EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0568

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/568, 23. aprill 2020, millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine

C/2020/2684

OJ L 129, 24.4.2020, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/568/oj

24.4.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 129/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/568,

23. aprill 2020,

millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2015. aasta määrust (EL) 2015/479 ühiste ekspordieeskirjade kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Komisjon avaldas 15. märtsil 2020 vastavalt määruse (EL) 2015/479 artiklile 5 rakendusmääruse (EL) 2020/402, (2) millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine. Kõnealust määrust muudeti komisjoni 19. märtsi 2020. aasta rakendusmäärusega (EL) 2020/426 (3).

(2)

Määrust (EL) 2020/402 ja selle muudatust kohaldatakse kuus nädalat.

(3)

Kuna COVID-19 haiguse põhjustatud epidemioloogiline kriis jätkub, on isikukaitsevahendite (kaitsemaskid (sh kirurgilised maskid), kindad, kaitseprillid, näokaitsed ja kombinesoonid) nõudlus liidus endiselt väga suur ja see isegi kasvab pidevalt. Teatavate isikukaitsevahendite nõudlus on põhjustanud nende puuduse siseturul. Sellist tüüpi kaitsevahendid on nende laadi ja valitsevaid olusid arvestades hädavajalikud, kuna on oluline vältida haiguse edasist levikut ja kaitsta nakatunud patsiente ravivate meditsiinitöötajate tervist.

(4)

Kaitsevahendite kiire ja piisava pakkumise tagamiseks tehakse kogu ELis pidevaid jõupingutusi. Isikukaitsevahendite tootmisvõimsust on suurendatud. Komisjon viis lõpule isikukaitsevahendite ühishanke, milles osales 25 liikmesriiki. Need algatused on osutunud edukaks ning vahendid kavatsetakse üle anda kaks nädalat pärast seda, kui liikmesriigid on pakkujatega lepingud sõlminud.

(5)

Euroopa Komisjon on otsustanud luua liidu elanikkonnakaitse mehhanismi raames strateegilise rescEU meditsiiniseadmete varu, mis hõlmaks hingamisaparaate ja kaitsemaske, et aidata ELi riike COVID-19 pandeemia kontekstis. Komisjon rahastab seda varu täielikult otsetoetuste kaudu ning see paigutatakse ühte või mitmesse liikmesriiki.

(6)

Komisjon asutas ka teabevõrgustiku, sealhulgas isikukaitsevahendite jaoks, et koordineerida jõupingutusi pakkumise ja nõudluse ühitamiseks ELis ning hõlbustada siseturu nõuetekohast toimimist.

(7)

Hoolimata nendest meetmetest ja arvestades suurenenud isikukaitsevahendite vajadust liidus, esineb nõudluse ja pakkumise vahel endiselt lõhe, seda eelkõige teatavate isikukaitsevahendite osas, mis on haiguse leviku tõkestamiseks ja patsientide ravimiseks hädavajalikud.

(8)

Võttes arvesse liidus teatavate isikukaitsevahendite nappusest tuleneva kriitilise olukorra lahendamiseks tehtavaid jõupingutusi, on vaja võtta täiendavaid meetmeid, et aidata kaasa isikukaitsevahendite nappuse kõrvaldamisele ja ennetamisele.

(9)

Need tervise kaitsmisele ja kaubanduse mõjutamisele suunatud meetmed peaksid olema sihipärased, proportsionaalsed, läbipaistvad ja ajutised.

(10)

Euroopa Ülemkogu liikmed rõhutasid oma 26. märtsi ühisavalduses, et isikukaitsevahendite ekspordiloa otsuse vastuvõtmine peaks viima igasuguses vormis sisemiste keeldude ja piirangute täieliku ja tegeliku kaotamiseni.

