EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0258

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/258, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valdkonna muutujate arvu ja nimetused (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/8800

OJ L 54, 26.2.2020, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/258/oj

26.2.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 54/16


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/258,

16. detsember 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valdkonna muutujate arvu ja nimetused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/1700, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Et katta asjakohaste alamteemade puhul kindlaks tehtud vajadusi, peaks komisjon täpsustama sissetulekute ja elamistingimuste valdkonna (EU-SILC) andmekogumi muutujate arvu ja nimetused.

(2)

Uuring EU-SILC on üks olulisemaid vahendeid, mis annab vajalikku teavet Euroopa poolaasta ja Euroopa sotsiaalõiguste samba jaoks, eelkõige sissetulekute jaotuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta, aga ka mitmesuguste ELi elutingimusi ja vaesust käsitlevate poliitikavaldkondade jaoks, nagu laste vaesus, tervishoiu- ja muude teenuste kättesaadavus, eluase, liigne võlgnevus ja elukvaliteet. Ühtlasi on see peamine andmeallikas mikrosimulatsioonide jaoks ning sissetulekute jaotuse ja vaesusemäära kiirhinnangute jaoks.

(3)

Kogutavate muutujate arv ei ületa määruse (EL) 2019/1700 jõustumise ajal kogutud sissetulekuid ja elamistingimusi käsitlevate muutujate arvu rohkem kui 5 %.

(4)

Käesoleva delegeeritud õigusakti ettevalmistamise käigus korraldas komisjon riikide ekspertidega asjakohased konsultatsioonid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sissetulekute ja elamistingimuste valdkonna andmekogumi muutujate arv ja nimetused on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2019

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 261I, 14.10.2019, lk 1.


LISA

Sissetulekute ja elamistingimuste valdkonna andmekogumi muutujate arv ja nimetused

Alamteema

Muutuja tunnuskood

Muutuja nimetus

Andmekogumisega seotud teave

DB010

Vaatlusaasta

24 tehnilist muutujat (aastased)

DB020

Elukohariik

3 tuletatud muutujat (aastased)

DB040

Elukohapiirkond

 

DB050

Kiht

 

DB060

Esmane valikuüksus

 

DB062

Teisene valikuüksus

 

DB070

Esmase valikuüksuse valimisjärjekord

 

DB075

Roteeruv rühm

 

DB076

Küsitluslaine

 

DB110

Leibkonna staatus

 

DB120

Aadressiga kontakti saamine

 

DB130

Leibkonnaküsimustiku tulemus

 

DB135

Leibkonnaküsitluse olek

 

RB010

Vaatlusaasta

 

RB020

Elukohariik

 

HB010

Vaatlusaasta

 

HB020

Elukohariik

 

HB040

Leibkonna küsitlemise päev

 

HB050

Leibkonna küsitlemise kuu

 

HB060

Leibkonna küsitlemise aasta

 

HB100

Leibkonnaküsimustiku täitmiseks kulunud minutite arv

 

PB010

Vaatlusaasta

 

PB020

Elukohariik

 

PB090

Isiku küsitlemise päev

 

PB100

Isiku küsitlemise kuu

 

PB110

Isiku küsitlemise aasta

 

PB120

Isikuküsimustiku täitmiseks kulunud minutite arv

Identifitseerimine

DB030

Leibkonna ID

9 tehnilist muutujat (aastased)

RB030

Isiku ID

 

RB032

Isiku järjekorranumber leibkonnas

 

RB040

Leibkonna praegune ID

 

RB100

Valimiisik või kaaselanik

 

HB030

Leibkonna ID

 

HB070

Leibkonnaküsimustikule vastanud isiku ID

 

PB030

Isiku ID

 

PB265

Isikuküsimustiku täitnud isiku ID

Kaalud

DB080

Leibkonna disainikaal

16 tehnilist muutujat (aastased)

DB090

Leibkonna läbilõikeandmete kaal

 

DB095

Leibkonna kestevandmete kaal

 

RB050

Isiku läbilõikeandmete kaal

 

RB060

Isiku baaskaal

 

RB062

Kestevandmete kaal (kahe aasta kestel)

 

RB063

Kestevandmete kaal (kolme aasta kestel)

 

RB064

Kestevandmete kaal (nelja aasta kestel)

 

RB065

Kestevandmete kaal (viie aasta kestel)

 

RB066

Kestevandmete kaal (kuue aasta kestel)

 

RL070

Laste läbilõikeandmete kaal lastehoiu puhul

 

PB040

Isiku läbilõikeandmete kaal (kõik 16-aastased ja vanemad leibkonnaliikmed)

 

