Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1715

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1715, 30. september 2019, millega kehtestatakse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi ja selle süsteemikomponentide toimimise eeskirjad (IMSOCi määrus) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7005

OJ L 261, 14.10.2019, p. 37–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj

14.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 261/37


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1715,

30. september 2019,

millega kehtestatakse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi ja selle süsteemikomponentide toimimise eeskirjad (IMSOCi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (2) eriti selle artiklit 51,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (3) eriti selle artikli 23 esimese lõigu punkti c,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (4) eriti selle artikli 104 esimese lõigu punkte a, b ja c,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (5) eriti selle artikli 58 esimese lõigu punkti a, artikli 75 lõike 2 esimese lõigu punkte a, b ja c, artikli 90 esimese lõigu punkti f, artikli 102 lõike 6 esimese lõigu punkte a ja b, artikli 103 lõiget 6 ja artikli 134 esimese lõigu punkte a–g,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2017/625 on muu hulgas kehtestatud eeskirjad liikmesriikide poolseks liitu sisenevate loomade ja kaupade ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemiseks, et tagada liidu toidutarneahela alaste õigusaktide nõuetekohane kohaldamine.

(2)

Selles on nõutud, et komisjon looks ja haldaks koostöös liikmesriikidega elektroonilist ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (IMSOC), et hallata, käidelda ja automaatselt vahetada ametliku kontrolliga seotud andmeid, teavet ja dokumente. IMSOCisse tuleks integreerida ja selle kaudu ajakohastada teatavaid komisjoni hallatavaid infosüsteeme ja see peaks toimima neid ühendava koostalitlussüsteemina; samuti tuleks sinna teatavatel juhtudel integreerida ja selle kaudu ajakohastada olemasolevaid liikmesriikide süsteeme ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide teabesüsteeme (edaspidi „muud süsteemid“).

(3)

Komisjoni hallatavate ja IMSOCisse integreeritavate teabesüsteemide hulka kuuluvad määrusega (EÜ) nr 178/2002 ette nähtud ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 183/2005 (6) laiendatud toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem (RASFF), mille kaudu saab teatada toidust, toiduga kokkupuutuvast materjalist või söödast tulenevast otsesest või kaudsest riskist inimeste tervisele, määruse (EL) 2016/429 kohaselt luua tulev loomataudidest teatamiseks ja neid käsitlevaks aruandluseks kasutatav loomahaiguste teabesüsteem (ADIS), määruse (EL) 2016/2031 kohaselt loodav taimedel ja taimsetel saadustel esinevatest taimekahjustajatest teatamise ja aruandluse süsteem (EUROPPHYT), haldusabi ja -koostöö tehnilised vahendid ning määruses (EL) 2017/625 osutatud süsteem TRACES.

(4)

Komisjoni hallatavad teabesüsteemid on loodud eri aegadel ning neid on hiljem muudetud õiguslikel ja käitamisega seotud põhjustel. Seepärast on nende ajakohastamiseks ja integreerimiseks vastavalt määrusele (EL) 2017/625 asjakohane koondada samasse õigusakti kõik IMSOCi ja selle süsteemikomponentide toimimisega seotud sätted ja kehtestada määrustega (EÜ) nr 178/2002, (EL) 2016/429, (EL) 2016/2031 ja (EL) 2017/625 komisjonile antud volituste alusel eeskirjad andmete, teabe ja dokumentide vahetamiseks teiste süsteemidega ning tunnistada kehtetuks kehtivad rakendusaktid.

(5)

Määrusega (EL) 2017/625 on ette nähtud, et liikmesriigid ja komisjon peaksid töötlema isikuandmeid IMSOCi ja selle süsteemikomponentide kaudu üksnes ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute puhul, mida tehakse kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud valdkondades kehtivate liidu normide täitmise kontrollimiseks, sh ettevõtjate varasemate andmete kontrollimiseks seoses nende normide täitmisega.

(6)

Ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid tuleb ettevõtjate suhtes teha kogu nende tegevuse kestel ning teatavatel juhtudel, nt loomade heaolu kontroll või pika säilivusajaga toodete, nt konservide või toiduga kokkupuutuva materjali ametlik kontroll, tuleb seda teha samade loomade ja kaupade puhul eri ajahetkedel. Seepärast on ettevõtjate varasemate andmete nõuetekohaseks jälgimiseks asjakohane kehtestada maksimaalselt kümneaastane isikuandmete säilitamise tähtaeg, mis peaks võimaldama jälgitavuse toiduga levivate haiguste puhangute, loomataudipuhangute, loomade heaolu kontrolli ja taimekahjustajate puhangute korral.

(7)

Et rakendada meetmeid, mis käivad kaasas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 (7) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1725 (8) sätestatud lõimitud andmekaitse põhimõtetega, tuleks IMSOCi komponentide jaoks luua piiratud võimalus struktureerimata teabe sisestamiseks. Seda võimalust tuleks kasutada ainult siis, kui selline teave on vajalik ja seda ei ole võimalik tõhusalt struktureeritud vormis esitada. Kuigi käesolevas määruses ei ole sellele selgelt viidatud, lähtutakse igas määruse sättes isikuandmete kaitse põhimõttest, eelkõige seoses vastutavate töötlejate, isikuandmete talletamisperioodide, isikuandmetele juurdepääsu, isikuandmete edastamise ja ülekandmise ning andmeturbega.

(8)

IMSOCi mitmetasandiline haldamine komisjoni koostöös liikmesriikidega on vajalik tagamaks, et IMSOCi suhtes kohaldatavate üldiste lahenduste arendamist juhitaks ühtselt ning et süsteemikomponendid töötataks välja ja neid kasutataks ühtsel viisil, et vähendada halduskoormust ja piirata eri menetluste kehtestamist seal, kus see ei ole tingimata vajalik.

(9)

Selleks on asjakohane luua iga IMSOCi süsteemikomponendi jaoks liikmete võrk, kuhu kuulub komisjon ja vajaduse korral ELi asutused, ning komisjon peaks looma haldusstruktuurid, et saada liikmesriikidelt pidevat tagasisidet IMSOCi ja selle komponentide arendamise juhtimiseks kavandatud muudatuste ja uute võimaluste kohta.

(10)

Kuigi igal IMSOCi komponendil on oma spetsiifika, tuleks käesoleva määrusega kehtestada üldpõhimõtted, millele kõik komponendid peavad vastama ja mis on seotud andmete, teabe ja dokumentide omandiõiguse ja nende eest vastutamisega ning nende vahetamisega teiste süsteemidega. Samuti tuleks sellega kehtestada komisjoni kohustused ja õigused seoses IMSOCiga ja määrusega (EL) 2016/679, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/680 (9) ning määrusega (EL) 2018/1725 ette nähtud isikuandmete kaitset käsitlevate sätetega.

(11)

Kuna määruses (EL) 2017/625 on sätestatud, et RASFF tuleb IMSOCisse integreerida, tuleks käesolevas määruses sätestada rakendusmeetmed, mis käsitlevad RASFFi tõhusat toimimist IMSOCi raames tingimuste ja menetluste alusel, mida kohaldatakse teadete edastamise suhtes, nagu praegu on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr 16/2011, (10) sh eri teateliikide määratlemine riskide alusel.

(12)

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (11) IV jaotise haldusabi ja -koostöö sätted ning komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/1918 (12) (millega luuakse haldusabi ja -koostöö süsteem) rakendussätted on nüüd lisatud määruse (EL) 2017/625 IV jaotisse, tuleks käesoleva määrusega ette näha määrusega (EL) 2017/625 komisjonile antud volituste alusel IMSOCis rakendatav tegevuskord ja andmevahetuse standardvorm, mida kasutatakse seoses piiriülese nõuete rikkumise juhtumitega.

(13)

Pidades silmas, et teatavad rikkumisjuhud on keerukad ja nende puhul ei ole riske võimalik kohe kindlaks teha, ning selleks, et tagada eri pädevate asutuste vaheline õigel korral põhinev kiire ja asjakohane koordineerimistöö, tuleks käesolevasse määrusesse lisada eeskirjad, mis lubavad teha selget vahet riske tekitavatel ja muudel rikkumistel, et suunata ja hõlbustada valikut, kas kasutada RASFFi või haldusabi ja -koostöö menetlust.

(14)

Lisaks tuleks käesoleva määrusega nii palju kui võimalik ühtlustada RASFFi või haldusabi ja -koostöö menetluste kaudu vahetatava teabe liiki, et menetlust oleks võimalik kiiresti muuta, kui faktilised tõendid näitavad riski olemasolu või puudumist.

(15)

26. septembril 2017 pärast fiproniilireostuse juhtumit toimunud ministrite konverentsil (13) leppisid komisjon ja liikmesriigid kokku konkreetsetes meetmetes ja kooskõlastatud tegevuses toidupettuse vastase võitluse hoogustamiseks. Nad sedastasid, et RASFFi ning haldusabi ja -koostöö süsteemi vaheliste erinevuste kaotamine kombineeritud platvormi abil on üks meede, mis aitab tagada, et teavet vahetatakse võimalikult tõhusalt. Seepärast tuleks käesoleva määrusega luua määruses (EÜ) nr 178/2002 ja määruses (EL) 2017/625 nõutud teabe vahetamiseks ühtne elektrooniline vahend (iRASFF), mis tuleb integreerida IMSOCisse, mis ühendab RASFFi ning haldusabi ja -koostöö süsteemi.

(16)

iRASFFi nõuetekohase ja tõhusa toimimise tagamiseks peaksid RASFFi ning haldusabi ja -koostöö võrkude liikmesriikide kontaktpunktid olema esindatud üksuses, mida nimetatakse ühtseks kontaktpunktiks. Viimane peaks koosnema isikutest, kes haldavad mõlemat võrku ja võivad, kuid ei pea asuma füüsiliselt samas haldusüksuses, edastavad teavet riigi asjaomasele pädevale asutusele ja on harilikult komisjoni esimeseks kontaktpunktiks.

(17)

Pidades silmas toidu- ja söödaahelas toimuvat kuritegevust ning sellise tegevuse ühesugust tähtsust nii pädevatele asutustele kui ka politsei- või kohtuorganitele, peaks ka Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) osalema toidupettustevastases võrgus ning teavitama vajaduse korral Euroopa Õigusalase Koostöö Üksust (Eurojust).

(18)

Käesoleva määrusega tuleks kehtestada ka ühised eeskirjad iRASFFi kontaktpunktide ning komisjoni koordineeriva rolli kohta teadete kontrollimisel ning nendes teatatud korduvate ohtude ja ettevõtjate kindlakstegemisele kaasaaitamisel.

(19)

Kuna määruses (EÜ) nr 178/2002 on nõutud, et riigiasutused peavad muu hulgas teavitama üldsust riskidest inimeste tervisele ja kolmandaid riike teatavatest teadetest, tuleks käesoleva määrusega lisaks kehtestada eeskirjad üldsuse ja kolmandate riikide teavitamiseks, hoides tasakaalus teavitamisvajaduse ja vajaduse mitte kahjustada ettevõtjaid.

(20)

Määruses (EL) 2016/429 on sätestatud loomadele ja inimestele edasikanduvaid loomataude käsitlevad eeskirjad, sh taudidest teavitamise ja aruandluse nõuded. Selles on nõutud, et komisjon looks teavitamise ja aruandluse nõuetele vastamiseks ette nähtud mehhanismide ja vahendite toimimise jaoks elektroonilise teabesüsteemi (ADIS), mis tuleks integreerida IMSOCisse.

(21)

Kuna määrust (EL) 2016/429 hakatakse kohaldama alates 21. aprillist 2021, tuleks käesolevas määruses sätestada ADISi toimimiseks vajaliku võrgu loomise eeskirjad, mis hakkavad kehtima hiljem.

(22)

Määruses (EL) 2016/2031 on sätestatud meetmed, millega saab ära hoida taimekahjustajate või haiguste sissepääsu ja leviku ELi territooriumile, sh taimekahjustajate esinemisest ja võetud fütosanitaarmeetmetest teavitamise nõuded. Selles on nõutud, et komisjon looks elektroonilise süsteemi, mille kaudu liikmesriigid peavad esitama teateid ja mis peaks olema IMSOCiga ühendatud ja ühilduv.

(23)

Sel eesmärgil on kõnealuse määrusega antud komisjonile õigus kehtestada erieeskirjad teadete kohta, eelkõige nendes esitatavate andmeelementide, teadete esitamise vormi ja selle täitmise ning konkreetsete andmeelementide esitamistähtaegade kohta.

(24)

Veebipõhine teavitussüsteem EUROPHYT-Interceptions (14) on süsteem, mille komisjon on koos liikmesriikidega välja töötanud selleks, et teatada selliste muudest liikmesriikidest või kolmandatest riikidest pärit taimede ja taimsete saaduste saadetiste kinnipidamisest, mis võivad kujutada endast otsest taimekahjustajate sissetoomise ja levimise ohtu. Selliste kolmandatest riikidest pärit saadetiste kinnipidamisest teatamise kord ja standardvorm on sätestatud komisjoni direktiivis 94/3/EÜ (15).

(25)

Paralleelne veebipõhine teavitussüsteem EUROPHYT-Outbreaks töötati välja selleks, et aidata liikmesriikidel edastada ametlikku kinnitust taimekahjustajate esinemise kohta nende territooriumil ning teavitada ELi tasandil ohtlikuks või ohutuks liigitatud taimekahjustajate leviku tõkestamiseks või ärahoidmiseks võetud meetmetest. Komisjoni rakendusotsuses 2014/917/EL (16) on sätestatud, milline teave peab sellistes teadetes sisalduma ja milliseks tähtajaks tuleb teated esitada. Samuti on seal nõutud, et kui teavitav liikmesriik saab uut asjakohast teavet või võtab uusi asjakohaseid meetmeid, esitaks ta ajakohastatud teabe nii kiiresti kui võimalik.

(26)

Et liikmesriigid saaksid teatada kinnipidamistest ja puhangutest, nii nagu on nõutud määruses (EL) 2016/2031, tuleks käesolevas määruses sätestada eeskirjad kinnipidamistest ja puhangutest teatamise kohta, järgides seejuures sarnaseid menetlusi, mida kasutatakse direktiivi 94/3/EÜ alusel kinnipidamiste korral ja rakendusotsuse 2014/917/EL alusel puhangute korral.

(27)

Kuna süsteemi EUROPHYT-Interceptions kaudu esitatud teated on sarnased loomade ja loomsete saaduste importi ja liidusisest kaubavahetust käsitlevatele andmetele ja teabele, mis esitatakse süsteemi TRACES kaudu, tuleks süsteemi EUROPHYT-Interceptions funktsioonid, mis on ette nähtud piiril ja liidus kinni peetud kauba jaoks, teha kättesaadavaks pigem TRACESis kui EUROPHYTis.

(28)

Määruses (EL) 2017/625 on ka sätestatud, et IMSOC peaks võimaldama ühtsete sisseveodokumentide ja ametlike sertifikaatide loomist, käitlemist ja edastamist, ning antud komisjonile volitused kehtestada ühtsete sisseveodokumentide vormingut käsitlevad eeskirjad, juhised ühtsete sisseveodokumentide esitamise ja kasutamise kohta ning elektrooniliste sertifikaatide väljaandmise ja e-allkirjade kasutamise eeskirjad.

(29)

Selleks et tagada elektrooniliste identimisvahendite ja elektroonilise sertifitseerimise piisav turvalisuse tase ning ühtlustada sertifitseerimisprotsess ja minna sertifitseerimisel üle digitehnoloogiale, peaks elektrooniliste ametlike sertifikaatide ja ühtsete sisseveodokumentide väljaandmine vastama e-allkirjade, e-templite ja e-ajatemplite standarditele nende identiteedigarantii eri tasemetel, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 (17) ja selle määruse põhjal vastu võetud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2015/1506, (18) ning selle alusena tuleks kasutada komisjoni rakendusotsuse (EL) 2018/1553 (19) kehtivaid sätteid elektrooniliste fütosanitaarsertifikaatide kohta.

(30)

Kuna aga määruses (EL) 2016/2031 on sätestatud, et elektroonilised fütosanitaarsertifikaadid taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liidu territooriumile toomiseks on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud IMSOCis või IMSOCiga toimuva elektroonilise teabevahetuse teel, tuleks käesoleva määrusega kehtestada eeskirjad selliste sertifikaatide väljaandmiseks kooskõlas kõnealuste sätetega.

(31)

Lisaks peaksid komisjoni määrusega (EÜ) nr 136/2004 (20) toodete jaoks kehtestatud ühtse veterinaariaalase sisenemisdokumendi, komisjoni määrusega (EÜ) nr 282/2004 (21) loomade jaoks kehtestatud ühtse veterinaariaalase sisenemisdokumendi ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 669/2009 (22) kehtestatud ühtse sisenemisdokumendi kirjed praeguse tegevuspraktika järjepidevuse säilitamiseks olema aluseks käesolevas määruses vastavate looma- ja kaubakategooriate ühtsete sisseveodokumentide kirjete loomiseks.

(32)

Ka kolmandatest riikidest sissetoodavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide saadetiste jaoks, mille puhul nõutakse fütosanitaarsertifikaati, tuleks käesolevas määruses sätestada ühtse sisseveodokumendi vorm kirjetega, mis on asjakohased nende taimede, taimsete saaduste ja muude objektide puhul, millele on osutatud määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides c–f ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/66 (23). Lisaks tuleks need kirjed vastavusse viia süsteemi EUROPHYT-Interceptions teadetesse lisatavate andmeüksustega.

(33)

Kuna ettevõtjad peaksid ühtseid sisseveodokumente kasutama pädevate asutuste eelnevaks teavitamiseks saadetiste saabumisest ja kõnealused pädevad asutused ametliku kontrolli tulemuste ja saadetise kohta tehtud otsuse registreerimiseks, tuleks ühtsed sisseveodokumendid jagada kolmeks osaks: üks, mille peab täitma saadetise eest vastutav isik, teine, mille peab täitma saadetise kohta otsuse teinud pädev asutus, ja kolmas, mille täidab saadetise suhtes järelmeetmeid võttev pädev asutus. Käesolevas määruses tuleks sätestada iga ühtse sisseveodokumendi osa täitmise juhised, sealhulgas keelenõuded.