(11)

Liit ei kavatse piirata eksporti rohkem, kui on absoluutselt vajalik, ning soovib üleilmse pandeemia olukorras järgida rahvusvahelise solidaarsuse põhimõtet. Seepärast peaksid liidu meetmed olema proportsionaalsed ja tagama, et eksport on eelneva loa olemasolul jätkuvalt võimalik. Seepärast peaksid liikmesriigid andma ekspordilube erandolukordades, kui kõnealune tarne ei ohusta liidu tegelikku varustamist isikukaitsevahenditega ja selle eesmärk on rahuldada põhjendatud ametlikku või kutsealast meditsiinilist kasutusvajadust kolmandas riigis. Seevastu ei tohiks liikmesriigid lubada eksporti, mis tekitaks spekulatiivseid moonutusi ning võimaldaks olulisi vahendeid varuda ja kokku osta isikutel, kelle vajadus on väike või kellel see puudub üldse.

(12)

Ekspordilubade süsteem peaks korvama või ära hoidma hädavajalike toodete nappuse liidu piires. Sellise süsteemi peamine eesmärk oleks kaitsta rahvatervist liidus.

(13)

Kõnealuste lubade andmise halduskord tuleks ajutiste meetmete kehtivusajal jätta liikmesriikide otsustada.

(14)

Rahvusvahelise solidaarsuse põhimõttele tuginedes peaksid liikmesriigid lubama eksporti, et võimaldada humanitaarabiga seotud hädaabitarneid.

(15)

Liikmesriigid peaksid kaaluma loa andmise toetamist, kui eksport on suunatud riigiasutustele, avaliku sektori asutustele ja muudele avalik-õiguslikele asutustele, kes vastutavad isikukaitsevahendite jaotamise või kättesaadavaks tegemise eest isikutele, keda COVID-19 haiguspuhang mõjutab või ohustab või kes on seotud selle vastu võitlemisega.

(16)

Käesoleva määruse eesmärgi saavutamiseks tuleks lube anda ainult sellises ulatuses, et ekspordi maht ei ohustaks isikukaitsevahendite kättesaadavust kõnealuse liikmesriigi turul või mujal liidus. Selleks peaksid liikmesriigid enne sellise loa andmist võtma ühendust komisjoni loodud teabevõrgustikuga. Humanitaarabiga seotud hädaabitarneid käsitlevate lubade puhul ei pea liikmesriigid siiski teabevõrgustikuga ühendust võtma.

(17)

Ekspordiloa andmise üle otsustamisel peaksid liikmesriigid arvesse võtma ka liidu ja liikmesriikide tarnekohustuse täitmist ühishanke või rescEU raames, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tegevuse toetamist, kriisiolukordadele ELi tasandil koordineeritud reageerimise toetamist või kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide abitaotlusi.

(18)

Samuti tuleks arvesse võtta asjaomaste toodete turgude integratsiooni taset liidu tolliterritooriumi osade ja muude riikide või territooriumide vahel, olenemata sellest, kas see on saavutatud vabakaubanduspiirkonna loomist käsitleva kokkuleppe alusel või muudel põhjustel, nagu geograafiline lähedus või ajaloolised sidemed. Samuti oleks kahjulik häirida nende kokkulepete või muul alusel loodud tihedalt integreeritud väärtusahelaid ja turustusvõrkusid, seda eelkõige naaberriikide ja naabruses asuvate majanduspiirkondade puhul.

(19)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada teatavate isikukaitsevahendite suhtes. Ühtsuse tagamiseks tuleks käesolevas määruses sätestatud loasüsteemiga hõlmatud isikukaitsevahendite kirjeldus viia kooskõlla selliste vastavate spetsifikatsioonidega, mida käsitletakse ühishankes, kus on kindlaks määratud liidu erivajadused. CN-koodid tuleks esitada üksnes teavitamise eesmärgil.

