EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0426

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/426, 19. märts 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/402, millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine

C/2020/1864

OJ L 84I , 20.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/426/oj

20.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 84/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/426,

19. märts 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/402, millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2015. aasta määrust (EL) 2015/479 ühiste ekspordieeskirjade kohta, (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmäärusega (EL) 2020/402 (2) seadis Euroopa Komisjon teatavate isikukaitsevahendite ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamise, võttes arvesse kasvavat nõudlust selliste toodete järele Euroopa Liidus ja sellest tulenevat puudujääki teatavates liikmesriikides. See eellubade süsteem puudutab eksporti kõigisse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Meditsiini- ja isikukaitsevahendite ühtne turg on tihedalt seotud kolmandate riikidega, nagu ka nende tootmise väärtusahelad ja turustusvõrgud. See kehtib eelkõige Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni nelja liikmesriigi kohta. Seetõttu oleks teatavate isikukaitsevahendite nendesse riikidesse eksportimise puhul ekspordiloa nõudmine kahjulik, arvestades tootmise väärtusahelate ja turustusvõrkude tihedat seotust, kui sellised seadmed on olulised tooted, mida on vaja haiguse edasise leviku vältimiseks ja nakatunud patsiente ravivate meditsiinitöötajate tervise kaitsmiseks. Seepärast on asjakohane jätta sellised riigid rakendusmääruse (EL) 2020/402 kohaldamisalast välja.

(3)

Samuti on asjakohane jätta komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/402 kohaldamisalast välja aluslepingu II lisas loetletud ülemeremaad ja -territooriumid, samuti Fääri saared, Andorra, San Marino ja Vatikani Linnriik, kuna nad sõltuvad suurel määral nende liikmesriikide kesksetest tarneahelatest, millega nad on seotud, või naaberliikmesriikide tarneahelatest.

(4)

Kohaldamisalast välja jäetud riikide ja territooriumide ametiasutused peaksid pakkuma piisavaid tagatisi, et nad kontrollivad asjaomaste toodete eksporti, et vältida rakendusmääruse (EL) 2020/402 eesmärgi kahjustamist. Komisjon peaks seda aspekti tähelepanelikult jälgima.

(5)

Konkreetsete toodete teatavate koguste eksporti võib lubada eritingimustel, näiteks selleks, et tagada tarned humanitaarabiorganisatsioonide erakorralisteks meetmeteks kolmandates riikides,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2020/402 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 1 lisatakse järgmine lõige 3:

„3.   Ekspordi suhtes Norrasse, Islandile, Liechtensteini ja Šveitsi, samuti asutamislepingu II lisas loetletud ülemeremaadesse ja -territooriumidele ning Fääri saartele, Andorrasse, San Marinosse ja Vatikani Linnriiki ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid.“

2)

Artikli 2 lõike 3 kolmas taane asendatakse järgmisega:

„–

vastata abitaotlustele, mille adressaat ja käsitleja on liidu elanikkonnakaitse mehhanism, kolmandad riigid või rahvusvahelised organisatsioonid, ning võimaldada humanitaarabiga seotud hädaabitarneid.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 83, 27.3.2015, lk 34.

(2)  Komisjoni 14. märtsi 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/402, millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine (ELT L 77 I, 15.3.2020, lk 1).


Top