EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0749

Komisjoni määrus (EL) 2020/749, 4. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kloraadijääkide piirnormidega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/3541

OJ L 178, 8.6.2020, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj

8.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/749,

4. juuni 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kloraadijääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 16 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni otsusele 2008/865/EÜ (2) on pärast kloraadi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (3) kandmata jätmist kõik kloraati sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatud.

(2)

Kloraadi suhtes ei ole kehtestatud konkreetseid jääkide piirnorme ning kuna kõnealust ainet ei ole kantud määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisasse, kohaldatakse praegu vaikimisi piirnormi 0,01 mg/kg kogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisasse kantud toidu ja sööda suhtes.

(3)

Lisaks kloraadi varasemale kasutamisele taimekaitsevahendites, tekib see aine ka kõrvalsaadusena klooripõhiste desinfektsioonivahendite kasutamisel toidu ja joogivee töötlemisel. Nimetatud kasutusviisid tekitavad olukorra, kus kloraadijäägid on tuvastatavad toidus.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) kogus ajavahemikus 2014–2018 seireandmeid, et uurida kloraadijääkide esinemist toidus ja joogivees. Andmed näitasid, et kloraadijääkide sisaldus ületab sageli vaikimisi kohaldatava piirnormi 0,01 mg/kg ning varieerub sõltuvalt allikast ja tootest. Tulemustest järeldub, et isegi kui rakendatakse häid tavasid, ei ole võimalik saavutada kehtivale piirnormile 0,01 mg/kg vastavat kloraadijääkide sisaldust.

(5)

Toiduohutusamet võttis vastu teadusliku arvamuse toidu kloraadisisaldusega seotud ohtude kohta rahvatervisele (4). Oma arvamuses kehtestas toiduohutusamet lubatavaks päevadoosiks 3 μg kehamassi kg kohta ja akuutseks standarddoosiks 36 μg kehamassi kg kohta. Toiduohutusamet jõudis 2014. aastal kogutud andmete põhjal järeldusele, et akuutne toidukaudne kokkupuude kloraadiga ei ületanud akuutset standarddoosi. Euroopa riikides ületas keskmine toidukaudne kokkupuude kloraadiga lubatavat päevadoosi teatavate elanikkonnarühmade puhul, nagu kerge kuni mõõduka joodipuudusega imikud ja väikelapsed.

(6)

Kloraadisisalduse ja kloraadiga kokkupuute vähendamiseks leppisid liikmesriigid mitmetes asjakohastes ja seonduvates sektorites kooskõlastatud meetmete võtmiseks 2017. aastal kokku valdkondadevahelises tegevuskavas, mis hõlmab paralleelselt võetavaid meetmeid, sealhulgas joogivee ja hügieeniga seotud meetmeid ning toidus ja söödas sisalduvate jääkide suhtes ajutiste piirnormide kehtestamist.

(7)

Käesolevas määruses käsitletakse ajutiste piirnormide kehtestamist toidus. Ajavahemikus 2014–2018 kogusid nii liikmesriigid kui ka toidukäitlejad palju asjakohaseid andmeid. Need näitavad üldist suundumust sisalduse vähenemisele, mis annab tunnistust sellest, et tootmistavad on juba teataval määral paranenud. Konkreetselt sellise kloraadi puhul, mille jäägid ei tulene pestitsiidide kasutamisest, vaid klooripõhiste lahuste kasutamisest toidu ja joogivee töötlemisel, tuleks kehtestada piirnormid nii madalal tasemel, kui on mõistlikult võimalik saavutada, järgides head tootmistava ja tagades ühtlasi võimaluse järgida head hügieenitava. Sellise lähenemisviisiga tagatakse, et toidukäitlejad võtavad rahvatervise kaitsmiseks meetmeid, et vältida ja vähendada kloraadisisaldust toidus nii palju kui võimalik, võttes samas arvesse ka nõuet, et toit oleks mikrobioloogiliselt ohutu.

