EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0198

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/198, 13. veebruar 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 251/2014 rakenduseeskirjad seoses aromatiseeritud veinitoodete sektoris kaitstud geograafiliste tähiste registri loomise ja olemasolevate geograafiliste tähiste kandmisega kõnealusesse registrisse

C/2020/707

OJ L 42, 14.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/198/oj

14.2.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 42/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/198,

13. veebruar 2020,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 251/2014 rakenduseeskirjad seoses aromatiseeritud veinitoodete sektoris kaitstud geograafiliste tähiste registri loomise ja olemasolevate geograafiliste tähiste kandmisega kõnealusesse registrisse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 1601/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artiklit 21 ning artikli 26 lõikeid 1 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 1601/91 (2) II lisas on esitatud kõnealuse määruse alusel kaitstud aromatiseeritud veinitoodete geograafiliste tähiste loetelu. Määrus (EMÜ) nr 1601/91 on tühistatud ja asendatud määrusega (EL) nr 251/2014. Määruse (EL) nr 251/2014 III peatükis on sätestatud geograafiliste tähiste kaitse eeskirjad aromatiseeritud veinide sektoris. Kõnealuse peatükiga antakse komisjonile ka õigus võtta muu hulgas vastu rakendusakte, et luua kõnealuse määruse alusel kaitstud aromatiseeritud veinitoodete geograafiliste tähiste üldsusele kättesaadav elektrooniline register ja seda hallata. Registrit tuleks pidada komisjoni veebisaidil.

(2)

Vastavalt määruse (EL) nr 251/2014 artikli 26 lõikele 1 on aromatiseeritud veinitoodete olemasolevad geograafilised tähised, mis on loetletud määruse (EMÜ) nr 1601/91 II lisas või mis on liikmesriigile esitatud ja selle liikmesriigi poolt enne 27. märtsi 2014 heaks kiidetud, võetud geograafiliste tähistena automaatselt kõnealuse määruse kohase kaitse alla. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 26 lõikele 3 tuleks registrist siiski välja jätta olemasolevad geograafilised tähised, mille kohta asjaomane liikmesriik ei ole komisjonile 28. märtsiks 2017 esitanud tehnilist toimikut ja riigisisest otsust heakskiitmise kohta.

(3)

Komisjon sai 28. märtsiks 2017 tehnilise toimiku ja riigisisese heakskiitmise otsuse määruse (EMÜ) nr 1601/91 II lisas loetletud järgmiste aromatiseeritud veinitoodete olemasolevate geograafiliste tähiste kohta: „Nürnberger Glühwein“ (17. märtsil 2017), „Samoborski bermet“ (23. märtsil 2017), „Thüringer Glühwein“ (17. märtsil 2017) ja „Vermut di Torino“ või „Vermouth di Torino“ (24. märtsil 2017).

(4)

Hispaania kiitis 6. juulil 2011 heaks geograafilise tähise „Vino Naranja del Condado de Huelva“. Komisjon sai asjaomase tehnilise toimiku ja riigisisese heakskiitmise otsuse kätte 14. märtsil 2017.

(5)

Komisjon hindas olemasolevaid geograafilisi tähiseid „Nürnberger Glühwein“, „Samoborski bermet“, „Thüringer Glühwein“, „Vermut di Torino“ või „Vermouth di Torino“ ja „Vino Naranja del Condado de Huelva“ ning jõudis järeldusele, et need vastavad määruse (EL) nr 251/2014 artikli 2 punktis 3 sätestatud geograafilise tähise määratlusele.

(6)

Seepärast tuleks olemasolevad geograafilised tähised „Nürnberger Glühwein“, „Samoborski bermet“, „Thüringer Glühwein“, „Vermut di Torino“ või „Vermouth di Torino“ ja „Vino Naranja del Condado de Huelva“ registreerida määruse (EL) nr 251/2014 kohaselt kaitstud aromatiseeritud veinitoodete geograafiliste tähistena.

(7)

Komisjonile ei ole esitatud tehnilist toimikut ega riigisisest otsust olemasoleva geograafilise tähise „Vermouth de Chambéry“ heakskiitmise kohta. Seepärast on olemasolev geograafiline tähis „Vermouth de Chambéry“ alates 29. märtsist 2017 kaitse alt välja arvatud. Kuna register ei ole veel loodud, peaks komisjon hoiduma nimetuse „Vermouth de Chambéry“ registrisse kandmisest.

(8)

Selguse huvides ja taotlejate palvel tuleks määruse (EMÜ) nr 1601/91 II lisas esitatud Itaalia olemasoleva geograafilise tähise nimetus „Vermouth di Torino“ või „Vermut di Torino“ olenevalt määruse keeleversioonist kanda registrisse nimetusega „Vermut di Torino“ / „Vermouth di Torino“,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Register

1.   Digitaalse süsteemi abil luuakse määruse (EL) nr 251/2014 artiklis 21 osutatud aromatiseeritud veinitoodete geograafiliste tähiste elektrooniline register (edaspidi „register“), mille komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks.

2.   Registris loetletakse määruse (EL) nr 251/2014 kohaselt geograafiliste tähistena kaitstud aromatiseeritud veinitoodete nimetus(ed).

Artikkel 2

Olemasolevad geograafilised tähised

Määruse (EL) nr 251/2014 kohaselt kaitstud geograafiliste tähistena on kantud registrisse järgmised olemasolevad geograafilised tähised:

a)

„Nürnberger Glühwein“;

b)

„Samoborski bermet“;

c)

„Thüringer Glühwein“;

d)

„Vermut di Torino“ / „Vermouth di Torino“;

e)

„Vino Naranja del Condado de Huelva“.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. veebruar 2020

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 20.3.2014, lk 14.

(2)  Nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 1601/91, millega sätestatakse aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad (EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1).


Top