EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0474

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/474, 20. jaanuar 2020, Euroopa siseveelaevade andmebaasi kohta

C/2020/255

OJ L 100, 1.4.2020, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/474/oj

1.4.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/12


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/474,

20. jaanuar 2020,

Euroopa siseveelaevade andmebaasi kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/1629, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada direktiivi (EL) 2016/1629 tõrgeteta kohaldamine, tuleks anda täielik juurdepääs liikmesriikide, Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni osaliste ja kolmandate riikide pädevatele asutustele, kellele on usaldatud direktiivi (EL) 2016/1629 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/44/EÜ (2) kohaldamisega seotud ülesanded.

(2)

Täielik juurdepääs võimaldab liikmesriikidel teha omavahel ja kolmandate riikidega koostööd ning koordineerida oma tööd Euroopa siseveelaevade andmebaasi sisestatud veesõidukite andmete töötlemisel.

(3)

Teistele asutustele tuleks anda lugemispääs Euroopa siseveelaevade andmebaasile, et nad saaksid võtta haldusmeetmeid veeliikluse ja veeteede infrastruktuuri haldamise tagamiseks, laevaliikluse ohutuse säilitamiseks või tagamiseks ning statistiliste andmete kogumiseks.

(4)

Selleks et tagada Euroopa siseveelaevade andmebaasi tõrgeteta toimimine ja hõlbustada Euroopa siseveelaevade andmebaasile juurdepääsu taotluste kontrollimist, peaksid liikmesriigid, Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni osalised ja asjaomased kolmandad riigid määrama ühtse kontaktpunkti.

(5)

On asjakohane kehtestada meetmed, mida liikmesriigid peaksid Euroopa siseveelaevade andmebaasile lugemispääsu andmisel võtma, et tagada andmeturve ja Euroopa siseveelaevade andmebaasi tõrgeteta toimimine.

(6)

Siseveesõidukite kohta on vaja kvaliteetseid, võrreldavaid, ajakohaseid, usaldusväärseid ja ühtlustatud andmeid, et hõlbustada veesõidukite praeguste ja varasemate andmete ning väljaantud tunnistuste ja uute tunnistuste taotlustega seotud teabe kontrollimist. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada veesõidukiga seotud andmete üksikasjalik loetelu.

(7)

Spetsifikatsioonid peaksid jääma tehnoloogiliselt neutraalseks ja avatuks uuenduslikele tehnoloogialahendustele ning kohaldada tuleks ühekordsuse ja „koostalitlusvõime normiks“ põhimõtteid. Nõuetekohaselt tuleks arvesse võtta ELi e-valitsuse tegevuskavas (2016–2020) (3) ja Euroopa koostalitlusvõime raamistikus (4) sätestatud põhimõtteid ja soovitusi.

(8)

Kui käesolevas määruses sätestatud meetmetega kaasneb isikuandmete töötlemine, peaks see toimuma kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate liidu õigusaktidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725, (5) kui isikuandmeid töötleb Euroopa Komisjon, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, (6) kui isikuandmeid töötlevad liikmesriikide pädevad asutused.

(9)

Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artiklile 42,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesolevas määruses sätestatakse direktiivi (EL) 2016/1629 artiklis 19 osutatud Euroopa siseveelaevade andmebaasis säilitatavate andmete kogumise, töötlemise ja neile juurdepääsu eeskirjad, samuti lubatud juurdepääsu liigid ning juhendid andmebaasi kasutamise ja toimimise kohta.

Artikkel 2

Andmete kogumine

Liikmesriigid sisestavad Euroopa siseveelaevade andmebaasi käesoleva määruse 1. lisas osutatud veesõiduki identifitseerimisandmed.

Artikkel 3

Täielik juurdepääs Euroopa siseveelaevade andmebaasi andmetele ja andmete töötlemine

1.   Andmetele pääsevad juurde ja neid töötlevad liikmesriikide, Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni osaliste ja kolmandate riikide pädevad asutused, kellele on usaldatud direktiivide (EL) 2016/1629 ja 2005/44/EÜ kohaldamisega seotud ülesanded, et toetada haldusmeetmete rakendamist laevaliikluse ohutuse ja hõlpsuse säilitamiseks ning tagada direktiivi (EL) 2016/1629 kohaldamine.

2.   Kõik lõikes 1 osutatud liikmesriigid, Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni osalised ja kolmandad riigid teatavad komisjonile lõikes 1 osutatud pädevate asutuste nimed ja aadressid.

3.   Liikmesriigid tagavad kooskõla direktiivi (EL) 2016/1629 artiklis 17 osutatud registrites säilitatavate andmete ja Euroopa siseveelaevade andmebaasi sisestatavate andmete vahel.

