EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0621

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/621, 18. veebruar 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) I ja V lisa

C/2020/819

ELT L 144, 7.5.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/621/oj

7.5.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/621,

18. veebruar 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) I ja V lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrust (EL) 2019/125, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks, (1) eriti selle artikli 24 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2019/125 I lisas on loetletud liikmesriikide pädevad asutused. Belgia, Iirimaa, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Ungari, Madalmaad, Austria, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Ühendkuningriik on teatanud komisjonile, et nende pädevaid asutusi kajastavaid kandeid tuleks muuta. Aadressi komisjonile teadete saatmiseks tuleb samuti muuta.

(2)

Määruse (EL) 2019/125 artiklite 16 ja 19 kohaselt on kõnealuse määruse IV lisas loetletud, surmanuhtluse täideviimiseks kasutada võidavate teatavate kaupade ekspordiks ja nende kaupadega seotud vahendusteenuse või tehnilise abi osutamiseks vaja luba.

(3)

Tingimusel, et täidetud on määruse (EL) 2019/125 V lisas kehtestatud liidu üldise ekspordiloa kasutustingimused ja nõuded, kehtib luba ekspordi suhtes sellistesse riikidesse, mis on kaotanud surmanuhtluse karistusena kõigi kuritegude eest ning on kinnitanud sellise kaotamise rahvusvahelise kohustuse kaudu (2). Asjaomased riigid on loetletud V lisa 2. osas.

(4)

Euroopa Nõukogusse mittekuuluvate riikide puhul hõlmab määruse (EL) 2019/125 V lisa 2. osas esitatud loetelu riike, mis ei ole mitte ainult kaotanud surmanuhtluse karistusena kõigi kuritegude eest, vaid on ilma reservatsioonideta ratifitseerinud ka kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti (3) teise fakultatiivse protokolli.

(5)

Pärast kõnealuse protokolli ilma reservatsioonideta ratifitseerimist täidavad Gambia ja Madagaskar määruse (EL) 2019/125 V lisas esitatud loetellu kandmise tingimused.

(6)

Seoses kandega „Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik“ sai Euroopa Liit 15. veebruaril 2019 ametliku teate Prespa kokkuleppe (4) jõustumise kohta, millega kehtestatakse riigi täisnimeks Põhja-Makedoonia Vabariik ja lühikeseks nimevariandiks Põhja-Makedoonia (artikkel 1.3.a). Kõnealust nimemuutust on asjakohane kajastada ning samuti muuta asjaomase kande asukohta loetelus.

(7)

Määruse (EL) 2019/125 I ja V lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2019/125 I ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. veebruar 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 30, 31.1.2019, lk 1.

(2)  Vaata määruse (EL) 2019/125 artikli 20 lõige 1 ja põhjendus 33.

(3)  Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teine fakultatiivne protokoll, mille eesmärk on surmanuhtluse kaotamine. Tekst on vastu võetud ÜRO Peaassamblee 15. detsembri 1989. aasta resolutsiooniga 44/1281.

(4)  Lõplik kokkulepe erimeelsuste lahendamiseks, nagu seda on kirjeldatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides 817 (1993) ja 845 (1993), 1995. aasta ajutise kokkuleppe lõpetamine ning strateegilise partnerluse loomine osapoolte vahel.


LISA

Määruse (EL) 2019/125 I ja V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa punkti A muudetakse järgmiselt.

a)

Belgiat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l’économie nationale

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel +32 22776512

E-post: vincent.wuyts@economie.fgov.be“

b)

Iirimaad käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

ÉIRE

Tel +353 16312121

E-post: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

Ireland

Tel +353 16312121

E-post: exportcontrol@dbei.gov.ie“

c)

Prantsusmaad käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès - BP 8000

194201 IVRY-SUR-SEINE Cedex

FRANCE

Tel +33 179843419

E-post: doublusage@finances.gouv.fr“

d)

Horvaatiat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7–8

10000 Zagreb

HRVATSKA

Tel +385 14598135(137)

Faks + 385 16474553

E-post: kontrola.izvoza@mvep.hr“

e)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 - 00144 Roma

ITALY

Tel +39 0659932439

Faks +39 0659647506

E-post: uama.dualuse@cert.esteri.it“

f)

Ungarit käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37–39.

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel +36 14585599

Faks +36 14585885

E-post: armstrade@bfkh.gov.hu“

g)

Madalmaid käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel +31 703485954“

h)

Austriat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung ‘Außenwirtschaftskontrollen’ III/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

ÖSTERREICH

Tel +43 171100802067

Faks +43 171100808386

E-post: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at“

i)

Poolat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00–507 Warszawa

POLSKA

Tel +48 224119665

Faks +48 224119140

E-post: SekretariatDOT@mr.gov.pl“

j)

Rumeeniat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel +40 214010596, +40 214010523

E-post: dgre@dce.gov.ro, miruna.popescu@dce.gov.ro“

k)

Slovakkiat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

Slovensko

Tel +421 248542172

Faks +421 243423915

E-post: patricia.monosiova@mhsr.sk“

l)

Ühendkuningriiki käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„II lisas loetletud kaupade import:

 

Department for International Trade (DIT)

 

Import Licensing Branch (ILB)

E-post: enquiries.ilb@trade.gov.uk

II, III või IV lisas loetletud kaupade eksport ja kõnealuste kaupadega seoses abi osutamine:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel +44 2072154594

E-post: eco.help@trade.gov.uk“

2)

I lisa punkt B asendatakse järgmisega:

„B.

Euroopa Komisjoni kontaktaadress

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 02/290

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-post: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu“

3)

V lisa 2. osas pealkirja „Sihtkohad“ all olevat loetelu muudetakse järgmiselt:

a)

kanne „Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik“ jäetakse välja;

b)

kande „Gabon“ järele lisatakse kanne „Gambia“;

c)

kande „Lõuna-Aafrika Vabariik“ järele lisatakse kanne „Madagaskar“;

d)

kande „Paraguay“ järele lisatakse kanne „Põhja-Makedoonia“.


Top