EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0217

Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/217, 4. oktoober 2019, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ning parandatakse kõnealust määrust (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7227

OJ L 44, 18.2.2020, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj

18.2.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 44/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/217,

4. oktoober 2019,

millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ning parandatakse kõnealust määrust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, (1) eelkõige selle artikli 37 lõiget 5 ja artikli 53 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelis 3 on esitatud ohtlike ainete ühtsete klassifikatsioonide ja märgistuste loetelu, mis põhineb kõnealuse määruse I lisa 2.–5. osas sätestatud kriteeriumidel.

(2)

Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) on vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 37 esitatud ettepanekuid teatavate ainete ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse kehtestamiseks ning teatavate muude ainete ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse ajakohastamiseks või väljajätmiseks. Kõnealuste ettepanekute kohta Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komiteelt (RAC) saadud arvamuste ning asjaomaste isikute esitatud märkuste kohaselt on asjakohane kehtestada teatavate ainete ühtse klassifikatsioonid ja märgistused või neid ajakohastada või need välja jätta. Kõnealused RACi arvamused (2) on järgmised:

9. juuni 2017. aasta arvamus, milles käsitletakse 4,4’-sulfonüülbisfenooli polümeeri ammooniumkloriidi (NH4Cl), pentaklorofosforaani ja fenooliga

22. septembri 2017. aasta arvamus dinaatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenüül)aso)fenüülsulfamoüül)fenüül)aso)-5-hüdroksü-3-((4-nitrofenüül)aso)naftaleen-2,7-disulfonaadi kohta

9. juuni 2017. aasta arvamus fenüülbis(2,4,6-trimetüülbensoüül)fosfiinoksiidi kohta;

22. septembri 2017. aasta arvamus koobalti kohta;

22. septembri 2017. aasta arvamus nikkelbis(sulfamidaadi); nikkelsulfamaadi kohta;

22. septembri 2017. aasta arvamus etüleenoksiidi, oksiraani kohta;

22. septembri 2017. aasta arvamus 2,4,6,8-tetrametüül-1,3,5,7-tetraoksatsüklooktaani; metaldehüüdi kohta;

15. märtsi 2017. aasta arvamus 2-bensüül-2-dimetüülamino-4’-morfolinobutürofenooni kohta;

5. detsembri 2017. aasta arvamus püridaadi (ISO); O- (6-kloro-3-fenüülpüridasiin-4-üül) -S-oktüül-tiokarbonaadi kohta;

22. septembri 2017. aasta arvamus dodetsüülmetakrülaadi kohta;

5. detsembri 2017. aasta arvamus 2-fenüülheksaannitriili kohta;

15. märtsi 2017. aasta arvamus tiabendasooli (ISO); 2-(tiasool-4-üül)bensimidasooli kohta;

9. juuni 2017. aasta arvamus N,N-dietüül-m-toluamiidi; DEETi kohta;

14. septembri 2017. aasta arvamus titaandioksiidi kohta;

15. märtsi 2017. aasta arvamus metüülelavhõbekloriidi kohta;

9. juuni 2017. aasta arvamus benso[rst]pentafeeni kohta;

9. juuni 2017. aasta arvamus dibenso[b,def]krüseeni; dibenso[a,h]püreeni kohta;

22. septembri 2017. aasta arvamus etanooli,2,2’-iminobisetanooli N-derivaatide (harg- ja lineaarahelaga C13–15-alküülderivaatide) kohta;

5. detsembri 2017. aasta arvamus tsüflumetofeeni (ISO); 2-metoksüetüül-(RS)-2-(4-tert-butüülfenüül)-2-tsüano-3-okso-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolüül)propionaadi kohta;

9. juuni 2017. aasta arvamus pentakaalium-2,2’,2“,2“’,2“"-(etaan-1,2-diüülnitrilo)pentaatsetaadi kohta;

9. juuni 2017. aasta arvamus N-karboksümetüüliminobis(etüleennitrilo)tetraetaanhappe kohta;

9. juuni 2017. aasta arvamus pentanaatrium(karboksülatometüül)iminobis(etüleennitrilo)tetraatsetaadi kohta;

9. juuni 2017. aasta arvamus diisoheksüülftalaadi kohta;

