EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2219

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2219, 22. detsember 2020, Ühendkuningriigis toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne, ning puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude samaväärsuse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9590 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/9590

OJ L 438, 28.12.2020, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2219/oj

28.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 438/66


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/2219,

22. detsember 2020,

Ühendkuningriigis toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne, ning puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude samaväärsuse kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 9590 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiivi 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta direktiivi 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta, (2) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2008/72/EÜ on kehtestatud sätted köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta liidus.

(2)

Direktiiviga 2008/90/EÜ on kehtestatud sätted puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta.

(3)

Ühendkuningriik on need direktiivid üle võtnud ja tõhusalt rakendanud.

(4)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule (edaspidi „väljaastumisleping“), eriti selle artiklile 126 ja artikli 127 lõikele 1 kohaldatakse üleminekuperioodil, mis lõpeb 31. detsembril 2020, Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis liidu õigust, sealhulgas direktiive 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ.

(5)

Pidades silmas väljaastumislepinguga ettenähtud üleminekuperioodi lõppu, esitas Ühendkuningriik komisjonile taotluse tunnustada köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali (välja arvatud seemne) samaväärsust ning Ühendkuningriigis toodetud puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude samaväärsust liidus toodetud vastava materjaliga, mis vastab direktiividele 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ.

(6)

Ühendkuningriik on komisjonile teatanud, et tema õigusaktid, millega kõnealused direktiivid üle võetakse, ei muutu ning nende kohaldamist jätkatakse pärast 1. jaanuarist 2021.

(7)

Komisjon on uurinud Ühendkuningriigi asjakohaseid õigusakte ja jõudnud järeldusele, et Ühendkuningriigis toodetud ja eespool nimetatud Ühendkuningriigi õigusaktidele vastav köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal (välja arvatud seeme) on samaväärne liidus toodetud ja direktiivi 2008/72/EÜ nõuetele vastava köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga, kuna see annab samad tagatised tarnija kohustuste, sordiehtsuse, omaduste, taimetervise, kasvusubstraadi, pakendamise, kontrollimise korra, märgistamise ja sulgemise osas kui liidus toodetud asjakohane materjal.

(8)

Seepärast tuleks otsustada, et Ühendkuningriigis toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal (välja arvatud seeme) on selles osas samaväärne liidus toodetud ja direktiivi 2008/72/EÜ nõuetele vastava köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga, tingimusel et köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, mis on toodetud Ühendkuningriigis, vastab pärast väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu jätkuvalt kõnealuse direktiivi ja selle rakendusaktide nõuetele.

(9)

Komisjon on Ühendkuningriigi asjaomased õigusaktid läbi vaadanud ja jõudnud järeldusele, et puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud, mis on toodetud Ühendkuningriigis, on samaväärsed puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega, mis on toodetud liidus ja mis vastavad direktiivi 2008/90/EÜ nõuetele, kuna need annavad samad tagatised tarnija kohustuste, identsuse, iseloomulike tunnuste, taimetervise, kasvukeskkonna, pakkimise, inspekteerimise meetmete, markeerimise ja sulgemise osas kui liidus toodetud asjakohane materjal, mis vastab kõnealusele direktiivile.

(10)

Seepärast tuleks otsustada, et Ühendkuningriigis toodetud puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud on samaväärsed puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega, mis on toodetud liidus kooskõlas direktiiviga 2008/90/EÜ, tingimusel et puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud, mis on toodetud Ühendkuningriigis, vastavad jätkuvalt kõnealuse direktiivi ja selle rakendusaktide nõuetele ka pärast väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu.

(11)

Käesoleva otsusega ei piirata liidu õiguse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga kooskõlas väljaastumislepingu Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikega 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga.

(12)

Kuna väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

(13)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali samaväärsus

Ühendkuningriigis (3)* toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal (välja arvatud seeme) on samaväärne liidus toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga (välja arvatud seeme), mis vastab direktiivile 2008/72/EÜ seoses samade tagatiste andmisega tarnija kohustuste, sordiehtsuse, omaduste, taimetervise, kasvusubstraadi, pakendamise, kontrollimise korra, märgistamise ja sulgemise osas, tingimusel et Ühendkuningriigis toodetud kõnealune materjal vastab pärast väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu jätkuvalt kõnealusele direktiivile ja selle rakendusaktidele.

Artikkel 2

Puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude samaväärus

Ühendkuningriigis toodetud puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud on samaväärsed liidus toodetud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega, mis vastavad direktiivile 2008/90/EÜ, kuna need pakuvad samu tagatisi tarnija kohustuste, identsuse, iseloomulike tunnuste, taimetervise, kasvukeskkonna, pakkimise, inspekteerimise meetmete, markeerimise ja sulgemise osas, tingimusel et Ühendkuningriigis toodetud kõnealune materjal vastab pärast väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu jätkuvalt kõnealusele direktiivile ja selle rakendusaktidele.

Artikkel 3

Kohaldamise alguskuupäev

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. detsember 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 205, 1.8.2008, lk 28.

(2)  ELT L 267, 8.10.2008, lk 8.

(3)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas artiklis olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.


Top