(8)

Kloraadijääkide ajutised piirnormid põhimõttel „nii madal, kui on mõistlikult võimalik saavutada“ põhinevad aine esinemise andmete 95. protsentiilil, võttes arvesse seaduslikult töödeldud joogivee kasutamist toidu töötlemisel. Jääkide ajutised piirnormid tuleks läbi vaadata hiljemalt viie aasta jooksul alates käesoleva määruse avaldamisest (võttes arvesse võimalikke arenguid seoses hügieeniga, joogiveega ja toidukäitlejate tehtud täiendavate edusammudega kloraadisisalduse vähendamiseks) või iga kord, kui saadakse uut teavet ja andmeid, mis õigustaksid varasemat läbivaatamist.

(9)

Komisjon konsulteeris Euroopa Liidu referentlaboritega konkreetsetes toodetes leiduvate kloraadijääkide määramispiiride teemal.

(10)

Tuginedes toiduohutusameti teaduslikule arvamusele ja võttes arvesse käsitletavas küsimuses asjassepuutuvaid tegureid, on jääkide kavandatud piirnormid kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(11)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Kloraadijääkide ajutised piirnormid vaadatakse läbi hiljemalt 8. juunil 2025.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Komisjoni 10. novembri 2008. aasta otsus 2008/865/EÜ kloraadi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust ainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (ELT L 307, 18.11.2008, lk 7).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2015. Scientific opinion on the risks for public health related to the presence of chlorate in food („Teaduslik arvamus toidu kloraadisisaldusega seotud ohtude kohta rahvatervisele“). EFSA Journal 2015;13(6):4135, 103 lk.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osasse lisatakse järgmine kloraati käsitlev veerg:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (a)

Kloraat (A)

(1)

(2)

(3)

0100000

 

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

0110000

 

Tsitrusviljad

0,05

0110010

 

Greibid

 

0110020

 

Apelsinid

 

0110030

 

Sidrunid

 

0110040

 

Laimid

 

0110050

 

Mandariinid

 

0110990

 

Muud

 

0120000

 

Pähklid

0,1

0120010

 

Mandlid

 

0120020

 

Brasiilia pähklid

 

0120030

 

Kašupähklid

 

0120040

 

Kastanid

 

0120050

 

Kookospähklid

 

0120060

 

Sarapuupähklid

 

0120070

 

Makadaamiapähklid

 

0120080

 

Pekanipähklid

 

0120090

 

Piiniapähklid

 

0120100

 

Pistaatsiapähklid

 

0120110

 

Kreeka pähklid

 

0120990

 

Muud

 

0130000

 

Õunviljad

0,05

0130010

 

Õunad

 

0130020

 

Pirnid

 

0130030

 

Küdooniad

 

0130040

 

Astelpihlaka viljad

 

0130050

 

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

0130990

 

Muud

 

0140000

 

Luuviljad

0,05

0140010

 

Aprikoosid

 

0140020

 

Maguskirsid

 

0140030

 

Virsikud

 

0140040

 

Ploomid

 

0140990

 

Muud

 

0150000

 

Marjad ja väikesed puuviljad

0,05

0151000

a)

Viinamarjad

 

0151010

 

Lauaviinamarjad

 

0151020

 

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

 

Pamplid

 

0153020

 

Põldmurakad

 

0153030

 

Vaarikad (punased ja kollased)

 

0153990

 

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

 

Mustikad

 

0154020

 

Jõhvikad

 

0154030

 

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

0154040

 

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

0154050

 

Kibuvitsamarjad

 

0154060

 

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

0154070

 

Õun-viirpuu marjad

 

0154080

 

Musta leedri marjad

 

0154990

 

Muud

 

0160000

 

Mitmesugused puuviljad

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

 

Datlid

0,3

0161020

 

Viigimarjad

0,3

0161030

 

Lauaoliivid

0,7

0161040

 

Kinkanid

0,3

0161050

 

Tähtviljad

0,3

0161060

 

Hurmaad

0,3

0161070

 

Jambolanid

0,3

0161990

 

Muud

0,3

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,3

0162010

 

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0162020

 

Litšid

 

0162030

 

Granadillid/marakujad

 

0162040

 

Kaktusviljad

 

0162050

 

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

 

Virgiinia persimonid

 

0162990

 

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

0,3

0163010

 

Avokaadod

 

0163020

 

Banaanid

 

0163030

 

Mangod

 

0163040

 

Papaiad

 

0163050

 

Granaatõunad

 

0163060

 

Suhkurannoonad

 

0163070

 