9. juuni 2017. aasta arvamus fludioksoniili (ISO); 4-(2,2-difluoro-1,3-bensodioksool-4-üül)-1H-pürrool-3-karbonitriili kohta;

22. septembri 2017. aasta arvamus halosulfuroon-metüüli (ISO); metüül-3-kloro-5{[(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)karbamoüül]sulfamoüül}-1-metüül-1H-pürasool-4-karboksülaadi kohta;

5. detsembri 2017. aasta arvamus 2-metüülimidasooli kohta;

15. märtsi 2017. aasta arvamus (RS)-2-metoksü-N-metüül-2-[α-(2,5-ksülüüloksü)-o-tolüül]atseetamiidi; mandestrobiini kohta;

5. detsembri 2017. aasta arvamus karboksiini (ISO); 2-metüül-N-fenüül-5,6-dihüdro-1,4-oksatiin-3-karboksamiidi; 5,6-dihüdro-2-metüül-1,4-oksatiin-3-karboksaniliidi kohta;

5. detsembri 2017. aasta arvamus metaflumisooni (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-tsüanofenüül)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolüül)etülideen]-[4-(trifluorometoksü)fenüül]karbanilohüdrasiidi [E-isomeeri suhteline sisaldus ≥ 90 %, Z-isomeeri suhteline sisaldus ≤ 10 %] [1] (E)-2’-[2-(4-tsüanofenüül)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolüül)etülideen]-[4-(trifluorometoksü)fenüül]karbanilohüdrasiidi [2] kohta;

5. detsembri 2017. aasta arvamus dibutüülbis(pentaan-2,4-dionato-O,O’)tina kohta.

(3)

Ägeda mürgisuse hinnanguid (Acute Toxicity Estimates, ATE) kasutatakse peamiselt inimese tervise seisukohast ägeda mürgisuse klassifikatsiooni omistamisel sellistele segudele, mis sisaldavad ägeda mürgisuse klassifikatsiooniga aineid. Ühtsete ATE väärtuste lisamine määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisas esitatud kirjetele hõlbustab segude klassifikatsioonide ühtlustamist ja täitevasutuste ülesannete täitmist. Mõne aine täiendava teadusliku hindamise tulemusena on peale RAC arvamustes esitatud ATE väärtustele arvutatud järgmiste ainete ATE väärtused: metüülelavhõbekloriid, pentakaalium-2,2’,2“,2“’,2“"-(etaan-1,2-diüülnitrilo)pentaatsetaat, N-karboksümetüüliminobis(etüleennitrilo)tetraetaanhape, pentanaatrium(karboksülatometüül)iminobis(etüleennitrilo)tetraatsetaat (DTPA), etüleenoksiid, oksiraan ja metaldehüüd (ISO) ehk 2,4,6,8-tetrametüül-1,3,5,7-tetraoksatsüklooktaan. Need ATE väärtused tuleks lisada määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabeli 3 eelviimasesse veergu.

(4)

RAC tegi 22. septembri 2017. aasta teaduslikus arvamuses koobalti kohta ettepaneku klassifitseerida kõnealune aine 1B kategooria kantserogeeniks konkreetse sisalduse piirnormiga ≥ 0,01 %. Konkreetse sisalduse piirnormi määramiseks kasutatav metoodika vajab siiski täiendavat hindamist, eelkõige seoses selle kasutatavusega metalliühendite puhul. Seega on asjakohane jätta praegu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelis 3 koobalti jaoks konkreetne sisalduse piirnorm kehtestamata, sel juhul kehtib vastavalt kõnealuse määruse I lisa tabelile 3.6.2 üldine sisalduse piirnorm ≥ 0,1 %.

(5)

RAC tegi 14. septembri 2017. aasta teaduslikus arvamuses titaandioksiidi kohta ettepaneku klassifitseerida kõnealune aine 2. kategooria kantserogeeniks sissehingamisel. Kuna titaandioksiidi põhjustatud kopsukartsinoomi seostatakse sissehingatavate titaandioksiidi osakeste sissehingamisega ning osakeste kopsu kinnijäämisega ja halva lahustuvusega, on asjakohane määratleda titaandioksiidi käsitlevas kandes sissehingatavad titaandioksiidi osakesed. Kopsudes suhtes täheldatud mürgisust ja järgnevat kasvaja arengut seostatakse titaanoksiidi sadenenud osakestega, mitte lahustunud ainega. Aine mitteohtlike vormide põhjendamatu klassifitseerimise vältimiseks on põhjendatud konkreetsete märkuste tegemine seoses aine ja seda sisaldavate segude klassifitseerimise ja märgistamisega. Kuna titaandioksiidi sisaldavate segude kasutamise käigus võib moodustuda ohtlikku tolmu või tilku, on vaja kasutajaid teavitada ettevaatusabinõudest, mida tuleb võtta, et minimeerida ohtu inimeste tervisele.