(20)

Teabevõrgustiku eesmärk on tagada piisav pakkumine, et rahuldada liidu turul nõudlust igat liiki isikukaitsevahendite järele. Selle alusel võib tekkida vajadus vaadata läbi I lisa kohaldamisala ja käesoleva määrusega hõlmatud tooted. Kohaldamisala läbivaatamise aluseks peaks olema COVID-19 vastase võitlusega seotud elutähtsate seadmete vajaduse ja nende võimaliku puuduse pidev hindamine. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ühishankega hõlmatud ning liidu elanikkonnakaitse mehhanismi raames taotletud toodetele, nagu muud liiki isikukaitsevahendid, hingamisaparaadid ja laboritooted (testikomplektid).

(21)

Meditsiini- ja isikukaitsevahendite ühtne turg on tihedalt seotud kolmandate riikidega, nagu ka nende tootmise väärtusahelad ja turustusvõrgud. See kehtib eelkõige Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriikide ja Lääne-Balkani riikide kohta, kes on liiduga tihedalt integreerunud. Teatavate isikukaitsevahendite nendesse riikidesse eksportimise puhul oleks ekspordiloa nõude kehtestamine kahjulik, arvestades tootmise väärtusahelate ja turustusvõrkude tihedat seotust, kui sellised seadmed on olulised tooted, mida on vaja haiguse edasise leviku vältimiseks ja nakatunud patsiente ravivate meditsiinitöötajate tervise kaitsmiseks. Seepärast on asjakohane jätta sellised riigid käesoleva määruse kohaldamisalast välja.

(22)

Samuti on asjakohane jätta ekspordiloa nõude kohaldamisalast välja aluslepingu II lisas loetletud ülemeremaad ja -territooriumid, samuti Fääri saared, Andorra, San Marino, Vatikani Linnriik ja Gibraltar, kuna nad sõltuvad suurel määral nende liikmesriikide kesksetest tarneahelatest, millega nad on seotud, või naaberliikmesriikide tarneahelatest.

(23)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada liidu territooriumilt toimuva liidu kauba ekspordi suhtes. Seepärast ei pea selle tolliterritooriumi osaks olevaid riike liidust piiramatute saadetiste saamiseks käesoleva määruse kohaldamisest vabastama. See kehtib eelkõige Monaco Vürstiriigi puhul (4). Seevastu ei tohiks liidu tolliterritooriumist spetsiaalselt välja jäetud liikmesriikide territooriumide suhtes ekspordiloa nõuet kohaldada ning sellest tulenevalt on ka need käesolevat määruse kohaldamisest vabastatud. See hõlmab Büsingeni, Helgolandi, Livigno, Ceuta ja Melilla territooriumi. Samuti tuleks käesoleva määruse kohaldamisest vabastada eksport liikmesriigi mandrilavale või liikmesriigi poolt ÜRO mereõiguse konventsiooni kohaselt deklareeritud majandusvööndisse.

(24)

Käesolevas määruses sätestatud meetmeid ei tuleks kohaldada ELi liikmesriikide vahelise kaubanduse suhtes. Väljaastumislepingu artikli 127 lõike 3 kohaselt käsitatakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki üleminekuperioodil liikmesriigina, mitte kolmanda riigina.

(25)

Mõned eespool nimetatud riigid säilitavad praegu isikukaitsevahendite suhtes ekspordipiirangud.

(26)

Ekspordilubade süsteemist välja jäetud riikide ja territooriumide ametiasutused peaksid pakkuma piisavaid tagatisi, et nad kontrollivad oma asjaomaste toodete eksporti ise, et mitte kahjustada rakendusmääruse (EL) 2020/402 eesmärki. Komisjon peaks seda tähelepanelikult jälgima.

(27)

Käesoleva määruse eesmärgi kahjustamise vältimiseks peaksid väljajäetud riikide ja territooriumide ametiasutused võimaldama selliste kaupade liitu suunduvat eksporti.

(28)

Olukorra korrapäraseks hindamiseks ning läbipaistvuse ja järjepidevuse tagamiseks peaksid liikmesriigid teavitama komisjoni oma otsustest ekspordilubade taotlus rahuldada või tagasi lükata. Komisjon peaks sellise teabe üldsusele korrapäraselt kättesaadavaks tegema, võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse selle konfidentsiaalsust.

