EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2125

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/2125, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 puidust pakkematerjalile ametliku erikontrolli tegemise eeskirjade, teatavatest saadetistest teatamise ning nõuete rikkumise korral võetavate meetmete osas

C/2019/7251

OJ L 321, 12.12.2019, p. 99–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2125/oj

12.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/99


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2125,

10. oktoober 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 puidust pakkematerjalile ametliku erikontrolli tegemise eeskirjade, teatavatest saadetistest teatamise ning nõuete rikkumise korral võetavate meetmete osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 45 lõiget 4 ja artikli 77 lõike 1 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 on muu hulgas kehtestatud raamistik ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute jaoks, mida rakendatakse kolmandatest riikidest liidu territooriumile toodavate loomade ja kaupade suhtes, kontrollimaks nende vastavust liidu õigusaktidele, et kaitsta inimeste, loomade ja taimede tervist, loomade heaolu ning GMOde ja taimekaitsevahendite puhul ka keskkonda.

(2)

Puidust pakkematerjal, mida võib olla kasutatud igat liiki esemete puhul, on teadaolevalt üks taimekahjustajate sissetoomise või leviku allikas. Puidust pakkematerjaliks, mis võimaldab liidus taimekahjustajate leviku riski tekitavate kahjurite edasikandumist, võivad olla muu hulgas pakk-kastid, karbid, salved, kaablitrumlid ja poolid/rullid, puitalused, äärega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste ääred ja pakkimispuit, mida võidakse mitmesuguste esemete veol kasutada. Transpordivahenditega liidu territooriumile toodava puidust pakkematerjali kogused on märkimisväärsed.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 (2) artiklites 43 ja 96 on sätestatud konkreetsed imporditingimused puidust pakkematerjali toomiseks liidu territooriumile. Määruse (EL) 2017/625 artikli 77 lõike 1 punktiga d on komisjonile antud õigus kehtestada eeskirjad ametliku erikontrolli tegemiseks, et kontrollida määruse (EL) 2017/625 artikli 44 lõikes 3 osutatud kohtades puidust pakkematerjali vastavust neile nõuetele, ja nõuete rikkumise korral võetavad meetmed.

(4)

Selleks et tagada liidu territooriumile toodava puidust pakkematerjali kontrollimise tõhusus ja vältida igasugust taimekahjustajate sissetoomise ja levimise riski, tuleks vastu võtta määruse (EL) 2017/625 eeskirju täiendavad eeskirjad, milles käsitletakse puidust pakkematerjalile ametliku erikontrolli tegemist ja nõuete rikkumise korral võetavaid meetmeid.

(5)

Puidust pakkematerjali kohta määruse (EL) 2016/2031 artikli 43 lõikes 1 sätestatud konkreetseid imporditingimusi ei kohaldata materjali suhtes, millele kohalduvad rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardiga nr 15 (Suunised puidust pakkematerjali kohta rahvusvahelises kaubanduses, ISPM15) ette nähtud erandid. Selline materjal tuleks seetõttu käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta.

(6)

Selleks et teha kindlaks saadetised, kus esineb puidust pakkematerjali, mis võib endast kujutada suurimat taimeterviseriski liidu territooriumi jaoks ja millele tuleks vastavalt teha ametlikku erikontrolli, peaksid liikmesriikide pädevad asutused koostama riskikäsitlusel põhineva seirekava.

(7)

Kõnealuse seirekava alusel peaksid pädevad asutused välja valima puidust pakkematerjali saadetised ametliku erikontrolli tegemiseks. Lisaks peaks pädevatel asutustel olema vajaduse korral võimalus nõuda nendepoolse ametliku erikontrolli tegemiseks tollilt puidust pakkematerjali sisaldavate valitud saadetiste kinnipidamist niikaua, kuni ametlik erikontroll on lõpule viidud.

(8)

Puidust pakkematerjal ei ole kantud määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis c osutatud loetellu kaupadest, mille suhtes kohaldatakse piiripunktides ametlikku kontrolli.

(9)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 45 lõikega 4 on komisjonile antud õigus määrata kindlaks olukorrad, mille puhul, ja tingimused, mille kohaselt võib pädev asutus nõuda ettevõtjalt teatavate selliste kaupade saabumisest teatamist, mida piiripunktides ei kontrollita.

(10)

Selleks et pädevad asutused saaksid tulemuslikult kavandada ja teostada puidust pakkematerjali ametlikku erikontrolli, peaks neil olema võimalik nõuda ettevõtjatelt, et need teavitaksid pädevaid asutusi eelnevalt mõistliku aja jooksul puidust pakkematerjali sisaldavate saadetiste saabumisest.