(6)

Ainete pentakaalium-2,2’,2“,2“’,2“"-(etaan-1,2-diüülnitrilo)pentaatsetaadi, N-karboksümetüüliminobis(etüleennitrilo)tetraetaanhappe ja pentanaatrium(karboksülatometüül)iminobis(etüleennitrilo)tetraatsetaadi (DTPA) kohta tuleks määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisasse lisada RAC 9. juuni 2017. aasta arvamuses soovitatud klassifikatsioon 4. kategooria ägedalt mürgise ainena ning 2. kategooria mürgise ainena sihtelundi suhtes (korduval kokkupuutel), sest on kättesaadavad piisavad teaduslikud tõendid, millega neid uusi klassifikatsioone põhjendada. RAC 9. juuni 2017. aasta arvamustes soovitatud ainete pentakaalium-2,2’,2“,2“’,2“"-(etaan-1,2-diüülnitrilo)pentaatsetaadi ja N-karboksümetüüliminobis(etüleennitrilo)tetraetaanhappe klassifikatsioon 2. kategooria silmi ärritava ainena tuleks lisada määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisasse, sest on saadaval piisavad teaduslikud tõendid, mis neid uusi klassifikatsioone põhjendavad. Ainete pentakaalium-2,2’,2“,2“’,2“"-(etaan-1,2-diüülnitrilo)pentaatsetaadi, N-karboksümetüüliminobis(etüleennitrilo)tetraetaanhappe ja pentanaatrium(karboksülatometüül)iminobis(etüleennitrilo)tetraatsetaadi (DTPA) klassifikatsiooni 1B kategooria reproduktiivtoksilise ainena ei tohiks siiski lisada, sest vaja on RAC täiendavat hindamist, võttes arvesse uusi reproduktiivtoksilisuse andmeid, mille tootjad esitasid pärast RAC arvamuse edastamist komisjonile.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1272/2008 vastavalt muuta.

(8)

Määrus (EÜ) nr 1272/2008 sisaldab aine „pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne“ ühtset klassifikatsiooni, märgistamist ja pakendamiseeskirju. Komisjoni muutis komisjoni määrusega (EL) nr 944/2013 (3) kõnealuse aine ühtset klassifikatsiooni, märgistamist ja pakendamiseeskirju 1. aprillist 2016. Peale selle muudeti komisjoni määrusega (EL) 2018/669 (4) määrust (EÜ) nr 1272/2008. Haldusliku eksituse tõttu ei kajastu määruses (EL) 2018/669 teatavad muudatused, mis kehtestati määrusega (EL) nr 944/2013 ning mille kehtivust ei mõjutanud Üldkohtu otsus kohtuasjas T-689/13, (5) mis jäi kehtima ka pärast Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-691/15 P (6). Kõnealust määrust hakatakse kohaldama alates 1. detsembrist 2019. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1272/2008 parandada, nii et see hakkaks kehtima alates samast kuupäevast.

(9)

Selleks et tagada, et ainete ja segude tarnijatel oleks aega uute klassifitseerimist ja märgistamist käsitlevate sätetega kohaneda, tuleks käesoleva määruse kohaldamist edasi lükata.

(10)

Selleks et järgida lähenemisviisi, mis toetab määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 61 lõiget 2, peaks tarnijatel olema võimalus rakendada vabatahtlikult käesoleva määrusega kehtestatud sätteid klassifikatsiooni, märgistuse ja pakendamise kohta enne selle kohaldamise alguskuupäeva.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 muudatused

Määrust (EÜ) nr 1272/2008 muudetakse järgmiselt:

1)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale;

2)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale;

3)

VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 parandus

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa parandatakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2021.

Artiklit 2 kohaldatakse siiski alates 1. detsembrist 2019.