(34)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses 70/2008/EÜ (24) on nõutud, et komisjon ja liikmesriigid looksid ühtse liidese teenuste osutamiseks turvalised, ühtsed, koostalitlusvõimelised ja juurdepääsetavad elektroonilised tollisüsteemid, mis võimaldaksid pidevat teabevahetust ettevõtjate ja tolliasutuste, tolliasutuste ja komisjoni ning tolliasutuste ja muude asutuste või ametite vahel. Kuna need eesmärgid on sarnased määruse (EL) 2017/625 eesmärkidega, tuleks käesoleva määrusega ette näha sarnane koostöö kord liitu toodavate loomade ja kaupadega tegelevate ning TRACESt kasutavate ettevõtjate vahel.

(35)

Selleks et kindlustada teabe järjekindel kogumine ja vältida liikmesriikide ja komisjoni andmebaaside risustamist, tuleks TRACESi ja liikmesriikide süsteemide vahelisel teabevahetusel kasutada komisjoni poolt TRACESis esitatud võrdlusandmeid.

(36)

Selleks peaksid liikmesriigid esitama komisjonile TRACESi toimimiseks vajaliku teabe, nt kooskõlas määrusega (EL) 2017/625 määratud piiripunktide ja kontrollipunktide loetelud, TRACESi jaoks määratud kontrolliüksuste loetelud, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 (25) kohaselt tunnustatud toidukäitlejate loetelud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 (26) kohaselt tunnustatud või registreeritud, loomseid kõrvalsaadusi või nendest saadud tooteid käitlevate ettevõtete ja ettevõtjate loetelud.

(37)

Direktiivi 94/3/EÜ, määruse (EL) nr 16/2011 ja rakendusotsuste 2014/917/EL, (EL) 2015/1918 ja (EL) 2018/1553 sätted vaadati läbi ja need moodustavad nüüd käesoleva määruse osa. Selguse ja järjepidevuse huvides tuleks kõnealused õigusaktid alates määruse (EL) 2017/625 kohaldamise kuupäevast kehtetuks tunnistada.

(38)

Komisjoni otsused 92/486/EMÜ, (27) 2003/24/EÜ, (28) 2003/623/EÜ, (29) 2004/292/EÜ, (30) 2004/675/EÜ (31) ja 2005/123/EÜ (32), mis on seoses TRACESi süsteemiga nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ (33) ja nõukogu otsuse 92/438/EMÜ (34) kohaselt vastu võetud, on aegunud. Selguse ja järjepidevuse huvides tuleks kõnealused otsused samuti alates määruse (EL) 2017/625 kohaldamise kuupäevast kehtetuks tunnistada.

(39)

Käesolevat määrust on arutatud Euroopa Toiduohutusameti ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

(40)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1. PEATÜKK

Reguleerimisese, kohaldamisala ja mõisted

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse järgmine:

a)

määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaselt kehtestatavad eritingimused ja -menetlused, mida kohaldatakse toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) teadete ja lisateabe edastamise suhtes;

b)

komisjoni poolt kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikliga 22 loodava ja hallatava liidusisese taudidest teatamise ja aruandluse elektroonilise süsteemi loomise ja kasutamise kord;

c)

määruse (EL) 2016/2031 kohaselt sätestatavad erieeskirjad teadete esitamise kohta, sh tähtajad;

d)

eeskirjad sellise teabe, andmete ja dokumentide elektroonilise töötlemise ja vahetamise kohta elektroonilises ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis (IMSOC), mida on vaja määrusega (EL) 2017/625 ette nähtud ametliku kontrolli tegemiseks seoses järgmisega:

i)

määruse (EL) 2017/625 artiklis 56 osutatud ühtse sisseveodokumendi, sh selle elektroonilise ekvivalendi vorm ning juhised selle esitamiseks ja kasutamiseks;

ii)

tolliasutuste, pädevate asutuste ja muude asutuste vahelise koostöö ühtne kord, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/625 artiklis 75;

iii)

elektrooniliste sertifikaatide väljaandmine ja e-allkirjade kasutamine määruse (EL) 2017/625 artiklis 87 osutatud ametlike sertifikaatide puhul;

iv)

järgmisi toiminguid käsitlevad standardvormid määruse (EL) 2017/625 IV jaotises osutatud haldusabi ja -koostöö raames toimuvaks teabevahetuseks:

abitaotlused,

tavapärased ja korduvad teated ja vastused;

v)

määruse (EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1 kohaselt määratud kontaktasutuste vahelises suhtluses kasutatavate tehniliste vahendite ja menetluste kirjeldus;

vi)

määruse (EL) 2017/625 VI jaotise IV peatükis osutatud ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi nõuetekohane toimimine.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„komponent“ – IMSOCisse integreeritud elektrooniline süsteem;

2)

„võrk“ – konkreetsele komponendile juurdepääsu omavate liikmete rühm;

3)

„võrgu liige“ – liikmesriigi pädev asutus, komisjon, ELi asutus, kolmanda riigi pädev asutus või rahvusvaheline organisatsioon, kellel on juurdepääs vähemalt ühele komponendile;

4)

„kontaktpunkt“ – võrgu liikme poolt tema esindamiseks määratud kontaktpunkt;

5)

„liikmesriigi riigisisene süsteem“ – liikmesriigile kuuluv ja enne määruse (EL) 2017/625 jõustumist loodud elektrooniline teabesüsteem, mille eesmärk on ametliku kontrolli alaste andmete, teabe ja dokumentide haldamine, käitlemine ja vahetamine ning mis on võimeline vahetama elektrooniliselt andmeid asjakohase komponendiga;

6)

„rahvusvaheline organisatsioon“ – määruse (EL) 2017/625 artikli 121 punktis g loetletud rahvusvaheliselt tunnustatud organ või samalaadne valitsustevaheline organisatsioon;

7)

„iRASFF“ – vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 50 ja määruse (EL) 2017/625 artiklites 102–108 kirjeldatud RASFFi ja AAC menetluste rakendamise elektrooniline süsteem;

8)

„risk“ – iga määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 50 kohane toidust, toiduga kokkupuutuvatest materjalidest või söödast tulenev otsene või kaudne risk inimeste tervisele või iga määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 29 kohane söödast, kaasa arvatud muudele kui toidu tootmiseks peetavatele loomadele mõeldud sööt, tulenev tõsine risk loomade tervisele või keskkonnale;

9)

„RASFFi võrk“ – punktis 8 määratletud riskidest teatamiseks määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 50 kohaselt võrguna loodud kiirhoiatussüsteem;

10)

„Haldusabi ja -koostöö võrk“ – komisjonist ja liikmesriikide poolt määruse (EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1 kohaselt määratud kontaktasutustest koosnev võrk, mille eesmärk on hõlbustada pädevate asutuste vahelist suhtlust;

11)

„toidupettustevastane võrk“ – komisjonist, Europolist ja liikmesriikide poolt määruse (EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1 kohaselt määratud kontaktasutustest koosnev võrk, mille erieesmärk on hõlbustada teabevahetust punktis 21 määratletud toidupettusi käsitlevate teadete kohta;

12)

„hoiatus- ja koostöövõrgustik“ – RASFFi võrgust, haldusabi ja -koostöö võrgust ja toidupettustevastasest võrgust koosnev võrgustik;

13)

„ühtne kontaktpunkt“ – kontaktpunkt, mis koosneb iga liikmesriigi RASFFi ja haldusabi ja -koostöö kontaktpunktidest, mis võivad, kuid ei pea asuma füüsiliselt samas haldusüksuses;

14)

„rikkumisteade“ – iRASFFi teade rikkumise kohta, mis ei kujuta endast riski määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 50 ja määruse (EL) 2017/625 artikli 106 lõike 1 tähenduses, v.a risk, mis ei ohusta tõsiselt loomade tervist, ning taimetervise või loomade heaoluga seotud risk;

15)

„ohuteade“ – iRASFFi teade toidust, toiduga kokkupuutuvast materjalist või söödast tuleneva tõsise otsese või kaudse riski kohta määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 50 ja määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 29 tähenduses, mis nõuab või võib nõuda mõne muu RASFFi võrgu liikme kiiret tegutsemist;

16)

„infoteade“ – RASFFi teade toidust, toiduga kokkupuutuvast materjalist või söödast tuleneva otsese või kaudse riski kohta määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 50 ja määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 29 tähenduses, mis ei nõua mõne muu RASFFi võrgu liikme kiiret tegutsemist;

17)

„infoteade järelevalveks“ – infoteade toote kohta, mis viiakse või võidakse viia turule mõne teise RASFFi võrgu liikme riigis;

18)

„infoteade tähelepanuks“– infoteade toote kohta,

i)

mida on saada ainult teate esitanud võrgu liikme riigis või

ii)

mida ei ole turule lastud või

iii)

mida enam ei turustata;

19)

„uudiseteade“ – iRASFFi teade toidust, toiduga kokkupuutuvast materjalist või söödast tuleneva riski kohta määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 50 ja määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 29 tähenduses, mille allikas ei ole ametlik, mis sisaldav kontrollimata teavet või käib seni veel identifitseerimata toote kohta;

20)

„piiril tagasilükkamise teade“ – iRASFFi teade toidu, toiduga kokkupuutuva materjali või sööda partii, konteineri või lasti tagasilükkamise kohta punktis 8 osutatud riski tõttu, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 50 lõike 3 punktis c;

21)

„toidupettuse teade“ – iRASFFi rikkumisteade, mis käsitleb ettevõtjate või üksikisikute arvatavat tahtlikku tegevust ostjate petmise ja sellest põhjendamatute eeliste saamise eesmärgil, rikkudes määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud norme;

22)

„algteade“ – rikkumisteade, ohuteade, infoteade, uudiseteade, toidupettuse teade või piiril tagasilükkamise teade;

23)

„järelteade“– iRASFFi teade, mis võrreldes algteatega sisaldab lisateavet;

24)

„päring“ – alg- või järelteate põhjal iRASFFis esitatud haldusabi taotlus, mis võimaldab vahetada teavet vastavalt määruse (EL) 2017/625 artiklitele 104–108;

25)

„vastus“ – vastus alg- või järelteate põhjal iRASFFis esitatud haldusabi taotlusele, mis võimaldab vahetada teavet vastavalt määruse (EL) 2017/625 artiklitele 104–108;

26)

„teavitav võrgu liige või kontaktpunkt“ – võrgu liige või kontaktpunkt, kes saadab teate mõnele teisele võrgu liikmele või kontaktpunktile;

27)

„teavitatav võrgu liige või kontaktpunkt“ – võrgu liige või kontaktpunkt, kellele mõni teine võrgu liige või kontaktpunkt teate saadab;

28)

„päringu saanud võrgu liige või kontaktpunkt“ – võrgu liige või kontaktpunkt, kellele mõni teine võrgu liige või kontaktpunkt on teate vastuse saamiseks saatnud;

29)

„ADIS“ – komisjoni poolt kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikliga 22 loodav ja hallatav liidusisene taudidest teatamise ja aruandluse elektrooniline teabesüsteem;

30)

„ADISe võrk“ – komisjonist ja ADISe töö eest vastutavatest liikmesriikide asutustest koosnev võrk;

31)

„EUROPHYT“ – komisjoni loodav elektrooniline teavitussüsteem, mis tuleb ühendada ja mis peab ühilduma IMSOCiga, et liikmesriigid saaksid esitada kooskõlas määruse (EL) 2016/2031 artikliga 103 EUROPHYTi taudipuhangu teateid;

32)

„EUROPHYTi taudipuhangu teade“ – EUROPHYTis esitatav teade järgmiste olukordade kohta:

a)

ametlikult kinnitatud teade liidu karantiinse taimekahjustaja esinemise kohta liidu territooriumil, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 11 esimese lõigu punktides a ja b;

b)

ametlikult kinnitatud teade liidu karantiinsete taimekahjustajate nimekirja kandmata taimekahjustaja esinemise kohta, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 29 lõikes 1;

c)

ametlikult kinnitatud teade liidu karantiinsete taimekahjustajate nimekirja kandmata taimekahjustaja esinemise või liidu territooriumile sisenemise või seal levimise otsese ohu kohta, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 lõikes 1;

d)

ametlikult kinnitatud teade kaitstava piirkonna karantiinse taimekahjustaja esinemise kohta, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 33 lõikes 1;

33)

„EUROPHYTi kinnipidamisteade“ – igas määruse (EL) 2016/2031 artikli 11 esimese lõigu punktis c, artikli 40 lõikes 4, artikli 41 lõikes 4, artikli 46 lõikes 4, artikli 49 lõike 6 teises, kolmandas ja neljandas lõigus, artikli 53 lõikes 4, artikli 54 lõikes 4, artikli 77 lõikes 2 ja artikli 95 lõikes 5 kirjeldatud olukorras TRACESis esitatav teade;

34)

„EUROPHYTi kinnipidamiste võrk“ – komisjonist ja liikmesriikide EUROPHYTi kinnipidamisteadete eest vastutavatest asutustest koosnev võrk;

35)

„EUROPHYTi taudipuhangute võrk“ – komisjonist ja liikmesriikide EUROPHYTi töö eest vastutavatest asutustest koosnev võrk;

36)

„TRACES“ – määruse (EL) 2017/625 artikli 133 lõikes 4 osutatud elektrooniline süsteem andmete, teabe ja dokumentide vahetamiseks;

37)

„TRACESi võrk“ – komisjonist ja TRACESi töö eest vastutavatest liikmesriikide asutustest koosnev võrk;

38)

„e-allkiri“ – e-allkiri määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 punkti 10 tähenduses;

39)

„täiustatud e-allkiri“ – rakendusotsuse (EL) 2015/1506 lisas sätestatud tehnilisele kirjeldusele vastav e-allkiri;

40)

„kvalifitseeritud e-allkiri“ – e-allkiri määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 punkti 12 tähenduses;

41)

„täiustatud e-tempel“ – rakendusotsuse (EL) 2015/1506 lisas sätestatud tehnilistele spetsifikatsioonidele vastav e-tempel;

42)

„kvalifitseeritud e-tempel“ – e-tempel määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 punkti 27 tähenduses;

43)

„kvalifitseeritud e-ajatempel“ – e-ajatempel määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 punkti 34 tähenduses;

44)

„kontrollipunkt“ – määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a osutatud kontrollipunkt;

45)

„kontrolliüksus“ – üksus, millel on asjaomase komponendi tõhusaks toimimiseks vajalik tehnika ja seadmed ja mis on selleks eesmärgiks määratud järgmiselt:

a)

„keskne kontrolliüksus“ liikmesriigi pädeva keskasutuse jaoks;

b)

„piirkondlik kontrolliüksus“ liikmesriigi pädevate piirkonnaasutuste jaoks;

c)

„kohalik kontrolliüksus“ liikmesriigi pädevate kohalike asutuste jaoks.

2. PEATÜKK

Üldpõhimõtted ja andmekaitse

Artikkel 3

IMSOCi komponendid

1.   IMSOC koosneb järgmistest komponentidest:

a)

iRASFF;

b)

ADIS;

c)

EUROPHYT;

d)

TRACES.

2.   Lõikes 1 osutatud komponendid peavad toimima vastavalt käesolevas peatükis sätestatud üldpõhimõtetele ja andmekaitse eeskirjadele.

Artikkel 4

Komponendid, võrgud ja kontaktpunktid

1.   Igal komponendil peab olema võrk, mille üks liige on komisjon.

2.   Kõik võrgu liikmed määravad vähemalt ühe kontaktpunkti ja teavitavad määramisest ja kontaktpunkti andmetest komisjoni kontaktpunkti. Nad teatavad komisjoni kontaktasutusele viivitamata kõigist selles osas toimunud muudatusest.

3.   Komisjoni kontaktpunkt haldab ja ajakohastab kontaktpunktide nimekirja ja teeb selle kõigile võrgu liikmetele kättesaadavaks.

4.   Komisjon loob juhtimisstruktuuri IMSOCi arendamise juhtimiseks, prioriteetide kindlaksmääramiseks ja nõuetekohase rakendamise jälgimiseks. Juhtimisstruktuur koosneb järgmistest elementidest:

a)

koostöös liikmesriikidega loodav tegevuse juhtimise nõukogu, et vähemalt kord aastas arutada iga komponendi prioriteete ja arendamist;

b)

Tegevuse juhtimise nõukogu alarühmad, kus korrapäraselt arutatakse iga komponendi erifunktsioonide prioriteete ja arendamist.

Artikkel 5

Andmete, teabe ja dokumentide omandiõigus ja nende eest vastutamine

1.   Iga võrgu liige omab andmeid, teavet ja dokumente, mis tema kontaktpunktid või tema vastutusel tegutsevad kasutajad asjaomasesse komponenti sisestanud või seal tootnud on, ning vastutab nende eest.

2.   Iga allkirja andja, pädev asutus, kuhu allkirja andja kuulub, või e-templit loov pädev asutus omab seda osa dokumentidest, millele ta TRACESis alla kirjutab või templi paneb, ning vastutab nende eest.

3.   Kui dokumendile annab TRACESis allkirja rohkem kui üks allkirja andja, siis vastutab iga allkirja andja selle dokumendi osa eest, millele ta alla kirjutab.

Artikkel 6

Komponentide vahelised ühendused

1.   Komponentide vaheliste ühenduste ülesanne on järgmine:

a)

täiendada ühe või mitme komponendi andmeid, teavet või dokumente mõnes muus komponendis juba olevate andmete, teabe või dokumentidega ning

b)

pakkuda asjakohast ja ajakohast teavet kõigile võrgu liikmetele nende ülesannete täitmiseks kooskõlas käesolevas määruses iga komponendi suhtes sätestatud eeskirjadega ning

c)

toetada ja käigus hoida menetlusi, mille eesmärk on:

i)

määrata kindlaks määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud looma- ja kaubakategooriate saadetiste suhtes tehtavate identsus- ja füüsiliste kontrollide sagedus ning seda muuta;

ii)

kohaldada kõnealuse artikli punktides d, e ja f osutatud looma- ja kaubakategooriate saadetiste suhtes tehtavate identsus- ja füüsiliste kontrollide sagedust;

iii)

teha pädevate asutuste koordineeritud rangemat ametlikku kontrolli juhul, kui kahtlustatakse kõnealuse määruse artikli 65 lõikes 6 osutatud rikkumist.