(29)

Eelneva loa nõuded on erandlikku laadi, need peaksid olema sihtotstarbelised ja piiratud kestusega. Tagamaks, et meetmed ei kehti kauem, kui on vajalik, tuleks neid kohaldada 30 päeva. Tuginedes nii COVID-19 haiguse leviku kui ka pakkumise ja nõudluse vahekorra arengule, peaks komisjon olukorra korrapäraselt läbi vaatama ning kaaluma, kas meetmete kestust vajaduse korral lühendada või pikendada.

(30)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2015/479 artikli 3 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„eksport“ – määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 269 osutatud ekspordiprotseduur;

2)

„Euroopa Liidu tolliterritoorium“ – määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 4 osutatud territoorium.

Artikkel 2

Ekspordiluba

1.   I lisas loetletud teatavate isikukaitsevahendite eksportimiseks on vaja II lisas sätestatud vormi kohaselt koostatud ekspordiluba, olenemata sellest, kas tooted pärinevad liidust või mitte. Sellise loa kohustus kehtib liidu kauba (5) suhtes ja seda ei nõuta liiduvälise kauba puhul. Selle annavad eksportija asukohaliikmesriigi pädevad asutused ning see väljastatakse kirjalikult või elektrooniliselt.

2.   Ekspordiluba on nõutav kogu eksporditava kauba puhul ja see esitatakse kauba ekspordiks deklareerimisel, kuid mitte hiljem kui kauba vabastamise ajal.

3.   Kui kehtivat ekspordiluba ei esitata, on selliste kaupade eksport keelatud.

4.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid ei kohaldata ekspordi suhtes Albaania Vabariiki, Andorrasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Fääri saartele, Gibraltarile, Islandi Vabariiki, Kosovosse, (6) Liechtensteini Vürstiriiki, Montenegrosse, Norra Kuningriiki, Põhja-Makedoonia Vabariiki, San Marino Vabariiki, Serbiasse, Šveitsi Konföderatsiooni, Vatikani Linnriiki ning asutamislepingu II lisas loetletud ülemeremaadesse ja -territooriumidele. Sama kehtib ekspordi suhtes Büsingenisse, Helgolandi, Livignosse ning Ceutasse ja Melillasse.

5.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid ei kohaldata ekspordi suhtes rajatistesse, mis asuvad liikmesriigi mandrilaval või liikmesriigi poolt ÜRO mereõiguse konventsiooni kohaselt deklareeritud majandusvööndis.

6.   Solidaarsuse põhimõttele tuginedes lubavad liikmesriigid eksporti kolmandatesse riikidesse, et võimaldada humanitaarabiga seotud hädaabitarneid. Liikmesriigid menetlevad ekspordilubade taotlusi võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil kogu nõutav teave esitati pädevatele asutustele.

7.   Liikmesriigid peaksid kaaluma loa andmise toetamist, kui eksport on suunatud riigiasutustele, avaliku sektori asutustele ja muudele avalik-õiguslikele asutustele, kes vastutavad isikukaitsevahendite jaotamise või kättesaadavaks tegemise eest isikutele, keda COVID-19 haiguspuhang mõjutab või ohustab või kes on seotud selle vastu võitlemisega. Kõnealuseid lube tuleks anda ainult sellises ulatuses, et ekspordi maht ei ohustaks I lisas loetletud isikukaitsevahendite kättesaadavust kõnealuse liikmesriigi turul või mujal liidus. Selleks teavitavad liikmesriigid komisjoni enne loa andmist järgmisel e-posti aadressil: SG-CCH@ec.europa.eu. Komisjon esitab oma arvamuse 48 tunni jooksul pärast teavitamist.

