EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0402

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/402, 14. Märts 2020 millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine

C/2020/1751

OJ L 77I , 15.3.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 21/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/402/oj

15.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 77/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/402,

14. Märts 2020

millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2015. aasta määrust (EL) 2015/479 ühiste ekspordieeskirjade kohta, (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud epidemioloogilise kriisi puhkemisest on sellega seotud haigus COVID-19 levinud kiiresti kogu maailmas ja jõudnud ka liidu territooriumile. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse andmetel peetakse COVID-19ga nakatumise riski liidus praegu mõõdukaks kuni suureks, võttes arvesse haiguse edasikandumise tõenäosust ja mõju. Viirus levib liidus kiiresti ja võib avaldada rahvatervisele tohutut mõju, põhjustades arvukaid surmajuhtumeid kõrge riskiga rühmades ning märkimisväärseid majanduslikke ja ühiskondlikke pingeid.

(2)

Sellega seoses on vajadus I lisas kirjeldatud isikukaitsevahendite järele juba praegu märkimisväärselt suurenenud. Sellist tüüpi kaitsevahendid on nende laadi ja valitsevaid olusid arvestades hädavajalikud, kuna on oluline vältida haiguse edasist levikut ja kaitsta nakatunud patsiente ravivate meditsiinitöötajate tervist.

(3)

Kooskõlas tervishoiuministrite nõukogu 13. veebruari 2020. aasta järeldustega on meditsiiniliste vastumeetmete ühishanke lepingu raames algatatud isikukaitsevahendite hankemenetlus. Soovitusliku ajakava kohaselt ja sõltuvalt turuolukorrast võidakse see lõpule viia aprilli alguses.

(4)

Nõudlus meditsiiniliste kaitsevahendite järele on viimastel päevadel kasvanud ja peaks lähitulevikus jätkuvalt märkimisväärselt suurenema ning paljudes liikmesriikides on tekkimas sellega kaasnevad puudujäägid. Kogu ELi ühtsel turul kehtivad piirangud, et rahuldada tarbijate nõudlust asjaomaste isikukaitsevahendite, eelkõige suukaitsemaskide järele. Praegu tehakse jätkuvaid jõupingutusi tootmissuutlikkuse suurendamiseks. Seda võib vajaduse korral meetme läbivaatamisel ja olukorra muutumisel arvesse võtta.

(5)

Isikukaitsevahendite, näiteks suukaitsemaskide tootmine on liidus praegu koondunud vähestesse liikmesriikidesse, nimelt toodetakse neid Poolas, Prantsusmaal, Saksamaal ja Tšehhi Vabariigis. Hoolimata asjaolust, et tootmise kasvu on soodustatud, ei ole liidu praegune tootmistase ja olemasolevad varud nõudluse rahuldamiseks piisavad. See tuleneb eelkõige sellest, et epideemia tõttu suureneb nõudlus ja isikukaitsevahendeid võib piiranguteta eksportida mujale maailma.

(6)

Mõned kolmandad riigid on juba ametlikult otsustanud piirata kaitsevahendite eksporti. Teised näivad olevat võtnud sarnaseid meetmeid vähem ametlikult. Mõned neist riikidest on ka liidu turu tavapärased tarnijad ja see avaldab kõnealusele turule täiendavat survet.

(7)

Kriitilise olukorra parandamiseks ja ennetamiseks on liidu huvides, et komisjon võtaks viivitamata piiratud kestusega meetmed tagamaks, et isikukaitsevahendite ekspordiks on vaja luba, mille eesmärk on tagada liidu piisav varustatus elutähtsa nõudluse rahuldamiseks.

(8)

Konkreetsete toodete teatavate koguste eksporti võib lubada eritingimustel, näiteks kolmandatele riikidele antava abi tagamiseks, ja sõltuvalt liikmesriikide vajadustest. Kõnealuste lubade andmise halduskord tuleks jätta ajutiste meetmete kehtivusajal liikmesriikide otsustada.

(9)

Liidus on eluline vajadus haiglatele, patsientidele, asjaomastes sektorites töötavatele inimestele ja elanikkonnakaitse asutustele ettenähtud kaitsevahendite järele. Selliseid elutähtsaid vajadusi jälgitakse pidevalt liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu.

(10)

Kuigi kõnealust meedet kohaldatakse praegu I lisas kirjeldatud isikukaitsevahendite suhtes, võib tekkida vajadus vaadata läbi lisa kohaldamisala ja käesoleva määrusega hõlmatud tooted.

(11)

Arvestades olukorra kiireloomulisust, mis on põhjendatud COVID-19 nakkuse kiire levikuga, tuleks käesoleva määrusega ette nähtud meetmed võtta kooskõlas määruse (EL) 2015/479 artikli 3 lõikega 3.