(11)

Seepärast tuleks koos käesolevas määruses sätestatud puidust pakkematerjali ametliku erikontrolli eeskirjadega näha ette võimalus, et pädevad asutused saavad ettevõtjatelt nõuda selliste saadetiste saabumisest etteteatamist. Selliste teadete jaoks võib kasutada komisjoni poolt kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikli 131 lõikega 1 loodud ja hallatavat ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (IMSOC). Pädevad asutused võivad nõuda, et saadetise eest vastutavad ettevõtjad teataksid selle saabumisest ette IMSOCi, olemasolevate riiklike teabesüsteemide või muude pädeva asutusega kokkulepitud kanalite kaudu pädevate asutustega eelnevalt kokkulepitud mõistliku aja jooksul.

(12)

Ametliku erikontrolli tulemuste dokumenteerimiseks IMSOCis tuleks kasutada määruse (EL) 2017/625 artiklis 56 osutatud ühtset sisseveodokumenti. Dokumenteeritud tulemused annavad ülevaate liikmesriikides läbiviidud puidust pakkematerjali ametliku erikontrolliga seotud olukorrast ja on aluseks edasistele meetmetele, mida võetakse liidu territooriumi kaitsmiseks taimekahjustajate levimise eest.

(13)

Käesoleva määruse sätteid tuleks kohaldada, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (3) asjakohaseid sätteid.

(14)

Kui pädev asutus otsustab nõuetele mittevastava puidust pakkematerjali määruse (EL) 2017/625 artikli 66 lõike 3 esimese lõigu punkti b kohaselt väljaspool liitu asuvasse sihtkohta edasi saata, peaks nõuetele mittevastav puidust pakkematerjal jääma ametliku tollijärelevalve alla kuni liidu territooriumilt väljumiseni, et vältida igasugust taimekahjustajate liitu sissetoomise või levimise riski.

(15)

Kui liidus vabasse ringlusse lubamise kohas või sihtkohas toimuva füüsilise kontrolli käigus leitakse nõuetele mittevastavat puidust pakkematerjali, tuleb selline materjal kohe hävitada, pidades silmas liidu karantiinsete taimekahjustajate levimise suuremat riski, mida ei saa vähem tõhusate vahenditega ära hoida.

(16)

Määrust (EL) 2017/625 hakatakse kohaldama alates 14. detsembrist 2019. Seega tuleks käesolevas määruses sätestatud eeskirju kohaldada samuti alates kõnealusest kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse ametliku erikontrolli eeskirjad puidust pakkematerjali või puittoodete (v.a pabertooted) jaoks, mis on ette nähtud liidu territooriumile siseneva kauba toestamiseks, kaitsmiseks või vedamiseks ja mida võidakse mitmesuguste esemete veol kasutada (edaspidi „puidust pakkematerjal“), ning rikkumise korral võetavad meetmed.

2.   Samuti määratakse käesoleva määrusega kindlaks olukorrad, mille puhul, ja tingimused, mille kohaselt võib pädev asutus nõuda ettevõtjalt teatavate liidu territooriumile sisenevate puidust pakkematerjali sisaldavate saadetiste saabumisest teatamist.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata puidust pakkematerjali suhtes, millele on osutatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 43 lõike 1 teises lõigus, mis käsitleb rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardiga nr 15 (Suunised puidust pakkematerjali kohta rahvusvahelises kaubanduses, ISPM15) ette nähtud erandeid.

Artikkel 2

Seirekava

Pädevad asutused töötavad riskianalüüsi põhjal välja puidust pakkematerjali seirekava, võttes arvesse vähemalt järgmist:

a)

eelmistel aastatel pädevate asutuste poolt läbi viidud puidust pakkematerjali ametlike erikontrollide arv ja tulemused ametliku kontrolli teabehaldussüsteemist (IMSOC) saadud teabe põhjal;

b)

ülevaade sellest, kuidas kolmas riik, eksportija või saadetiste eest vastutav ettevõtja on varem järginud määruse (EL) 2016/2031 nõudeid, eriti artikli 43 lõiget 1 ja artikli 96 lõike 1 esimese lõigu punkti a;

c)

kui see on kättesaadav, siis tolli ja muude allikate teave liitu sisenevate puidust pakkematerjali sisaldavate saadetiste arvu ja päritoluriigi kohta.

Artikkel 3

Saadetistest teatamine

Pädevad asutused võivad nõuda, et saadetise eest vastutavad ettevõtjad teataksid puidust pakkematerjali sisaldavate saadetiste liidu territooriumile saabumisest ette IMSOCi, olemasolevate riiklike teabesüsteemide või muude pädeva asutusega kokkulepitud kanalite kaudu pädevate asutustega eelnevalt kokkulepitud mõistliku aja jooksul.

Artikkel 4

Puidust pakkematerjali ametlik erikontroll

1.   Pädevad asutused valivad füüsilise kontrolli tegemiseks puidust pakkematerjali sisaldavad saadetised, lähtudes järgmisest:

a)

artiklis 2 osutatud seirekava;

b)

artiklis 3 osutatud teadetes esitatud teave (vajaduse korral) ning

c)

muu nende käsutuses olev asjakohane teave.

