 

 

0241990

Muud

 

 

 

 

 

 

0242000

b) Peakapsad

 

 

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

 

 

0,15

 

0242020

Peakapsas

 

 

 

 

0,3

 

0242990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

0243000

c) Lehtkapsad

 

 

 

 

0,01(*)

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

 

 

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

 

 

 

 

0243990

Muud

 

 

 

 

 

 

0244000

d) Nuikapsad

 

 

 

 

0,08

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

0251000

a) Aedsalat ja muud salatitaimed

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,7

0,001(*)

0251010

Põldkännak

 

 

 

 

 

 

0251020

Aedsalat

 

 

 

 

 

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

 

 

 

 

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

 

 

 

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 

 

 

 

 

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

 

 

 

 

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

 

 

 

 

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

 

 

 

 

 

0251990

Muud

 

 

 

 

 

 

0252000

b) Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0252010

Spinat

 

 

 

 

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

 

 

 

 

0252030

Lehtpeet

 

 

 

 

 

 

0252990

Muud

 

 

 

 

 

 

0253000

c) Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0254000

d) Ürt-allikkerss

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0255000

e) Salatsigur

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0256000

f) Maitsetaimed ja söödavad õied

0,02(*)

0,02(*)

0,04(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,002(*)

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

 

0256020

Murulauk

 

 

 

 

 

 

0256030

Lehtseller

 

 

 

 

 

 

0256040

Petersell

 

 

 

 

 

 

0256050

Aedsalvei

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

 

 

 

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

 

 

 

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

0256090

Loorberilehed

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Muud

 

 

 

 

 

 

0260000

Kaunköögivili

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,001(*)

0260010

Oad (kaunadega)

 

 

 

 

0,6

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

 

 

 

0,05

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

 

 

 

0,6

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

 

 

 

0,05

 

0260050

Läätsed

 

 

 

 

0,01(*)

 

0260990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270000

Varsköögivili

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,001(*)

0270010

Spargel

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270020

Kardi

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270030

Varsseller

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270040

Salat-apteegitill

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270050

Harilik artišokk

 

 

 

 

0,8

 

0270060

Porrulauk

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270080

Bambusevõrsed

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270090

Palmipungad

 

 

 

 

0,01(*)

 

0270990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0280010

Kultuurseened

 

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

 

 

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

 

 

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0300000

KAUNVILI

0,01(*)

0,005(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,003(*)

0300010

Oad

 

 

 

 

 

 

0300020

Läätsed

 

 

 

 

 

 

0300030

Herned

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

 

 

 

 

0300990

Muud

 

 

 

 

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,005(*)

0401000

Õliseemned

 

 

 

 

 

 

0401010

Linaseemned

 

 

 

 

0,02

 

0401020

Maapähklid

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401030

Unimagunaseemned

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401040

Seesamiseemned

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401050

Päevalilleseemned

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401060

Rapsiseemned

 

 

 

 

0,02

 

0401070

Sojaoad

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401080

Sinepiseemned

 

 

 

 

0,02

 

0401090

Puuvillaseemned

 

 

 

 

0,09

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

 

 

 

0,02

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

 

 

 

0,02

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

 

 

 

0,02

 

0401130

Põldtudra seemned

 

 

 

 

0,02

 

0401140

Kanepiseemned

 

 

 

 

0,02

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

 

 

 

0,01(*)

 

0401990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

0402000

Õlivili

 

 

 

 

0,01(*)

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

 

 

 

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

 

 

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

 

 

 

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

 

 

 

 

0402990

Muud

 

 

 

 

 

 

0500000

TERAVILI

0,01(*)

0,005(*)

0,02(*)

0,01(*)

 

0,003(*)

0500010

Oder

 

 

 

 

0,4

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

 

 

 

0,01(*)

 

0500030

Mais

 

 

 

 

0,01(*)

 

0500040

Harilik hirss

 

 

 

 

0,01(*)

 

0500050

Kaer

 

 

 

 

0,4

 

0500060

Riis

 

 

 

 

0,01(*)

 

0500070

Rukis

 

 

 

 

0,05

 

0500080

Harilik sorgo

 

 

 

 

0,01(*)

 

0500090

Nisu

 

 

 

 

0,05

 

0500990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0610000

Teed

 

 

 

 

 

 

0620000

Kohvioad

 

 

 

 

 

 

0630000

Taimeteed

 

 

 

 

 

 

0631000

a) Õitest

 

 

 

 

 

 

0631010

Kummel

 

 

 

 

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

 

 

 

 

0631050

Pärn

 

 

 

 

 

 

0631990

Muud

 

 

 

 

 

 

0632000

b) Lehtedest ja ürtidest

 

 

 

 

 

 

0632010

Maasikas

 

 

 

 

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

 

 

 

 

0632030

Matepuu

 

 

 

 

 

 

0632990

Muud

 

 

 

 

 

 

0633000

c) Juurtest

 

 

 

 

 

 

0633010

Palderjan

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženženn

 

 

 

 

 

 

0633990

Muud

 

 

 

 

 

 

0639000

d) Muudest taimeosadest

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaooad

 

 

 

 

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

 

 

 

 

 

0700000

HUMAL

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0800000

MAITSEAINED

 

 

 

 

 

 

0810000

Seemned

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0810010

Aniis

 

 

 

 

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

 

 