Artikkel 3

Menetluslikud aspektid

1.   Kui I lisas loetletud isikukaitsevahendid asuvad ühes või mitmes liikmesriigis, mis ei ole see liikmesriik, kus ekspordiloa taotlus esitati, tuleb see asjaolu taotluses ära märkida. Selle liikmesriigi pädevad asutused, kellele ekspordiloa taotlus esitati, konsulteerivad viivitamata ühe või mitme liikmesriigi pädevate asutustega, kus kaubad asuvad, ja esitavad asjakohase teabe. Liikmesriik või liikmesriigid, kellega on konsulteeritud, teatavad võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul loa andmisega seotud võimalikest vastuväidetest, mis on siduvad selle liikmesriigi jaoks, kus taotlus esitati.

2.   Liikmesriigid menetlevad ekspordilubade taotlusi võimalikult kiiresti, kuid teevad otsuse mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil kogu nõutav teave esitati pädevatele asutustele. Erandlikel asjaoludel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib seda tähtaega pikendada veel viie tööpäeva võrra.

3.   Käesoleva määruse kohase ekspordiloa andmise üle otsustamisel võtavad liikmesriigid arvesse kõiki asjakohaseid kaalutlusi, sealhulgas vajaduse korral seda, kas ekspordiga aidatakse muu hulgas:

täita tarnekohustusi ühise hankemenetluse raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1082/2013/EL (7) artiklile 5;

toetada rescEU meditsiinivahendite või isikukaitsevahendite varu loomist, mis on mõeldud võitlemiseks tõsiste piiriüleste terviseohtudega, nagu on osutatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2019/570 (8);

vastata abitaotlustele, mis on esitatud liidu elanikkonnakaitse mehhanismile (UPCM) ja mida käsitleb kõnealune mehhanism ning toetada kooskõlastatud toetusmeetmeid, mida koordineerib kriisidele poliitilist reageerimist käsitlev ELi integreeritud kord (IPCR), komisjon või muud liidu institutsioonid;

toetada Genfi konventsiooni alusel kaitstud abiorganisatsioonide põhikirjajärgset tegevust välismaal, tingimusel et see ei kahjusta nende võimet töötada riikliku abiorganisatsioonina;

toetada Maailma Terviseorganisatsiooni globaalset haiguspuhangutest teavitamise ja neile reageerimise võrgustikku (GOARN);

varustada ELi liikmesriikide välisoperatsioone, sealhulgas sõjalisi operatsioone, rahvusvahelisi politseimissioone ja/või rahvusvahelisi tsiviilrahuvalvemissioone;

varustada liidu ja liikmesriikide delegatsioone välismaal.

4.   Liikmesriigid võivad arvesse võtta muid tegureid, näiteks asjaomaste toodete turgude integratsiooni taset, olenemata sellest, kas see on saavutatud vabakaubanduspiirkonna loomise kokkuleppe alusel, ning geograafilist lähedust.

5.   Ekspordiloa andmise üle otsustamisel tagavad liikmesriigid liidus piisava pakkumise, et I lisas loetletud isikukaitsevahendite nõudlus oleks täidetud. Ekspordiluba võib seega anda üksnes juhul, kui kõnealune tarne ei ohusta kõnealuste kaupade kättesaadavust asjaomase liikmesriigi turul või mujal liidus. Olukorra parimaks hindamiseks teavitavad liikmesriigid komisjoni järgmisel e-posti aadressil: SG-CCH@ec.europa.eu, eelkõige siis, kui kavandatud ekspordi maht võib põhjustada puudust.

6.   Komisjon esitab oma arvamuse 48 tunni jooksul alates taotluse saamisest.

7.   Liikmesriigid võivad otsustada kasutada ekspordilubade taotluste menetlemiseks elektroonilisi dokumente.

Artikkel 4

Teavitamine

1.   Liikmesriigid teavitavad viivitamata komisjoni loa andmisest või selle andmisest keeldumistest.

2.   Teated sisaldavad järgmisi andmeid:

a)

pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed,

b)

eksportija andmed,

c)

sihtriik,

d)

lõppsaaja,

e)

ekspordiloa andmine või selle andmisest keeldumine,

f)

kauba kood,

g)

kogus,

h)

kauba ühik ja täpne kirjeldus.