2.   Lõikes 1 osutatud ühendused koosnevad ühendustest järgmiste süsteemide vahel:

a)

iRASFF ja TRACES – see võimaldab vahetada piiril tagasilükkamise teadete ja ühiste tervisealaste sisenemisdokumentidega seotud andmeid;

b)

EUROPHYT ja TRACES – see võimaldab vahetada EUROPHYTi taudipuhangu teadete ja kinnipidamisteadetega seotud andmeid;

c)

iRASFF, EUROPHYT ja TRACES – see võimaldab vahetada andmeid ettevõtjate varasemate andmete vastavuse kohta määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud normidele.

Artikkel 7

Elektrooniline andmevahetus komponentide ja muude elektrooniliste süsteemide vahel

1.   Andmevahetus IMSOCi ja muude elektrooniliste süsteemide, sh liikmesriikide riigisiseste süsteemide vahel peab:

a)

põhinema komponendi jaoks asjakohastel rahvusvahelistel standarditel ja kasutama XML-, CMS- või PDF-vormingut;

b)

kasutama asjaomases komponendis ette nähtud konkreetseid andmesõnastikke ja talitlusreegleid.

2.   Komisjon annab liikmesriikidele teada

a)

artikli 6 lõike 1 punkti c alapunktis i osutatud identsus- ja füüsilise kontrolli sageduse;

b)

artikli 6 lõike 1 punkti c alapunktis iii osutatud pädevate asutuste koordineeritud rangema ametliku kontrolli sageduse ja tulemused;

c)

lõike 1 punktis b osutatud andmesõnastikud ja talitlusreeglid.

3.   Komisjon koostab koostöös liikmesriikidega teenustaseme kokkuleppe, mis käsitleb elektroonilise andmevahetuse pidamist asjaomase komponendi ja muude elektrooniliste süsteemide, sh liikmesriikide riigisiseste süsteemide vahel.

Artikkel 8

Komisjoni kohustused ja õigused

1.   Komisjon tagab komponentide tarkvara ja IT-taristu toimimise, hoolduse, toe ja kogu vajaliku ajakohastamise või arendamise.

2.   Komisjonil on juurdepääs iga komponendi kõikidele andmetele, teabele ja dokumentidele, et jälgida sinna sisestatud või seal toodetud andmete, teabe ja dokumentide vahetamist, tuvastamaks tegevusi, mis on või tunduvad olevat vastuolus määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud normidega ning

a)

mille mõju on või võib olla ulatunud rohkem kui ühte liikmesriiki või

b)

mis toimuvad või tunduvad toimuvat rohkem kui ühes liikmesriigis.

Artikkel 9

Kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele osalise IMSOCile juurdepääsu andmise tingimused

1.   Nõuetekohaselt põhjendatud taotluse saamise korral võib komisjon koostöös liikmesriikidega anda kolmanda riigi pädevale asutusele või rahvusvahelisele organisatsioonile osalise juurdepääsu ühe või mitme komponendi funktsioonidele ning sinna sisestatud või seal toodetud konkreetsetele andmetele, teabele ja dokumentidele, eeldusel et taotleja tõendab seoses kõnealuste komponentidega vastavust järgmistele nõuetele:

a)

tal on õigus- ja tegevusvõime anda põhjendamatu viivituseta abi, mis on vajalik selle komponendi heaks toimimiseks, millele ta osalist juurdepääsu taotleb;

b)

ta on sel eesmärgil määranud kontaktpunkti.

2.   Lõikes 1 osutatud osaline juurdepääs ei hõlma juurdepääsu selle komponendi (nende komponentide) isikuandmetele, millele osaline juurdepääs antakse.

3.   Erandina lõikest 2 võib osaline juurdepääs hõlmata juurdepääsu isikuandmetele siis, kui taotlev kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon täidab määrustega (EL) 2016/679 ja (EL) 2018/1725 kehtestatud isikuandmete seadusliku edastamise kohustusi.

Artikkel 10

Isikuandmete töötlemine

1.   Igas komponendis töödeldakse isikuandmeid ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemiseks. Eelkõige kuuluvad isikuandmed ühte järgmistest kategooriatest:

a)

kontaktpunktid, ettevõtjad, importijad, eksportijad, vedajad ja laboritehnikud, kui liidu õigus nõuab isikuandmeid;

b)

iga komponendi kasutajad.

2.   Käesoleva määruse kohasel isikuandmete töötlemisel järgivad liikmesriigid määrust (EL) 2016/679 ja direktiivi (EL) 2016/680 ning komisjon määrust (EL) 2018/1725.

Artikkel 11

Vastutavad töötlejad ja kaasvastutavad töötlejad

1.   Komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused on iga komponendi andmetöötlustoimingute kaasvastutavad töötlejad.

2.   Komisjoni ülesanne on:

a)

määrata kindlaks ja rakendada tehnilised vahendid, mis võimaldavad andmesubjektidel oma õigusi kasutada, ning tagada, et neid õigusi kasutatakse kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725;

b)

tagada määruse (EL) 2018/1725 artikli 33 kohaselt töötlemise turvalisus igas komponendis;

c)

määrata kindlaks oma töötajate ja väliste teenuseosutajate kategooriad, kellele võib anda juurdepääsu komponentidele;

d)

teavitada komponentide isikuandmetega seotud rikkumistest Euroopa Andmekaitseinspektorit määruse (EL) 2018/1725 artikli 34 kohaselt ja andmesubjekti kõnealuse määruse artikli 35 kohaselt;

e)

tagada, et tema töötajad ja välised teenuseosutajad on saanud asjakohase koolituse oma ülesannete täitmiseks kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.

3.   Liikmesriikide pädevate asutuste ülesanne on:

a)

tagada, et andmesubjekti õigusi kasutatakse kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja käesoleva määrusega;

b)

tagada määruse (EL) 2016/679 IV peatüki 2. jao kohaselt isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus;

c)

määrata igale komponendile juurdepääsu omavad töötajad;

d)

tagada, et igale komponendile juurdepääsu omavad töötajad on saanud asjakohase koolituse oma ülesannete täitmiseks kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja vajaduse korral direktiiviga (EL) 2016/680.

4.   Liikmesriikide pädevad asutused võivad ühe või mitme lõikes 3 osutatud kohustuse täitmiseks määrata ühe liikmesriigi piires erinevad kaasvastutavad töötlejad.

3. PEATÜKK

Komponendid, võrgud ja kontaktpunktid

1. JAGU

iRASFF

Artikkel 12

Teatavat liiki teabe vahetamise eest vastutavad kontaktasutused

Liikmesriigid märgivad, millised määruse (EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1 kohaselt määratud kontaktasutused vastutavad toidupettuse teadetega seotud teabe vahetamise eest.

Artikkel 13

Ühtne kontaktpunkt

1.   Iga liikmesriigi ühtse kontaktpunkti ülesanne on:

a)

luua tõhus kord asjakohase teabe sujuvaks vahetamiseks kõigi oma jurisdiktsiooni kuuluvate asjaomaste pädevate asutustega, võimaldada teadete, päringute või vastuste viivitamatut edastamist pädevatele asutustele asjakohaste meetmete võtmiseks ning hoida teateid, päringuid või vastuseid heas korras;

b)

määrata kindlaks enda ja oma jurisdiktsiooni kuuluvate asjaomaste pädevate asutuste ülesanded ja kohustused seoses teadete, päringute ja vastuste ettevalmistamise ja edastamisega ning hinnata ja levitada teistelt hoiatus- ja koostöövõrgustiku liikmetelt saadud teateid, päringuid ja vastuseid.

2.   Liikmesriigid võivad oma ühtsele kontaktpunktile lisada oma toidupettustevastase võrgu kontaktpunkti.

3.   RASFFi võrgu sisene suhtlus toimub ühtse kontaktpunkti kaudu.

Artikkel 14

Hoiatus- ja koostöövõrgustiku liikmete ülesanded

1.   Hoiatus- ja koostöövõrgustiku liikmed tagavad oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate võrkude tõhusa toimimise.

2.   Iga määratud hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunkt edastab komisjoni kontaktpunktile üksikasjaliku teabe seal töötavate isikute kohta ja nende kontaktandmed. Selleks kasutab ta komisjonilt saadud kontaktpunkti teabevormi.

3.   RASFFi võrgu kontaktpunktid tagavad, et olemas on valvetöötaja, keda on võimalik väljaspool tööaega hädaolukordadest teatamiseks kätte saada iga päev ööpäev läbi.

Artikkel 15

iRASFFis vahetatav teave

1.   Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 50 ja määruse (EL) 2017/625 IV jaotise kohaldamiseks peetav teabevahetus hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunktide vahel peab toimuma iRASFFis ainult teadete, päringute ja vastuste vormis.

2.   Hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunktid täidavad teate asjakohased teabeväljad, et oleks võimalik selgelt tuvastada asjaomaseid tooteid, riske, nõuete rikkumisi ja arvatavaid pettusi, annavad võimaluse korral jälgitavusteavet ning määravad kindlaks kontaktpunktid, mis vastutavad teatega või päringu vastusega seotud järelmeetmete võtmise eest.

3.   Teateid võib edastada kas alg- või järelteadetena.

4.   Päringutesse ja vastustesse tuleb märkida hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunkt(id), kellele päring või vastus on adresseeritud.

Artikkel 16

Rikkumisteated

1.   Hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunktid vahetavad põhjendamatu viivituseta rikkumisteateid, mis sisaldavad vähemalt järgmist:

a)

teatega tegeleva pädeva asutuse nimi, kui see erineb kontaktpunktist;

b)

võimaliku nõuete rikkumise kirjeldus;

c)

võimaluse korral võimaliku rikkumisega seotud ettevõtjate andmed;

d)

asjaga seotud loomade või kauba andmed;

e)

mis tahes teave kahtlustatava riski kohta;

f)

märge selle kohta, kas teade on seotud võimaliku pettusel põhineva rikkumisega.

2.   Komisjoni kontaktpunkt kontrollib iga rikkumisteadet põhjendamatu viivituseta kohe pärast selle esitamist.

Artikkel 17

Ohuteated

1.   RASFFi võrgu kontaktpunktid esitavad ohuteated komisjoni kontaktpunktile ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 48 tunni jooksul alates hetkest, mil neile riskist teatati.

2.   Ohuteated peavad sisaldama kogu kättesaadavat teavet, mida nõutakse artikli 16 lõikes 1, ning mis tahes teavet riski kohta ja toote kohta, millest see tuleneb. Siiski ei tohi asjaolu, et kogu asjakohast infot pole kätte saadud, ohuteadete edastamist põhjendamatult viivitada.

3.   Komisjoni kontaktpunkt kontrollib ohuteateid ja edastab need 24 tunni jooksul pärast nende saamist hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunktidele.

4.   Väljaspool komisjoni tööaega peavad RASFFi võrgu kontaktpunktid teatama ohuteate või ohuteate järelteate edastamisest komisjoni kontaktpunkti hädaolukorranumbrile helistades ja täpsustama, milliseid RASFFi võrgu liikmete riike see puudutab. Komisjoni kontaktpunkt teavitab asjaomaseid RASFFi võrgu kontaktpunkte nende hädaolukorranumbrile helistades.

Artikkel 18

Infoteated

1.   RASFFi võrgu kontaktpunktid esitavad infoteated komisjoni kontaktpunktile ilma põhjendamatu viivituseta.

2.   Infoteated peavad sisaldama kogu kättesaadavat teavet, mida nõutakse artikli 16 lõikes 1, ning mis tahes teavet riski kohta ja toote kohta, millest see tuleneb.

3.   Komisjoni kontaktpunkt kontrollib infoteateid ja edastab need pärast nende saamist põhjendamatu viivituseta hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunktidele.

Artikkel 19

Uudiseteated

1.   Hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunktid võivad saata komisjoni kontaktpunktile uudiseteateid.

2.   Uudiseteated peavad sisaldama kogu artikli 16 lõikes 1 nõutud teavet, kui see on kättesaadav.

3.   Komisjoni kontaktpunkt kontrollib uudiseteateid ja edastab need pärast nende saamist põhjendamatu viivituseta hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunktidele.

Artikkel 20

Piiril tagasilükkamise teated

1.   RASFFi võrgu kontaktpunktid esitavad piiril tagasilükkamise teated hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunktidele ilma põhjendamatu viivituseta.

2.   Piiril tagasilükkamise teated peavad sisaldama kogu teavet, mida nõutakse artikli 16 lõikes 1, ning mis tahes teavet riski kohta ja toote kohta, millest see tuleneb.

3.   Lõikes 2 osutatud teave edastatakse TRACESi kaudu kõikidele piiripunktidele.

4.   Komisjoni kontaktpunkt kontrollib iga piiril tagasilükkamise teadet kohe pärast selle edastamist.

Artikkel 21

Toidupettuse teated

1.   Toidupettustevastase võrgu kontaktpunktid vahetavad toidupettuse teateid, mis sisaldavad vähemalt järgmist:

a)

kogu artikli 16 lõikes 1 nõutud teave;

b)

kahtlustatava pettuse kirjeldus;

c)

võimaluse korral asjasse segatud ettevõtjate andmed;

d)

teave selle kohta, kas kahtlustatava pettuse kohta on käimas politsei- või kohtulik uurimine;

e)

teave politseilt või kohtuasutuselt saadud mis tahes juhiste kohta kohe, kui need on kättesaadavad ja need võib avaldada.

2.   Toidupettustevastase võrgu kontaktpunktid edastavad mis tahes teabe terviseriskide kohta oma RASFFi võrgu kontaktpunktile ilma põhjendamatu viivituseta.

3.   Komisjoni kontaktpunkt kontrollib iga toidupettuse teadet põhjendamatu viivituseta kohe pärast selle vahetamist.

Artikkel 22

Järelteated

1.   Kui hoiatus- ja koostöövõrgustiku liikmel on algteatega seotud täiendavat teavet, saadab asjaomane kontaktpunkt kohe sellele võrgustikule järelteate.

2.   Kui punktis 1 osutatud kontaktpunkt on nõudnud algteatega seotud järelteavet, tuleb see teave hoiatus- ja koostöövõrgustikule esitada võimalikult suures ulatuses ja põhjendamatu viivituseta.

3.   Kui RASFFi võrgu liige võtab algteate saamisel meetmeid kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 50 lõikega 5, edastab tema kontaktpunkt viivitamata üksikasjaliku järelteate hoiatus- ja koostöövõrgustikule.

4.   Kui lõikes 3 osutatud toiming seisneb toote kinnipidamises ja RASFFi võrgu muu liikme riigis asuvale lähetajale tagasisaatmises, siis

a)

annab meetme võtnud liige järelteate vormis asjakohast teavet tagastatud toote kohta, välja arvatud juhul, kui see teave sisaldus täies ulatuses juba algteates;

b)

teine võrgu liige esitab järelteates teabe tagastatud toote suhtes võetud meetmete kohta.

5.   Erandina lõikest 1 esitab hoiatus- ja koostöövõrgustiku liige juhul, kui järelteatega klassifitseeritakse algteade ümber ohu- või infoteateks, järelteate komisjoni kontaktpunktile, et seda kontrollitaks ja see edastataks hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunktidele artiklis 17 või artiklis 18 sätestatud aja jooksul.

Artikkel 23

Juurdepääs iRASFFi teadetele

1.   Kõigil hoiatus- ja koostöövõrgustiku liikmetel on juurdepääs hoiatus-, info-, uudise- või piiril tagasilükkamise teadetele.

2.   Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 2 kohast komisjoni juurdepääsuõigust, on juurdepääs rikkumisteadetele ainult teavitavatel, teavitatavatel ja päringu saanud hoiatus- ja koostöövõrgustiku liikmetel. Muudel võrgustiku liikmetel on siiski juurdepääs artikli 16 lõike 1 punktides a, b ja e osutatud teabele.

3.   Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 2 kohast komisjoni juurdepääsuõigust, on juurdepääs toidupettuse teadetele ainult teavitavatel, teavitatavatel ja päringu saanud toidupettustevastase võrgu kontaktpunktidel.

Artikkel 24

Teadete kontrollimine ja avaldamine

1.   Teadete kontrollimine komisjoni kontaktpunkti poolt hõlmab järgmist:

a)

teate täielikkus ja loetavus;

b)

teate õigusliku aluse õigsus; kui risk on kindlaks tehtud, ei ole vale õiguslik alus siiski teate edastamisel takistuseks;

c)

kas teade kuulub RASFFi võrgu kohaldamisalasse;

d)

kas teates sisalduv oluline teave on esitatud keeles, millest hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunkt kergesti aru saab;

e)

vastavus käesolevale määrusele;

f)

sama ettevõtja ja/või ohu ja/või päritoluriigi võimalik kordumine.

2.   Erandina lõikest 1 hõlmab rikkumis-, toidupettuse ja piiril tagasilükkamise teadete kontrollimine kõnealuse lõike punkte b, c ja e.

3.   Kui komisjoni kontaktpunkt on kontrollinud teadet vastavalt lõikele 1 või 2, võib ta avaldada hoiatus-, info-, piiril tagasilükkamise ja rikkumisteadete kokkuvõtte koos teabega teate klassifitseerimise ja staatuse, toote ja tuvastatud riski(de), päritoluriigi, toote turustamisriikide, teavitava võrgu liikme, teate aluse ja võetud meetmete kohta.

4.   Komisjon avaldab igal aastal aruande iRASFFis edastatud teadete kohta.

Artikkel 25

Teate tagasivõtmine ja muutmine

1.   Kui võetav meede näib põhinevat põhjendamata teabel või kui teade edastati ekslikult, võib iga hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunkt paluda

a)

teavitavat kontaktpunkti võtta rikkumis-, toidupettuse või järelteade tagasi;

b)

komisjoni kontaktpunkti võtta kokkuleppel teavitava kontaktpunktiga hoiatus-, info-, piiril tagasilükkamise või uudiseteade tagasi;

2.   Iga hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunkt võib kokkuleppel teavitava kontaktpunktiga paluda teate muutmist.

3.   Järelteadet ei käsitata teate muutmisena ja seepärast võib selle edastada ilma ühegi teise võrgu liikme nõusolekuta, v.a juhul, kui selline järelteade muudab teate klassifikatsiooni.