PB050

Isiku baaskaal (kõik 16-aastased ja vanemad leibkonna liikmed)

 

PB060

Valitud vastaja isiklik läbilõikeandmete kaal

 

PB070

Valitud vastaja isiklik disainikaal

 

PB080

Valitud vastaja isiklik baaskaal

Küsitluse tunnused

RB250

Andmete staatus

4 tehnilist muutujat (aastased)

HB130

Kasutatud küsitlemismeetod (leibkond)

 

PB260

Uuringus osalemise laad

 

PB270

Kasutatud küsitlemismeetod (isik)

Asukoht

1 tehniline muutuja (aastane)

DB100

Linnastumise aste

Demograafia

RB080

Sünniaasta

9 kogutavat muutujat (aastased)

RB081

Vanus täisaastates

9 tuletatud muutujat (aastased)

RB082

Vanus täisaastates küsitluse ajal

 

RB083

Küsitluse ajal sünnipäev möödunud

 

RB090

Sugu

 

RB110

Liikmestaatus

 

RB120

Asukoht, kuhu isik on kolinud

 

RB220

Isa ID

 

RB230

Ema ID

 

RB240

Abikaasa/elukaaslase ID

 

RB245

Vastaja staatus

 

PB140

Sünniaasta

 

PB150

Sugu

 

PB160

Isa ID

 

PB170

Ema ID

 

PB180

Abikaasa/elukaaslase ID

 

PB190

Perekonnaseis

 

PB200

Registreerimata kooselu

Kodakondsus ja rändetaust

RB280

Sünniriik

4 kogutavat muutujat (aastased)

RB290

Peamine kodakondsus

 

PB230

Isa sünniriik

 

PB240

Ema sünniriik

Leibkonna koosseis

RB200

Leibkonnas viibimine

2 kogutavat muutujat (aastased)

RG_Z#

Leibkonnamaatriks

Leibkonna koosseis – täiendavad täpsustavad üksikasjad

HB110

Leibkonna tüüp

3 tuletatud muutujat (aastased)

HB120

Leibkonna suurus

 

PB205

Samas leibkonnas elavad elukaaslased

Riigis viibimise kestus

1 kogutav muutuja (aastane)

RB285

Elukohariigis viibimise kestus täisaastates

Puue ja Euroopa terviseseisundi minimoodul

PH010

Enesehinnanguline üldine tervis

3 kogutavat muutujat (aastased)

PH020

Pikaajalised terviseprobleemid

 

PH030

Terviseprobleemidest tingitud tegevuspiirangud

Laste tervis

RCH010

Üldine tervislik seisund (laps)

2 kogutavat muutujat (iga 3 aasta järel)

RCH020

Terviseprobleemidest tingitud tegevuspiirangud (laps)

Tervishoiuteenuste kättesaadavus

PH040

Rahuldamata vajadus arstliku läbivaatuse või ravi järele

4 kogutavat muutujat (aastased)

PH050

Peamine põhjus, miks vajadus arstliku läbivaatuse või ravi järele on rahuldamata

 

PH060

Rahuldamata vajadus hambaarsti läbivaatuse või hambaravi järele

 

PH070

Peamine põhjus, miks vajadus hambaarsti läbivaatuse või hambaravi järele on rahuldamata

Tervishoiuteenuste kättesaadavus (lapsed)

HCH010

Rahuldamata vajadus arstliku läbivaatuse või ravi järele (lapsed)

4 kogutavat muutujat (iga 3 aasta järel)

HCH020

Peamine põhjus, miks vajadus arstliku läbivaatuse või ravi järele on rahuldamata (lapsed)

 

HCH030

Rahuldamata vajadus hambaarsti läbivaatuse või hambaravi järele (lapsed)

 

HCH040

Peamine põhjus, miks vajadus hambaarsti läbivaatuse või hambaravi järele on rahuldamata (lapsed)

Sotsiaal-majanduslik seisund (vastavalt isiku enda määratlusele)

RB211

Sotsiaal-majanduslik seisund (vastavalt isiku enda määratlusele)

4 kogutavat muutujat (aastased)

PL032

Praegune majanduslik olukord vastavalt enda määratlusele

 

PL040A

Tööalane seisund

 

PL040B

Tööalane seisund (viimane töökoht)

Töökoha peamised vaatlustunnused

PL051A

Amet põhitöökohal

5 kogutavat muutujat (aastased)

PL051B

Amet (viimane töökoht)

 

PL111A

Põhitöö kohaliku üksuse tegevusala

 

PL111B

Kohaliku üksuse tegevusala (viimane töökoht)

 

PL145

Põhitöö täisajaline või osaajaline (vastavalt isiku enda määratlusele)