2.   Pädevad asutused teevad lõike 1 kohaselt valitud saadetiste füüsilist kontrolli, et kontrollida nende vastavust määruse (EL) 2016/2031 artikli 43 lõikes 1 ja artikli 96 lõike 1 esimese lõigu punktis a sätestatud impordinõuetele.

3.   Kui seda peetakse lõike 2 kohase füüsilise kontrolli eesmärgil vajalikuks, võivad pädevad asutused tollilt nõuda puidust pakkematerjali sisaldavate valitud saadetiste kinnipidamist kõnealuse kontrolli jooksul.

4.   Ametliku erikontrolli tegemise ajal peab pädevatel asutustel olema juurdepääs kogu saadetisele, nii et lõikes 2 osutatud füüsilist kontrolli oleks võimalik teha kogu saadetises sisalduva puidust pakkematerjali suhtes.

5.   Pädev asutus peab kolme tööpäeva jooksul alates puidust pakkematerjali sisaldava saadetise kinnipidamisest esitama tollile kinnipeetud saadetise kontrolli tulemused.

6.   Kui füüsilist kontrolli ei ole võimalik lõpule viia kolme tööpäeva jooksul alates puidust pakkematerjali sisaldava saadetise kinnipidamisest, võivad pädevad asutused nõuda tollilt kinnipidamise jätkamist veel kolme tööpäeva jooksul, et kontroll lõpule viia.

Sel juhul võib toll siis, kui see on tehniliselt võimalik, saadetise vabasse ringlusse lubada, eeldusel et saadetise eest vastutav ettevõtja eraldab puidust pakkematerjali saadetisest.

7.   Saadetis, mille toll on lõike 3 kohaselt kinni pidanud, lubatakse vabasse ringlusse juhul, kui pädevad asutused ei ole kolme tööpäeva jooksul alates kinnipidamise algusest esitanud lõike 5 kohaselt kontrolli tulemusi või ei ole taotlenud tollilt lõike 6 kohaselt kinnipidamise jätkamist veel kolme tööpäeva jooksul.

Artikkel 5

Ametliku erikontrolli tulemustest teatamine

1.   Pärast artikli 4 kohase ametliku erikontrolli lõpuleviimist teevad pädevad asutused järgmist:

a)

kannavad ametliku erikontrolli tulemused ühtsesse sisseveodokumenti vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 56 lõike 3 punkti b alapunktile i;

b)

esitavad puidust pakkematerjali ametliku erikontrolli tulemused IMSOCisse otse või olemasolevate riiklike süsteemide kaudu ning

c)

teavitavad puidust pakkematerjali sisaldava saadetise eest vastutavat ettevõtjat ja tolli ametliku erikontrolli tulemustest.

2.   Kui pädevad asutused teavitavad puidust pakkematerjali sisaldava saadetise eest vastutavat ettevõtjat ametliku erikontrolli tulemustest ühtse sisseveodokumendi abil, peab ettevõtja lisama ühtse sisseveodokumendi kui määruse (EL) nr 952/2013 artikli 163 kohase lisadokumendi viitenumbri igale tollideklaratsioonile, mis tollile selle saadetise kohta esitatakse.

Artikkel 6

Rikkumise korral võetavad meetmed

1.   Pädevad asutused annavad kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikliga 66 korralduse määruse (EL) 2016/2031 artikli 43 lõikes 1 ja artikli 96 lõike 1 esimese lõigu punktis a sätestatud nõuetele mittevastav puidust pakkematerjal hävitada, edasi saata või selle suhtes erirežiimi kohaldada.

Kui selline nõuetele mittevastav puidust pakkematerjal leitakse artikli 4 kohase füüsilise kontrolli käigus saadetise liidus vabasse ringlusse lubamise kohas või saadetise sihtkohas, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/625 artikli 44 lõike 3 punktides c ja e, annavad pädevad asutused asjaomasele ettevõtjale korralduse puidust pakkematerjal viivitamata hävitada. Enne hävitamist ja hävitamise ajal käideldakse puidust pakkematerjali viisil, mis takistab määruse (EL) 2016/2031 artiklis 4 määratletud liidu karantiinsete taimekahjustajate levimist.

2.   Kui pädevad asutused otsustavad anda saadetise eest vastutavale ettevõtjale korralduse saata nõuetele mittevastav puidust pakkematerjal määruse (EL) 2017/625 artikli 66 lõike 3 esimese lõigu punkti b kohaselt edasi väljapoole liitu, jääb nõuetele mittevastavat puidust pakkematerjali sisaldav saadetis kooskõlas asjakohase tolliprotseduuriga ametliku tollijärelevalve alla seniks, kuni nõuetele mittevastav puidust pakkematerjal liidu territooriumilt välja viiakse.

Artikkel 7

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).


Top