4.   Täielik juurdepääs Euroopa siseveelaevade andmebaasile antakse vastavalt käesoleva määruse 3. lisale.

Artikkel 4

Lugemispääs Euroopa siseveelaevade andmebaasile

1.   Selleks et võtta haldusmeetmeid veeliikluse ja veeteede infrastruktuuri haldamise tagamiseks, laevaliikluse ohutuse säilitamiseks või tagamiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, võib käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni osaliste ja kolmandate riikide asutustele, v.a artiklis 3 osutatud liikmesriikide asutused, anda lugemispääsu Euroopa siseveelaevade andmebaasile.

2.   Iga liikmesriik, Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni osaline või kolmas riik teatab komisjonile lõikes 1 osutatud asutuste nimed ja aadressid, märkides nende kasutajaprofiilid vastavalt käesoleva määruse 2. lisale.

3.   Lugemispääs Euroopa siseveelaevade andmebaasile antakse vastavalt käesoleva määruse 4. lisale.

Artikkel 5

Euroopa siseveelaevade andmebaasi ühtne kontaktpunkt

1.   Kõik artikli 3 lõikes 1 osutatud liikmesriigid, Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni osalised ja kolmandad riigid määravad komisjoni ja teiste liikmesriikide jaoks ühtse kontaktpunkti, et hõlbustada juurdepääsu kinnitamist käsitleva teabe vahetamist vastavalt artiklitele 3 ja 4. Artikli 3 lõike 2 ja artikli 4 lõike 2 kohane teavitamine toimub asjakohase teabe salvestamisega Euroopa siseveelaevade andmebaasi.

2.   Ühtne kontaktpunkt valitakse käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud pädevate asutuste hulgast.

3.   Kõik käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud liikmesriigid, Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni osalised ja kolmandad riigid teatavad komisjonile Euroopa siseveelaevade andmebaasi ühtse kontaktpunkti nime ja aadressi.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. jaanuar 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 252, 16.9.2016, lk 118.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/44/EÜ ühtlustatud jõeteabeteenuste kohta ühenduse siseveeteedel (ELT L 255, 30.9.2005, lk 152).

(3)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–2020. Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine“ (COM(2016) 179 (final)).

(4)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa koostalitlusvõime raamistik. Rakendusstrateegia“ (COM(2017) 134).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).


1. LISA

Veesõiduki identifitseerimisandmed

Laeva identifitseerimisandmete loetelu, mis on esitatud siseveelaevade tehnilisi nõudeid käsitleva kohaldatava Euroopa standardi 2. lisas, on sama, mis on esitatud direktiivi (EL) 2016/1629 II lisas.


2. LISA

Kasutajaprofiilid ja juurdepääsuõigused

1.1.   

Komisjon annab juurdepääsuõigused üksikkasutajatele, kes vastavad tabelis 1 esitatud kasutajaprofiilile.

1.2.   

Direktiivi (EL) 2016/1629 artikli 19 lõike 5 kohaselt võib komisjon anda juurdepääsu Euroopa siseveelaevade andmebaasile ka rahvusvahelistele organisatsioonidele ja kolmandate riikide asutustele, kui määruse (EL) 2018/1725 artiklis 46 sätestatud nõuded on täidetud. Kasutajaprofiile või juurdepääsuõigusi saab piirata füüsilise isiku isikuandmete kaitse tasemega seotud hindamise tulemusel.

Kasutajaprofiil

Määratlus

Juurdepääsuõigused

Tehniline sertifitseerimisasutus

Pädev asutus või kontrollorgan, kes vastutab liidu siseveelaeva sõidukõlblikkuse tunnistuste väljaandmise eest vastavalt direktiivi (EL) 2016/1629 artiklile 6,

või

kontrollorgan, kes vastutab Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni artikli 22 kohase tunnistuse väljaandmise eest,

või

kolmandate riikide samalaadne pädev asutus, kes täidab direktiivi (EL) 2016/1629 kohaldamisega seotud ülesandeid,

või

pädev asutus, kes vastutab kordumatu Euroopa ühtse laeva identifitseerimisnumbri andmise eest vastavalt direktiivi (EL) 2016/1629 artiklile 18

Täielik juurdepääs

Jõeteabeteenuste ametiasutus

Pädev asutus, kes vastutab jõeteabeteenuste rakenduse ja rahvusvahelise andmevahetuse eest vastavalt direktiivi 2005/44/EÜ artiklile 8,

või

organisatsioon, kellele on antud ülesanne käitada direktiivis 2005/44/EÜ määratletud jõeteabeteenuste süsteemi ja osutada jõeteabeteenuseid või kellega on sõlmitud vastav leping