Lepingu kestus

1 kogutav muutuja (aastane)

PL141

Põhitöö pidevus

Olukord tööturul

PL073

Täistööajaga palgatöötajana töötatud kuude arv

1 kogutav muutuja (aastane)

PL074

Osalise tööajaga palgatöötajana töötatud kuude arv

11 tuletatud muutujat (aastased)

PL075

Täistööajaga füüsilisest isikust ettevõtjana (sh pereettevõttes) töötatud kuude arv

 

PL076

Osalise tööajaga füüsilisest isikust ettevõtjana (sh pereettevõttes) töötatud kuude arv

 

PL080

Töötuna veedetud kuude arv

 

PL085

Pensionil veedetud kuude arv

 

PL086

Pikaajaliste terviseprobleemide tõttu töövõimetuna veedetud kuude arv

 

PL087

Õppimisel veedetud kuude arv

 

PL088

Kohustuslikus sõjaväeteenistuses veedetud kuude arv

 

PL089

Koduste kohustuste täitmisel veedetud kuude arv

 

PL090

Muus tegevuses veedetud kuude arv

 

PL271

Kõige hiljutisema töötusperioodi kestus

Järelevalvekohustused

1 kogutav muutuja (aastane)

PL150

Järelevalvekohustus põhitöös

Varasem töökogemus

PL016

Varasema töökogemuse olemasolu

2 kogutavat muutujat (aastased)

PL200

Tasustataval töökohal (palgatöötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana) töötatud aastate arv

Tegevuskalender

PL211A

Põhitegevus jaanuaris

12 kogutavat muutujat (aastased)

PL211B

Põhitegevus veebruaris

 

PL211C

Põhitegevus märtsis

 

PL211D

Põhitegevus aprillis

 

PL211E

Põhitegevus mais

 

PL211F

Põhitegevus juunis

 

PL211G

Põhitegevus juulis

 

PL211H

Põhitegevus augustis

 

PL211I

Põhitegevus septembris

 

PL211J

Põhitegevus oktoobris

 

PL211K

Põhitegevus novembris

 

PL211L

Põhitegevus detsembris

Tööaeg

PL060

Põhitöökohal tavaliselt nädalas töötatud tundide arv

2 kogutavat muutujat (aastased)

PL100

Teisel, kolmandal jne töökohal tavaliselt nädalas töötatud tundide koguarv

Omandatud haridustase

1 kogutav muutuja (aastane)

PE041

Omandatud haridustase

Osalemine formaalsetes õpitegevustes (hetkeseisuga)

RL010

Koolieelne haridus

4 kogutavat muutujat (aastased)

RL020

Kohustuslik kooliharidus

 

PE010

Osalemine formaalses hariduses ja koolituses (õpilase või õpipoisina)

 

PE021

Praeguse/kõige hiljutisema formaalse haridus- või koolitustegevuse tase

Elukvaliteet

PW010

Üldine eluga rahulolu

2 kogutavat muutujat (aastased)

PW191

Usaldan teisi inimesi

Materiaalne puudus

HD080

Kulunud mööbli väljavahetamine

14 kogutavat muutujat (aastased)

HH050

Suutlikkus kodu kütta

 

HS040

Leibkond saab endale lubada ühe nädala puhkust väljaspool kodu

 

HS050

Leibkond saab igal teisel päeval endale lubada toiduks liha, kana, kala (või taimetoitlastele sobivat alternatiivi)

 

HS060

Leibkonnal on vahendeid ootamatute finantskuludega toimetulekuks

 

HS090

Kas teil on arvuti?

 

HS110

Kas teil on auto?

 

HS120

Toimetulekuvõime

 

PD020

Kulunud rõivaste asendamine mõne uue (kasutamata) rõivaesemega

 

PD030

Kaks paari sobiva suurusega jalatseid (sh üks paar, mis sobib igasuguste ilmastikutingimuste puhul)

 

PD050

Kohtumised sõprade/perega (sugulastega) vähemalt kord kuus, et koos süüa-juua

 

PD060

Regulaarne osalemine vabaajategevuses

 

PD070

Kulutan igal nädalal väikese rahasumma iseenda peale

 

PD080

Isiklik kodune internetiühendus

Laste ilmajäetus

HD100

Mõned uued (kasutamata) riided

13 kogutavat muutujat (iga 3 aasta järel)

HD110

Kaks paari sobiva suurusega jalatseid (sh üks paar, mis sobib igasuguste ilmastikutingimuste puhul)

 

HD120

Puu- ja köögiviljad kord päevas

 

