EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0724

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/724, 15. mai 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

C/2020/3327

OJ L 170, 2.6.2020, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/724/oj

2.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 170/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/724,

15. mai 2020,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. mai 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektori kohusetäitja

Philip KERMODE


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Lõngast, rubriikide 5404 või 5405 ribadest vms valmistatud õõnsa kera kujuline toode väikese ümmarguse avaga, mis on ääristatud pehme plastlamelliga ja mis võimaldab seda kinnitada näiteks elektrilise valgusahela külge.

Toode võib olla eri värvi ja suurusega ning seda imporditakse iseseisva tootena. See on ette nähtud kasutada iseseisva dekoratsioonina või näiteks koos valgusahelaga.

(Vt fotot) (*1)

5609 00 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreegliga 1, XI jaotise märkuse 7 f ja märkusega 8 a ning CN-koodi 5609 00 00 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida CN-koodi 9405 99 00 alla mujal nimetamata elektrivalgusti osana (lambivari), kuna toode ei ole oma kuju ega eripära poolest määratletav osana, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes või peamiselt koos elektrivalgustiga (vt ka HSi selgitavad märkused, grupp 94, osad). Toode on ette nähtud kasutamiseks kas koos eri valgustite ja muude dekoratiivesemetega või üksnes iseseisva sisustusesemena.

Seepärast tuleb toode vastavalt koostismaterjalile klassifitseerida CN-koodi 5609 00 00 alla kui mujal nimetamata toode lõngast, rubriikide 5404 ja 5405 ribadest vms, nöörist, paelast, köiest või trossist.

Image 1


(*1)  Foto on üksnes illustratsiooniks.


Top