Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1248

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1248, 22. juuli 2019, millega kehtestatakse meetmed, et leevendada tõsist ohtu Läänemere idaosa tursa (Gadus morhua) varude säilimisele

C/2019/5347

OJ L 195, 23.7.2019, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1248/oj

23.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 195/2


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1248,

22. juuli 2019,

millega kehtestatakse meetmed, et leevendada tõsist ohtu Läänemere idaosa tursa (Gadus morhua) varude säilimisele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 12 on sätestatud, et komisjon võib võtta vastu erakorralisi meetmeid nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud mere bioloogiliste ressursside kaitset ähvardava tõsise ohuga. Komisjon võib liikmesriigi põhjendatud taotluse korral või omal algatusel võtta vastu erakorralised meetmed viivitamata kohaldatavate rakendusaktide vormis maksimaalselt kuuekuuliseks ajavahemikuks, et seda ohtu vähendada.

(2)

Lisaks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1139 (2) artikli 5 lõikes 2 sätestatud, et kui teaduslikest nõuannetest nähtub, et kõnealuse määrusega hõlmatud kalavarude kudekarja biomass on alla piirmäära miinimumtaseme, millest allpool võib paljunemisvõime olla vähenenud, võetakse kõik asjakohased parandusmeetmed. Kõnealused parandusmeetmed peavad tagama asjaomaste kalavarude kiire taastumise maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tagamiseks vajalikust kõrgemal tasemel.

(3)

Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) teadusliku nõuande kohaselt on Läänemere idaosa tursa (Gadus morhua) varude biomass jätkusuutmatult madal, kuna kahanenud juurdekasvu, keskkonnategurite ja ökosüsteemi muutuste koosmõju on kalavarude seisundit arvestades põhjustanud suurt looduslikku suremust ja liigset kalastussuremust. Varud on häiritud ning nende paljunemisvõime võib vähendada. 2017. aastal oli järelkasv ICESi aegrea kohaselt madalaimal tasemel ja 2018. aastal võib järelkasv olla veelgi väiksem. Kudekarja biomass on ühel madalaimal ajalooliselt täheldatud tasemel ja kaubandusliku suurusega tursa biomass on praegu madalaimal tasemel, mida on täheldatud alates 1950. aastatest. Lisaks jääb biomass ICESi hinnangul keskpikas perspektiivis allapoole jätkusuutlikkuse piirmäära, isegi kui kalapüüki üldse ei toimu. ICESi 2020. aasta kalavarude nõuandes soovitatakse seega nullpüüki.

(4)

Läänemere idaosa tursavarude säilimine on tõsiselt ohustatud, kuna kudekarja biomassi järsk vähenemine on põhjustanud kõnealuste kalavarude paljunemisvõimele tõsise kahju ohu. Lisaks on ICES arvamusel, et kalapüük mis tahes tasemel on suunatud allesjäänud vähestele kaubandusliku suurusega tursa varudele, mistõttu halveneb kalavarude struktuur veelgi ja väheneb paljunemisvõime, mis on juba praegu enneolematult madal. Peale selle kestab Läänemere idaosa tursa kudemishooaeg peamiselt maist kuni augustini. Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu on vaja võtta vastu erakorralised meetmed, sest esiteks on Läänemere idaosa tursa biomass sellisel ohtlikult madalal tasemel, et varud ei suuda enam ise taastuda ja on seega hävimisohus, teiseks suurendab kõnealuste kalavarude jätkuv püük nende täieliku kadumise ohtu, ja kolmandaks on käes kudemise tippaeg.

(5)

Liikmesriikide poolt määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 13 kohaselt võetud erakorralised meetmed ei oleks olukorra lahendamiseks piisavad, kuna need ei tagaks ühtset lähenemisviisi kõikides piirkondades, kus kõnealused varud asuvad. Lisaks ei ole kõik liikmesriigid praegu selliseid meetmeid vastu võtnud ega kavatse seda teha. Läänemere liikmesriikide rühma (BaltFish) kohtumisel 4. juunil 2019 ei suutnud liikmesriigid kokku leppida ühises lähenemisviisis.

(6)

Kui liikmesriigid ei võta piisavaid meetmeid ja kui on vaja kiiresti tegutseda, et vältida kalavarude struktuuri edasist halvenemist ja paljunemisvõime vähenemist, on asjakohane näha liidu tasandil ette parandusmeetmed määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 12 alusel.

(7)

Läänemere idaosa tursavarude majandamise piirkond hõlmab ICESi alarajoone 25–32. ICESi alarajoonis 24 asuvad nii Läänemere idaosa tursavarud kui ka Läänemere lääneosa tursavarud, kuid suurem osa saagist püütakse Läänemere idaosa varudest. Et tagada Läänemere idaosa varude piisav kaitse ja vältida Läänemere idaosa tursavaru koondumist ICESi alarajooni 24, on oluline, et erakorralised meetmed hõlmaksid ICESi alarajooni 24.