HD140

Vähemalt üks liha-, kana- või kalatoit (või taimetoitlastele sobiv alternatiiv) päevas

 

HD150

Eakohased raamatud kodus

 

HD160

Vabas õhus kasutatavad hobivahendid

 

HD170

Siseruumides kasutatavad mängud

 

HD180

Korrapärane harrastus

 

HD190

Pidulike sündmuste tähistamine

 

HD200

Võib aeg-ajalt sõpru külla mängima või sööma kutsuda

 

HD210

Võib osaleda tasulistel kooliekskursioonidel ja -üritustel

 

HD220

Sobiv koht õppimiseks või koduste ülesannete tegemiseks

 

HD240

Vähemalt ühenädalane puhkusereis kord aastas

Eluaseme põhitunnused

HH010

Eluruumi tüüp

3 kogutavat muutujat (aastased)

HH021

Leibkonna eluruumi kasutamise alus

 

HH030

Leibkonna kasutuses olevate tubade arv

Eluasemekulud, sh vähendatud kommunaalkulud

HH060

Kasutuses oleva eluruumiga seotud jooksev üür

4 kogutavat muutujat (aastased)

HH070

Eluasemekulud kokku

 

HH071

Eluasemelaenu põhisumma tagasimakse

 

HS022

Vähendatud kommunaalkulud

Lastehoid

RL030

Koolilaste pikapäevarühmad (enne või pärast koolitunde)

4 kogutavat muutujat (aastased)

RL040

Lastehoid päevakeskustes

 

RL050

Lastehoid kutselise lapsehoidja poolt lapse kodus või lapsehoidja kodus

 

RL060

Lastehoid vanavanemate, muude leibkonna liikmete kui vanemate, muude sugulaste, sõprade või naabrite poolt

Töötasu

PY010G/PY010N

Palgatöötaja sissetulek rahas või raha ekvivalendis

5 kogutavat muutujat (aastased)

PY020G/PY020N

Palgatöötaja mitterahaline sissetulek

 

PY021G/PY021N

Ametiauto

 

PY030G

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

 

PY050G/PY050N

Füüsilisest isikust ettevõtjana töötamisest tulenenud rahaline kasum või kahjum

Sotsiaalsiiretest saadav sissetulek

HY050G/HY050N

Pere- ja lapsetoetused

8 kogutavat muutujat (aastased)

HY060G/HY060N

Mujal klassifitseerimata sotsiaalse tõrjutusega seotud toetused/hüvitised

32 riikidele teada olevat muutujat (aastased)

HY070G/HY070N

Eluasemetoetused

 

PY090G/PY090N

Töötushüvitised

 

PY110G/PY110N

Toitjakaotushüvitised

 

PY120G/PY120N

Haigushüvitised

 

PY130G/PY130N

Töövõimetushüvitised

 

PY140G/PY140N

Õppetoetused

 

HY051G

Pere- ja lapsetoetused (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

HY052G

Pere- ja lapsetoetused (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

HY053G

Pere- ja lapsetoetused (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

HY054G

Pere- ja lapsetoetused (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

HY061G

Mujal klassifitseerimata sotsiaalse tõrjutusega seotud toetused/hüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

HY062G

Mujal klassifitseerimata sotsiaalse tõrjutusega seotud toetused/hüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

HY063G

Mujal klassifitseerimata sotsiaalse tõrjutusega seotud toetused/hüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

HY064G

Mujal klassifitseerimata sotsiaalse tõrjutusega seotud toetused/hüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

HY071G

Eluasemetoetused (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

HY072G

Eluasemetoetused (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

HY073G

Eluasemetoetused (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

HY074G

Eluasemetoetused (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY091G

Töötushüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY092G

Töötushüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY093G

Töötushüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY094G

Töötushüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY111G

Toitjakaotushüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY112G

Toitjakaotushüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY113G

Toitjakaotushüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY114G

Toitjakaotushüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY121G

Haigushüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY122G

Haigushüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY123G

Haigushüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY124G

Haigushüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY131G

Töövõimetushüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY132G

Töövõimetushüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY133G

Töövõimetushüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY134G

Töövõimetushüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY141G

Õppetoetused (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY142G

Õppetoetused (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY143G

Õppetoetused (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY144G

Õppetoetused (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

Pensionidest saadav sissetulek

PY080G/PY080N

Pension eraallikatest rahastatavast pensioniskeemist

2 kogutavat muutujat (aastased)

PY100G/PY100N

Vanadushüvitised

4 riikidele teada olevat muutujat (aastased)

PY101G

Vanadushüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY102G

Vanadushüvitised (osamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

 

PY103G

Vanadushüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltuvad)