(12)

Et vältida spekulatsioonist tulenevat varude vähenemist, peaks käesolev rakendusmäärus jõustuma selle avaldamise päeval. Määruse (EL) 2015/479 artikli 5 lõike 5 kohaselt peaksid need meetmed kestma kuus nädalat,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ekspordiluba

1.   I lisas loetletud isikukaitsevahendite eksportimiseks väljapoole liitu on vaja II lisas sätestatud vormi kohaselt koostatud ekspordiluba, olenemata sellest, kas tooted pärinevad liidust või mitte. Sellise loa annavad eksportija asukohaliikmesriigi pädevad asutused ning see väljastatakse kirjalikult või elektrooniliselt.

2.   Kui sellist ekspordiluba ei esitata, on eksport keelatud.

Artikkel 2

Menetluslikud aspektid

1.   Kui kaitsevahendid asuvad ühes või mitmes liikmesriigis, mis ei ole see liikmesriik, kus ekspordiloa taotlus esitati, tuleb see asjaolu taotluses ära märkida. Selle liikmesriigi pädevad asutused, kellele ekspordiloa taotlus esitati, konsulteerivad viivitamata asjaomase ühe või mitme liikmesriigi pädevate asutustega ja esitavad asjakohase teabe. Liikmesriik või liikmesriigid, kellega on konsulteeritud, teatavad 10 tööpäeva jooksul loa andmisega seotud võimalikest vastuväidetest, mis on siduvad selle liikmesriigi jaoks, kus taotlus esitati.

2.   Liikmesriigid menetlevad ekspordilubade taotlusi riigisisese õiguse või tavaga kindlaks määratud ajavahemiku jooksul, mis ei ületa viit tööpäeva alates kuupäevast, mil pädevatele asutustele esitati kogu nõutud teave. Erandlikel asjaoludel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib seda tähtaega pikendada veel viie tööpäeva võrra.

3.   Käesoleva määruse kohase ekspordiloa andmise üle otsustamisel võtavad liikmesriigid arvesse kõiki asjakohaseid kaalutlusi, sealhulgas vajaduse korral seda, kas ekspordiga aidatakse muu hulgas:

täita tarnekohustusi ühise hankemenetluse raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsuse nr 1082/2013/EL (tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta) (2) artiklile 5;

toetada kooskõlastatud toetusmeetmeid, mida koordineerib kriisidele poliitilist reageerimist käsitlev ELi integreeritud kord (IPCR), Euroopa Komisjon või muud liidu institutsioonid;

vastata abitaotlustele, mis on suunatud liidu elanikkonnakaitse mehhanismile (UPCM), kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, ja mida nad ka käsitlevad;

toetada Genfi konventsiooni alusel kaitstud tugiettevõtete põhikirjajärgset tegevust välismaal, kui see ei kahjusta nende võimet töötada riikliku tugiettevõttena;

toetada Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) globaalset haiguspuhangutest teavitamise ja neile reageerimise võrgustikku (GOARN);

varustada ELi liikmesriikide välisoperatsioone, sealhulgas sõjalisi operatsioone, rahvusvahelisi politseimissioone ja/või rahvusvahelisi tsiviilrahuvalvemissioone;

varustada ELi ja liikmesriikide delegatsioone välismaal.

4.   Liikmesriigid võivad otsustada kasutada ekspordilubade taotluste menetlemiseks elektroonilisi dokumente.

Artikkel 3

Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval ja seda kohaldatakse kuus nädalat. Selle kohaldamine lõpeb automaatselt kõnealuse kuuenädalase ajavahemiku lõppedes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. Märts 2020

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 83, 27.3.2015, lk 34.

(2)  ELT L 293, 5.11.2013, lk 1.


I LISA

Kaitsevahendid

Käesolevas lisas loetletud vahendid vastavad määruse (EL) 2016/425 (1) sätetele.

Kategooria

Kirjeldus

CN-koodid

Kaitseprillid ja -sirmid

Kaitse potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

Silmade ja silmaümbruse ümbritsemine

Ühilduvad erinevate filtreerivate näokatete ja näomaskide mudelitega

Läbipaistev lääts

Korduvalt (puhastatavad ja desinfitseeritavad) või ühekordselt kasutatavad tooted

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Näokaitsmed

Vahendid näopiirkonna ja sellega seotud limaskestade (nt silmad, nina, suu) kaitseks potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

Sisaldab läbipaistvast materjalist sirmi

Tavaliselt sisaldab see üle näo kinnitamise vahendeid (nt: paelad, regulaatorkinnitid oimupiirkonnas)

Võib sisaldada allpool kirjeldatud suu- ja ninakaitsevahendeid

Korduvalt (puhastatavad ja desinfitseeritavad) või ühekordselt kasutatavad

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Suu- ja ninakaitsevahendid

Maskid kandja kaitsmiseks potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest ja keskkonna kaitsmiseks kandja levitatava potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

Võivad sisaldada eespool kirjeldatud näokaitset

Varustatud asendatava filtriga või ilma selleta

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Kaitseriietus

Riietus (nt kittel, ülikond) kandja kaitsmiseks potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest ja keskkonna kaitsmiseks kandja levitatava potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex  6114

ex 6210 10 10

ex 6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Kindad

Kindad kandja kaitsmiseks potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest ja keskkonna kaitsmiseks kandja levitatava potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

ex 3926 20 00

ex 4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 51).