Guajaavid

 

0163080

 

Ananassid

 

0163090

 

Hõlmise leivapuu viljad

 

0163100

 

Durianid

 

0163110

 

Oga-annoonad

 

0163990

 

Muud

 

0200000

 

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

0210000

 

Juur- ja mugulköögivili

 

0211000

a)

Kartulid

0,05

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,05

0212010

 

Kassaava/jahumanioki juured

 

0212020

 

Bataat

 

0212030

 

Jamss

 

0212040

 

Roogmaranta

 

0212990

 

Muud

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

0,15

0213010

 

Söögipeet

 

0213020

 

Porgand

 

0213030

 

Juurseller

 

0213040

 

Mädarõigas

 

0213050

 

Maapirn

 

0213060

 

Pastinaak

 

0213070

 

Juurpetersell

 

0213080

 

Redis

 

0213090

 

Aed-piimjuur

 

0213100

 

Kaalikas

 

0213110

 

Naeris

 

0213990

 

Muud

 

0220000

 

Sibulköögivili

 

0220010

 

Küüslauk

0,7

0220020

 

Sibul

0,5

0220030

 

Pesasibul

0,5

0220040

 

Roheline sibul ja talisibul

0,5

0220990

 

Muud

0,05

0230000

 

Viliköögivili

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

 

Tomat

0,1

0231020

 

Harilik paprika

0,3

0231030

 

Baklažaan

0,4

0231040

 

Söödav muskushibisk

0,1

0231990

 

Muud

0,1

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,2

0232010

 

Kurk

 

0232020

 

Kornišon

 

0232030

 

Kabatšokk

 

0232990

 

Muud

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,08

0233010

 

Melon

 

0233020

 

Suureviljaline kõrvits

 

0233030

 

Arbuus

 

0233990

 

Muud

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,1

0239000

e)

Muu viliköögivili

0,1

0240000

 

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

0241000

a)

Õisikkapsad

 

0241010

 

Spargelkapsas

0,4

0241020

 

Lillkapsas

0,06

0241990

 

Muud

0,06

0242000

b)

Peakapsad

0,07

0242010

 

Rooskapsas

 

0242020

 

Peakapsas

 

0242990

 

Muud

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0243010

 

Pekingi lehtnaeris / petsai

0,06

0243020

 

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

0,2

0243990

 

Muud

0,06

0244000

d)

Nuikapsad

0,06

0250000

 

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

0,7

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

 

0251010

 

Põldkännak

 

0251020

 

Aedsalat

 

0251030

 

Sile endiiviasigur / eskariool

 

0251040

 

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

0251050

 

Ameerika kollakas

 

0251060

 

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0251070

 

Kapsas-lehtsinep

 

0251080

 

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

0251990

 

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

0252010

 

Spinat

 

0252020

 

Harilik portulak

 

0252030

 

Lehtpeet

 

0252990

 

Muud

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

 

0254000

d)

Ürt-allikkerss

 

0255000

e)

Salatsigur

 

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

 

0256010

 

Aed-harakputk

 

0256020

 

Murulauk

 

0256030

 

Lehtseller

 

0256040

 

Petersell

 

0256050

 

Aedsalvei

 

0256060

 

Rosmariin

 

0256070

 

Aed-liivatee

 

0256080

 

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

0256090

 

Loorberilehed

 

0256100

 

Estragon

 

0256990

 

Muud

 

0260000

 

Kaunköögivili

0,35

0260010

 

Oad (kaunadega)

 

0260020

 

Oad (kaunadeta)

 

0260030

 

Herned (kaunadega)

 

0260040

 

Herned (kaunadeta)

 

0260050

 

Läätsed

 

0260990

 

Muud

 

0270000

 

Varsköögivili

0,25

0270010

 

Spargel

 

0270020

 

Kardi

 

0270030

 

V arsseller

 

0270040

 

Salat-apteegitill

 

0270050

 

Harilik artišokk

 

0270060

 

Porrulauk

 

0270070

 

Rabarber

 

0270080

 

Bambusevõrsed

 

0270090

 

Palmipungad

 

0270990

 

Muud

 

0280000

 

Seened, samblad ja samblikud

 

0280010

 

Kultuurseened

0,7

0280020

 

