EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0491

Komisjoni otsus (EL) 2020/491, 3. aprill 2020, COVID-19 puhangu mõju vastu võitlemiseks vajalike kaupade imporditollimaksu- ja käibemaksuvabastuse kohta 2020. aastal (teatavaks tehtud numbri C(2020) 2146 all)

C/2020/2146

OJ L 103I , 3.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj

3.4.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 103/1


KOMISJONI OTSUS (EL) 2020/491,

3. aprill 2020,

COVID-19 puhangu mõju vastu võitlemiseks vajalike kaupade imporditollimaksu- ja käibemaksuvabastuse kohta 2020. aastal

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 2146 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/132/EÜ direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 punktide b ja c rakendusala määratluse kohta seoses teatavate kaupade käibemaksuvabastusega nende lõplikul importimisel, (1) eriti selle artikli 53 esimest lõiku, koostoimes Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artikliga 131,

võttes arvesse nõukogu 16. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, (2) eriti selle artikli 76 esimest lõiku, koostoimes Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artikliga 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas 30. jaanuaril 2020 COVID-19 puhangu rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks. 11. märtsil 2020 kuulutas WHO COVID-19 puhangu pandeemiaks. COVID-19 on nüüdseks põhjustanud haigestumist kõikides liikmesriikides. Kuna juhtumite arv kasvab murettekitavalt ja puuduvad vahendid COVID-19 puhanguga tegelemiseks, on paljud liikmesriigid kuulutanud välja riikliku erakorralise seisukorra.

(2)

COVID-19 puhangu tagajärgedega võitlemiseks esitasid Itaalia 19. märtsil 2020, Prantsusmaa 21. märtsil 2020, Saksamaa ja Hispaania 23. märtsil 2020, Austria, Küpros, Tšehhi, Eesti, Kreeka, Horvaatia, Leedu, Madalmaad, Poola, Portugal ja Sloveenia 24. märtsil 2020, Belgia, Bulgaaria, Taani, Soome, Ungari, Iirimaa, Luksemburg, Läti, Rumeenia, Slovakkia ja Ühendkuningriik 25. märtsil 2020 ning Rootsi ja Malta 26. märtsil 2020 taotlused, et importkaubad vabastataks imporditollimaksust ja käibemaksust.

(3)

COVID-19 pandeemiat ja sellest tulenevaid äärmiselt tõsiseid probleeme käsitatakse katastroofina määruse (EÜ) nr 1186/2009 XVII peatüki C jao ja direktiivi 2009/132/EÜ VIII jaotise 4. peatüki tähenduses. Seepärast on asjakohane vabastada määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklis 74 kirjeldatud eesmärkidel imporditud kaup imporditollimaksust ja direktiivi 2009/132/EÜ artiklis 51 kirjeldatud eesmärkidel imporditud kaup käibemaksust.

(4)

Liikmesriigid peaksid teavitama komisjoni COVID-19 puhangu mõju vastu võitlemiseks imporditollimaksu- ja käibemaksuvabalt imporditud erinevate kaupade laadist ja kogustest, organisatsioonidest, kelle ta on heaks kiitnud nende kaupade levitamiseks või kättesaadavaks tegemiseks, ning meetmetest, mis on võetud selleks, et takistada kaupade kasutamist muul otstarbel kui kõnealuse puhangu mõju vastu võitlemiseks.

(5)

Võttes arvesse äärmiselt tõsiseid probleeme, millega liikmesriigid silmitsi seisavad, tuleks alates 30. jaanuarist 2020 toimuva impordi suhtes kohaldada imporditollimaksuvabastust ja käibemaksuvabastust. Maksuvabastust tuleks kohaldada kuni 31. juulini 2020. Enne kõnealuse ajavahemiku lõppu vaadatakse olukord läbi ning vajaduse korral ja liikmesriikidega konsulteerides võidakse seda pikendada.

(6)

26. märtsil 2020 konsulteeriti liikmesriikidega vastavalt määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklile 76 ja direktiivi 2009/132/EÜ artiklile 53,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Kaupu lubatakse importida, kohaldamata imporditollimaksu määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses ja kohaldamata käibemaksu kaupade impordile direktiivi 2009/132/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kaupadel on üks järgmistest kasutusotstarvetest:

i)

tasuta jagamine punktis c osutatud asutuste ja organisatsioonide poolt isikutele, keda COVID-19 haiguspuhang mõjutab või ohustab või kes on seotud selle vastu võitlemisega;

ii)

tasuta kättesaadavaks tegemine isikutele, keda COVID-19 haiguspuhang mõjutab või ohustab või kes on seotud selle vastu võitlemisega, samas kui kaubad jäävad punktis c osutatud asutuste ja organisatsioonide omandisse;

b)

kaubad vastavad määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklites 75, 78, 79 ja 80 ning direktiivi 2009/132/EÜ artiklites 52, 55, 56 ja 57 sätestatud nõuetele;

c)

kaubad imporditakse vabasse ringlusse lubamiseks riiklike organisatsioonide, sealhulgas riigiasutuste, avaliku sektori asutuste ja muude avalik-õiguslike asutuste poolt või nende nimel või liikmesriikide pädevate asutuste heakskiidetud organisatsioonide poolt või nende nimel.

2.   Kaupu lubatakse importida, kohaldamata imporditollimaksu määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses ja kohaldamata käibemaksu impordile direktiivi 2009/132/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses, kui kaubad imporditi vabasse ringlusse lubamiseks katastroofiabiorganisatsioonide poolt või nende nimel, et nad saaksid katta oma vajadused perioodil, kui nad pakuvad katastroofiabi isikutele, keda COVID-19 haiguspuhang mõjutab või ohustab või kes on seotud selle vastu võitlemisega.

Artikkel 2

Liikmesriigid esitavad komisjonile hiljemalt 30. novembriks 2020 järgmise teabe:

a)

artikli 1 lõike 1 punktis c osutatud liikmesriikide pädevate asutuste poolt heakskiidetud organisatsioonide loetelu;

b)

teave artikli 1 kohaselt imporditollimaksu- ja käibemaksuvabalt imporditud kaupade laadi ja koguste kohta;

c)

meetmed, mis on võetud tagamaks, et käesoleva otsuse kohaldamisalasse kuuluvad kaubad vastavad määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklitele 78, 79 ja 80 ja direktiivi 2009/132/EÜ artiklitele 55, 56 ja 57.

Artikkel 3

Artiklit 1 kohaldatakse kaupade suhtes, mis imporditakse ajavahemikus 30. jaanuar 2020 – 31. juuli 2020.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. aprill 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Paolo GENTILONI


(1)  ELT L 292, 10.11.2009, lk 5.

(2)  ELT L 324, 10.12.2009, lk 23.


Top