EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0373

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/373, 5. märts 2020, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

ST/6062/2020/INIT

OJ L 71, 6.3.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/373/oj

6.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/10


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/373,

5. märts 2020,

millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 5. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/119/ÜVJP (1).

(2)

Otsuse 2014/119/ÜVJP läbivaatamise tulemusel tuleks teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohaldamist pikendada 6. märtsini 2021, kahe isiku kohta tehtud kanded tuleks välja jätta ning lisas tuleks ajakohastada kaitseõigust ja tõhusa kohtuliku kaitse õigust käsitlevat teavet.

(3)

Otsust 2014/119/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/119/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 5 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 6. märtsini 2021.“

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 5. märts 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

T. ĆORIĆ


(1)  Nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 66, 6.3.2014, lk 26).


LISA

Otsuse 2014/119/ÜVJP lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Jaotises „A. Artiklis 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu“ jäetakse välja järgmiste isikute kohta tehtud kanded:

11.

Mykola Yanovych Azarov,

18.

Edward Stavytskyi.

2)

Jaotis „B. Kaitseõigus ja õigus tõhusale kohtulikule kaitsele“ asendatakse järgmisega.

„B.

Kaitseõigus ja õigus tõhusale kohtulikule kaitsele

Ukraina kriminaalmenetluse seadustiku kohane kaitseõigus ja õigus tõhusale kohtulikule kaitsele

Ukraina kriminaalmenetluse seadustiku artiklis 42 on sätestatud, et igaüks, kellele esitatakse kriminaalmenetluse käigus kahtlustus või süüdistus, võib kasutada oma kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Need hõlmavad õigust saada teada, millises kuriteos teda kahtlustatakse või süüdistatakse, õigust saada sõnaselget ja viivitamatut teavet oma kriminaalmenetluse seadustiku kohaste õiguste kohta, õigust kaitsja poole pöördumiseks kohe esimesel taotlusel, õigust esitada avaldusi menetlustoimingute kohta ja õigust seada kahtluse alla uurija, prokuröri ja eeluurimiskohtuniku otsused, tegevus ja tegevusetus. Kriminaalmenetluse seadustiku artiklis 306 on sätestatud, et uurija ja prokuröri otsuste, tegevuse või tegevusetuse kohta esitatud kaebusi peab kaaluma esimese astme kohtu eeluurimiskohtunik kaebuse esitaja või tema kaitsja või esindaja juuresolekul. Kriminaalmenetluse seadustiku artiklis 308 on sätestatud, et kaebuse selle kohta, et uurija või prokurör ei pidanud kohtueelses uurimises kinni mõistlikust ajast, võib esitada kõrgema astme prokurörile ja see tuleb läbi vaadata kolme päeva jooksul alates selle esitamisest. Lisaks täpsustatakse kriminaalmenetluse seadustiku artiklis 309, et eeluurimiskohtuniku otsuse võib edasikaebamise teel vaidlustada ning teisi otsuseid võidakse kohtu ettevalmistava menetluse käigus kohtulikult kontrollida. Lisaks on mitmed uurimismenetluse toimingud võimalikud üksnes eeluurimiskohtuniku või kohtu otsuse alusel (näiteks kriminaalmenetluse seadustiku artiklite 167–175 kohane vara arestimine ja artiklite 176–178 kohased kinnipidamismeetmed).

Kaitseõiguse ja tõhusa kohtuliku kaitse õiguse kohaldamine iga loetellu kantud isiku puhul

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Avaliku sektori vahendite või vara omastamist käsitlev kriminaalmenetlus on veel pooleli.

Nõukogu toimikus sisalduvast teabest ilmneb, et kriminaalmenetluse käigus, millele nõukogu tugines, järgiti Yanukovychi kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Seda näitavad eelkõige kahtlustuse esitamise kohta saadetud kirjalikku teadet käsitlevad 26. septembri 2014. aasta ja 8. oktoobri 2014. aasta kirjad, teave, et 27. juulil 2015 anti luba kohtueelseks tagaseljauurimiseks, mitu kohtuotsust vara arestimise kohta, ning asjaolu, et 27. septembri 2017. aasta kriminaalmenetluse peatamise otsust oli võimalik edasi kaevata. Samuti on nõukogu toimikus tõendeid selle kohta, et hiljuti esitatud kaitsja taotlus rahuldati 30. septembril 2019.

2.

Vitali Yuriyovych Zakharchenko

Avaliku sektori vahendite või vara omastamist käsitlev kriminaalmenetlus on veel pooleli.

Nõukogu toimikus sisalduvast teabest ilmneb, et kriminaalmenetluse käigus, millele nõukogu tugines, järgiti Zakharchenko kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Seda näitavad eelkõige eeluurimiskohtuniku 21. mai 2018. aasta ja 23. novembri 2018. aasta otsused, millega anti luba Zakharchenko kinnipidamiseks, et tuua ta kohtusse osalema istungil, kus arutatakse eelvangistustaotluse kohta esitatud avaldust. Lisaks oli 19. veebruari 2019. aasta kohtueelse uurimise peatamise otsust võimalik edasi kaevata.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Avaliku sektori vahendite või vara omastamist käsitlev kriminaalmenetlus on veel pooleli.