 

PY104G

Vanadushüvitised (mitteosamakselised, majanduslikust olukorrast sõltumatud)

Muu sissetulek, sh omandilt ja kapitalilt ning leibkondadevahelistest siiretest saadav tulu

HY040G/HY040N

Vara või maa rentimise eest saadav tulu

7 kogutavat muutujat (aastased)

HY080G/HY080N

Saadud korrapärased leibkondadevahelised rahasiirded

 

HY081G/HY081N

Saadud alimendid (kohustuslikud + vabatahtlikud)

 

HY090G/HY090N

Intressid, dividendid ning juriidilise isiku õigusteta üksuste ettevõtlusesse investeeritud kapitali kasvutulud

 

HY100G/HY100N

Hüpoteeklaenu intressimaksed

 

HY110G/HY110N

Alla 16-aastaste isikute saadud tulu

 

HY170G/HY170N

Oma tarbeks toodetud kaupade väärtus

Pärast maksuvähendeid tegelikult tasutud maksud ja sotsiaalmaksed

HY120G/HY120N

Korrapärased omandimaksud

7 kogutavat muutujat (aastased)

HY121G/HY121N

Leibkonna peamise eluaseme omandiõiguse eest makstud maksud

 

HY130G/HY130N

Makstud korrapärased leibkondadevahelised rahasiirded

 

HY131G/HY131N

Makstud alimendid (kohustuslikud + vabatahtlikud)

 

HY140G/HY140N

Tulumaks ja sotsiaalkindlustusmaksed

 

HY145N

Maksukohandustest tulenevad tagasi- ja juurdemaksed

 

PY035G/PY035N

Sissemaksed eraallikatest rahastatavatesse pensioniskeemidesse

Aastane kogusissetulek üksikisiku ja leibkonna tasandil

HI010

Leibkonna sissetuleku muutus võrreldes eelmise aastaga

4 kogutavat muutujat (aastased)

HI020

Sissetuleku suurenemise põhjus

4 tuletatud muutujat (aastased)

HI030

Sissetuleku vähenemise põhjus

 

HI040

Leibkonna eeldatav sissetulek järgmise 12 kuu jooksul

 

HY010

Leibkonna kogu brutotulu

 

HY020

Leibkonna kasutada jääv tuluosa kokku

 

HY022

Leibkonna kasutada jääv tuluosa kokku enne muid sotsiaalsiirdeid peale vanadus- ja toitjakaotushüvitiste

 

HY023

Leibkonna kasutada jääv tuluosa kokku enne sotsiaalsiirdeid, k.a vanadus- ja toitjakaotushüvitised

Võlgnevused

HS011

Hüpoteeklaenu ja üürimaksetega seotud võlgnevused

4 kogutavat muutujat (aastased)

HS021

Kommunaalmaksete võlgnevused

 

HS031

Järelmaksu osamaksete või muude laenumaksete võlgnevused

 

HS150

Järelmaksust või laenudest tulenevate võlgade tagasimaksmise finantskoormus

Lisateema moodul 2021

 

 

Lahus elavates peredes ja kärgperedes elavate laste elukorraldus ja elutingimused

HK010

Selliste laste arv, kes on leibkonna liikmed ja kelle teine lapsevanem elab väljaspool leibkonda

12 kogutavat muutujat

HK020

Selliste laste arv, kes ei ole leibkonna liikmed ja kelle vanem elab leibkonnas

1 tuletatud muutuja

PK010

Leibkonna liikmel on lapsed, kes ei ole leibkonna liikmed

RK010

Vanema ID ja leibkonda mitte kuuluva lapse järjekorranumber

RK020

Leibkonda mitte kuuluva lapse vanus

PK020

Peamine põhjus, miks ei veedeta rohkem aega leibkonda kuuluvate lastega

PK030

Peamine põhjus, miks ei veedeta rohkem aega leibkonda mitte kuuluvate lastega

 

RK030

Aeg, mis vanemal harilikult kulub leibkonda mitte kuuluva lapse juurde jõudmiseks

 

RK040

Kui sageli oldi viimase 12 kuu jooksul kontaktis (telefoni, sotsiaalmeedia jne kaudu) leibkonda mitte kuuluva lapsega

 

RK050

Lapsel on magamistuba, kus magada (sh ühine magamistuba õdede-vendadega)

 

RK060

Kui sageli veedetakse lapsega aktiivselt aega (eined, mängimine, kodused ülesanded, jalutuskäigud, vestlused jne)

 

RK070

Mitu ööd kuus veedab laps leibkonnas (keskmiselt)

 

RK080

Lapsehooldusõiguse olukord


Top