Artikkel 26

Teate sulgemine ja isikuandmete säilitamise tähtaeg

1.   Teade suletakse iRASFFis automaatselt, kui:

a)

ühtki järelmeetmete päringut ei ole menetluses või

b)

kõik päringud on saanud vastuse või

c)

kuue kuu jooksul alates viimase päringu edastamisest ei ole sellele vastuseid laekunud.

2.   Suletud teadete isikuandmeid säilitatakse kuni kümme aastat.

Artikkel 27

Teabevahetus kolmandate riikidega

1.   Kui hoiatus-, info- või piiril tagasilükkamise teade puudutab toodet, mis on pärit kolmandast riigist või mida turustatakse kolmandas riigis, millel ei ole juurdepääsu iRASFFile või TRACESile, teavitab komisjon seda kolmandat riiki põhjendamatu viivituseta.

2.   Kui rikkumis- või toidupettuse teade puudutab toodet, mis on pärit kolmandast riigist või mida turustatakse kolmandas riigis, millel ei ole juurdepääsu iRASFFile või TRACESile, võib komisjon seda kolmandat riiki teavitada.

Artikkel 28

iRASFFi eriolukorras tegutsemise kord

1.   Kui iRASFF ei ole käideldav,

a)

teatavad RASFFi võrgu kontaktpunktid ohuteadet või ohuteate järelteadet käsitleva e-kirja edastamisest komisjoni kontaktpunkti hädaabinumbrile helistades. Komisjoni kontaktpunkt teavitab RASFFi võrgu kontaktpunkte, kes peavad järelmeetmeid võtma, nende hädaabinumbrile helistades.

b)

vahetavad haldusabi ja -koostöö võrgu kontaktpunktid teavet e-posti teel;

c)

vahetavad toidupettustevastase võrgu kontaktpunktid teavet toidupettuse teadete kohta e-posti teel;

d)

punktides b ja c osutatud teabevahetus ei käivita päringute ja vastuste mehhanismi.

2.   Kui iRASFF muutub jälle käideldavaks, sisestavad hoiatus- ja koostöövõrgustiku kontaktpunktid sinna väljaspool süsteemi vahetatud teabe.

2. JAGU

ADIS

Artikkel 29

ADISe võrk

1.   Iga ADISe võrgu liige võib määrata rohkem kui ühe kontaktpunkti, et esitada ADISes järgmist teavet:

a)

taudipuhangu teated vastavalt määruse (EL) 2016/429 artiklile 19;

b)

määruse (EL) 2016/429 artikliga 20 ette nähtud aruanded.

2.   Iga ADISe võrgu kontaktpunkt haldab ja ajakohastab ADISes teavitamis- ja aruandluspiirkondade nimekirja, mille tema liikmesriik on määruse (EL) 2016/429 artiklitega 19 ja 20 ette nähtud teavitamise ja aruandluse eesmärgil kehtestanud.

3. JAGU

EUROPHYT

Artikkel 30

EUROPHYTi võrk

Iga EUROPHYTi võrgu liige määrab

a)

kontaktpunkti, mis vastutab EUROPHYTi taudipuhangu teadete esitamise eest EUROPHYTi taudipuhangute võrgule;

b)

kontaktpunkti, mis vastutab järgmise eest:

i)

kooskõlas artikliga 33 toimuv järelevalve EUROPHYTi kinnipidamiste võrgule liitu toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta EUROPHYTi kinnipidamisteadete esitamise üle;

ii)

liitu toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta EUROPHYTi kinnipidamisteadete esitamine ajaomastele kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele;

iii)

liidus kaubeldavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta EUROPHYTi kinnipidamisteadete esitamine EUROPHYTi kinnipidamiste võrgule.

Artikkel 31

Juurdepääs EUROPHYTi taudipuhangu teadetele ja kinnipidamisteadetele

Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 2 kohast komisjoni juurdepääsuõigust, on juurdepääs EUROPHYTi taudipuhangu teadetele või kinnipidamisteadetele ainult asjaomasel EUROPHYTi võrgul.

Artikkel 32

EUROPHYTi taudipuhangu teadete esitamine EUROPHYTi taudipuhangute võrgule

1.   EUROPHYTi võrgu kontaktpunktid esitavad EUROPHYTis taudipuhangu teate, mis sisaldab vähemalt käesoleva määruse I lisa punktides 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 ja 8 osutatud teavet, vähemalt kaheksa tööpäeva jooksul pärast kuupäeva, mil vastutav ametiasutus on ametlikult kinnitanud taimekahjustaja esinemist, nagu on viidatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 11 esimese lõigu punktides a ja b, artikli 29 lõikes 1, artikli 30 lõikes 1 ja artikli 33 lõikes 1.

2.   Kui taimekahjustaja esinemist on lõike 1 kohaselt kinnitatud, peab teade sisaldama ka I lisa punktis 5.6 osutatud teavet.

3.   Võrgu kontaktpunktid esitavad EUROPHYTis I lisa punktides 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3–5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1–7.6, 9 ja 10 osutatud teavet sisaldava teate vähemalt kolmekümne päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud asjakohast kuupäeva.

4.   EUROPHYTi võrgu kontaktpunktid ajakohastavad lõigetes 1 ja 3 osutatud teateid niipea, kui nad on kontrollinud neile kättesaadavaks tehtud asjakohast uut teavet või kui pädev asutus on võtnud uusi meetmeid.

Artikkel 33

TRACESi kasutamine EUROPHYTi kinnipidamisteadete esitamiseks EUROPHYTi kinnipidamiste võrgule

1.   Taimeterviseametnik, kes määruse (EL) 2017/625 artikli 55 lõike 2 punkti b kohaselt teeb otsuse liitu toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta, esitab TRACESis EUROPHYTi kinnipidamisteated kõnealuste saadetiste kohta kahe tööpäeva jooksul alates nende kinnipidamisest.

2.   Lõikes 1 osutatud teated sisaldavad järgmist teavet:

a)

artikli 40 lõike 1 punktis c osutatud ühtsesse sisseveodokumenti kantav teave;

b)

lisateave saadetise suhtes võetud meetmete kohta;

c)

teave rakendatud karantiini kohta;

d)

muu täiendav teave kinnipidamise kohta, kui see on olemas.

3.   EUROPHYTi võrgu kontaktpunktid esitavad TRACESis EUROPHYTi kinnipidamisteated liidus kaubeldavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta kahe tööpäeva jooksul alates nende kinnipidamisest. Need teated peavad sisaldama lõikes 2 osutatud teavet.

Artikkel 34

EUROPHYTi taudipuhangu teadete isikuandmete säilitamise tähtaeg

EUROPHYTi säilitab EUROPHYTi taudipuhangu teadete isikuandmeid kuni kümme aastat.

4. JAGU

TRACES

Artikkel 35

TRACESi võrk

1.   Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 2 kohaldamist, määrab iga TRACESi võrgu liige ühe või mitu kontaktpunkti määruse (EL) 2017/625 artikli 132 punktis d ja artiklis 133 või muudes TRACESile osutavates õigusaktides sätestatud funktsioonide jaoks.

2.   EUROPHYTi kinnipidamisteadete esitamiseks määratud kontaktpunkte käsitatakse ka selle funktsiooni kontaktpunktidena TRACESis.

Artikkel 36

Juurdepääs andmetele, teabele ja dokumentidele TRACESis

1.   Igal ettevõtjal juurdepääs andmetele, teabele või dokumentidele, mida ta käitleb, toodab või edastab TRACESis.

2.   Igal pädeval asutusel on juurdepääs andmetele, teabele või dokumentidele, mida käitlevad, toodavad või edastavad TRACESis tema vastutusalas tema enda töötajad või tema poolt TRACESis hallatavad ettevõtjad.

3.   Kui TRACESis käitleb, toodab või edastab andmeid, teavet või dokumente rohkem kui üks pädev asutus, siis on neil juurdepääs kõigile sellistele andmetele ja dokumentidele ning kogu teabele.

4.   Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 2 kohast komisjoni juurdepääsuõigust, ei ole üksustel, kes ei ole osalenud TRACESis andmete, teabe või dokumentide käitlemises, tootmises või edastamises või kes ei ole seotud asjaomase turule laskmisega või liikumisega, juurdepääsu sellistele andmetele või dokumentidele või sellisele teabele.

5.   Erandina käesoleva artikli lõikest 4 on pädevatel asutustel juurdepääs TRACESis vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 66 lõikele 5 registreeritud andmetele, teabele ja dokumentidele, mis on seotud otsusega keelduda saadetise liitu lubamisest või korraldusega võtta meetmeid.

Artikkel 37

Teabevahetus TRACESi ja muude elektrooniliste süsteemide vahel

1.   Teabevahetus TRACESi ja muude elektrooniliste süsteemide, sh liikmesriikide riigisiseste süsteemide vahel on sünkroonne, vastastikune ning põhineb ÜRO kaubanduse hõlbustamise ja elektroonilise äritegevuse keskuse (UN/CEFACT), rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni või Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) standarditel.

2.   TRACESi ja liikmesriikide riigisiseste süsteemide vahelises andmevahetuses kasutatakse TRACESis esitatud võrdlusandmeid.

Artikkel 38

Liikmesriikide asutuste koostöö liitu sisenevate saadetiste puhul

1.   Määruse (EL) 2017/625 artikli 75 lõikes 1 sätestatud koostöö eesmärgil on liikmesriikide tolliasutustel juurdepääs kolmandatest riikidest liitu toodavate loomade ja kaupadega seotud andmetele, teabele ja dokumentidele ning otsustele, mis on tehtud kõnealuse määruse II jaotise V peatüki kohaselt tehtud ametliku kontrolli põhjal, järgmiste süsteemide kaudu:

a)

TRACES või nende liikmesriikide riigisisesed süsteemid või

b)

ELi ühtse liidese tollikeskkond, mis põhineb otsuses 70/2008/EÜ osutatud elektroonilistel tollisüsteemidel ja on ühendatud TRACESiga.

2.   Kui lõikes 1 osutatud juurdepääs puudub, tagavad liikmesriigid põhjendamatu viivituseta, et nende tolliasutused ja pädevad asutused vahetavad vastastikku õigeaegselt asjakohaseid andmeid, teavet ja dokumente.

Artikkel 39

Elektrooniliste ametlike sertifikaatide väljaandmine ja e-allkirjade kasutamine

1.   Liitu sisenevate looma- ja kaubasaadetiste elektroonilised ametlikud sertifikaadid peavad vastama kõigile järgmistele nõuetele:

a)

nad on välja antud ühes järgmistest süsteemidest:

i)

TRACES;

ii)

liikmesriigi riigisisene süsteem;

iii)

kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni elektrooniline sertifitseerimissüsteem, mis on suuteline vahetama andmeid TRACESiga;

iv)

kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni elektrooniline sertifitseerimissüsteem, mis on suuteline vahetama andmeid liikmesriigi riigisisese süsteemiga;

b)

neile on alla kirjutanud volitatud ametnik täiustatud või kvalifitseeritud e-allkirjaga;

c)

neil on sertifikaadi välja andnud pädeva asutuse täiustatud või kvalifitseeritud e-tempel või tema seadusliku esindaja täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri;

d)

neis on kasutatud kvalifitseeritud e-ajatemplit.

2.   Kui elektroonilised ametlikud sertifikaadid on välja antud kooskõlas lõike 1 punkti a alapunktiga iii või iv, teavitab TRACES või liikmesriigi riigisisene süsteem andmevahetusest sertifikaadi välja andnud kolmanda riigi pädeva asutuse täiustatud või kvalifitseeritud e-templiga või oma ametliku esindaja täiustatud või kvalifitseeritud e-allkirjaga.

Sellistel juhtudel ei ole lõike 1 punktis b osutatud volitatud ametniku allkirja vaja.

3.   Komisjonile teatatakse elektrooniliste ametlike sertifikaatide väljaandmisest ette kooskõlas lõike 1 punkti a alapunktiga iv.

4.   Pädev asutus aktsepteerib määruse (EL) 2016/2031 VI peatüki 1. jaos taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liidu territooriumile toomiseks nõutud elektroonilisi fütosanitaarsertifikaate ainult siis, kui need on välja antud kooskõlas käesoleva artikli lõike 1 punkti a alapunktiga i või iii.

Artikkel 40

Ühtse sisseveodokumendi vorm ja juhised selle esitamiseks ja kasutamiseks

1.   Ühtne sisseveodokument sisaldab kandeid käesoleva määruse II lisa 1. osas sätestatud teabe kohta ning ettevõtja ja pädevad asutused kasutavad seda kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikli 56 lõikega 3 ühes järgmistest vormidest, sõltuvalt kõnealuse määruse artikli 47 lõikega 1 kehtestatud saadetise kategooriast:

a)

vastavalt käesoleva määruse II lisa 2. osa A jaos esitatud vormile koostatud ühtne sisseveodokument A selliste loomade saadetiste jaoks,

i)

kellele on osutatud määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis a, või

ii)

kelle suhtes kohaldatakse liitu sisenemisel määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis e või f sätestatud meetmeid;

b)

vastavalt käesoleva määruse II lisa 2. osa B jaos esitatud vormile koostatud ühtne sisseveodokument P selliste toodete saadetiste jaoks,

i)

millele on osutatud määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis b, või

ii)

mille suhtes kohaldatakse liitu sisenemisel määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis d, e või f sätestatud meetmeid;

c)

vastavalt käesoleva määruse II lisa 2. osa C jaos esitatud vormile koostatud ühtne sisseveodokument PP saadetiste jaoks, mis koosnevad

i)

määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis c osutatud taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest või

ii)

taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille suhtes kohaldatakse liitu sisenemisel määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis d, e või f sätestatud meetmeid, või

iii)

teatava päritoluga või teatavast lähtekohast pärit spetsiifilistest taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille puhul on ametliku kontrolli minimaalne tase vajalik selleks, et reageerida teadaolevatele ühesugustele taimeterviseohtudele ja -riskidele, nagu on sätestatud rakendusmääruses (EL) 2019/66;

d)

vastavalt käesoleva määruse II lisa 2. osa D jaos esitatud vormile koostatud ühtne sisseveodokument D sellise mitteloomse sööda ja toidu saadetiste jaoks, mille suhtes kohaldatakse liitu sisenemisel määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis d, e või f sätestatud meetmeid või tingimusi.

2.   Lõikes 1 osutatud ühtne sisseveodokument peab olema:

a)

koostatud vähemalt ühes sisenemisliikmesriigi ametlikus keeles;

b)

nõuetekohaselt täidetud vähemalt ühes sisenemisliikmesriigi ametlikus keeles vastavalt käesoleva määruse II lisa 1. osas esitatud selgitavatele märkustele järgmise isiku poolt:

i)

saadetise üksikasju käsitleva teabe puhul saadetise eest vastutav ettevõtja, nagu on kirjeldatud kõnealuse lisa 2. osa A kuni D jaos esitatud vormide I osas;

ii)

saadetise kohta tehtud otsuse puhul piiripunktis või kontrollipunktis pädev asutus, nagu on kirjeldatud kõnealuse lisa 2. osa A kuni D jaos esitatud vormide II osas;

iii)

tehtud otsuse järel saadetise suhtes võetud järelmeetmete puhul väljumiskoha piiripunktis või lõppsihtkohas pädev asutus või kohalik pädev asutus, nagu on kirjeldatud kõnealuse lisa 2. osa A kuni D jaos esitatud vormide III osas.

3.   Erandina lõike 2 punktist a võib liikmesriik anda nõusoleku ühtse sisseveodokumendi koostamiseks mõnes muus kui sisenemise liikmesriigis kasutatavas ELi ametlikus keeles.

Artikkel 41

Elektroonilise ühtse sisseveodokumendi kasutamine

1.   Ettevõtja või pädev asutus kasutab ühtset sisseveodokumenti elektroonilisel kujul ühe järgmise süsteemi abil:

a)

TRACES, tingimusel et ühtne sisseveodokument vastab kõigile järgmistele nõuetele:

i)

see on allkirjastatud saadetise eest vastutava ettevõtja e-allkirjaga;

ii)

see on allkirjastatud piiripunktides või kontrollipunktides sertifikaadi välja andnud ametniku täiustatud või kvalifitseeritud e-allkirjaga;

iii)

sellel on sertifikaadi välja andnud pädeva asutuse täiustatud või kvalifitseeritud e-tempel;

iv)

sellel on TRACESi täiustatud või kvalifitseeritud e-tempel;

b)

liikmesriigi riigisisene süsteem, tingimusel et ühtne sisseveodokument vastab kõigile järgmistele nõuetele:

i)

see on allkirjastatud saadetise eest vastutava ettevõtja e-allkirjaga;

ii)

see on allkirjastatud piiripunktides või kontrollipunktides sertifikaadi välja andnud ametniku täiustatud või kvalifitseeritud e-allkirjaga;

iii)

sellel on väljaandva pädeva asutuse täiustatud või kvalifitseeritud e-tempel;

iv)

see on edastatud TRACESisse hiljemalt siis, kui ametliku kontrolli põhjal on tehtud otsus, ja edastamine on kinnitatud väljaandva pädeva asutuse täiustatud või kvalifitseeritud e-templiga.

2.   TRACES teatab lõike 1 punkti b alapunktis iv osutatud edastamisest oma täiustatud või kvalifitseeritud e-templiga.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud nõutavad etapid peavad olema varustatud kvalifitseeritud e-ajatempliga.

Artikkel 42

Elektrooniliste sertifikaatide ja ühtsete sisseveodokumentide ning nendest pärit isikuandmete säilitamise tähtaeg

1.

Selleks et säilitada artiklite 39 ja 41 kohaselt välja antud sertifikaatide ja ühtsete sisseveodokumentide terviklikkus, säilitavad TRACES ja liikmesriikide riigisisesed süsteemid e-allkirju, e-templeid, ajatempleid ja elektroonilist teabevahetust käsitlevaid asjakohaseid andmeid vähemalt kolm aastat.

2.

Lõikes 1 osutatud sertifikaatidest ja ühtsetest sisseveodokumentidest pärit isikuandmeid säilitavad TRACES ja liikmesriikide riigisisesed süsteemid kuni kümme aastat.

3.

Artikli 33 lõikes 2 osutatud EUROPHYTi kinnipidamisteadetest pärit isikuandmeid säilitab TRACES kuni kümme aastat.

