EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0126

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/126, 29. jaanuar 2020, rakendusmäärusega (EL) 2019/1882 avatud pakkumismenetluse raames antava oliiviõli eraladustamistoetuse maksimumsumma määramise kohta

C/2020/603

OJ L 24, 30.1.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/126/oj

30.1.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/126,

29. jaanuar 2020,

rakendusmäärusega (EL) 2019/1882 avatud pakkumismenetluse raames antava oliiviõli eraladustamistoetuse maksimumsumma määramise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (1) eriti selle artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (2) eriti selle artikli 18 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/1882 (3) avati oliiviõli eraladustamise pakkumismenetlus.

(2)

27. jaanuaril 2020 lõppeval pakkumuste esitamise alaperioodil saadud pakkumuste, maksimaalse ladustatava üldkoguse, ladustamise hinnanguliste kulude ja muu asjakohase turuteabe alusel on asjakohane 180 päevaks määrata 150 521,66 tonni oliiviõli ladustamiseks antava toetuse maksimumsumma, et leevendada keerulist turuolukorda.

(3)

Meetme tõhusa haldamise tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(4)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nende pakkumuste puhul, mis esitatakse rakendusmäärusega (EL) 2019/1882 avatud pakkumismenetluse raames 27. jaanuaril 2020 lõppeval pakkumuste esitamise alaperioodil, on oliiviõli eraladustamistoetuse maksimumsumma:

a)

0,88 eurot päevas esimese külmpressi oliiviõli tonni kohta;

b)

0,88 eurot päevas külmpressitud oliiviõli tonni kohta;

c)

0,88 eurot päevas lambiõli tonni kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. jaanuar 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu

peadirektoraadi

peadirektori kohusetäitja María Ángeles BENÍTEZ SALAS


(1)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(3)  Komisjoni 8. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1882 (ELT L 290, 11.11.2019, lk 12).


Top