EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1342

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/1342, 14. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011, kehtestades plastist ja klaasist valguskuplite ja katuseluukide õhuläbilaskvuse toimivusklassid (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/2031

OJ L 211, 12.8.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1342/oj

12.8.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1342,

14. märts 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011, kehtestades plastist ja klaasist valguskuplite ja katuseluukide õhuläbilaskvuse toimivusklassid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Standardikomitee (edaspidi „CEN“) võttis standardi EN 1873 „Individuaalsed plastmassist katusevalgustid“ esialgu vastu 2005. aastal ja Euroopa standardi EN 14963 „Katuse plastvalgusvööd“ 2006. aastal. Need harmoneeritud standardid ei sisaldanud standardiga hõlmatud toodete toimivuse klassifikatsiooni seoses õhuläbilaskvuse põhiomadusega.

(2)

Selleks et täita paremini turu vajadusi, peaksid standardi EN 1873 uued versioonid EN 1873-1, EN 1873-2 and EN 1873-3, mis käsitlevad plastist ja klaasist valguskupleid ja katuseluuke, ning standard EN 14963 sisaldama nendes käsitletud toodete toimivuse klassifikatsiooni seoses õhuläbilaskvuse põhiomadusega. Klassifikatsioonis tuleks määrata kindlaks kolm toimivusklassi.

(3)

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 27 kohaselt võib ehitustoodete põhiomaduse toimivusklassid kindlaks määrata komisjon või Euroopa standardiorganisatsioon komisjoni antud läbivaadatud volituse alusel. Kuna täiendavad toimivusklassid on vaja kehtestada võimalikult kiiresti, peaks seda tegema komisjon. Kõnealuse määruse artikli 27 lõike 2 kohaselt kasutatakse neid klasse harmoneeritud standardites,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kehtestatakse lisas märgitud plastist ja klaasist valguskuplite ja katuseluukide õhuläbilaskvuse toimivusklassid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.


LISA

Plastist ja klaasist valguskuplite ja katuseluukide õhuläbilaskvuse toimivusklassid

Klass

Siserõhu alampiir

(4 Pa)

Siserõhu ülempiir

(100 Pa)

Õhuläbilaskvus

(m3/(h.m))

A (*1)

< 1,4

< 12

B

≥ 1,4

≥ 12

C

≥ 6

≥ 50

Märkus. Tabelis kasutatud klasside piirid võib tuletada järgmise valemi põhjal:

Formula

kus

Q

on lekkiva õhu vool m3 tunnis valguskupli ümbermõõdu lineaarse m kohta siserõhul tehtava katse ajal

P

on siserõhk katse ajal (Pa)

Q100

on lekkiva õhu vool m3 tunnis valguskupli ümbermõõdu lineaarse m kohta siserõhul 100 Pa

Image 1


(*1)  A klassi puhul märgitakse lisaks klassile ka kõigi rõhuastmete halvim mõõtmistulemus järgmiselt: A klass (siserõhk (100 Pa), hinnanguline lekkiva õhu vool).


Top