Teade esitatakse elektrooniliselt järgmisel aadressil: TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

3.   Komisjon teeb kõnealuse teabe loa andmise või selle andmisest keeldumise kohta üldsusele kättesaadavaks, võttes nõuetekohaselt arvesse esitatud andmete konfidentsiaalsust.

Artikkel 5

Läbivaatamisklausel

Komisjon jälgib olukorda ja vaatab vajaduse korral viivitamata läbi käesoleva määruse kohaldamise aja ja sellega hõlmatud tooted, võttes arvesse COVID-19 haiguse põhjustatud epidemioloogilise kriisi arengut ning pakkumise ja nõudluse vahekorda liidu turul.

Artikkel 6

Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub 26. aprillil 2020. Määrust kohaldatakse 30 päeva jooksul.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. aprill 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 83, 27.3.2015, lk 34.

(2)  Komisjoni 14. märtsi 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/402, millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine (ELT L 77 I, 15.3.2020, lk 1).

(3)  Komisjoni 19. märtsi 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/426, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/402, millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine (ELT L 84 I, 20.3.2020, lk 1).

(4)  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artikli 4 lõike 2 punkt a (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) välja arvatud artikli 269 lõikes 2 nimetatud tehingud (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1), muudetud.

(6)  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

(8)  Komisjoni 8. aprilli 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/570, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1313/2013/EL rakenduseeskirjad rescEU vahendite kohta ja muudetakse komisjoni rakendusotsust 2014/762/EL (ELT L 99, 10.4.2019, lk 41).


I LISA

Kaitsevahendid

Käesolevas lisas loetletud vahendid kuuluvad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 (1) või nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ (2) sätetele I klassi meditsiiniseadmete hulka.

Kategooria

Kirjeldus

CN-koodid

Kaitseprillid ja -sirmid

Kaitse potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

Silmade ja silmaümbruse ümbritsemine

Ühilduvad erinevate filtreerivate näokatete ja näomaskide mudelitega

Läbipaistev lääts

Korduvalt (puhastatavad ja desinfitseeritavad) või ühekordselt kasutatavad tooted

Võivad katta näonahka

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Suu- ja ninakaitsevahendid

Maskid kandja kaitsmiseks potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest või takistamaks kandjal sellist materjali levitada

Korduvalt (puhastatavad ja desinfitseeritavad) või ühekordselt kasutatavad tooted

Võivad hõlmata näokaitset

Varustatud asendatava filtriga või ilma selleta

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Kaitseriietus

Mittesteriilne riietus (nt kittel, ülikond) kandja kaitsmiseks potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest või takistamaks kandjal sellist materjali levitada

Korduvalt (puhastatavad ja desinfitseeritavad) või ühekordselt kasutatavad tooted

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 51).

(2)  Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta (ELT L 69, 12.7.1993, lk 1).


II LISA

Artiklis 2 osutatud ekspordiloa taotlus

Ekspordiloa andmisel püüavad liikmesriigid tagada, et ekspordilubade vormidel oleks selgelt näha, millise loaga on tegemist. See ekspordiluba kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides oma kehtivuse lõpuni.

EUROOPA LIIT

Isikukaitsevahendite eksport (määrus (EL) 2020/568)

1.

Eksportija

(olemasolu korral EORI-number)

2.

Loa number

3.

Kehtivusaja lõppkuupäev

4.

Väljaandev asutus

5.

Sihtriik

6.

Lõppsaaja

6a.

Kas eksport vastab mõnele artiklis 3 loetletud kaalutlusele või on ekspordi eesmärk võimaldada humanitaarabiga seotud hädaabitarneid vastavalt artikli 2 lõikes 6 sätestatule?

7.

Kauba kood

8.

Kogus

9.

Ühik

10.

