EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0424

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/424, 19. märts 2020, milles käsitletakse komisjonile teabe esitamist koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamata jätmise kohta kooskõlas direktiiviga (EL) 2016/797

C/2020/1646

OJ L 84, 20.3.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/424/oj

20.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/424,

19. märts 2020,

milles käsitletakse komisjonile teabe esitamist koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamata jätmise kohta kooskõlas direktiiviga (EL) 2016/797

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriigid võivad lubada taotlejal jätta kohaldamata ühe või mitu koostalitluse tehnilist kirjeldust (edaspidi „KTKd“) või nende osa juhtudel, mis on põhjalikult loetletud kõnealuse artikli punktides a–e.

(2)

Liikmesriikide teated otsuse kohta artikli 7 lõike 1 punktis a osutatud juhtudel või liikmesriikide taotlused kohaldamata jätmise kohta punktides c, d ja e osutatud juhtudel peaksid sisaldama teavet, millega põhjendatakse kohaldamata jätmist ja esitatakse KTKde asemel kohaldatavad alternatiivsed sätted.

(3)

Taotlus peaks sisaldama viidet KTK sätetele, mida ei kohaldata, ning selles tuleks kirjeldada asjaomast projekti, selle ulatust ja tähtaegu ning esitada kogu muu asjakohane teave, mis aitab komisjonil hinnata kohaldamata jätmise vastavust artikli 7 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

(4)

Kui KTKs sätestatud üleminekumeetmed kaotavad kehtivuse, peaksid liikmesriigid üksnes põhjendatud juhtudel lubama taotlejatel jätta KTK või nende osad kohaldamata vastavalt direktiivi artikli 7 lõike 1 punktile a. Sel juhul peaks komisjonile esitatav teade sisaldama kogu vajalikku teavet ja põhjendusi.

(5)

Kui liikmesriigid esitavad oma otsuse kohaldamata jätmise kohta edasijõudnud arengujärgus projekti puhul vastavalt direktiivi artikli 7 lõike 1 punktile a, peaksid nad komisjoniga suhtlemise hõlbustamiseks kasutama näidisvormi. Seda vormi võib kasutada ka edasijõudnud arengujärgus projektide loetelust teatamiseks vastavalt direktiivi artikli 7 lõikele 2.

(6)

Paberivaba halduse tagamiseks tuleks taotlus ühe või mitme KTK või nende osade kohaldamata jätmise kohta saata komisjonile elektrooniliselt. Kuupäev, mis ajaks liikmesriigid esitavad taotluse või lisateabe komisjoni postkasti, peaks olema taotluse esitamise kuupäev direktiivi artikli 7 lõike 7 tähenduses.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas raudtee koostalitluse ja ohutuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse teave, mille liikmesriigid peavad esitama taotluses jätta üks või mitu koostalitluse tehnilist kirjeldust (edaspidi „KTKd“) või nende osa kohaldamata direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõike 4 tähenduses (edaspidi „kohaldamata jätmise taotlus“), ning sellise taotluse vorm ja edastamise meetod, mille kohaselt liikmesriigid kas edastavad komisjonile artikli 7 lõike 1 punkti a kohase otsuse või esitavad punkti c, d või e kohase taotluse kohaldamata jätmise kohta.

Artikkel 2

Kohaldamata jätmise taotluses sisalduv teave

1.   Kohaldamata jätmise taotlus sisaldab järgmist teavet:

a)

viide direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõikes 1 osutatud juhule, mille korral peetakse kohaldamata jätmist põhjendatuks;

b)

viide kohaldamata jätmise taotlusega hõlmatud KTK või KTKde pealkirja(de)le ja kohaldamata jäetavatele sätetele. Kui see on asjakohane vastavuse hindamiseks, peab iga viide sisaldama kohaldamata jätmise konkreetset või hinnangulist ajavahemikku;

c)

asjaomase projekti olulised üksikasjad – s.o projekti tehnilised, käitamisalased ja geograafilised elemendid, sealhulgas selle allsüsteemi, veeremiüksuse või taristu üksikasjalik kirjeldus, millega seoses kohaldamata jätmist taotletakse, ning asjaomased olulised kuupäevad või mis tahes muud üksikasjad, mis eristavad seda projekti muudest projektidest;

d)

viide alternatiivsetele sätetele, mida liikmesriik kavatseb kohaldada iga kohaldamata jätmise asemel, ja nende sätete üksikasjad, võttes arvesse asjakohaseid olulisi nõudeid, sealhulgas meetmed nende sätete rakendamiseks ja, juhul kui lepiti kokku käitamistingimuste alternatiivid, meetmed sätete järjepideva kohaldamise jälgimiseks;

e)

juhul, kui on hõlmatud mitu liikmesriiki, siis teave direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõike 4 viimase lause ja/või komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 (2) artikli 17 lõike 2 kohaselt toimuva koordineerimise kohta, kui kohaldamata jätmise taotlused on seotud veeremiüksuselubadega; sama teave esitatakse piiriüleste taristuprojektide kohta;

f)

majandus- või tehniline analüüs või mõlemad, millega tagatakse, et kohaldamata jätmine on põhjendatud ja piirdub konkreetsetes oludes vajalikuga.