Aineid ja segusid võib enne 1. oktoobrit 2021 klassifitseerida, märgistada ja pakendada kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mida on muudetud käesoleva määrusega.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(2)  https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Komisjoni 2. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 944/2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 261, 3.10.2013, lk 5).

(4)  Komisjoni 16. aprilli 2018. aasta määrus (EL) 2018/669, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 115, 4.5.2018, lk 1).

(5)  Kohtuotsus, üldkohus, 7. oktoober 2015, Bilbaína de Alquitranes SA jt vs. Euroopa Komisjon, T-689/13, EU:T:2015:767.

(6)  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 22. november 2017, Euroopa Komisjon vs. Bilbaína de Alquitranes, SA jt, C-691/15 P, EU:C:2017:882.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 II lisa 2. osa muudetakse järgmiselt:

1)

sissejuhatavat lõiku muudetakse järgmiselt:

„Punktides 2.1–2.10 ja 2.12 sätestatud ohulaused määratakse segudele artikli 25 lõike 6 kohaselt.“;

2)

lisatakse punkt 2.12:

„2.12.

Titaandioksiidi sisaldavad segud

Vedelsegudel, mis sisaldavad vähemalt 1 % titaandioksiidi osakesi, mille aerodünaamiline läbimõõt on kuni 10 μm, peab pakendi märgisel olema järgmine ohulause:

EUH211: „Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.“

Tahketel segudel, mis sisaldavad vähemalt 1 % titaandioksiidi, peab pakendi märgisel olema järgmine ohulause:

EUH212: „Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.“

Lisaks peab sellistel vedelatel ja tahketel segudel, mis ei ole üldsusele kasutamiseks ette nähtud ega ohtlikuks klassifitseeritud ja mis on märgistatud lausega EUH211 või EUH212, olema pakendi märgisel ohulause EUH210.“


II LISA

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 III lisa 3. osasse lisatakse järgmised read EUH211 ja EUH212:

„EUH211

Keel

 

 

BG

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

 

ES

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

 

CS

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

 

DE

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

 

EN

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

 

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

 

IT

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

 

LV

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

 

HU

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.

 

NL

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

PT

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

 

RO

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

 

SK

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

 

SL

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

 

FI

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

 

SV

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.“

„EUH212

Keel

 

 

BG

Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.

 

ES

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

 

CS

Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

 

DE

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.

 

EN

Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.

 

FR

Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.

 

IT

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

 

LV

Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

 

HU

Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Meta jintuża dan, jista’ jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab man-nifs.

 

NL

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

 

PT

Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.

 

RO

Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

 

SK

Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

 

SL

Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

 

FI

Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

 

SV

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.“


III LISA

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa muudetakse järgmiselt:

1)

1. osa muudetakse järgmiselt:

a)

punktile 1.1.3.1 lisatakse järgmised märkused V ja W:

„Märkus V:

Kui ainet turustatakse kiududena (läbimõõt < 3 μm, pikkus > 5 μm ja ristlõikesuhe ≥ 3: 1) või aineosakestena, mis vastavad WHO kriteeriumidele kiudude kohta, või muudetud pinnakeemiaga osakestena, tuleb nende ohtlikke omadusi hinnata kooskõlas käesoleva määruse II jaotisega, et teha kindlaks, kas tuleks kohaldada kõrgemat kategooriat (1B või 1A kategooria kantserogeen) ja/või arvestada täiendavaid kokkupuuteviise (suu- või nahakaudne).

Märkus W:

On täheldatud kõnealuse ainega seotud kantserogeensusohu suurenemist, kui sissehingatavat tolmu hingatakse sisse koguses, mis kahjustab oluliselt kopsude tavapäraseid osakestest puhastumise mehhanisme.