Artikkel 43

Kontrolliüksuste loetelu

Iga TRACESi võrgu kontaktpunkt peab ja ajakohastab TRACESis loetelu kontrolliüksustest, mille tema liikmesriik on TRACESi jaoks määranud.

Artikkel 44

Piiripunktide ja kontrollipunktide loetelu

1.   Iga TRACESi võrgu kontaktpunkt peab ja ajakohastab TRACESis loetelu piiripunktidest ja kontrollipunktidest, mille tema liikmesriik on vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõikele 1 või artikli 53 lõikele 2 kõnealuse määruse artikli 47 lõikes 1 osutatud ühe või mitme looma- ja kaubakategooria ametlikuks kontrolliks määranud.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kontaktpunkt sisestab TRACESisse iga määratud piiripunkti ja kontrollipunktiga seotud teabe, kasutades

a)

komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1014 (35) I lisas sätestatud vormi määruse (EL) 2017/625 artikli 60 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks;

b)

kõnealuse rakendusmääruse II lisas sätestatud lühendeid ja täpsustusi.

Artikkel 45

Ettevõtete loetelu

1.   Iga TRACESi võrgu kontaktpunkt peab ja ajakohastab TRACESis loetelu järgmistest ettevõtetest:

a)

oma liikmesriigi poolt kooskõlas määruse (EÜ) nr 852/2004 artikli 6 lõikega 3 tunnustatud toidukäitlejad;

b)

oma liikmesriigi poolt kooskõlas määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikliga 47 tunnustatud või registreeritud, loomseid kõrvalsaadusi või nendest saadud tooteid käitlevad ettevõtted ja ettevõtjad.

2.   Lõikes 1 osutatud kontaktpunkt sisestab TRACESisse teabe iga kõnealuses lõikes osutatud ettevõtte kohta, kasutades komisjonilt saadud esitatud ettevõtete loetelude vormi tehnilisi kirjeldusi.

3.   Komisjon abistab liikmesriike lõikes 1 osutatud loetelude avalikkusele kättesaadavaks tegemisel oma internetilehe või TRACESi kaudu.

Artikkel 46

Eriolukorras tegutsemise kord juhul, kui TRACES ja liikmesriikide riigisisesed süsteemid on plaaniväliselt või plaanipäraselt käideldamatud

1.   TRACESi võrgu kontaktpunktid peavad internetis pidama avalikku andmehoidlat, mis sisaldab kõigi selliste dokumentide täidetavat vormi, mida võib käesoleva määruse kohaselt välja anda TRACESis või liikmesriigi riigisiseses süsteemis.

2.   Kui liikmesriigi riigisisene süsteem, TRACES või mõni nende funktsioon ei ole käideldav rohkem kui tunni aja jooksul, võivad selle kasutajad teabe registreerimiseks ja vahetamiseks kasutada täidetavat trükitud või elektroonilist vormi, millele on osutatud lõikes 1.

3.   Kui lõikes 2 osutatud süsteemid või funktsioonid on jälle käideldavad, kasutavad nende kasutajad lõike 2 kohaselt registreeritud teavet käesoleva määruse alusel nõutavate dokumentide elektrooniliseks esitamiseks.

4.   Kui liikmesriigi riigisisene süsteem, TRACES või mõni nende funktsioon ei ole käideldav, võib liikmesriik ajutiselt kõiki vajalikke dokumente koostada ja elektrooniliselt vahetada mõnes käideldavas süsteemis ja TRACESi funktsioonidega seotud kohustusi ei kohaldata. Komisjon ja riigisiseste süsteemide omanikud korraldavad nende dokumentide ad hoc massilise vahetuse niipea, kui käideldavus on taastatud.

5.   Lõigete 2 ja 4 kohaselt koostatud dokumentidel peab olema tekst „koostatud eriolukorras“.

6.   Komisjon teavitab kasutajaid plaanipärasest käideldamatusest, selle kestusest ja põhjusest TRACESi kaudu kaks nädalat ette.

4. PEATÜKK

Lõppsätted

Artikkel 47

Kehtetuks tunnistamine

1.   Direktiiv 94/3/EÜ, otsused 92/486/EMÜ, 2003/24/EÜ, 2003/623/EÜ, 2004/292/EÜ, 2004/675/EÜ ja 2005/123/EÜ, määrus (EL) nr 16/2011 ja rakendusotsused 2014/917/EL, (EL) 2015/1918 ja (EL) 2018/1553 tunnistatakse kehtetuks alates 14. detsembrist 2019.

2.   Viiteid neile kehtetuks tunnistatud õigusaktidele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt III lisa vastavustabelile.

Artikkel 48

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019, välja arvatud 3. peatüki 2. jagu, mida kohaldatakse alates 21. aprillist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(3)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(4)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(5)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 8.2.2005, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

(10)  Komisjoni 10. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 16/2011, millega kehtestatakse toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi rakendusmeetmed (ELT L 6, 11.1.2011, lk 7).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).

(12)  Komisjoni 22. oktoobri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/1918, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem (ELT L 280, 24.10.2015, lk 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm

(14)  Süsteem loodi algselt nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiiviga 77/93/EMÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide liikmesriikidesse sissetoomise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 26, 31.1.1977, lk 20). Kõnealune direktiiv tunnistati kehtetuks nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiviga 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1), mis omakorda tunnistati alates 14. detsembrist 2019 kehtetuks määrusega (EL) 2016/2031.

(15)  Komisjoni 21. jaanuari 1994. aasta direktiiv 94/3/EÜ, millega sätestatakse menetlus kolmandatest riikidest pärinevate taimetervist otseselt ohustavate saadetiste või kahjulike organismide kinnipidamisest teavitamise kohta (EÜT L 32, 5.2.1994, lk 37).

(16)  Komisjoni 15. detsembri 2014. aasta rakendusotsus 2014/917/EL, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ rakendamiseks seoses kahjulikest organismidest teatamise ja liikmesriikide võetud või kavandatavate meetmetega (ELT L 360, 17.12.2014, lk 59).

(17)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

(18)  Komisjoni 8. septembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/1506, millega kehtestatakse täiustatud e-allkirja ja täiustatud e-templi vormingu kirjeldus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) artikli 27 lõikele 5 ja artikli 37 lõikele 5 (ELT L 235, 9.9.2015, lk 37).

(19)  Komisjoni 15. oktoobri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/1553, milles käsitletakse kolmandate riikide riiklike taimekaitseorganisatsioonide poolt välja antud elektrooniliste fütosanitaarsertifikaatide tunnustamise tingimusi (ELT L 260, 17.10.2018, lk 22).

(20)  Komisjoni 22. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 136/2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.1.2004, lk 11).

(21)  Komisjoni 18. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 282/2004, millega kehtestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomade deklareerimise ja veterinaarkontrolli dokument (ELT L 49, 19.2.2004, lk 11).

(22)  Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 669/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ (ELT L 194, 25.7.2009, lk 11).

(23)  Komisjoni 16. jaanuari 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/66, millega kehtestatakse ühtne praktiline kord taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ametlikuks kontrolliks, mille eesmärk on teha kindlaks, kas kõnealused tooted vastavad nende suhtes kohaldatavatele liidu eeskirjadele taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta (ELT L 15, 17.1.2019, lk 1).

(24)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta otsus nr 70/2008/EÜ tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta (ELT L 23, 26.1.2008, lk 21).

(25)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).

(26)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

(27)  Komisjoni 25. septembri 1992. aasta otsus 92/486/EMÜ ANIMO serverkeskuse ja liikmesriikide vahelise koostöö vormi sisseseadmise kohta (EÜT L 291, 7.10.1992, lk 20).

(28)  Komisjoni 30. detsembri 2002. aasta otsus 2003/24/EÜ ühtse veterinaariaalase elektroonilise süsteemi väljatöötamise kohta (EÜT L 8, 14.1.2003, lk 44).

(29)  Komisjoni 19. augusti 2003. aasta otsus 2003/623/EÜ ühtse veterinaariaalase elektroonilise süsteemi Traces väljatöötamise kohta (ELT L 216, 28.8.2003, lk 58).

(30)  Komisjoni 30. märtsi 2004. aasta otsus 2004/292/EÜ TRACES süsteemi kasutuselevõtmise kohta ja otsuse 92/486/EMÜ muutmise kohta (ELT L 94, 31.3.2004, lk 63).

(31)  Komisjoni 29. septembri 2004. aasta otsus süsteemi TRACES logistilise toe kehtestamise kohta (ELT L 309, 6.10.2004, lk 26).

(32)  Komisjoni 9. veebruari 2005. aasta otsus 2005/123/EÜ, millega muudetakse otsust 2004/292/EÜ süsteemi TRACES kasutuselevõtmise kohta ja otsust 92/486/EMÜ (ELT L 39, 11.2.2005, lk 53).

(33)  Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29).

(34)  Nõukogu 13. juuli 1992. aasta otsus 92/438/EMÜ, mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt) ning millega muudetakse direktiive 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ, 91/628/EMÜ ja otsust 90/424/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks otsus 88/192/EMÜ (EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27).

(35)  Komisjoni 12. juuni 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1014, millega kehtestatakse piiripunktide, sealhulgas kontrollikeskuste miinimumnõudeid käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad ning piiripunktide ja kontrollipunktide loetlemise vorm, kategooriad ja lühendid (ELT L 165, 21.6.2019, lk 10).


I LISA

Artiklis 32 osutatud teadete sisu

1.   

Üldandmed

1.1.

Pealkiri – märkida määruse (EL) 2016/2031 artikli 11 esimese lõigu punktides a ja b, artikli 29 lõikes 1, artikli 30 lõikes 1 ja artikli 33 lõikes 1 osutatud asjaomase taimekahjuri teaduslik nimetus, asukoht ja teave selle kohta, kas tegemist on esmakordse esinemisega või mitte. Teaduslik nimetus peab olema üks järgmistest:

1)

taimekahjuri teaduslik nimetus, sealhulgas vajaduse korral patotüüp, või

2)

kui punkt 1 ei ole kohaldatav, siis rahvusvahelise organisatsiooni heaks kiidetud teaduslik nimetus, sealhulgas patotüüp, ning selle organisatsiooni nimi, või

3)

kui ei punkt 1 ega punkt 2 ei ole kohaldatavad, siis usaldusväärseimast teabeallikast pärit teaduslik nimetus koos viitega allikale.

Võib esitada selgitavad märkused.

1.2.

Kokkuvõte – punktides 3–7 esitatud teabe kokkuvõte.

1.3.

Märkida üks järgmistest:

1)

artkili 32 lõigete 1 ja 2 kohane osaline teade;

2)

artikli 32 lõike 3 kohane teade;

3)

teate ajakohastus vastavalt artikli 32 lõikele 4;

4)

lõppmärkus meetmete lõpetamise kohta ja lõpetamise põhjus.

2.   

Vastutav ametiasutus ja vastutavad isikud

2.1.

Teadet esitava vastutava ametiasutuse nimi – märkida vastutava asutuse liikmesriik ja asutuse nimi ning selle järel sõna „teade“.

2.2.

Vastutava ametiasutuse ametlik kontaktisik – märkida selle isiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress, kelle vastutav asutus on määranud teatega seotud ametlikuks kontaktisikuks. Kui määratud isikuid on rohkem kui üks, siis esitada selle põhjendus.

3.   

Taimekahjuri esinemiskoht

3.1.

Märkida taimekahjuri esinemiskoht võimalikult täpselt, ent vähemalt halduspiirkonna täpsusega (nt omavalitsusüksus, linn, provints).

3.2.

Lisada esinemiskoha kaart või kaardid.

4.   

Teate esitamise põhjus, taimekahjuristaatus asjaomases piirkonnas ja liikmesriigis

4.1.

Märkida üks järgmistest:

1)

taimekahjuri esmakordne kinnitatud või oletatav esinemine asjaomase liikmesriigi territooriumil;

2)

taimekahjuri kinnitatud või oletatav esinemine asjaomase liikmesriigi territooriumi osas, kus selle esinemine ei olnud varem teada. (Vajaduse korral märkida, et taimekahjurit on täheldatud territooriumi osas, kus seda varem esines, kuid kus see likvideeriti.)

4.2.

Taimekahjuristaatus piirkonnas, (1) kus kahjuri esinemine on ametlikult kinnitatud – märkida koos selgitava märkusega vähemalt üks järgmistest:

1)

esineb piirkonna kõikides osades;

2)

esineb üksnes piirkonna konkreetsetes osades;

3)

esineb piirkonna konkreetsetes osades, kus peremeestaimi ei kasvatata;

4)

esineb: likvideerimisel;

5)

esineb: on ohjatud;

6)

esineb: vähesel määral;

7)

puudub: tuvastati kahjuri esinemine, kuid see likvideeriti;

8)

puudub: tuvastati kahjuri esinemine, kuid see kadus muul põhjusel kui likvideerimine;

9)

esineb lühiajaliselt (kahjuri esinemine ei vii eeldatavalt püsiva asurkonna tekkeni): meetmeid ei võeta;

10)

esineb lühiajaliselt: võetakse meetmed, kohaldatakse järelevalvet;

11)

esineb lühiajaliselt: võetakse meetmed, likvideerimisel;

12)

muu.

4.3.

Taimekahjuristaatus asjaomases liikmesriigis enne kahjuri esinemise või sellekohase kahtluse ametlikku kinnitamist – märkida koos selgitava märkusega vähemalt üks järgmistest:

1)

esineb liikmesriigi kõikides osades;

2)

esineb üksnes liikmesriigi mõnes osas;

3)

esineb liikmesriigi konkreetsetes osades, kus peremeestaime/-taimi ei kasvatata;

4)

esineb: hooajaliselt;

5)

esineb: likvideerimisel;

6)

esineb: on ohjatud (kui likvideerimine ei ole võimalik);

7)

esineb: vähesel määral;

8)

puudub: kahjurit ei ole täheldatud;

9)

puudub: kahjur on likvideeritud;

10)

puudub: kahjurit ei esine enam muul põhjusel kui likvideerimine;

11)

puudub: kahjuri esinemisandmed on vigased;

12)

puudub: kahjuri esinemisandmed ei ole usaldusväärsed;

13)

puudub: tabatud üksnes läbiliikumisel;

14)

esineb lühiajaliselt: meetmeid ei võeta;

15)

esineb lühiajaliselt: võetakse meetmed, kohaldatakse järelevalvet;

16)

esineb lühiajaliselt: võetakse meetmed, likvideerimisel;

17)

muu.

4.4.

Taimekahjuristaatus asjaomases liikmesriigis pärast kahjuri esinemise ametlikku kinnitamist – märkida koos selgitava märkusega vähemalt üks järgmistest:

1)

esineb liikmesriigi kõikides osades;

2)

esineb üksnes liikmesriigi mõnes osas;

3)

esineb liikmesriigi konkreetsetes osades, kus peremeestaime/-taimi ei kasvatata;

4)

esineb: hooajaliselt;

5)

esineb: likvideerimisel;

6)

esineb: on ohjatud (kui likvideerimine ei ole võimalik);

7)

esineb: vähesel määral;

8)

puudub: kahjur on likvideeritud;

9)

puudub: kahjurit ei esine enam muul põhjusel kui likvideerimine;

10)

puudub: kahjuri esinemisandmed on vigased;

11)

puudub: kahjuri esinemisandmed ei ole usaldusväärsed;

12)

puudub: tabatud üksnes läbiliikumisel;

13)

esineb lühiajaliselt: meetmeid ei võeta;

14)

esineb lühiajaliselt: võetakse meetmed, kohaldatakse järelevalvet;

15)

esineb lühiajaliselt: võetakse meetmed, likvideerimisel;

16)

muu.

5.   

Taimekahjuri leidmine, proovivõtmine, analüüsimine ja esinemise kinnitamine

5.1.

Taimekahjuri leidmise või selle esinemise kahtluse tekkimise viis – märkida üks järgmistest:

1)

ametlik kahjuriseire;

2)

kahjuri jätkuva esinemise või likvideerimisega seotud seire;

3)

mis tahes fütosanitaarkontroll;

4)

kahjuri konkreetse esinemisega seotud tagasiulatuv ja järgnev kontroll;

5)

muul kui fütosanitaarsel eesmärgil tehtud ametlik kontroll;

6)

ettevõtjate, laborite või muude isikute esitatud teave;

7)

teaduslikud andmed;

8)

muu.

Võib esitada täiendavaid märkusi vabas vormis tekstina või lisatud dokumentides.

Variandi 8 märkimisel esitada täpsustav teave.

Kontrollide puhul märkida kuupäev(ad), esitada meetodi kirjeldus (sealhulgas visuaalse või muu kontrolli üksikasjad), kirjeldada lühidalt kontrolli tegemise kohta ja tulemusi ning lisada pilt/pildid.

Variandi 3 või 4 märkimisel esitada kontrolli(de) tegemise kuupäev ja kirjeldada kontrollimeetodit (sealhulgas visuaalse või muu kontrolli üksikasju). Võib kirjeldada lühidalt kontrolli tegemise kohta ja tulemusi ning lisada pildi(d).

5.2.

Leidmise kuupäev – märkida kuupäev, mil vastutav ametiasutus tuvastas kahjuri esinemise, hakkas selle esinemist kahtlustama või sai selle leidmisest esmakordselt teada. Kui kahjuri leidis muu isik kui vastutav ametiasutus, märkida kuupäev, mil see leiti, ja kuupäev, mil asjaomane isik teavitas sellest vastutavat ametiasutust.

5.3.

Proovivõtmine laborianalüüsi jaoks – vajadusel korral esitada teave laborianalüüsi jaoks proovi võtmise kohta, sealhulgas kuupäev, meetod ja proovi suurus. Võib lisada pilte.

5.4.

Labor – vajaduse korral märkida kahjuri tuvastamisega seotud labori(te) nimi/nimed ja aadress(id).

5.5.

Diagnostikameetod – märkida üks järgmistest:

1)

vastastikuse eksperdihindamise läbinud meetod (lisada selge viide meetodile ja vajaduse korral teave iga sellest kõrvale kaldumise kohta);

2)

muu (täpsustada meetod).

5.6.

Kahjuri identiteedi ametliku kinnitamise kuupäev.

6.   

Teave saastunud ala ning puhangu tõsiduse ja allika kohta

6.1.