2.   Kohaldamata jätmise taotlus sisaldab ka järgmist konkreetset teavet:

a)

direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõike 1 punkti a kohaselt esitatud taotluste puhul sisaldab põhjendus järgmist:

i)

asjaomase projekti üksikasjad, mille esitamiseks kasutatakse lisas esitatud vormi. Kui projekt on juba kantud sama vormi kohaselt koostatud edasijõudnud arengujärgus projektide loetellu, võivad liikmesriigid sellele viidata ega pea juba esitatud teavet uuesti esitama. Teavet ajakohastatakse vajaduse korral;

ii)

tõendid selle kohta, et projekt on edasijõudnud arengujärgus või hõlmatud kehtiva lepinguga, ning dokumendid, mis tõendavad projekti asjakohaseid kuupäevi ja ulatust;

iii)

tõendid selle kohta, et edasijõudnud arengujärgus projekti kavandamine või elluviimine on jõudnud sellisesse etappi, kus tehnilise kirjelduse muutmine võib ohustada asjaomase projekti kavandatud elujõulisust, lähtudes direktiivi (EL) 2016/797 artikli 2 punktis 23 esitatud „edasijõudnud arengujärgus projekti“ määratlusest;

b)

direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaselt esitatud taotluste puhul sisaldab põhjendus taotletud kohaldamata jätmise laadist tulenevalt järgmist:

i)

tõendid selle kohta, et ühe või mitme KTK või nende osa kohaldamine ohustab projekti majanduslikku elujõulisust. Need tõendid sisaldavad põhjalikku majandusanalüüsi, millega tehakse kindlaks KTK nõuetele vastavuse vältimatud kulud ja esitatakse tõendid selle kohta, et sellised kulud muudaksid projekti ebaotstarbekaks. Analüüsis võetakse arvesse projekti ellurakendamisest tulenevat tulu, kui kohaldamata jätmine võimaldab projekti varem ellu rakendada, ning projekti pikaajalist majanduslikku elujõulisust riigi ja Euroopa raudteesüsteemis, ja/või

ii)

tõendid tehniliste üksikasjade kohta, mis põhjendavad ühe või mitme KTK või nende osa kohaldamise negatiivset mõju projekti tehnilisele ühilduvusele riigi raudteesüsteemiga;

c)

direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõike 1 punkti d kohaselt esitatud taotluste puhul sisaldab põhjendus asjaomaste liikmesriikide ja kolmandate riikide loetelu ning raudteeliine, kus taotlusega hõlmatud veeremiüksused liiklevad;

d)

artikli 7 lõike 1 punkti e kohaselt esitatud taotluste puhul märgitakse põhjenduses taotlusega seotud võrk või võrgupiirkond (-piirkonnad) ning põhjendatakse selle (nende) eraldamist muust liidu raudteevõrgust ja/või selle (nende) isoleerimist.

Artikkel 3

Edastamise vorm ja meetod

1.   Kohaldamata jätmise taotlus võib olla kuni kümme lehekülge pikk. Täiendavat teavet võib esitada taotluse lisadena.

2.   Kohaldamata jätmise teade või taotlus ja kogu toimiku täiendamiseks esitatav edasine teave esitatakse ainult elektrooniliselt selleks ettenähtud komisjoni e-posti aadressile:

MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu.

3.   Esitamiskuupäev direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõike 7 tähenduses on kuupäev, mil taotlus või edaspidine toimiku täiendamiseks vajalik teave esitati e-posti teel vastavalt lõikele 2.

4.   Komisjoni poolt seitsme päeva jooksul liikmesriigile välja antud vastuvõtuteatis sisaldab kordumatut tunnust, mis viitab asjaomasele liikmesriigile, projektile ja esitamisaastale.

Kohaldamata jätmise juhtumi asjus komisjoniga suheldes viitab liikmesriik kõnealusele kordumatule tunnusele.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 16. septembrist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2020

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 138, 26.5.2016, lk 44.

(2)  Komisjoni 4. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/545, millega kehtestatakse raudteeveeremile ja raudteeveeremi tüübile loa andmise menetluse praktiline kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/797 (ELT L 90, 6.4.2018, lk 66).


LISA

Vorm edasijõudnud arengujärgus projekti esitamiseks, kui selle puhul taotletakse ühe või mitme KTK kohaldamata jätmist direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõike 1 punkti a alusel kooskõlas käesoleva määruse artikli 2 lõikega 1 ja lõike 2 alapunktiga a nõutava teabega

Projekti nimetus

Projekti ulatust käsitlevad üksikasjad

Kõik kuupäevad ja meetmed, mis on olulised edasijõudnud arengujärgu või sõlmitud lepingu põhjendamiseks

Kohaldamata jäetud tehnilised kirjeldused ja kohaldatavad alternatiivsed sätted ja/või standardid

Kogu muu asjakohane teave, näiteks kasutusala(d), sealhulgas koordineerimine vastavalt rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 17 lõikele 2.

Põhjendus, miks projekt ei ole elujõuline

Selle projekti suhtes juba tehtud erandid (kui neid on)


Top