Metsaseened

0,7

0280990

 

Samblad ja samblikud

0,05

0290000

 

Vetikad ja prokarüoodid

0,05

0300000

 

KAUNVILI

0,35

0300010

 

Oad

 

0300020

 

Läätsed

 

0300030

 

Herned

 

0300040

 

Lupiinid/lupiinioad

 

0300990

 

Muud

 

0400000

 

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

0401000

 

Õliseemned

0,05

0401010

 

Linaseemned

 

0401020

 

Maapähklid

 

0401030

 

Unimagunaseemned

 

0401040

 

Seesamiseemned

 

0401050

 

Päevalilleseemned

 

0401060

 

Rapsiseemned

 

0401070

 

Sojaoad

 

0401080

 

Sinepiseemned

 

0401090

 

Puuvillaseemned

 

0401100

 

Kõrvitsaseemned

 

0401110

 

Värvisafloori seemned

 

0401120

 

Hariliku kurgirohu seemned

 

0401130

 

Põldtudra seemned

 

0401140

 

Kanepiseemned

 

0401150

 

Riitsinuseseemned

 

0401990

 

Muud

 

0402000

 

Õlivili

0,7

0402010

 

Oliivid õli tootmiseks

 

0402020

 

Õlipalmi tuumad

 

0402030

 

Õlipalmi viljad

 

0402040

 

Hariliku kapokipuu viljad

 

0402990

 

Muud

 

0500000

 

TERAVILI

0,05

0500010

 

Oder

 

0500020

 

Tatar ja muu ebateravili

 

0500030

 

Mais

 

0500040

 

Harilik hirss

 

0500050

 

Kaer

 

0500060

 

Riis

 

0500070

 

Rukis

 

0500080

 

Harilik sorgo

 

0500090

 

Nisu

 

0500990

 

Muud

 

0600000

 

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05

0610000

 

Teed

 

0620000

 

Kohvioad

 

0630000

 

Taimeteed

 

0631000

a)

Õitest

 

0631010

 

Kummel

 

0631020

 

Hapu hibisk

 

0631030

 

Roos

 

0631040

 

Jasmiin

 

0631050

 

Pärn

 

0631990

 

Muud

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

 

0632010

 

Maasikas

 

0632020

 

Tee-punapõõsas

 

0632030

 

Matepuu

 

0632990

 

Muud

 

0633000

c)

Juurtest

 

0633010

 

Palderjan

 

0633020

 

Ženženn

 

0633990

 

Muud

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

0640000

 

Kakaooad

 

0650000

 

Jaanikaunad/jaanileivad

 

0700000

 

HUMAL

0,05

0800000

 

MAITSEAINED

 

0810000

 

Seemned

0,07

0810010

 

Aniis

 

0810020

 

Pärsia köömen

 

0810030

 

Seller

 

0810040

 

Koriander

 

0810050

 

Harilik vürtsköömen

 

0810060

 

Aedtill

 

0810070

 

Harilik apteegitill

 

0810080

 

Põld-lambalääts

 

0810090

 

Muskaatpähkel

 

0810990

 

Muud

 

0820000

 

Viljad

0,07

0820010

 

Piment

 

0820020

 

Jaapani pipar

 

0820030

 

Köömen

 

0820040

 

Kardemon

 

0820050

 

Kadakamarjad

 

0820060

 

Pipar (must, roheline ja valge)

 

0820070

 

Vanill

 

0820080

 

Tamarind

 

0820990

 

Muud

 

0830000

 

Puukoor

0,07

0830010

 

Kaneel

 

0830990

 

Muud

 

0840000

 

Juured ja risoomid

 

0840010

 

Lagritsa-magusjuur

0,07

0840020

 

Harilik ingver

 

0840030

 

Harilik kollajuur / kurkum

0,07

0840040

 

Mädarõigas

 

0840990

 

Muud

0,07

0850000

 

Pungad

0,07

0850010

 

Nelk

 

0850020

 

Kappar

 

0850990

 

Muud

 

0860000

 

Õie emakasuue

0,07

0860010

 

Safran

 

0860990

 

Muud

 

0870000

 

Seemnerüü

0,07

0870010

 

Muskaatõis

 

0870990

 

Muud

 

0900000

 

SUHKRUTAIMED

0,05

0900010

 

