EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0229

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/229, 19. veebruar 2020, milles käsitletakse loa andmist L-trüptofaani kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/826

ELT L 47, 20.2.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/229/oj

20.2.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 47/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/229,

19. veebruar 2020,

milles käsitletakse loa andmist L-trüptofaani kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eelkõige selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 7 on esitatud loataotlused Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 või Corynebacterium glutamicum KCCM 80176 abil toodetud L-trüptofaani kasutamiseks. Taotlustele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotlustes käsitletakse Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 või Corynebacterium glutamicum KCCM 80176 abil toodetud L-trüptofaani kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 22. jaanuari 2019. aasta, (2)2. aprilli 2019. aasta, (3)3. aprilli 2019. aasta (4) ja 16. mai 2019. aasta (5) arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 või Corynebacterium glutamicum KCCM 80176 abil toodetud L-trüptofaan kahjulikku mõju muude loomade kui mäletsejate tervisele, tarbijaohutusele ega keskkonnale. Mäletsejate puhul tuleks ohutuse tagamiseks kaitsta L-trüptofaani lagunemise eest vatsas. Amet märkis, et Escherichia coli KCCM 80152 või Escherichia coli CGMCC 7.248 abil toodetud L-trüptofaanis leiduvate endotoksiinide tasemest tuleneb risk kasutajatele söödalisandi sissehingamisel. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, et hoida ära kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandi kasutajate tervisele. Amet peab Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 või Corynebacterium glutamicum KCCM 80176 abil toodetud L-trüptofaani muude loomade kui mäletsejate jaoks tõhusaks asendamatu aminohappe trüptofaani allikaks; et tagada söödalisandina kasutatava L-trüptofaani täielik tõhusus mäletsejate puhul, tuleks seda kaitsta lagunemise eest vatsas. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 või Corynebacterium glutamicum KCCM 80176 abil toodetud L-trüptofaani hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. veebruar 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2019; 17(2): 5601.

(3)  EFSA Journal 2019; 17(5): 5694.

(4)  EFSA Journal 2019; 17(5): 5695.

(5)  EFSA Journal 2019; 17(6): 5729.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid

3c441

-

L-trüptofaan

Söödalisandi koostis

Pulber, mis sisaldab kuivaine põhjal vähemalt 98 % L-trüptofaani

1,1’-etülideen-bis-L-trüptofaani (EBT) maksimumsisaldus 10 mg/kg

Kõik liigid

-

-

-

1.

L-trüptofaani võib turule lasta ja kasutada söödalisandina preparaadi kujul.

2.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

3.

Söödalisandi endotoksiinisisaldus ja võimalik tolmuna õhku eraldumine on sellised, et on tagatud, et ei ületata õhus esinevate endotoksiinide maksimumsisaldust  (2) 1600 RÜ/m3.

4.

L-trüptofaani võib manustada joogiveega.

5.

Mäletsejate puhul kaitstakse L-trüptofaani lagunemise eest vatsas.

6.

Söödalisandi etiketil esitatakse niiskusesisaldus.

7.

Söödalisandi ja eelsegude etiketil esitatakse järgmine teave:

„L-trüptofaani lisamisel, eelkõige joogiveele, tuleks võtta arvesse kõikide asendamatute ja tinglikult asendamatute aminohapete olemasolu, et hoida ära tasakaalustamatust“.

11.3.2030

Toimeaine kirjeldus

L-trüptofaan, mis on saadud Escherichia coli KCCM 80135,

Escherichia coli KCCM 80152,

Escherichia coli CGMCC 7.248 või

Corynebacterium glutamicum KCCM 80176 abil kääritamise teel

Keemiline valem: C11H12N2O2

CASi nr: 73–22-3

Analüüsimeetodid  (1)

L-trüptofaani sisalduse määramine söödalisandis:

Food Chemical Codex’i „L-tryptophan monograph“

Trüptofaanisisalduse määramine söödalisandis ja eelsegus:

kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos fluorestsentsi määramisega (HPLC-FLD) – EN ISO 13904

Trüptofaanisisalduse määramine segasöödas ja söödamaterjalis:

kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos fluorestsentsi määramisega (HPLC-FD) – komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009 (III lisa G osa)

Trüptofaanisisalduse määramine vees:

kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos fluorestsentsi määramisega (HPLC-FLD)


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Kokkupuute määr on söödalisandi endotoksiinisisaldusest ja võimalikust tolmuna õhku eraldumisest lähtuvalt arvutatud vastavalt Euroopa Toiduohutusameti kasutatavale meetodile (EFSA Journal 2017; 15(3): 4705); analüüsimeetod: Euroopa farmakopöa 2.6.14 (bakteriaalsed endotoksiinid).


Top