Käesoleva märkuse eesmärk on kirjeldada aine eriomast mürgisust, mitte olla käesoleva määruse kohase klassifitseerimise kriteeriumiks.“;

b)

punktile 1.1.3.2 lisatakse järgmine märkus 10:

„Märkus 10:

Sissehingamisel kantserogeenseks klassifitseeritakse ainult pulbrilised segud, mis sisaldavad vähemalt 1 % titaanidioksiidi osakestena, mille aerodünaamiline läbimõõt on ≤ 10 μm, või selliste osakeste koostisosana.“;

2)

3. osa tabelit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

read indeksinumbritega 604-083-00-X ja 611-159-00-6 jäetakse välja;

b)

read indeksinumbritega 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 616-018-00-2 ja 648-055-00-5 asendatakse vastavalt järgmiste ridadega:

Indeksinumber

Keemiline nimetus

EÜ nr

CASi nr

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd

Märkused

Ohuklassi ja -kategooria kood(id)

Ohulause kood(id)

Piktogrammide ja tunnussõnade kood(id)

Ohulause kood(id)

Täiendava ohulause kood(id)

„015-189-00-5

fenüülbis(2,4,6-trimetüülbensoüül)fosfiinoksiid

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413“

 

 

 

„027-001-00-9

koobalt

231-158-0

7440-48-4

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H360F

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F

H334

H317

H413“

 

 

 

„028-018-00-4

nikkelbis(sulfamidaat);

nikkelsulfamaat

237-396-1

13770-89-3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H410

 

suukaudne: ATE = 853 mg kehakaalu kg kohta (anhüdraat)

suukaudne: ATE = 1098 mg kehakaalu kg kohta (tetrahüdraat)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1;

H317: C ≥ 0,01 %

M = 1“

 

„603-023-00-X

etüleenoksiid;

oksiraan

200-849-9

75-21-8

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (närvisüsteem)

H314

H318

GHS02

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (närvisüsteem)

H314

 

sissehingamine: ATE = 700 ppm (gaasid)

suukaudne: ATE = 100 mg kehakaalu kg kohta“

U

„605-005-00-7

metaldehüüd (ISO);

2,4,6,8-tetrametüül-1,3,5,7-tetraoksatsüklooktaan

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H228

H361f

H301

H412

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H228

H361f

H301

H412

 

suukaudne: ATE = 283 mg kehakaalu kg kohta“

 

„606-047-00-9

2-bensüül-2-dimetüülamino-4'-morfolinobutüülfenoon

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410“

 

 

 

„607-232-00-7

püridaat (ISO);

O-(6-kloro-3-fenüülpüridasiin-4-üül)-S-oktüültiokarbonaat

259-686-7

55512-33-9

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H410

 

suukaudne: ATE = 500 mg kehakaalu kg kohta

M = 1

M = 10“

 

„607-247-00-9

dodetsüülmetakrülaat

205-570-6

142-90-5

STOT SE 3

H335

GHS07

Wng

H335

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %“

 

„608-039-00-0

2-fenüülheksaannitriil

423-460-8

3508-98-3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

suukaudne:

ATE = 500 mg kehakaalu kg kohta“

 

„613-054-00-0

tiabendasool (ISO);

2-(tiasool-4-üül)bensimidasool

205-725-8

148-79-8

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-018-00-2

dietüültoluamiid (ISO): N,N-dietüül-m-toluamiid; [deet]

205-149-7

134-62-3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H302

H315

H319

 

suukaudne:

ATE = 1892 mg kehakaalu kg kohta“

 

c)

lisatakse järgmised read:

Indeksinumber

Keemiline nimetus

EÜ nr

CASi nr

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd

Märkused

Ohuklassi ja -kategooria kood(id)

Ohulause kood(id)

Piktogrammide ja tunnussõnade kood(id)

Ohulause kood(id)

Täiendava ohulause kood(id)

„022-006-002

titaandioksiid;

[pulbrina, mis sisaldab vähemalt 1 % ulatuses osakesi, mille aerodünaamiline läbimõõt on ≤ 10 μm]

236-675-5

13463-67-7

Carc. 2

H351 (sissehingamine)

GHS08

Wng

H351 (sissehingamine)

 

 

V, W, 10

080-012-00-0

metüülelavhõbekloriid

204-064-2

115-09-3

Carc. 2

Repr. 1A

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (närvisüsteem, neerud)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (närvisüsteem, neerud)

H410

 

sissehingamine: ATE = 0,05 mg/l (tolm või udu)

nahakaudne: ATE = 50 mg kehakaalu kg kohta

suukaudne: ATE = 5 mg kehakaalu kg kohta

1

601-090-00-X

benso[rst]pentafeen

205-877-5

189-55-9

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

601-091-00-5

dibenso[b,def]krüseen;

dibenso[a,h]püreen

205-878-0

189-64-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

603-236-00-8

2,2'-iminobisetanooli N-derivaadid (harg- ja lineaarahelaga C13–15-alküülderivaadid)

