EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0547

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/547, 17. aprill 2020, ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et anda liikmesriikidele hädaabi ja suurendada veelgi liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendeid COVID-19 vastases võitluses

OJ L 125, 21.4.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/547/oj

21.4.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/5


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/547,

17. aprill 2020,

ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et anda liikmesriikidele hädaabi ja suurendada veelgi liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendeid COVID-19 vastases võitluses

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 14,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (2) artikliga 13 kehtestatakse ettenägemata kulude varu suuruseks kuni 0,03 % liidu kogurahvatulust.

(2)

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artiklile 6 on komisjon arvutanud selle ettenägemata kulude varu absoluutsumma 2020. aastaks (3).

(3)

Olles vaadanud läbi kõik muud rahastamisvõimalused, et reageerida ettenägematutele asjaoludele mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) 2020. aasta kulukohustuste ülemmäära piires, ning võttes arvesse, et 2020. aastaks eraldatud summast võetakse kulukohustuste koguvarust kasutusele kokku 2 392 402 163 eurot ja paindlikkusinstrumendist kokku 1 094 414 188 eurot, on COVID-19 puhangust tulenevate vajaduste täitmiseks vaja kasutusele võtta ettenägemata kulude varu, suurendades liidu 2020. aasta üldeelarve kulukohustuste assigneeringuid üle mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 ülemmäära.

(4)

Arvestades, et praegune olukord on väga eriline, on määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 13 lõikes 1 sätestatud viimase võimaluse tingimus täidetud.

(5)

Käesolev otsus on seotud rahastamisega, mida käsitletakse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projektis nr 2. Kõnealuse paranduseelarvega sidususe tagamiseks peaks käesolev otsus muutuma kohaldatavaks selle vastuvõtmise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu 2020. aasta üldeelarve jaoks võetakse kasutusele ettenägematute kulude varu, et teha lisaks mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) kulukohustuste ülemmäärale kättesaadavaks 714 558 138 eurot kulukohustuste assigneeringutena.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud kogusumma 714 558 138 eurot tasaarvestatakse 2020. eelarveaasta kulukohustuste ülemmäära varuga mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 5 („Haldus“).

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 17. aprillist 2020.

Brüssel, 17. aprill 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(3)  Komisjoni 15. mai 2019. aasta teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Finantsraamistiku tehniline kohandus 2020. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele“ (COM(2019) 310).


Top