Suhkrupeedi juured

 

0900020

 

Harilik suhkruroog

 

0900030

 

Juursigur

 

0900990

 

Muud

 

1000000

 

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

 

Koed

 

1011000

a)

Sead

 

1011010

 

Lihaskude

0,05

1011020

 

Rasvkude

0,1*

1011030

 

Maks

0,05

1011040

 

Neerud

0,05

1011050

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,05

1011990

 

Muud

0,05

1012000

b)

Veised

 

1012010

 

Lihaskude

0,05

1012020

 

Rasvkude

0,1*

1012030

 

Maks

0,05

1012040

 

Neerud

0,05

1012050

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,05

1012990

 

Muud

0,05

1013000

c)

Lambad

 

1013010

 

Lihaskude

0,05

1013020

 

Rasvkude

0,1*

1013030

 

Maks

0,05

1013040

 

Neerud

0,05

1013050

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,05

1013990

 

Muud

0,05

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

 

Lihaskude

0,05

1014020

 

Rasvkude

0,1*

1014030

 

Maks

0,05

1014040

 

Neerud

0,05

1014050

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,05

1014990

 

Muud

0,05

1015000

e)

Hobuslased

 

1015010

 

Lihaskude

0,05

1015020

 

Rasvkude

0,1*

1015030

 

Maks

0,05

1015040

 

Neerud

0,05

1015050

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,05

1015990

 

Muud

0,05

1016000

f)

Kodulinnud

 

1016010

 

Lihaskude

0,05

1016020

 

Rasvkude

0,1*

1016030

 

Maks

0,05

1016040

 

Neerud

0,05

1016050

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,05

1016990

 

Muud

0,05

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

1017010

 

Lihaskude

0,05

1017020

 

Rasvkude

0,1*

1017030

 

Maks

0,05

1017040

 

Neerud

0,05

1017050

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,05

1017990

 

Muud

0,05

1020000

 

Piim

0,1

1020010

 

Veised

(+)

1020020

 

Lambad

(+)

1020030

 

Kitsed

(+)

1020040

 

Hobused

(+)

1020990

 

Muud

 

1030000

 

Linnumunad

0,05

1030010

 

Kanad

 

1030020

 

Pardid

 

1030030

 

Haned

 

1030040

 

Vutid

 

1030990

 

Muud

 

1040000

 

Mesi ja muud mesindustooted

0,05*

1050000

 

Kahepaiksed ja roomajad

0,05

1060000

 

Selgrootud maismaaloomad

0,05

1070000

 

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,05

1100000

 

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

1200000

 

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

1300000

 

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

(*)

Analüütiline määramispiir

(a)

Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

Kloraat (A)

(A)

Kloraadijääkide puhul sellistes töödeldud toiduainetes (sealhulgas käesoleva määruse mõistes toiduained, mis on saadud määruse (EÜ) nr 852/2004 artikli 2 lõike 1 punktis n loetletud protsesse kasutades), mis on kokku puutunud kloraadijääke sisaldavate toodetega või milles leidub kloraadijääke sisaldavaid koostisaineid (näiteks abiained või joogivesi) ning mida kasutatakse kooskõlas õigusaktide nõuetega, tuleb töödeldud toiduainetes või nende pinnal esinevate kloraadijääkide sisalduse lubatud piirnormide määramisel võtta sellised kloraadijääkide täiendavad kogused arvesse vastavalt käesoleva määruse artikli 20 lõikele 1. Täiendavate koguste suuruse tõendamise kohustus lasub toidu- ja söödakäitlejal.

(+)

Hõlmab toorpiima, kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete valmistamiseks kasutatavat piima, nagu on määratletud määruses (EL) nr 1308/2013. Jääkide piirnormi kohaldatakse kasutusvalmis piima suhtes, mida turustatakse sellisena või mis tuleb tootja juhendi kohaselt valmistada

1020010 Veised

(+)

Hõlmab toorpiima, kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete valmistamiseks kasutatavat piima. Jääkide piirnormi kohaldatakse kasutusvalmis piima suhtes, mida turustatakse sellisena või mis tuleb tootja juhendi kohaselt valmistada

1020020 Lambad

1020030 Kitsed

1020040 Hobused”


Top