 

 

0810030

Seller

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

 

 

 

 

0810060

Aedtill

 

 

 

 

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

 

 

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

 

 

 

0810990

Muud

 

 

 

 

 

 

0820000

Viljad

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

 

 

 

 

0820030

Köömen

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemon

 

 

 

 

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

 

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanill

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind

 

 

 

 

 

 

0820990

Muud

 

 

 

 

 

 

0830000

Puukoor

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

 

0830990

Muud

 

 

 

 

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

 

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0840020

Harilik ingver

 

 

 

 

 

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0840040

Mädarõigas

 

 

 

 

 

 

0840990

Muud

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0850000

Pungad

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0850010

Nelk

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

 

0850990

Muud

 

 

 

 

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0860010

Safran

 

 

 

 

 

 

0860990

Muud

 

 

 

 

 

 

0870000

Seemnerüü

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,005(*)

0870010

Muskaatõis

 

 

 

 

 

 

0870990

Muud

 

 

 

 

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,001(*)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

 

 

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

 

 

 

 

0900030

Juursigur

 

 

 

 

 

 

0900990

Muud

 

 

 

 

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

 

 

 

1010000

Koed

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

 

0,01(*)

1011000

a) Sead

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihaskude

 

 

 

 

0,015

 

1011020

Rasvkude

 

 

 

 

0,05

 

1011030

Maks

 

 

 

 

0,01(*)

 

1011040

Neerud

 

 

 

 

0,01(*)

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,05

 

1011990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

1012000

b) Veised

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihaskude

 

 

 

 

0,05

 

1012020

Rasvkude

 

 

 

 

0,3

 

1012030

Maks

 

 

 

 

0,01(*)

 

1012040

Neerud

 

 

 

 

0,015

 

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,3

 

1012990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

1013000

c) Lambad

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihaskude

 

 

 

 

0,05

 

1013020

Rasvkude

 

 

 

 

0,3

 

1013030

Maks

 

 

 

 

0,01(*)

 

1013040

Neerud

 

 

 

 

0,015

 

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,3

 

1013990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

1014000

d) Kitsed

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihaskude

 

 

 

 

0,05

 

1014020

Rasvkude

 

 

 

 

0,3

 

1014030

Maks

 

 

 

 

0,01(*)

 

1014040

Neerud

 

 

 

 

0,015

 

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,3

 

1014990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

1015000

e) Hobuslased

 

 

 

 

 

 

1015010

Lihaskude

 

 

 

 

0,05

 

1015020

Rasvkude

 

 

 

 

0,3

 

1015030

Maks

 

 

 

 

0,01(*)

 

1015040

Neerud

 

 

 

 

0,015

 

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,3

 

1015990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

1016000

f) Kodulinnud

 

 

 

 

 

 

1016010

Lihaskude

 

 

 

 

0,01(*)

 

1016020

Rasvkude

 

 

 

 

0,03 (+)

 

1016030

Maks

 

 

 

 

0,01(*)

 

1016040

Neerud

 

 

 

 

0,01(*)

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,03 (+)

 

1016990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

1017000

g) Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

 

 

 

 

1017010

Lihaskude

 

 

 

 

0,05

 

1017020

Rasvkude

 

 

 

 

0,3

 

1017030

Maks

 

 

 

 

0,01(*)

 

1017040

Neerud

 

 

 

 

0,015

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,3

 

1017990

Muud

 

 

 

 

0,01(*)

 

1020000

Piim

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

 

0,01(*)

1020010

Veised

 

 

 

 

0,03

 

1020020

Lambad

 

 

 

 

0,02

 

1020030

Kitsed

 

 

 

 

0,02

 

1020040

Hobused

 

 

 

 

0,03

 

1020990

Muud

 

 

 

 

0,02

 

1030000

Linnumunad

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1030010

Kanad

 

 

 

 

 

 

1030020

Pardid

 

 

 

 

 

 

1030030

Haned

 

 

 

 

 

 

1030040

Vutid

 

 

 

 

 

 

1030990

Muud

 

 

 

 

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

 

 

 

 

 

(*)

Analüütiline määramispiir

(a)

Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

(F) = rasvas lahustuv

Penkükuroon (penkükurooni ja penkükuroon-PB-amiini summa, väljendatud penkükuroonina) (F) (R) (A)

(A)

ELi referentlaborid tegid kindlaks, et pentsükuroon-PB-amiini võrdlusstandard ei ole kaubanduslikult kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud võrdlusstandardi kaubanduslikku kättesaadavust hiljemalt 16. juuniks 2021, või selle puudumist, kui võrdlusstandard ei ole nimetatud kuupäevaks kaubanduslikult kättesaadav.

(R)= jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodnumbri järgmiste kombinatsioonide puhul:

Pentsükuroon – koodnumber 1000000: pentsükuroon (F)

τ-fluvalinaadi kasutamisest tulenev fluvalinaat (isomeeride summa) (F)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 16. juuniks 2022, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0232010 Kurk

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave kariloomade ainevahetuse ja söötmisuuringute kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 16. juuniks 2022, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1016020 Rasvkude

1016050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)“.

2)

III lisa A osast jäetakse välja kromafenosiidi, fluometurooni, penkükurooni, sedaksaani, τ-fluvalinaati ja triasoksiidi käsitlevad veerud.


Top