II LISA

Artiklis 1 osutatud ekspordiloa vormide näidis

Ekspordiloa andmisel püüavad liikmesriigid tagada, et ekspordilubade vormidel oleks selgelt näha, millise loaga on tegemist. See ekspordiluba kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides oma kehtivusaja lõpuni.

EUROOPA LIIT

Isikukaitsevahendite eksport (määrus (EL) 2020/402)

1.

Eksportija

(olemasolu korral EORI-number)

2.

Loa number

3.

Kehtivusaja lõppkuupäev

4.

Väljaandev asutus

5.

Sihtriik

6.

Lõppsaaja

7.

Kauba kood

8.

Kogus

9.

Ühik

10.

Kauba kirjeldus

11.

Asukoht

7.

Kauba kood

8.

Kogus

9.

Ühik

10.

Kauba kirjeldus

11.

Asukoht

7.

Kauba kood

8.

Kogus

9.

Ühik

10.

Kauba kirjeldus

11.

Asukoht

7.

Kauba kood

8.

Kogus

9.

Ühik

10.

Kauba kirjeldus

11.

Asukoht

12.

Allkiri, koht ja kuupäev, tempel

Ekspordiloa vormi selgitavad märkused

Kõikide lahtrite täitmine on kohustuslik, kui ei ole märgitud teisiti.

Lahtreid 7–11 on korratud neli korda, et oleks võimalik taotleda luba nelja erineva toote jaoks.

Lahter 1

Eksportija

Loa saanud eksportija täielik nimi ja aadress + EORI-number, kui see on asjakohane.

Lahter 2

Loa number

Loa numbri täidab ekspordiloa välja andnud asutus ja see on järgmises vormis: XXyyyy999999, kus XX on väljaandva liikmesriigi kahetäheline geonomenklatuuri kood (1), yyyy on loa väljaandmise neljakohaline aasta, 999999 on kombinatsioonis XXyyyy kasutatav kordumatu kuuekohaline number, mille on määranud väljaandev asutus.

Lahter 3

Kehtivusaja lõppkuupäev

Väljaandev asutus võib määrata loa kehtivusaja lõppkuupäeva. See kuupäev ei tohi olla hilisem kui kuus nädalat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Kui väljaandev asutus ei ole kehtivusaja lõppkuupäeva kindlaks määranud, aegub luba hiljemalt kuus nädalat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Lahter 4

Väljaandev asutus

Ekspordiloa välja andnud liikmesriigi asutuse täielik nimi ja aadress.

Lahter 5

Sihtriik

Loaga hõlmatud kauba sihtriigi kahetäheline geonomenklatuuri kood.

Lahter 6

Lõppsaaja

Kauba lõppsaaja täielik nimi ja aadress, kui lõppsaaja on loa väljaandmise ajal teada + EORI-number, kui see on asjakohane. Kui lõppsaaja ei ole loa väljaandmise ajal teada, tuleb see lahter tühjaks jätta.

Lahter 7

Kauba kood

Harmoneeritud süsteemi või kombineeritud nomenklatuuri (2) numbriline kood, mille alla eksporditav kaup loa välja andmisel klassifitseeritakse.

Lahter 8

Kogus

Lahtris 9 nimetatud ühikus mõõdetud kaubakogus.

Lahter 9

Ühik

Mõõtühik, milles lahtris 8 nimetatud kogus on väljendatud. Ühikud, mida tuleb kasutada, on „P/ST“ tükiarvu järgi arvestatavate kaupade (nt maskid) puhul ja „PA“ paaride arvu järgi arvestatavate kaupade (nt kindad) puhul.

Lahter 10

Kauba kirjeldus

Selgesõnaline kirjeldus, mis on piisavalt täpne, et kaupa oleks võimalik identifitseerida.

Lahter 11

Asukoht

Selle liikmesriigi geonomenklatuuri kood, kus kaup asub. Kui kaup asub väljaandva asutuse liikmesriigis, tuleb see lahter tühjaks jätta.

Lahter 12

Allkiri, tempel, koht ja kuupäev

Välja andnud asutuse allkiri ja tempel. Loa väljaandmise koht ja kuupäev.


(1)  Komisjoni 27. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7).

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


Top