Nõukogu toimikus sisalduvast teabest ilmneb, et kriminaalmenetluse käigus, millele nõukogu tugines, järgiti Pshonka kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Seda näitavad eelkõige asjaolu, et 22. detsembril 2014 esitati kirjalik teade kahtlustuse esitamise kohta, asjaolu, et 16. juuni 2017. aasta kriminaalmenetluse peatamise otsust oli võimalik edasi kaevata, ning eeluurimiskohtuniku 12. märtsi 2018. aasta, 13. augusti 2018. aasta ja 5. septembri 2019. aasta otsused, millega anti luba Pshonka kinnipidamiseks, et tuua ta kohtusse osalema istungil, kus arutatakse eelvangistustaotluse kohta esitatud avaldust.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Avaliku sektori vahendite või vara omastamist käsitlev kriminaalmenetlus on veel pooleli.

Nõukogu toimikus sisalduvast teabest ilmneb, et kriminaalmenetluse käigus, millele nõukogu tugines, järgiti Ratushniaki kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Seda näitavad eelkõige eeluurimiskohtuniku 21. mai 2018. aasta ja 23. novembri 2018. aasta otsused, millega anti luba Ratushniaki kinnipidamiseks, et tuua ta kohtusse osalema istungil, kus arutatakse eelvangistustaotluse kohta esitatud avaldust. Lisaks oli 19. veebruari 2019. aasta kohtueelse uurimise peatamise otsust võimalik edasi kaevata.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Avaliku sektori vahendite või vara omastamist käsitlev kriminaalmenetlus on veel pooleli.

Nõukogu toimikus sisalduvast teabest ilmneb, et kriminaalmenetluse käigus, millele nõukogu tugines, järgiti Yanukovychi kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Seda näitavad eelkõige mitu vara arestimist käsitlevat kohtuotsust ning eeluurimiskohtuniku 27. juuni 2018. aasta otsus, millega tühistati prokuratuuri otsus, milles keelduti andmast kaitsjale luba teha ettepanek uurimise lõpetamiseks.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Avaliku sektori vahendite või vara omastamist käsitlev kriminaalmenetlus on veel pooleli.

Nõukogu toimikus sisalduvast teabest ilmneb, et kriminaalmenetluse käigus, millele nõukogu tugines, järgiti Pshonka kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Seda näitavad eelkõige asjaolu, et 29. detsembril 2014 esitati kirjalik teade kahtlustuse esitamise kohta, asjaolu, et 16. juuni 2017. aasta kriminaalmenetluse peatamise otsust oli võimalik edasi kaevata, ning eeluurimiskohtuniku 12. märtsi 2018. aasta, 13. augusti 2018. aasta ja 5. septembri 2019. aasta otsused, millega anti luba Pshonka kinnipidamiseks, et tuua ta kohtusse osalema istungil, kus arutatakse eelvangistustaotluse kohta esitatud avaldust.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Avaliku sektori vahendite või vara omastamist käsitlev kriminaalmenetlus on veel pooleli.

Nõukogu toimikus sisalduvast teabest ilmneb, et kriminaalmenetluse käigus, millele nõukogu tugines, järgiti Kurchenko kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Seda näitab eelkõige eeluurimiskohtuniku 7. märtsi 2018. aasta otsus anda luba erakorraliseks tagaseljauurimiseks. Lisaks teavitati kostjat kohtueelse uurimise lõpuleviimisest 28. märtsil 2019 ja talle võimaldati tutvuda materjalidega.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Avaliku sektori vahendite või vara omastamist käsitlev kriminaalmenetlus on veel pooleli.

Nõukogu toimikus sisalduvast teabest ilmneb, et kriminaalmenetluse käigus, millele nõukogu tugines, järgiti Tabachnyki kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Seda näitab eelkõige eeluurimiskohtuniku 8. mai 2018. aasta otsus, millega anti luba Tabachnyki kinnipidamiseks, et tuua ta kohtusse osalema istungil, kus arutatakse eelvangistustaotluse kohta esitatud avaldust.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Avaliku sektori vahendite või vara omastamist käsitlev kriminaalmenetlus on veel pooleli.

Nõukogu toimikus sisalduvast teabest ilmneb, et kriminaalmenetluse käigus, millele nõukogu tugines, järgiti Arbuzovi kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Seda näitavad eelkõige 24. aprilli 2017. aasta kiri selle kohta, et on saadetud kirjalik teade kahtlustuse esitamise kohta, eeluurimiskohtuniku 19. detsembri 2018. aasta, 18. märtsi 2019. aasta ja 29. juuli 2019. aasta otsused, millega rahuldati kaitsja taotlus peaprokuratuuri tegevusetuse suhtes, eeluurimiskohtuniku 10. augusti 2017. aasta otsus anda luba erakorraliseks tagaseljauurimiseks ning eeluurimiskohtuniku 4. novembri 2019. aasta ja 5. novembri 2019. aasta otsused, millega ei rahuldatud kaitsja taotlusi tähtaja määramiseks kohtueelse uurimise lõpuleviimiseks.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Avaliku sektori vahendite või vara omastamist käsitlev kriminaalmenetlus on veel pooleli.

Nõukogu toimikus sisalduvast teabest ilmneb, et kriminaalmenetluse käigus, millele nõukogu tugines, järgiti Klymenko kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Seda näitavad eelkõige eeluurimiskohtuniku 1. märtsi 2017. aasta ja 5. oktoobri 2018. aasta otsused anda luba erakorraliseks tagaseljauurimiseks, eeluurimiskohtuniku 8. veebruari 2017. aasta ja 19. augusti 2019 aasta otsused, millega rahuldati ennetav meede eelvangistuse näol ning asjaolu, et kriminaalmenetluse materjalidega tutvumine kaitse poolt on pooleli.“


Top