Täielik juurdepääs (piirdub direktiivi 2005/44/EÜ kohaldamisega)

Statistikaamet

Riiklikud või rahvusvahelised ametid, kes vastutavad statistiliste andmete kogumise eest

Lugemispääs, mis määratakse kindlaks füüsiliste isikute isikuandmete kaitse tasemega seotud hindamise tulemusel

Rahvusvahelised organisatsioonid

Volitatud kasutajad rahvusvahelistes organisatsioonides

Lugemispääs, mis määratakse kindlaks füüsiliste isikute isikuandmete kaitse tasemega seotud hindamise tulemusel

Muud asutused

Kõik asutused, kes tagavad veeliikluse ja veeteede infrastruktuuri haldamise ning laevaliikluse ohutuse säilitamise või tagamise, näiteks:

liikluskorralduse pädev asutus,

lüüside või sildade käitaja,

pääste- ja hädaabiteenuste osutaja,

õiguskaitseasutused,

õnnetuste uurimise asutus

Lugemispääs

Komisjoni töötajad

Volitatud kasutajad

a)

kes vastutavad Euroopa siseveelaevade andmebaasi pidamise eest või

b)

kes vastutavad siseveeliikluse poliitika eest

Tehniliste lahenduste pakkuja kõikide funktsioonide puhul.

Lugemispääs


3. LISA

Täielik juurdepääs Euroopa siseveelaevade andmebaasi andmetele ja andmete töötlemine

1.   

Euroopa siseveelaevade andmebaasi andmetele täielik juurdepääs ja andmete töötlemine kinnitatakse järgmiselt:

a)

Euroopa siseveelaevade andmebaasi kaudu esitatakse taotlus, et avada konto, mis võimaldab täielikku juurdepääsu andmetele ja andmete töötlemist;

b)

kinnitamise teeb Euroopa siseveelaevade andmebaasi asjaomane ühtne kontaktpunkt;

c)

konto aktiveeritakse.

2.   

Komisjon võib konto desaktiveerida, kui kasutaja ei vasta käesoleva määruse nõuetele.


4. LISA

Lugemispääs Euroopa siseveelaevade andmebaasile

1.

Lugemispääs Euroopa siseveelaevade andmebaasile kinnitatakse järgmiselt:

a)

Euroopa siseveelaevade andmebaasi kaudu esitatakse taotlus, et avada konto, mis võimaldab lugemispääsu andmebaasile;

b)

kinnitamise teeb Euroopa siseveelaevade andmebaasi asjaomane ühtne kontaktpunkt;

c)

konto aktiveeritakse.

2.

Komisjon võib konto desaktiveerida, kui kasutaja ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

3.

Pädevad asutused vastutavad artikli 4 lõikes 1 osutatud asutuste juurdepääsu korrapärase jälgimise ja kontrollimise eest.


5. LISA

Funktsioonid

Euroopa siseveelaevade andmebaasi kaudu on võimalik täita järgmisi funktsioone.

1.

Kordumatu Euroopa laeva identifitseerimisnumbri kontrollimine Euroopa siseveelaevade andmebaasis

Euroopa siseveelaevade andmebaas võimaldab pädevatel asutustel kas Euroopa ühtse laeva identifitseerimisnumbri või veesõiduki identifitseerimisandmete alusel kontrollida, kas veesõiduk on juba süsteemis registreeritud.

2.

Veesõiduki tunnistuste andmete vaatamine

Euroopa siseveelaevade andmebaas annab juurdepääsu veesõiduki tunnistuste (mis on välja antud vastavalt direktiivile (EL) 2016/1629) andmetele ja veesõiduki identifitseerimisandmetele, mille riiklikud registrid on kättesaadavaks teinud.

3.

Tagasilükatud või menetluses olevate tunnistuste taotlustega seotud andmete vaatamine

Euroopa siseveelaevade andmebaas annab juurdepääsu andmetele direktiivi (EL) 2016/1629 kohaste tunnistuste taotluste staatuse (tagasilükatud või menetluses) kohta.

4.

Juurdepääs veesõidukite tunnistuste digitaalsele koopiale

Euroopa siseveelaevade andmebaas annab juurdepääsu pädevate asutuste poolt kõikide direktiivi (EL) 2016/1629 kohaselt välja antud tunnistuste digitaalsele koopiale.

5.

Statistika koostamine

Euroopa siseveelaevade andmebaas sisaldab funktsioone, mis võimaldavad esitada andmeid volitatud kasutajatele, kes teevad päringuid statistika eesmärgil.

6.

Kasutaja juurdepääsu haldamine

Kasutajatel on juurdepääs Euroopa siseveelaevade andmebaasile komisjoni autentimisteenuse (EU Login) kaudu.


Top