Saastunud ala suurus ja piirid – märkida vähemalt üks järgmistest (võib esitada ligikaudsed arvud, ent sel juhul tuleb selgitada, miks ei ole võimalik esitada täpseid andmeid):

1)

saastunud ala pindala (m2, ha, km2);

2)

kahjustatud taimede arv (tk);

3)

kahjustatud taimsete saaduste kogus (tonnides, m3);

4)

GPSi põhikoordinaadid või ala piiritlemist võimaldav muu konkreetne kirjeldus (nt Eurostati territoriaalüksus (NUTS), geograafiline kood (Geocode), aerofotod).

6.2.

Saastunud ala ja selle lühiümbruse iseloomustus – märkida vähemalt üks järgmistest:

1)

vabaõhuala – tootmisala:

1.1)

haritav maa (põllumaa, karjamaa);

1.2)

viljapuuaed/viinamarjaistandus;

1.3)

puukool;

1.4)

mets;

2)

vabaõhuala – muu:

2.1)

eraaed;

2.2)

avalik koht;

2.3)

kaitseala;

2.4)

looduslike taimede ala, mis ei ole kaitseala;

2.5)

muu (täpsustada);

3)

füüsiliselt suletud ala:

3.1)

kasvuhoone;

3.2)

muu talveaed;

3.3)

eravalduses olev ruum (muu kui kasvuhoone);

3.4)

avalikus kasutuses olev ruum (muu kui kasvuhoone);

3.5)

muu (täpsustada).

Iga variandi puhul märkida, kas kahjustatud on üks või mitu järgmistest:

istutamiseks ette nähtud taimed,

muud taimed,

taimsed saadused;

muud objektid.

6.3.

Peremeestaimed saastunud alal ja selle läheduses – märkida asjaomasel alal kasvavate peremeestaimede teaduslik nimetus vastavalt punktile 6.4. Võib esitada lisaandmed peremeestaimede kasvutiheduse kohta koos viitega viljelusmeetoditele või kasvukohtade konkreetsete omaduste või alal toodetavate vastuvõtlike taimsete saaduste kohta.

6.4.

Kahjustatud taim(ed), taimne saadus (taimsed saadused) ja muu(d) objekt(id) – märkida kahjustatud peremeestaime(de) teaduslik nimetus. Vajaduse korral võib märkida sordi ja taimsete saaduste puhul kauba liigi.

6.5.

Alal esinevad siirutajad – vajaduse korral märkida üks järgmistest:

1)

siirutaja teaduslik nimetus vähemalt perekonna tasandil või

2)

kui punkt 1 ei ole kohaldatav, siis rahvusvahelise organisatsiooni heaks kiidetud teaduslik nimetus ja selle organisatsiooni nimi, või

3)

kui ei punkt 1 ega punkt 2 ei ole kohaldatavad, siis usaldusväärseimast teabeallikast pärit teaduslik nimetus koos viitega allikale. Võib esitada lisaandmed siirutajate asustustiheduse või siirutajate jaoks oluliste taimede omaduste kohta.

6.6.

Puhangu tõsidus – kirjeldada saastumise hetkeulatust, sümptomeid ja kahjustusi. Vajaduse korral esitada prognoosid niipea, kui need muutuvad kättesaadavaks.

6.7.

Puhangu allikas – märkida vastavalt vajadusele kahjuri alale jõudmise kinnitatud või oletatav kinnitamist vajav teekond. Võib esitada lisaandmed kahjuri kinnitatud või võimaliku päritolu kohta.

7.   

Ametlikud fütosanitaarmeetmed

7.1.

Ametlike fütosanitaarmeetmete võtmine – märkida üks järgmistest ja lisada selgitavad märkused:

1)

on võetud keemilises, bioloogilises või füüsilises töötlemises seisnevad ametlikud fütosanitaarmeetmed;

2)

on võetud muud ametlikud fütosanitaarmeetmed kui keemiline, bioloogiline või füüsiline töötlemine;

3)

tulevikus võetakse ametlikud fütosanitaarmeetmed;

4)

otsus ametlike fütosanitaarmeetmete võtmise kohta on tegemisel;

5)

ametlikke fütosanitaarmeetmeid ei võeta (selgitada, miks).

Kui on kehtestatud piiritletud ala, märkida variantide 1, 2 ja 3 puhul, kas meetmed on võetud või võetakse sellel alal või sellest väljaspool.

7.2.

Ametlike fütosanitaarmeetmete vastuvõtmise kuupäev (märkida mis tahes ajutiste meetmete kohaldamise eeldatav kestus).

7.3.

Ametlike fütosanitaarmeetmetega hõlmatud ala kindlaksmääramine – märkida ametlike fütosanitaarmeetmetega hõlmatud ala kindlaksmääramiseks kasutatud meetod. Esitada tehtud uuringute tulemused.

7.4.

Ametlike fütosanitaarmeetmete eesmärk – märkida üks järgmistest:

1)

likvideerimine;

2)

ohjamine (kui likvideerimine ei ole võimalik).

7.5.

Kauba liikumist mõjutavad meetmed – märkida üks järgmistest:

1)

meetmed mõjutavad kauba importi liitu või selle liidusisest liikumist (kirjeldada meetmeid);

2)

meetmed ei mõjuta kauba importi liitu ega selle liidusisest liikumist.

7.6.

Konkreetsed uuringud – ametlike fütosanitaarmeetmete osana uuringute läbiviimisel kirjeldada nende metoodikat, kestust ja ulatust.

8.   

Kahjurist tuleneva riski hindamine

Märkida üks järgmistest:

1)

kahjurist tuleneva riski hindamine ei ole vajalik (kahjurite puhul, kellele on osutatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 11 esimese lõigu punktides a ja b või kelle suhtes kohaldatakse nimetatud määruse artikli 30 lõike 1 teises lõigus osutatud meetmeid);

2)

kahjurist tuleneva riski hindamine või esialgne kahjurist tuleneva riski hindamine on käimas;

3)

kahjurit käsitlev esialgne riskihinnang on olemas – tutvustada peamisi tulemusi ja lisada kahjurit käsitlev esialgne riskihinnang või märkida, kust see on leitav;

4)

kahjurit käsitlev riskihinnang on olemas – tutvustada peamisi tulemusi ja lisada kahjurit käsitlev riskihinnang või märkida, kust see on leitav.

9.   

Lisada lingid asjakohastele veebisaitidele ja muudele teabeallikatele.

10.   

Märkida, kas punktides 1.1 , 1.3 , 3.1 , 4.14.4 , 5.15.6 , 6.16.7 , 7.17.6 ja 8 esitatud teave tuleb osaliselt või täies mahus edastada Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsioonile.


(1)  Vastavalt kontseptsioonile, mis on sätestatud rahvusvahelises fütosanitaarmeetmete standardis ISPM 8 „Determination of pest status in an area“ („Piirkonna taimekahjuristaatuse kindlaksmääramine“) (ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) rahvusvaheline taimekaitsekonventsioon (IPPC), Rooma, 1998, https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf).


II LISA

Ühtsed sisseveodokumendid

1. OSA

Ühtse sisseveodokumendi lahtrid ja selgitavad märkused

Üldteave

Käesolevas 1. osas käsitletud kannete puhul on tegemist andmesõnastikega ühtse sisseveodokumendi elektroonilise versiooni jaoks.

Kui liidu õigusaktidega ei ole ette nähtud või neis sätestatud teisiti, peetakse kõikide kannete ja lahtrite puhul silmas 2. osas esitatud ühtse sisseveodokumendi vorme.

Elektroonilise ühtse sisseveodokumendi paberkoopiatele peab olema kantud kordumatu masinloetav optiline märgis, mis on kasutatav hüperlingina elektroonilisele versioonile.

Lahtrite I.20–I.26 ja lahtrite II.9–II.16 hulgast valitakse üks lahter ning kummaski lahtris valitakse üks variant.

Kui lahtris on võimalik valida üks või mitu varianti, kuvatakse ühtse sisseveodokumendi elektroonilises versioonis üksnes valitud variant/variandid.

Kui lahtri täitmine ei ole kohustuslik, kuvatakse selle sisu läbikriipsutatud teksti kujul.

Lahtrite järjekord, suurus ja kuju 2. osas esitatud ühtse sisseveodokumendi vormidel on näitlik.

Kui tempel on nõutav, käsitatakse selle elektroonilise vastena e-templit.

Ühtses sisseveodokumendis sisalduvate isikuandmete töötlemisel järgivad liikmesriigid määrust (EL) 2016/679 ja direktiivi (EL) 2016/680 ning komisjon määrust (EL) 2018/1725.

I OSA – SAADETISE KIRJELDUS

Lahter

Kirjeldus

I.1.

Kauba saatja/eksportija

 

Märkida saadetist teele saatva füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, riik ja ISO riigikood (1). See isik peab asuma kolmandas riigis, välja arvatud teatavatel liidu õiguses sätestatud juhtudel, mil ta võib asuda liikmesriigis.

I.2.

Ühtse sisseveodokumendi viitekood

 

See on ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis (IMSOC) määratud kordumatu tähtnumbriline kood (kordub lahtrites II.2 ja III.2).

I.3.

Kohalik viitekood

 

Märkida pädeva asutuse määratud kordumatu tähtnumbriline kood.

I.4.

Piiripunkt/kontrollipunkt/kontrolliüksus

 

Valida vastaval vajadusele piiripunkti või kontrollipunkti nimi.

Vajaduse korral märkida kontrolli tegemise koht.

Nõuetele mittevastavat saadetist käsitleva järgneva ühtse sisseveodokumendi P puhul märkida asjaomase vabatsooni või eriloaga tollilao üle järelevalvet tegeva kontrolliüksuse nimi.

I.5.

Piiripunkti/kontrollipunkti/kontrolliüksuse kood

 

See on piiripunktile, kontrollipunktile või kontrolliüksusele IMSOCis määratud kordumatu tähtnumbriline kood.

I.6.

Kauba saaja/importija

 

Märkida selle füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, riik ja ISO riigikood, kellele saadetis on adresseeritud ja kes on märgitud asjaomases kolmandas riigis välja antud ametlikele sertifikaatidele, ametlikele kinnitustele või muudes dokumentides, sealhulgas äridokumentides. Kui see isik on sama kui lahtris I.8 märgitud isik, täidetakse see lahter lahtris I.8 esitatud teabe alusel IMSOCis automaatselt.

Ümberlaadimise ja transiidi puhul on selle lahtri täitmine vabatahtlik.

I.7.

Sihtkoht

 

Märkida selle koha nimi ja aadress, riik ja ISO riigikood, kuhu saadetis toimetatakse lõplikuks mahalaadimiseks. Kui see aadress on sama kui lahtris I.6 märgitud aadress, täidetakse see lahter lahtris I.6 esitatud teabe alusel IMSOCis automaatselt.

See koht peab asuma liikmesriigis, muu hulgas ka määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 44 esitatud määratluse kohase sellise transiidi puhul, mille käigus toimub kauba ladustamine. Transiidi puhul, mille käigus kaupa ei ladustata, märgitakse sihtriigiks olev kolmas riik lahtris I.22.

Vajaduse korral märkida ka sihtettevõtte registreerimisnumber või heakskiidunumber.

Piiripunktis osadeks jaotatava saadetise puhul märkida esimeses ühtses sisseveodokumendis sihtkohaks asjaomane piiripunkt. Järgnevates ühtsetes sisseveodokumentides märkida osadeks jaotatud saadetise iga osa sihtkoht.

Kontrollipunkti suunatava saadetise puhul märkida sihtkohaks asjaomane kontrollipunkt. See lahter võidakse IMSOCis täita lahtris I.20 esitatud teabe alusel automaatselt.

Saadetise puhul, mis toimetatakse edasiveorajatisse, on sihtkoht nõutav üksnes juhul, kui see ei ole edasiveorajatis.

I.8.

Saadetise eest vastutav ettevõtja

 

Märkida liikmesriigi selle füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, riik ja ISO riigikood, kes vastutab piiripunkti jõudnud saadetise eest ja esitab importijana või importija nimel pädevatele asutustele vajalikud deklaratsioonid. Kõnealune ettevõtja võib olla sama kui lahtris I.6 märgitud isik ning on sama kui lahtris I.35 märgitud isik.

See lahter võidakse täita IMSOCis automaatselt.

Järgneva ühtse sisseveodokumendi puhul märkida selle isiku nimi ja aadress, kes vastutab saadetise esitamise eest täiendavaks ametlikuks kontrolliks asjaomases järgnevas kohas.

Nõuetele mittevastavat saadetist käsitleva järgneva ühtse sisseveodokumendi P puhul märkida selle isiku nimi ja aadress, kes vastutab laos hoidmisele järgnevate menetlustoimingute eest.

I.9.

Saatedokumendid

 

Valida vajalike saatedokumentide liik: nt ametlikud sertifikaadid, ametlikud kinnitused, load, deklaratsioonid või muud dokumendid, sealhulgas äridokumendid.

Märkida saatedokumentide kordumatu kood ja riik, kus need on väljastatud. Väljastamiskuupäeva märkimine on vabatahtlik. IMSOCis koostatud ametliku sertifikaadi puhul märkida selle lahtrisse I.2a asjaomane kordumatu tähtnumbriline kood.

Viited äridokumentidele: märkida näiteks lennuveokirja või laeva lastikirja number või raudtee- või maanteetranspordi puhul kaubasaatelehe number.

I.10.

Eelnev teatamine

 

Märkida eeldatav kuupäev ja kellaaeg, mil saadetis jõuab piiripunkti asukohas olevasse sisenemispunkti.

Ühtne sisseveodokument D/PP

Kontrollipunkti toimetamiseks vajaliku järgneva ühtse sisseveodokumendi puhul märkida eeldatav kontrollipunkti saabumise kuupäev ja kellaaeg.

I.11.

Päritoluriik

 

See lahter võidakse IMSOCis täita lahtris I.31 esitatud teabe alusel automaatselt.

Ühtne sisseveodokument A

Märkida riik, kus loomad on viibinud lisatud ametlikus sertifikaadis märgitud nõutava viibimisaja vältel.

Registreeritud hobuste puhul, kes tuuakse liitu tagasi pärast vähem kui 30, 60 või 90 päeva kestnud ajutist eksporti teatavates kolmandates riikides võiduajamistel, võistlustel või kultuuriüritustel osalemiseks, märkida riik, kust loomad viimati teele saadeti.

Ühtne sisseveodokument P

Märkida riik, kus asjaomased saadused on toodetud, valmistatud või pakendatud (eraldusmärgisega märgistatud).

Liitu taas sisse toodavate määruse (EL) 2017/625 artikli 77 lõike 1 punktis h osutatud toodete ja läbi kolmanda riigi toimunud, kõnealuse määruse artikli 3 punkti 44 alapunktis b esitatud määratluse kohase transiidi järgselt liitu taas sisse toodavate toodete puhul märkida päritoluliikmesriik.

Ühtne sisseveodokument PP

Märkida päritoluriik/-riigid, kus asjaomased taimed, taimsed saadused või muud objektid on kasvatatud või toodetud või kus neid on ladustatud või töödeldud, nagu on märgitud vastavas fütosanitaarsertifikaadis.

Ühtne sisseveodokument D

Märkida kauba päritoluriik või riik, kus see on kasvatatud, kogutud või toodetud.

I.12.

Päritolupiirkond

 

Liidu õigusnormide kohastest piirkondadeks jaotamise meetmetest mõjutatud loomade ja kauba puhul märkida asjaomaste heakskiidetud piirkondade, tsoonide või alade kood. See lahter võidakse IMSOCis täita lahtris I.31 esitatud teabe alusel automaatselt.

Ühtne sisseveodokument PP

Kui päritoluriik on tunnistanud teatavad piirkonnad ametlikult konkreetsest taimekahjurist vabaks, märkida asjaomase taime, taimse saaduse või muu objekti päritolupiirkond.

I.13.

Transpordivahend

 

Valida üks järgmistest piiripunkti saabuvate loomade või kauba veoks kasutatavatest transpordivahenditest ja märkida selle identifitseerimisandmed:

lennuk (märkida lennu number);

laev (märkida laeva nimi ja number);

raudteesõiduk (märkida rongi identifitseerimisandmed ja vaguni number);

maanteesõiduk (märkida registreerimisnumber ja vajaduse korral haagise number).

Parvlaeva puhul märkida transpordivahendiks „laev“ ning lisada peale liiniparvlaeva nime ka asjaomas(t)e maanteesõiduki(te) registreerimisnumber (vajaduse korral ka haagise number).

Ühtne sisseveodokument PP

Transpordivahendi identifitseerimisandmed ei ole vajalikud.

I.14.

Lähteriik

 

Ühtne sisseveodokument P/PP/D

Märkida riik, kus kaubad laaditi liitu lähetamiseks kasutatavale viimasele transpordivahendile. Mõnel juhul, kui teekonnale jääb enne liitu sisenemist mitu riiki (kolmnurkne teekond), võib lähteriik olla kolmas riik, kus on väljastatud asjaomane ametlik sertifikaat.

Ühtse sisseveodokumendi A puhul seda lahtrit ei kasutata.

I.15.

Päritoluettevõte

 

Kui see on liidu õigusaktidega nõutud, märkida päritoluettevõt(e)te nimi ning aadress, riik ja ISO riigikood.

Kui see on liidu õigusaktidega nõutud, märkida päritoluettevõtte registreerimisnumber või heakskiidunumber.

See lahter võidakse IMSOCis täita lahtris I.31 esitatud teabe alusel automaatselt.

I.16.

Veotingimused

 

Ühtne sisseveodokument P/D

Vajaduse korral märkida veo ajal nõutava temperatuuri kategooria (ümbritseva keskkonna temperatuuril, jahutatuna, külmutatuna). Valida võib ainult ühe kategooria.

Ühtse sisseveodokumendi A ja ühtse sisseveodokumendi PP puhul seda lahtrit ei kasutata.

I.17.

Konteineri number/plommi number

 

Vajaduse korral märkida konteineri number ja plommi number (võimalik märkida mitu).

Ametliku plommi puhul lisada ametlikul sertifikaadil leiduv ametliku plommi number ja teha märge kasti „Ametlik plomm“ või märkida mis tahes muu saatedokumentides nimetatud plommi andmed.

I.18.

Sertifitseeritud

 

Valida asjaomane loomade lähetamise eesmärk, kauba kavandatud kasutusviis või kategooria, nagu see on kindlaks määratud ametlikus sertifikaadis (kui see on nõutav) või äridokumendis.

