EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1829

Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2019/1829 30. oktoober 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL seoses asjade, teenuste ja ehitustööde hankelepingute ning ideekonkursside suhtes kohaldatavate piirmääradega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7692

OJ L 279, 31.10.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1829/oj

31.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 279/27


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1829

30. oktoober 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL seoses asjade, teenuste ja ehitustööde hankelepingute ning ideekonkursside suhtes kohaldatavate piirmääradega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ, (1) eriti selle artikli 17 lõike 4 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kiitis otsusega 2014/115/EL (2) heaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames sõlmitud riigihankelepingu (3) (edaspidi „leping“) muutmise protokolli. Tegemist on mitmepoolse kokkuleppega, mille kohaselt avavad kokkuleppe osalised üksteisele oma riigihanketuru. Kõnealust kokkulepet kohaldatakse kõigi riigihangete suhtes, mille väärtus vastab kokkuleppes sätestatud summale (edaspidi „piirmäärad“), mis on väljendatud eriarveldusühikutes, või ületab seda summat.

(2)

Üks direktiivi 2014/25/EL eesmärkidest on võimaldada hankijatel järgida selle direktiivi kohaldamisel ka kokkuleppes sätestatud kohustusi. Direktiivi 2014/25/EL artikli 17 lõike 1 kohaselt kontrollib komisjon iga kahe aasta tagant, kas kõnealuse direktiivi artikli 15 punktides a ja b riigihankelepingutele ja ideekonkurssidele kehtestatud piirmäärad vastavad lepingus sätestatud piirmääradele. Kuna direktiivi 2014/25/EL artikli 17 lõike 1 alusel arvutatud piirmäärade väärtus erineb kõnealuse direktiivi artikli 15 punktides a ja b sätestatud piirmäärade väärtusest, tuleb neid piirmäärasid muuta.

(3)

Seepärast tuleks direktiivi 2014/25/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/25/EL artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

1)

punktis a asendatakse summa 443 000 eurot summaga 428 000 eurot;

2)

punktis b asendatakse summa 5 548 000 eurot summaga 5 350 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.

(2)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta otsus 2014/115/EL riigihankelepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta (ELT L 68, 7.3.2014, lk 1).

(3)  ELT L 68, 7.3.2014, lk 2.


Top