308-208-6

97925-95-6

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

607-733-00-0

tsüflumetofeen (ISO);

2-metoksüetüül (RS)-2-(4-tert-butüülfenüül)-2-tsüano-3-okso-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolüül)propionaat

400882-07-7

Carc. 2

Skin Sens. 1A

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

 

 

 

607-734-00-6

Pentakaalium-2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etaan-1,2-diüülnitrilo)pentaatsetaat

404-290-3

7216-95-7

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (sissehingamine)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (sissehingamine)

H319

 

sissehingamine:

ATE = 1,5 mg/l (tolm või udu)

 

607-735-00-1

N-karboksümetüüliminobis(etüleennitrilo)tetra(äädikhape)

200-652-8

67-43-6

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (sissehingamine)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (sissehingamine)

H319

 

sissehingamine:

ATE = 1,5 mg/l (tolm või udu)

 

607-736-00-7

pentanaatrium(karboksülatometüül)iminobis(etüleennitrilo)tetraatsetaat

205-391-3

140-01-2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H332

H373 (sissehingamine)

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (sissehingamine)

 

sissehingamine:

ATE = 1,5 mg/l (tolm või udu)

 

607-737-00-2

diisoheksüülftalaat

276-090-2

71850-09-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

608-069-00-4

fludioksoniil (ISO); 4-(2,2-difluoro-1,3-bensodioksool-4-üül)-1H-pürrool-3-karbonitriil

131341-86-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

613-329-00-5

halosulfuroon-metüül (ISO);

metüül-3-kloro-5-{[(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)karbamoüül]sulfamoüül}-1-metüül-1H-pürasool-4-karboksülaat

100784-20-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1000

M = 1000

 

613-330-00-0

2-metüülimidasool

211-765-7

693-98-1

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df

 

 

 

616-225-00-8

(RS)-2-metoksü-N-metüül-2-[α-(2,5-ksülüüloksü)-o-tolüül]atseetamiid; mandestrobiin

173662-97-0

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

616-226-00-3

karboksiin (ISO);

2-metüül-N-fenüül-5,6-dihüdro-1,4-oksatiin-3-carboksamiid; 5,6-dihüdro-2-metüül-1,4-oksatiin-3-karboksaniliid

226-031-1

5234-68-4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (neerud)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (neerud)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-227-00-9

metaflumisoon (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-tsüanofenüül)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolüül)etülideen]-[4-(trifluorometoksü)fenüül]karbanilohüdrasiid [E-isomeeri suhteline sisaldus > 90 %, Z-isomeeri suhteline sisaldus <10 %]; [1]

(E)-2'-[2-(4-tsüanofenüül)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolüül)etülideen]-[4-(trifluorometoksü)fenüül]karbanilohüdrasiid [2]

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

Repr. 2

Lact.

STOT RE 2

H361fd

H362

H373

GHS08

Wng

H361fd

H362

H373

 

 

 

650-056-00-0

dibutüülbis(pentaan-2,4-dionato-O,O')tina

245-152-0

22673-19-4

Repr. 1B

STOT RE 1

H360FD

H372 (immuunsüsteem)

GHS08

Dgr

H360FD

H372 (immuunsüsteem)“

 

 

 


IV LISA

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa tabelis 3 asendatakse rida indeksiga „648-055-00-5“ järgmisega:

Indeksinumber

Rahvusvaheline keemiline tunnus

EÜ nr

CASi nr

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd

Märkused

Ohuklassi ja -kategooria kood(id)

Ohulause kood(id)

Piktogrammide ja tunnussõnade kood(id)

Ohulause kood(id)

Täiendava ohulause kood(id)

„648-055-00-5

pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne; [Kõrgtemperatuurse kivisöetõrva destilleerimisjääk. Must tahke aine, mille pehmenemispunkt on umbes 30…180 °C (86…356 °F). Koosneb peamiselt kolme või enama kondenseerunud tuumaga aromaatsete süsivesinike segust.]

266-028-2

65996-93-2

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 1B

H350

H340

H360FD

GHS08

Dgr

H350

H340

H360FD“

 

 

 


Top