EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2110

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2110, 16. detsember 2020, millega muudetakse otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osa Ühendkuningriigi taudivaba staatuse osas seoses Põhja-Iirimaaga teatavate veeloomadel esinevate taudide puhul (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9303 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/9303

ELT L 427, 17.12.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2110/oj

17.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 427/10


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/2110,

16. detsember 2020,

millega muudetakse otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osa Ühendkuningriigi taudivaba staatuse osas seoses Põhja-Iirimaaga teatavate veeloomadel esinevate taudide puhul

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 9303 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (1) eriti selle artikli 49 lõiget 1, artikli 50 lõike 2 punkti a, artikli 50 lõiget 3, artikli 51 lõiget 2 ja artikli 61 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2009/177/EÜ (2) rakendatakse direktiivi 2006/88/EÜ seoses seire- ja likvideerimisprogrammide ning liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade taudivaba staatusega. Kõnealuse otsuse I lisa C osas oleva tabeli teises ja neljandas veerus on loetletud need liikmesriigid, mis on tunnistatud taudivabaks vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artikli 49 lõikele 1, ning need tsoonid ja piirkonnad, mis on tunnistatud taudivabaks vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 50 lõikele 3. Haigus, mille puhul taudivaba staatust kohaldatakse, on esitatud sama tabeli esimeses veerus.

(2)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule (edaspidi „väljaastumisleping“), eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, jätkatakse direktiivi 2006/88/EÜ ning sellel põhinevate komisjoni õigusaktide kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga pärast väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu. Seepärast tuleks otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osas olevad viited Ühendkuningriigile asendada viidetega Ühendkuningriigile seoses Põhja-Iirimaaga.

(3)

Seepärast tuleks otsuse 2009/177/EÜ I lisa vastavalt muuta.

(4)

Kuna väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. detsember 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(2)  Komisjoni 31. oktoobri 2008. aasta otsus 2009/177/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses seire- ja likvideerimisprogrammide ning liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade taudivaba staatusega (ELT L 63, 7.3.2009, lk 15).


LISA

„C OSA

Taudivabaks tunnistatud liikmesriigid, (*1) tsoonid ja piirkonnad

Taud

Liikmesriik

ISO-kood

Taudivaba ala geograafiline piiritlemine (liikmesriik, tsoonid või piirkonnad)

Viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS)

Taani

DK

Kogu mandriterritoorium

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Küpros

CY

Kõik riigi territooriumil asuvad mandrialad

Soome

FI

Kõik riigi territooriumil asuvad mandri- ja rannikualad, välja arvatud Ahvenamaa

Rootsi

SE

Kogu territoorium

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Nakkuslik vereloomenekroos (IHN)

Taani

DK

Kogu territoorium

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Küpros

CY

Kõik riigi territooriumil asuvad mandrialad

Soome

FI

Kogu territoorium, välja arvatud Ii ja Kuivaniemi rannikualad ning järgmised valgalad: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi piirkond ja 4.41 Pielineni piirkond

Rootsi

SE

Kogu territoorium

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Karpkalade herpesviirus (KHV)

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Lõhede infektsioosne aneemia (ISA)

Belgia

BE

Kogu territoorium

Bulgaaria

BG

Kogu territoorium

Tšehhi Vabariik

CZ

Kogu territoorium

Taani

DK

Kogu territoorium

Saksamaa

DE

Kogu territoorium

Eesti

EE

Kogu territoorium

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Kreeka

EL

Kogu territoorium

Hispaania

ES

Kogu territoorium

Prantsusmaa

FR

Kogu territoorium

Itaalia

IT

Kogu territoorium

Küpros

CY

Kogu territoorium

Läti

LV

Kogu territoorium

Leedu

LT

Kogu territoorium

Luksemburg

LU

Kogu territoorium

Ungari

HU

Kogu territoorium

Malta

MT

Kogu territoorium

Madalmaad

NL

Kogu territoorium

Austria

AT

Kogu territoorium

Poola

PL

Kogu territoorium

Portugal

PT

Kogu territoorium

Rumeenia

RO

Kogu territoorium

Sloveenia

SI

Kogu territoorium

Slovakkia

SK

Kogu territoorium

Soome

FI

Kogu territoorium

Rootsi

SE

Kogu territoorium

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Marteilia refringens’i nakkus

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Kogu Põhja-Iirimaa rannik, välja arvatud Belfast Lough ja Dundrumi laht

Bonamia ostreae nakkus

Iirimaa

IE

Kogu Iirimaa rannik, välja arvatud:

1.

Corki sadam

2.

Galway laht

3.

Ballinakilli sadam

4.

Clew’ laht

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksodi laht

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

9.

Kilkierani laht

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Kogu Põhja-Iirimaa rannik, välja arvatud Lough Foyle ja Strangford Lough

Ihtüoftirioos“

 

 

 


(*1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.


Top