Kauba kirjeldus

11.

Asukoht

7.

Kauba kood

8.

Kogus

9.

Ühik

10.

Kauba kirjeldus

11.

Asukoht

7.

Kauba kood

8.

Kogus

9.

Ühik

10.

Kauba kirjeldus

11.

Asukoht

7.

Kauba kood

8.

Kogus

9.

Ühik

10.

Kauba kirjeldus

11.

Asukoht

12.

Allkiri, koht ja kuupäev, tempel

Ekspordiloa vormi selgitavad märkused

Kõikide lahtrite täitmine on kohustuslik, kui ei ole märgitud teisiti.

Lahtreid 7–11 on korratud neli korda, et oleks võimalik taotleda luba nelja erineva toote jaoks.

Lahter 1

Eksportija

Loa saanud eksportija täielik nimi ja aadress + EORI-number, kui see on asjakohane.

Lahter 2

Loa number

Loa numbri täidab ekspordiloa välja andnud asutus ja see on järgmises vormis: XXyyyy999999, kus XX on väljaandva liikmesriigi kahetäheline geonomenklatuuri kood,  (1) yyyy on loa väljaandmise neljakohaline aasta, 999999 on kombinatsioonis XXyyyy kasutatav kordumatu kuuekohaline number, mille on määranud väljaandev asutus.

Lahter 3

Kehtivusaja lõppkuupäev

Väljaandev asutus võib määrata loa kehtivusaja lõppkuupäeva. See kuupäev ei tohi olla hilisem kui 30 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist.

Kui väljaandev asutus ei ole kehtivusaja lõppkuupäeva kindlaks määranud, aegub luba hiljemalt 30 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist.

Lahter 4

Väljaandev asutus

Ekspordiloa välja andnud liikmesriigi asutuse täielik nimi ja aadress.

Lahter 5

Sihtriik

Loaga hõlmatud kauba sihtriigi kahetäheline geonomenklatuuri kood.

Lahter 6

Lõppsaaja

Kauba lõppsaaja täielik nimi ja aadress, kui lõppsaaja on loa väljaandmise ajal teada + EORI-number, kui see on asjakohane. Kui lõppsaaja ei ole loa väljaandmise ajal teada, tuleb see lahter tühjaks jätta.

Lahter 6a

Kas eksport vastab mõnele artiklis 3 loetletud kaalutlusele või on ekspordi eesmärk võimaldada humanitaarabiga seotud hädaabitarneid vastavalt artikli 2 lõikes 6 sätestatule?

Kui eksport vastab mõnele artiklis 3 loetletud kaalutlusele või kui ekspordi eesmärk on võimaldada humanitaarabiga seotud hädaabitarneid vastavalt artikli 2 lõikes 6 sätestatule, tuleb see ära märkida.

Lahter 7

Kauba kood

Harmoneeritud süsteemi või kombineeritud nomenklatuuri  (2) numbriline kood, mille alla eksporditav kaup loa välja andmisel klassifitseeritakse.

Lahter 8

Kogus

Lahtris 9 nimetatud ühikus mõõdetud kaubakogus.

Lahter 9

Ühik

Mõõtühik, milles lahtris 8 nimetatud kogus on väljendatud. Ühikud, mida tuleb kasutada, on „P/ST“ tükiarvu järgi arvestatavate kaupade (nt maskid) puhul.

Lahter 10

Kauba kirjeldus

Selgesõnaline kirjeldus, mis on piisavalt täpne, et kaupa oleks võimalik identifitseerida.

Lahter 11

Asukoht

Selle liikmesriigi geonomenklatuuri kood, kus kaup asub. Kui kaup asub väljaandva asutuse liikmesriigis, tuleb see lahter tühjaks jätta.

Lahter 12

Allkiri, tempel, koht ja kuupäev

Välja andnud asutuse allkiri ja tempel. Loa väljaandmise koht ja kuupäev.


(1)  Komisjoni 27. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7).

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


Top