Ühtne sisseveodokument A

Aretamiseks/tootmiseks, nuumamiseks, kinnise ettevõtte jaoks, koertena/kassidena/valgetuhkrutena (või rohkem kui viie koera/kassi/valgetuhkru lähetamisel mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks), dekoratiivsete veeloomadena, tapamaja jaoks, karantiinis hoidmiseks, registreeritud hobuslastena, ülekandmiseks (üksnes vesiviljelusloomade puhul), rändtsirkuses/loomade etteastes esinemiseks, näituse jaoks, taasasustamiseks või muuks otstarbeks.

Ühtne sisseveodokument P

Inimtoiduna kasutamiseks, söödana kasutamiseks, farmaatsiatööstuses kasutamiseks, tehnilisel otstarbel kasutamiseks, kaubanäidisena kasutamiseks, edasiseks töötlemiseks või muuks otstarbeks.

Ühtne sisseveodokument D

Inimtoiduna kasutamiseks, lisatöötluse järgselt inimtoiduna kasutamiseks, söödana kasutamiseks, näidise või näituseeksponaadina kasutamiseks või muuks otstarbeks.

Ühtse sisseveodokumendi PP puhul seda lahtrit ei kasutata.

I.19.

Kauba vastavus nõuetele

 

Seda lahtrit kasutatakse üksnes ühtse sisseveodokumendi P puhul.

Kui kaup vastab määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktides a ja d osutatud normidele, teha märge kasti „Nõuetele vastav“.

Teha märge kasti „Nõuetele mittevastav“, kui kaup:

ei vasta määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud normidele ning

vastab nimetatud lõike punktis d osutatud normidele ning

ei ole ette nähtud turulelaskmiseks.

I.20.

Ümberlaadimiseks/üleviimiseks/edasisaatmiseks

 

Ühtne sisseveodokument A (edasisaatmine)

Kui loomad jäävad sama laeva või lennuki pardale ja kavatsetakse saata otse edasi kolmandasse riiki ilma vahepeatuseta mõnes muus liidu sadamas või lennujaamas, märkida sihtriigiks oleva kolmanda riigi nimi ja ISO riigikood.

Märkida liidu selle järgmise piiripunkti nimi, kuhu loomad saadetakse sama laeva või lennukiga täiendava ametliku kontrolli tegemiseks.

Ühtne sisseveodokument P (ümberlaadimine)

Kui tooted laaditakse ümber teisele laevale või lennukile ja kavatsetakse saata otse edasi kolmandasse riiki ilma vahepeatuseta mõnes muus liidu sadamas või lennujaamas, märkida sihtriigiks oleva kolmanda riigi nimi ja ISO riigikood.

Kui tooted kavatsetakse ümber laadida täiendava ametliku kontrolli tegemiseks, märkida liidu asjaomase järgmise piiripunkti nimi.

Ühtne sisseveodokument PP (ümberlaadimine/üleviimine)

Märkida liidu selle järgmise piiripunkti või kontrollipunkti nimi, kuhu saatmiseks kaup kavatsetakse ümber laadida või kuhu see kavatsetakse üle viia täiendava ametliku kontrolli tegemise eesmärgil.

Ühtne sisseveodokument D (üleviimine)

Märkida liidu selle kontrollipunkti nimi, kuhu kaup kavatsetakse täiendava ametliku kontrolli tegemiseks üle viia, kui saadetis on füüsilise ja identsuskontrolli jaoks välja valitud.

I.21.

Edasiveoks

 

Ühtne sisseveodokument PP/D

Märkida heakskiidetud edasiveorajatis, kuhu saadetis kavatsetakse toimetada pärast seda, kui see on piiripunktis füüsilise ja identsuskontrolli jaoks välja valitud.

I.22.

Transiidiks

 

Märkida sihtriigiks oleva kolmanda riigi nimi ja ISO riigikood.

Nõuetele mittevastava saadetise puhul, mis liigub maanteed, raudteed või veeteed mööda läbi liidu territooriumi (välistransiit), märkida liidust lahkumise piiripunkti nimi.

Ühtse sisseveodokumendi D puhul seda lahtrit ei kasutata.

I.23.

Siseturu jaoks

 

Tehke sellesse kasti märge, kui saadetis on ette nähtud liidus turule laskmiseks.

I.24.

Nõuetele mittevastav kaup

 

Seda lahtrit kasutatakse üksnes ühtse sisseveodokumendi P puhul.

Valida, millist liiki sihtkohta saadetis saadetakse, ja lisada vajaduse korral asjaomane registreerimisnumber: eriloaga tolliladu, vabatsoon või laev (märkida selle nimi ja üleandmissadam).

I.25.

Taassisenemiseks

 

Ühtne sisseveodokument A

Tehke kasti märge, kui liitu tuuakse tagasi registreeritud hobused pärast vähem kui 30, 60 või 90 päeva kestnud ajutist eksporti teatavates kolmandates riikides võiduajamistel, võistlustel või kultuuriüritustel osalemiseks.

Tehke kasti märge, kui liitu tuuakse tagasi liidust pärit loomad, keda ei lubatud kolmandasse riiki sisse tuua.

Ühtne sisseveodokument P/PP

Tehke kasti märge, kui liitu tuuakse tagasi liidust pärit kaup, mida ei lubatud kolmandasse riiki sisse tuua.

Ühtse sisseveodokumendi D puhul seda lahtrit ei kasutata.

I.26.

Ajutiseks impordiks

 

Seda lahtrit kasutatakse üksnes ühtse sisseveodokumendi A puhul ja ainult registreeritud hobuste jaoks.

Väljumispunkt – märkida väljumise piiripunkt.

Väljumiskuupäev – märkida väljumise kuupäev (see peab jääma ajavahemikku, mis on lühem kui 90 päeva alates importimise kuupäevast).

I.27.

Transpordivahend pärast piiripunktist lahkumist/ladustamist

 

Selle lahtri võib täita pärast eelnevat teatamist ja see on kohustuslik:

määruse (EÜ) nr 1/2005 (2) kohaldamisalasse kuuluvate loomade puhul (ühtne sisseveodokument A);

ümberlaaditava, otsetransiidiks ette nähtud, seire alla kuuluva, taas sisse toodava või mis tahes kontrollitud sihtkohta, sealhulgas edasiveorajatisse või kontrollipunkti saadetava kauba puhul (ühtsed sisseveodokumendid P, PP ja D);

nõuetele mittevastava transiitkauba puhul (ühtne sisseveodokument P).

Valida üks järgmistest transpordivahenditest: lennuk, laev, raudteesõiduk või maanteesõiduk (vt selgitav märkus lahtri I.13 kohta).

Ühtne sisseveodokument PP

Kui lahtrisse I.17 on märgitud konteineri number, ei ole transpordivahendi märkimine vajalik.

I.28.

Vedaja

 

Selle lahtri täitmine on kohustuslik üksnes ühtse sisseveodokumendi A puhul, kui kasutatakse lahtrit I.27.

Märkida veo eest vastutava füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, riik ja ISO riigikood.

Vajaduse korral märkida registreerimisnumber või heakskiidunumber.

I.29.

Väljumiskuupäev

 

Selle lahtri täitmine on kohustuslik üksnes ühtse sisseveodokumendi A puhul, kui kasutatakse lahtrit I.27.

Märkida piiripunktist lahkumise eeldatav kuupäev ja kellaaeg.

I.30.

Teekonnaleht

 

Seda lahtrit kasutatakse üksnes ühtse sisseveodokumendi A puhul ja selle täitmisel lähtutakse määruse (EÜ) nr 1/2005 nõuetest.

I.31.

Saadetise kirjeldus

 

Täita näiteks ametlike sertifikaatide, ametlike kinnituste, deklaratsioonide ja muude dokumentide, sealhulgas äridokumentide alusel; esitada kauba identifitseerimiseks ja lõivude arvutamiseks piisav kauba kirjeldus, näiteks kombineeritud nomenklatuuri kood (CN-kood) ja vastav nimetus, TARICi kood, EPPO-kood, liik (taksonoomiline teave) ja netomass (kg).

Märkida sperma-, munaraku- ja embrüokõrte arv.

Märkida vastavalt vajadusele pakkeüksuste laad ja arv, pakendiliik (vastavalt ÜRO kaubanduse hõlbustamise ja elektroonilise äritegevuse keskuse (UN/CEFACT) standarditele), partii number, isendi identifitseerimisnumber, passi number ja/või toote liik.

Järgneva ühtse sisseveodokumendi puhul märkida eelnevas ühtses sisseveodokumendis märgitud kauba üldkogus.

Ühtne sisseveodokument P

Kui tooted on pakendatud lõpptarbija jaoks, teha märge kasti „Lõpptarbijale“.

I.32.

Pakkeüksusi kokku

 

Vajaduse korral märkida pakkeüksuste üldarv saadetises.

I.33.

Üldkogus

 

Ühtne sisseveodokument A

Vajaduse korral märkida loomade üldarv.

Ühtne sisseveodokument P

Vajaduse korral märkida sperma-, munaraku- ja embrüokõrte üldarv.

Ühtne sisseveodokument PP/D

Vajaduse korral märkida ühikute arv või ruumala.

I.34.

Summaarne netomass/brutomass (kg)

 

See on summaarne netomass (st loomade või kauba mass ilma kontaktpakendite ja muude pakenditeta), mis arvutatakse lahtrisse I.31 märgitud teabe alusel IMSOCis automaatselt.

Märkida summaarne brutomass (st loomade või kauba summaarne mass, millele on liidetud kontaktpakendite ja kõikide muude pakendite mass, kuid ei ole liidetud transpordikonteinerite ega muude veovahendite massi). Ühtse sisseveodokumendi PP puhul ei ole see teave vajalik.

I.35.

Kinnitus

 

Järgmise kinnituse peab allkirjastama saadetise eest vastutav füüsiline isik ja seda võib kohandada vastavalt kasutatavale ühtsele sisseveodokumendile:

„Mina, allakirjutanu, eespool kirjeldatud saadetise eest vastutav ettevõtja, kinnitan parimas usus, et minu parima teadmise kohaselt on käesoleva dokumendi I osas esitatud väited tõesed ja täielikud, ning nõustun järgima määruse (EL) 2017/625 nõudeid ametliku kontrolli kohta, sealhulgas vajaduse korral tasuma ametliku kontrolli, samuti saadetiste tagasisaatmise, loomade karantiini ja isoleerimise ning humaanse surmamise ja kõrvaldamise eest.“

Allkiri (allakirjutaja kohustub võtma tagasi transiitsaadetised, mida kolmas riik on keeldunud vastu võtmast).

II OSA – KONTROLL

Lahter

Kirjeldus

II.1.

Eelnev ühtne sisseveodokument

 

Siin on silmas peetud ühtse sisseveodokumendi kordumatut tähtnumbrilist koodi, mis on IMSOCis määratud enne saadetise osadeks jagamist või enne ümberlaadimist (ametliku kontrolli tegemisel), asendamist, tühistamist või kontrollipunkti saatmist.

II.2.

Ühtse sisseveodokumendi viitekood

 

See on lahtrisse I.2 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

II.3.

Dokumentide kontroll

 

See hõlmab siseriiklikele nõuetele vastavuse kontrolli selliste loomade ja sellise kauba puhul, mille liitu sissetoomise tingimused ei ole täies ulatuses sätestatud liidu õigusnormidega.

II.4.

Identsuskontroll

 

Teha vastavalt vajadusele märge kasti „Jah“ või „Ei“.

Ühtne sisseveodokument A

Kui loomade teekond jätkub meritsi või õhu kaudu sama laeva või lennuki pardal ühest piiripunktist teise ja ametlik kontroll viiakse lõpule järgnevas piiripunktis, teha märge kasti „Ei“.

Ühtne sisseveodokument P

Kui kaup laaditakse ühes piiripunktis ümber teise piiripunkti saatmiseks, teha märge kasti „Ei“.

Ühtne sisseveodokument PP

Kui kaup viiakse üle kontrollipunkti või laaditakse ühes piiripunktis ümber teise piiripunkti saatmiseks, teha märge kasti „Ei“.

Kui on nõutav vähendatud mahus kontroll või identsuskontroll ei ole vajalik, teha märge kasti „Ei“.

Ühtne sisseveodokument D

Kui kaup viiakse üle kontrollipunkti, teha märge kasti „Ei“.

II.5.

Füüsiline kontroll

 

Teha vastavalt vajadusele märge kasti „Jah“ või „Ei“.

Ühtne sisseveodokument A

See hõlmab loomade kliinilise läbivaatuse tulemusi ning suremuse ja haigestumuse kontrolli.

Kui loomade teekond jätkub vastavalt asjakohastele liidu õigusnormidele meritsi või õhu kaudu sama laeva või lennuki pardal ühest piiripunktist teise ja ametlik kontroll viiakse lõpule järgnevas piiripunktis, teha märge kasti „Ei“.

Ühtne sisseveodokument P

Kui vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 54 lõike 3 kohaselt vastu võetavatele normidele ei ole saadetist füüsiliseks kontrolliks välja valitud, vaid see loetakse rahuldavalt kontrollituks üksnes dokumentide kontrolli ja identsuskontrolli alusel, teha märge kasti „Vähendatud mahus kontroll“.

Kui osutatakse taassisenemise, seire või transiidiga seotud toimingutele, teha märge kasti „Muu“. See hõlmab ka loomi ja kaupa, mis vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 51 lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetavatele normidele laaditakse ühes piiripunktis ümber teise piiripunkti saatmiseks.

Ühtne sisseveodokument PP

Kui vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 54 lõike 3 kohaselt vastu võetavatele normidele ei ole saadetist identsuskontrolliks ja füüsiliseks kontrolliks välja valitud, vaid see loetakse rahuldavalt kontrollituks üksnes dokumentide kontrolli alusel, teha märge kasti „Vähendatud mahus kontroll“.

Kui osutatakse taassisenemise, seire või transiidiga seotud toimingutele, teha märge kasti „Muu“. See hõlmab ka kaupa, mis vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 51 lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetavatele normidele laaditakse ühes piiripunktis ümber teise piiripunkti saatmiseks.

Ühtne sisseveodokument D

Kui kaup viiakse üle kontrollipunkti, teha märge kasti „Ei“.

II.6.

Laboriuuring

 

Kui on tehtud uuring, teha märge kasti „Jah“.

Uuring: valida selle aine või patogeeni kategooria, mille tuvastamiseks laboriuuring on tehtud.

Kui saadetist ei peeta piiripunktis uuringutulemuse selgumiseni kinni, teha märge kasti „Pisteline“. Sellesse kasti märget mitte teha, kui saadetisest võetakse laboriuuringu jaoks proov mõnel muul selles lahtris kirjeldatud põhjusel.

Kui esineb kahtlus, et loomad või kaup ei vasta liidu õigusnormidele ja neid peetakse piiripunktis uuringutulemuse selgumiseni kinni, teha märge kasti „Kahtlus“.

Kui loomade või kauba suhtes kohaldatakse konkreetseid erakorralisi meetmeid ja neid peetakse piiripunktis uuringutulemuse selgumiseni kinni, välja arvatud edasiveoloa saamisel, teha märge kasti „Erakorralised meetmed“.

Uuringutulemus:

kui saadetis võib piiripunktist enne uuringutulemuse selgumist edasi liikuda, teha märge kasti „selgumisel“;

kui uuringutulemus on kättesaadav, teha märge kasti „rahuldav“ või „mitterahuldav“.

Ühtne sisseveodokument P

Kui proovivõtmine on liidu õigusnormide kohaselt nõutav ja saadetist ei peeta piiripunktis uuringutulemuse selgumiseni kinni, teha märge kasti „Nõutav“.

Kui loomade või kauba suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/625 artikli 65 lõike 6 kohaselt vastu võetavaid rangema kontrolli korda käsitlevaid norme ja neid peetakse piiripunktis uuringutulemuse selgumiseni kinni, teha märge kasti „Rangem kontroll“.

Ühtne sisseveodokument PP

Kui proovivõtmine on liidu õigusnormide kohaselt nõutav ja saadetist ei peeta piiripunktis uuringutulemuse selgumiseni kinni, teha märge kasti „Proovivõtt varjatud nakkuse tuvastamiseks“.

Ühtne sisseveodokument D

Kui kauba suhtes kohaldatakse kontrolli ajutist tugevdamist nõudvaid meetmeid (määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 2 punkt b) ja seda peetakse piiripunktis uuringutulemuse selgumiseni kinni, välja arvatud edasiveoloa saamisel, teha märge kasti „Ajutiselt tugevdatud kontroll“.

II.7.

Heaolu kontroll

 

Seda lahtrit kasutatakse üksnes ühtse sisseveodokumendi A puhul.

Kui elusloomi ei laadita lahtris I.4 märgitud piiripunktis maha ega laadita ümber teise piiripunkti saatmiseks ning loomade heaolu ei ole kontrollitud, teha märge kasti „Ei“.

Kui loomade ja veotingimuste kontrolli tulemused on kättesaadavad, teha märge kasti „Rahuldav“ või „Mitterahuldav“.

II.8.

Veo mõju loomadele

 

Seda lahtrit kasutatakse üksnes ühtse sisseveodokumendi A puhul.

Märkida, mitu looma on surnud ja mitu looma on veokõlbmatud ning sündide ja abortide arv (st mitu emaslooma veo ajal sünnitas ja mitmel katkes tiinus).

Suure arvu loomade saatmisel (nt ööpäevased tibud, kalad ja limused) märkida vastavalt vajadusele surnud või veokõlbmatute loomade hinnanguline arv.

II.9.

Lubatud ümberlaadimiseks/üleviimiseks/edasisaatmiseks

 

Teha sellesse kasti märge, kui on antud luba saadetise ümberlaadimiseks/üleviimiseks/edasisaatmiseks.

Ühtsete sisseveodokumentide A ja D puhul ümberlaadimist ei toimu.

II.10.

Lubatud edasiveoks

 

Ühtne sisseveodokument PP/D

Teha sellesse kasti märge, kui on antud luba saadetise edasiveoks.

II.11.

Lubatud transiidiks

 

Teha sellesse kasti märge, kui on antud luba saadetise transiidiks.

Ühtse sisseveodokumendi D puhul seda lahtrit ei kasutata.

