EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1786

Nõukogu otsus (EL) 2020/1786, 27. november 2020, Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta

ELT L 403, 1.12.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1786/oj

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 403/5


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1786,

27. november 2020,

Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v ja artikli 218 lõikega 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2019/1925 (2) allkirjastati Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokoll (edaspidi „protokoll“) 18. novembril 2019.

(2)

Protokolli eesmärk on võimaldada liidul ja Senegali Vabariigil (edaspidi „Senegal“) teha tihedamat koostööd, et arendada säästvat kalanduspoliitikat, edendada kalavarude vastutustundlikku kasutamist Senegali vetes ning toetada Senegali jõupingutusi kalandussektori arendamisel.

(3)

Protokoll tuleks liidu nimel heaks kiita.

(4)

Lepingu artikliga 7 asutatakse ühiskomitee, kelle ülesanne on lepingu kohaldamise kontrollimine. Lisaks võib ühiskomitee võtta vastu teatavaid protokolli muudatusi. Selliste muudatuste heakskiitmise hõlbustamiseks tuleks anda komisjonile volitus need konkreetsetel sisulistel ja menetlustingimustel lihtsustatud korras liidu nimel heaks kiita.

(5)

Liidu seisukoha protokolli kavandatud muudatuste kohta kehtestab nõukogu. Esitatud muudatusettepanekud tuleks heaks kiita, välja arvatud juhul, kui selle vastu on Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikele 4 vastav liikmesriikide blokeeriv vähemus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokoll kiidetakse liidu nimel heaks (3).

Artikkel 2

Käesoleva otsuse lisas kehtestatud tingimuste kohaselt on komisjon volitatud kiitma liidu nimel heaks muudatused, mis võtab vastu protokolli artikliga 7 asutatud ühiskomitee.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel protokolli artiklis 17 sätestatud teate.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 27. november 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  11. novembri 2020. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 14. novembri 2019. aasta otsus (EL) 2019/1925 Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 299, 20.11.2019, lk 11).

(3)  Protokolli tekst on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 299, 20.11.2019) koos selle allkirjastamise otsusega.


LISA

ÜHISKOMITEE POOLT VASTU VÕETAVATE PROTOKOLLI MUUDATUSTE HEAKSKIITMISE MENETLUS

Kui ühiskomiteel palutakse võtta vastu protokolli muudatused vastavalt protokolli artiklitele 8 ja 10, on komisjon volitatud kiitma kavandatud muudatused liidu nimel heaks

1)

Komisjon tagab, et liidu nimel heakskiitmine

a)

on kooskõlas ühise kalanduspoliitika eesmärkidega;

b)

on kooskõlas piirkondlike kalandusorganisatsioonide poolt vastu võetud asjaomaste eeskirjadega ning võtab arvesse rannikuriikide ühist haldamist;

c)

võtab arvesse komisjonile saadetud uusimat statistilist, bioloogilist ja muud asjaomast teavet.

2)

Enne kui komisjon kavandatud muudatused liidu nimel heaks kiidab, esitab komisjon need nõukogule piisavalt vara enne asjaomase ühiskomitee koosolekut.

3)

Nõukogu hindab kavandatud muudatuste vastavust käesoleva lisa punktis 1 sätestatud kriteeriumidele.

4)

Kui Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõike 4 kohasele blokeerivale vähemusele vastav arv liikmesriike ei väljenda nõukogus vastuseisu kavandatavatele muudatustele, kiidab komisjon need liidu nimel heaks. Sellise blokeeriva vähemuse olemasolu korral lükkab komisjon kavandatud muudatused liidu nimel tagasi.

5)

Kui ühiskomitee järgmistel koosolekutel, sealhulgas kohapeal, on võimatu kokkuleppele jõuda, suunatakse küsimus punktides 2–4 sätestatud korras uuesti nõukogule, et liidu seisukohas võetaks uusi elemente arvesse.

6)

Komisjonil palutakse võtta õigel ajal ühiskomitee otsuse suhtes vajalikud järelmeetmed, kaasa arvatud vajaduse korral asjaomase otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ning kõnealuse otsuse rakendamiseks vajalike ettepanekute esitamine.

7)

Muudes küsimustes, mis ei puuduta protokolli muudatusi vastavalt selle artiklitele 8 ja 10, määratakse liidu poolt ühiskomitees vastu võetav seisukoht kindlaks kooskõlas aluslepingutega ja väljakujunenud töötavaga.


Top