EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1821

Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2019/1821, 8. august 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012, et kanda munapulber toimeainena selle I lisasse (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/5886

OJ L 279, 31.10.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1821/oj

31.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 279/7


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1821,

8. august 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012, et kanda munapulber toimeainena selle I lisasse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, (1) milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, eriti selle artikli 28 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Munapulbri kui toimeaine suhtes, kui see oli toit või sööt, mida kasutati tooteliigi 19 repellendi või atraktandina, kohaldati komisjoni määruse (EÜ) nr 1451/2007 (2) artiklis 6 sätestatud erandit toidu ja sööda kohta.

(2)

Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (3) artikli 16 lõikega 5 esitati teatis selle kohta, et tooteliigis 19 kasutatava munapulbri suhtes tuleks kohaldada toitu ja sööta käsitlevat erandit. Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „kemikaaliamet“) tunnistas teatise nõuetele vastavaks ja teavitas komisjoni sellest vastavalt kõnealuse määruse artiklile 17. Sellest tulenevalt lisati munapulber tooteliigi 19 puhul selliste toimeainete ja tooteliigi kombinatsioonide loetellu, mis on hõlmatud biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete läbivaatamise programmiga (4).

(3)

Komisjon palus 31. jaanuaril 2017 kemikaaliametil esitada oma arvamus selle kohta, kas munapulber põhjustab ohtu vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 28 lõikele 2.

(4)

Kemikaaliamet järeldas oma arvamuses, (5) et munapulber ei põhjusta ohtu ja selle võib seega kanda määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse.

(5)

Võttes arvesse kemikaaliameti arvamust, on asjakohane kanda munapulber määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse. Kuna munapulber on looduslikku päritolu, tuleks see lisada 4. kategooriasse (traditsiooniliselt kasutatavad looduslikku päritolu ained). Munapulber tuleks kanda lisasse üksnes juhul, kui see vastab kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 punktis u sätestatud toidu ja sööda määratlusele. See on kooskõlas asjaoluga, et munapulbri suhtes kohaldati toitu ja sööta käsitlevat erandit, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1451/2007 artiklis 6, üksnes juhul, kui tegemist oli toidu või söödaga.

(6)

Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõikes 3 on sätestatud üleminekumeetmed, mille alusel kiidetakse heaks toimeained, mis on hõlmatud tööprogrammiga, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist. Tooteliiki 19 kuuluva munapulbri puhul tuleks kõnealuse määruse artikli 89 lõike 3 kohaldamisel määrata heakskiitmise kuupäevaks 1. juuni 2021, et oleks piisavalt aega lubade taotlemiseks vastavalt kõnealuse määruse artikli 89 lõike 3 teisele lõigule,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 528/2012 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 3 kohaldamisel on tooteliiki 19 kuuluva munapulbri heakskiitmise kuupäev 1. juuni 2021.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. august 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1451/2007 Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (ELT L 325, 11.12.2007, lk 3).

(3)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).

(4)  Komisjoni 6. novembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/157, millega muudetakse delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist) II lisa (ELT L 31, 1.2.2019, lk 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.


LISA

Määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse artikli 25 punktis a osutatud toimeainete loetelu 4. kategooriasse lisatakse järgmine kanne:

EÜ number

Nimetus/rühm

Piirang

Märkused

„Andmed puuduvad

Munapulber (*1)

Välja arvatud munapulber, mis ei ole toit ega sööt.

 


(*1)  Artikli 89 lõike 3 kohaldamisel on tooteliiki 19 kuuluva munapulbri heakskiitmise kuupäev 1. juuni 2021.“


Top