II.12.

Lubatud siseturule

 

Teha sellesse kasti märge, kui ametliku kontrolli tulemus on soodne, sõltumata sellest, kas vabasse ringlusse laskmise korda kohaldatakse loomade või kauba suhtes piiripunktis või liidu piires hiljem.

Ühtne sisseveodokument A

Kui antakse luba loomade turulelaskmiseks eritingimustel (vastavalt liidu või siseriiklikele õigusnormidele), märkida kontrollitud sihtkoht: tapamaja, kinnine ettevõte, karantiinijaam või kohapeal kasutamine.

Ühtne sisseveodokument P

Märkida toote kasutusotstarve.

Edasist töötlemist vajavate loomsete saaduste puhul, mille suhtes ei kohaldata määruse (EL) 2017/625 artikli 77 lõike 2 kohaselt vastu võetavaid veoseiretingimusi, täita lahter II.18.

Ühtne sisseveodokument D

Märkida toote kasutusotstarve: inimtoit, sööt või muu.

II.13.

Lubatud seire tegemiseks

 

Seda lahtrit kasutatakse üksnes ühtsete sisseveodokumentide A ja P puhul selliste saadetiste jaoks, mille suhtes tehakse seiret vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 77 lõike 2 alusel vastu võetavatele tingimustele.

II.14.

Lubatud nõuetele mittevastava kaubana

 

Seda lahtrit kasutatakse üksnes ühtse sisseveodokumendi P puhul.

Valida kontrollitud sihtkoht: eriloaga tolliladu, vabatsoon või laev.

II.15.

Lubatud ajutiseks impordiks

 

Seda lahtrit kasutatakse üksnes ühtse sisseveodokumendi A puhul ja ainult registreeritud hobuste jaoks.

Teha sellesse kasti märge, et anda luba loomade viibimiseks liidu territooriumil kuni lahtris I.26 märgitud kuupäevani.

II.16.

Ei ole lubatud

 

Kasutatakse saadetiste puhul, mille ametliku kontrolli tulemus on ebasoodne ja mille sissevedu liitu keelatakse. Märkida hiliseim kuupäev nõutavate meetmete võtmiseks.

Ühtne sisseveodokument A

Kui loomade liha ei saa lubada kasutada inimtoiduna, teha märge kasti „Humaanne surmamine“.

Kui loomad saadetakse tagasi, teha märge kasti „Tagasisaatmine“.

Kui loomade liha võib kontrolli soodsa tulemuse korral kasutada inimtoiduna, teha märge kasti „Tapmine“.

Kui loomad on piirpunkti saabudes surnud, teha märge kasti „Hävitamine“.

Ühtne sisseveodokument P/D

Teha märge hävitamise, tagasisaatmise, eritöötlemise või muul otstarbel kasutamise kohta.

Ühtne sisseveodokument PP

Teha märge nõuetekohase töötlemise, sissetoomise keelamise, karantiini kohaldamise, hävitamise, tööstusliku töötlemise või muu kohta.

II.17.

Keeldumise põhjus

 

Ühtne sisseveodokument A

Puuduva sertifikaadi, originaalsertifikaadi puudumise, vale vormi, võltsitud sertifikaadi, väärade kuupäevade, puuduva allkirja või templi, vale ametiasutuse, puuduva laboriaruande, lisatagatiste puudumise või siseriiklikele nõuetele mittevastavuse puhul teha märge kasti „Dokumendid“.

Heakskiitmata riigi, tsooni või ettevõtte puhul teha märge kasti „Päritolu“.

Identifitseerimisandmete või dokumendi erinevuse, transpordivahendi erinevuse, isendi identifitseerimisandmete puudumise, isendi identifitseerimisnumbri erinevuse või loomaliigi erinevuse puhul teha märge kasti „Identifitseerimisandmed“.

Kahtlas(t)e, veokõlbmatu(te) või surnud looma(de) esinemise korral teha märge kasti „Füüsiline seisund“.

Mitterahuldavate uuringutulemuste puhul teha märge kasti „Laboriuuring“.

Ebasobiva transpordivahendi puhul teha märge kasti „Loomade heaolu“.

Liidu tähtsusega invasiivsete võõrliikide suhtes kehtivatele normidele mittevastavuse korral teha märge kasti „IVL“.

Kui ükski eespool nimetatud põhjus ei sobi, teha märge kasti „Muu“.

Ühtne sisseveodokument P

Puuduva sertifikaadi, originaalsertifikaadi puudumise, vale vormi, võltsitud sertifikaadi, väärade kuupäevade, puuduva allkirja või templi, vale ametiasutuse, puuduva laboriaruande või puuduva lisakinnituse puhul teha märge kasti „Dokumendid“.

Heakskiitmata riigi, piirkonna või ettevõtte puhul teha märge kasti „Päritolu“.

Etiketi puudumise, etiketi või dokumendi erinevuse, puuduliku etiketi, transpordivahendi erinevuse, ametliku plommi numbri erinevuse, identifitseerimistähise erinevuse või loomaliigi erinevuse puhul teha märge kasti „Identifitseerimisandmed“.

Hügieeninõuetele mittevastavuse, külmaahela katkemise, temperatuuritingimuste mittetäitmise, organoleptilise kontrolli mitteläbimise või parasiitide esinemise puhul teha märge kasti „Füüsiline seisund“.

Keemilise saastuse, mikrobioloogilise saastuse, veterinaarravimijääkide, kiirituse, nõuetele mittevastavate lisandite või geneetiliselt muundatud organismide esinemise korral teha märge kasti „Laboriuuring“.

Liidu tähtsusega invasiivse võõrliigi puhul teha märge kasti „IVL“.

Kui ükski eespool nimetatud põhjus ei sobi, teha märge kasti „Muu“.

Ühtne sisseveodokument PP

Puuduva või kehtetu sertifikaadi või taimepassi või muu liidu õigusnormide kohaselt tagatisena käsitatava dokumendi puhul teha märge kasti „Dokumendid“.

Kui nõutav ettevõtte registreerimisnumber on tundmatu, teha märge kasti „Päritolu“.

Saadetisega kaasas olevate dokumentidega seotud erinevuse korral teha märge kasti „Identifitseerimisandmed“.

Taimekahjurite või keelatud taimede, taimsete saaduste või muude objektide esinemise korral teha märge kasti „Füüsiline seisund“.

Kui saaja ei ole kantud tootjate/importijate ametlikku registrisse, teha märge kasti „Muu“.

Liidu tähtsusega invasiivse võõrliigi puhul teha märge kasti „IVL“.

Ühtne sisseveodokument D

Puuduva või kehtetu sertifikaadi või muu nõutava saatedokumendi puhul teha märge kasti „Dokumendid“.

Saadetisega kaasas olevate dokumentidega seotud erinevuse korral teha märge kasti „Identifitseerimisandmed“.

Keemilise saastuse või mikrobioloogilise saastuse esinemise korral teha märge kasti „Laboriuuring“.

Hügieeninõuetele mittevastavuse korral teha märge kasti „Füüsiline seisund“.

Kui ükski eespool nimetatud põhjus ei sobi, teha märge kasti „Muu“.

II.18.

Kontrollitud sihtkohtade andmed

 

Märkida kõikide lahtrites II.9–II.16 nimetatud kontrollitud sihtkohtade nimi, aadress ja registreerimisnumber või heakskiidunumber.

Ühtne sisseveodokument A

Ettevõtete puhul, mis jäävad pädeva asutuse nõudel anonüümseks, märkida üksnes määratud registreerimisnumber või heakskiidunumber.

Ühtne sisseveodokument PP/D

Edasiveo puhul märkida asjaomase edasiveorajatise nimi ja aadress ning vajaduse korral selle registreerimisnumber.

Kontrollipunkti üleviimisel märkida asjaomased kontaktandmed ja IMSOCis asjaomasele kontrollipunktile määratud kordumatu tähtnumbriline kood.

II.19.

Saadetis uuesti plommitud

 

Märkida piiripunktis ametliku kontrolli järel või eriloaga tollilaos ladustamise järel paigaldatud plommi või liidu õigusnormide kohaselt nõutava ametliku plommi number.

II.20.

Piiripunkti identifitseerimisandmed

 

Lisada vastavalt vajadusele piiripunkti või kontrollipunkti ametlik tempel.

Nõuetele mittevastavat saadetist käsitleva järgneva ühtse sisseveodokumendi P puhul märkida asjaomase vabatsooni või eriloaga tollilao üle järelevalvet tegeva kontrolliüksuse nimi.

II.21.

Sertifikaati välja andev ametnik

 

Selles lahtris on esitatud järgmine kinnitus, millele peab alla kirjutama sertifikaati välja andev ametnik, kellel on ühtse sisseveodokumendi allkirjastamise õigus:

„Mina, allakirjutanu, sertifikaati välja andev ametnik, kinnitan, et saadetist on kontrollitud vastavalt liidu nõuetele ja vajaduse korral kooskõlas sihtliikmesriigi siseriiklike nõuetega.“

II.22.

Kontrollitasud

 

Seda lahtrit võib kasutada kontrollitasude märkimiseks.

II.23.

Tollidokumendi viide

 

Seda lahtrit võib kasutada tolliasutus või saadetise eest vastutav isik pärast tolliasutuselt teabe saamist, et lisada asjakohased andmed (nt dokumendi T1 viide) olukorras, kus saadetis jääb teatavaks ajaks tolli järelevalve alla.

II.24.

Järgnev ühtne sisseveodokument

 

Märkida määruse (EL) 2017/625 artikli 51 ja artikli 53 lõike 1 punkti a kohaselt sätestatavatel juhtudel või piiripunktis osadeks jagamise järgselt väljastatud ühe või mitme ühtse sisseveodokumendi tähtnumbriline kood.


III OSA – JÄRELKONTROLL

Lahter

Kirjeldus

III.1.

Eelnev ühtne sisseveodokument

See on lahtrisse II.1 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

III.2.

Ühtse sisseveodokumendi viitekood

See on lahtrisse I.2 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

III.3.

Järgnev ühtne sisseveodokument

Märkida lahtris II.24 esitatud ühe või mitme ühtse sisseveodokumendi tähtnumbriline kood.

III.4.

Andmed tagasisaatmise kohta

Märkida kasutatav transpordivahend ja selle identifitseerimisandmed, riik ja ISO riigikood.

Märkida tagasisaatmise kuupäev ja väljumise piiripunkti nimi niipea, kui need andmed on teada. Tagasilükkamise otsuste korral ei tohi tagasisaatmise kuupäev olla hilisem kui kuupäev, mil täitub 60 päeva asjaomase ühtse sisseveodokumendi valideerimisest.

III.5.

Järelkontrolli tegija

Märkida asutus, kes vastutab asjaomase ühtse sisseveodokumendiga hõlmatud saadetise vastuvõtmise ja nõuetele vastavuse kinnitamise eest: väljumise piiripunkt, lõppsihtkoha piiripunkt või kontrolliüksus.

Ühtne sisseveodokument A

Märkida järgmine sihtkoht ja/või mittevastavuse või loomade staatuse muutmise põhjused (nt nõuetele mittevastav sihtkoht, puuduv või kehtetu sertifikaat, dokumentide erinevus, puuduvad või väärad identifitseerimisandmed, mitterahuldavad uuringutulemused, kahtlane loom (kahtlased loomad), surnud loom(ad), kadunud loom(ad) või lõpliku impordina vormistamine).

Ühtne sisseveodokument P

Märkida järgmine sihtkoht ja/või mittevastavuse või loomade staatuse muutmise põhjused (nt nõuetele mittevastav sihtkoht, puuduv või kehtetu sertifikaat, dokumentide erinevus, puuduvad või väärad identifitseerimisandmed, mitterahuldavad kontrollitulemused või puuduv, rikutud või erinev ametliku plommi number).

Ühtne sisseveodokument PP

Kauba puhul, mida parajasti edasi veetakse või kontrollipunkti üle viiakse, teha märge kasti „jah“ või „ei“.

Ühtne sisseveodokument D

Kauba puhul, mida parajasti edasi veetakse või kontrollipunkti üle viiakse, teha märge kasti „jah“ või „ei“.

III.6.

Sertifikaati välja andev ametnik

Siin viidatakse pädeva asutuse selle ametniku allkirjale, kes annab välja sertifikaadi saadetise tagasisaatmise ja järelkontrolli puhul.

2. OSA

Ühtse sisseveodokumendi vormid

A jagu

Ühtne sisseveodokument A

(määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis a osutatud loomade jaoks)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

B jagu

Ühtne sisseveodokument P

(määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis b osutatud toodete jaoks)

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

C jagu

Ühtne sisseveodokument PP

(määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis c osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide jaoks)

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

D jagu

Ühtne sisseveodokument D

(määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis d osutatud mitteloomse sööda ja toidu jaoks)

Image 15

Image 16


(1)  Riigi ühtne rahvusvaheline kahetäheline kood vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 3166; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).


III LISA

Artikli 47 lõikes 2 osutatud vastavustabel

1.

Direktiiv 94/3/EÜ

Direktiiv 94/3/EÜ

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikli 2 punkt 33

Artikli 2 lõiked 1 ja 2

Artikli 33 lõige 1

Artikkel 3

Artikli 33 lõige 2

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikli 2 punkt 34

Artikkel 6

I lisa punkt 10

Artikkel 7

Artikkel 8

2.

Määrus (EL) nr 16/2011

Määrus (EL) nr 16/2011

Käesolev määrus

Artikli 1 punkt 1

Artikli 2 punkt 2

Artikli 1 punkt 2

Artikli 2 punkt 3

Artikli 1 punkt 3

Artikli 2 punkt 4

Artikli 1 punkt 4

Artikli 2 punkt 15

Artikli 1 punkt 5

Artikli 2 punkt 16

Artikli 1 punkti 5 alapunkt a

Artikli 2 punkt 17

Artikli 1 punkti 5 alapunkt b

Artikli 2 punkt 18

Artikli 1 punkt 6

Artikli 2 punkt 20

Artikli 1 punkt 7

Artikli 2 punkt 22

Artikli 1 punkt 8

Artikli 2 punkt 23

Artikli 1 punkt 9

Artikli 2 lõige 1

Artikli 14 lõige 1

Artikli 2 lõige 2

Artikli 4 lõige 2

Artikli 2 lõige 3

Artikli 4 lõige 3

Artikli 2 lõige 4

Artikli 14 lõige 2

Artikli 2 lõige 5

Artikkel 13

Artikli 2 lõige 6

Artikli 14 lõige 3

Artikli 3 lõige 1

Artikli 17 lõiked 1 ja 2

Artikli 3 lõige 2

Artikli 17 lõige 3

Artikli 3 lõige 3

Artikli 17 lõige 4

Artikli 4 lõige 1

Artikli 18 lõiked 1 ja 2

Artikli 4 lõige 2

Artikli 18 lõige 3

Artikli 5 lõige 1

Artikli 20 lõiked 1 ja 2

Artikli 5 lõige 2

Artikli 20 lõige 3

Artikli 6 lõige 1

Artikli 22 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 22 lõige 2

Artikli 6 lõige 3

Artikli 22 lõige 3

Artikli 6 lõige 4

Artikli 22 lõige 4

Artikli 6 lõige 5

Artikli 22 lõige 5

Artikli 7 lõige 1

Artikli 15 lõige 1

Artikli 7 lõige 2

Artikli 15 lõige 2

Artikli 7 lõige 3

Artikli 15 lõige 3

Artikli 7 lõige 4

Artikli 15 lõige 4

Artikli 7 lõige 5

Artikli 8 esimese lõigu punktid a–f

Artikli 24 lõike 1 punktid a–f

Artikli 8 teine lõik

Artikli 9 lõige 1

Artikli 25 lõike 1 punkt b

Artikli 9 lõige 2

Artikli 25 lõiked 2 ja 3

Artikli 10 lõiked 1 ja 2

Artikli 27 lõige 1

 

 

Artikli 11 punkt a

Artikli 24 lõige 3

Artikli 11 punkt b

Artikli 24 lõige 4

Artikkel 12

3.

Rakendusotsus 2014/917/EL

Rakendusotsus 2014/917/EL

Käesolev määrus

Artikli 1 lõiked 1 ja 2

Artikli 2 lõiked 1 ja 3

Artikli 32 lõige 1

Artikli 2 lõiked 2 ja 4

Artikli 32 lõige 3

 

 

Artikli 2 lõige 5

Artikli 32 lõige 4

Artikkel 3

Lisa

I lisa

4.

Rakendusotsus (EL) 2015/1918

Rakendusotsus (EL) 2015/1918

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 2

 

 

 

 

Artikli 3 lõige 1

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõige 3

Artikli 3 lõige 4

Artikkel 4

Artikkel 12

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikli 26 lõige 1

Artikli 7 punkt a

Artikli 8 lõige 1

Artikli 7 punkt b

Artikli 8 lõige 2

Artikli 7 punkt c

Artikli 7 punkt d

Artikli 15 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 15 lõige 1

Artikli 8 lõike 2 punkt a

Artikli 16 lõike 1 punkt a

Artikli 8 lõike 2 punkt b

Artikli 16 lõike 1 punkt b

Artikli 8 lõike 2 punkt c

Artikli 16 lõike 1 punkt c

Artikli 8 lõike 2 punkt d

Artikli 16 lõike 1 punkt d

Artikli 8 lõike 2 punkt e

Artikli 8 lõike 2 punkt f

Artikli 8 lõike 2 punkt g

Artikli 16 lõike 1 punkt f

Artikli 9 lõige 1

Artikli 10 lõige 1

Artikli 9 lõige 2

Artikli 10 lõige 1

Artikli 10 lõige 2

Artikli 10 lõiked 2 ja 3

Artikli 11 lõige 1

Artikli 10 lõige 4

Artikli 11 lõige 3

Artikli 10 lõige 5

Artikli 11 lõige 2

Artikkel 11

Artikli 26 lõige 2

Artikkel 12

Artikli 11 lõike 2 punkt b ja lõike 3 punkt b

Artikkel 13

Artikkel 14

5.

Rakendusotsus (EL) 2018/1553

Rakendusotsus (EL) 2018/1553

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 39 lõiked 1, 3 ja 4

Artikli 2 lõige 2

Artikli 39 lõige 2

Artikli 2 lõige 3

Artikkel 3


Top