(8)

Võttes arvesse teaduslikku nõuannet, on asjakohane keelata Läänemere idaosa tursavaru püük kuni aasta lõpuni. Kõnealune meede peab siiski olema ka proportsionaalne selle eesmärgiga.

(9)

ICESi sõnul on tursa arvukus ja püük alarajoonides 27–32 väga väike. Kuna käesoleva määruse meetmete rakendamine paneb haldusasutustele ja kaluritele arvestatava koormuse, oleks ebaproportsionaalne lisada käesoleva määruse kohaldamisalasse alad, kus Läänemere idaosa turska esineb väga harva.

(10)

Lisaks sellele on asjakohane lubada alarajoonis 24 püüda erandkorras turska kuni kuue meremiili kaugusel kaldast piirkondades, kus vee sügavus on alla 20 meetri, selliste laevade puhul, mille pikkus on alla 12 meetri ja millel kasutatakse seisevpüüniseid, kuna alarajooni 24 madalates rannikuvetes esineb peamiselt Läänemere lääneosa turska.

(11)

Kui lisaks võetakse arvesse täieliku kalapüügikeelu ränki sotsiaal-majanduslikke tagajärgi, on asjakohane kohaldada seda keeldu tursa sihtpüügile, näiteks põhjatraalerite sihtpüügile, mis hõlmab suuremat osa Läänemere idaosa tursavarudest alarajoonides 24, 25 ja 26. Seevastu on asjakohane vabastada keelust sellise püügi vältimatu kaaspüük, mis ei ole seotud tursa sihtpüügiga ja mis ei toimu alarajoonides 24, 25 ja 26 aktiivpüünistega, mille võrgusilma suurus ei ole ületa 45 mm, ega alarajoonides 25 ja 26 seisevpüüniseid kasutavate alla 12 meetrise kogupikkusega laevadega, või alarajoonis 24 kuni kuue meremiili kaugusel kaldast piirkondades, kus vee sügavus on alla 20 meetri, ning vee sügavusest sõltumata kaugemal kui kuus meremiili kaldast, pidades silmas sellise püügitegevuse piiratud rolli tursapüügi üldises mahus ning võttes arvesse seda, et segapüügi puhul on raske püüda üheaegselt kõiki varusid maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel. ICESi hinnangul moodustab esimene nimetatud püügiviis Läänemere idaosa tursa aastasest lossimisest ligikaudu 1,5 %. Selliselt lossitud kaaspüügi kogus on väike, kuid kuna täpne kogus ei ole teada, peaks kaaspüük piirduma 10 %-ga iga püügireisi lossimistest.

(12)

Seisevpüüniseid kasutavate ja turska kaaspüügina püüdvate alla 12 meetrise kogupikkusega laevade arv ei tohiks suureneda võrreldes ajavahemikuga 1. jaanuarist 2018 kuni 30. juunini 2019. Kuna liidu laevad, kes püüavad traalidega, põhjanootade või samalaadsete püügivahenditega, mille võrgusilma suurus ei ületa 45 mm, ei saa püüda turska, ei ole vaja piirata nende laevade arvu.

(13)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed esitatakse arvamuse saamiseks kalanduse ja vesiviljeluse komiteele.

(14)

Olukorra kiireloomulisuse tõttu peaks käesolev määrus jõustuma kohe pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse erakorralised meetmed, et leevendada tõsist ohtu Läänemere idaosa tursa (Gadus morhua) varude säilimisele.

Artikkel 2

Erakorralised meetmed

1.   Liidu kalalaevadel on keelatud püüda turska ICESi alarajoonides 24, 25 ja 26 ning hoida pardal, üle anda, ümber laadida, töödelda pardal või lossida kõnealuses piirkonnas püütud turska ja sellest valmistatud kalandustooteid.

2.   Erandina lõikest 1 ei kohaldata tursa püügi keeldu liidu kalalaevade suhtes, mille kogupikkus on alla 12 meetri ja kes püüavad nakkevõrkude, raamvõrkude või abaratega või põhjaõngejadade, õngejadade (välja arvatud triivõngejadad), ridvata õngede ja haardõngede või sarnaste passiivpüünistega alarajoonis 24 kuni kuue meremiili kaugusel mõõdetuna lähtejoontest piirkondades, kus vee sügavus on alla 20 meetri vastavalt ametliku merekaardi koordinaatidele.

3.   Lõikes 2 osutatud laevad peavad tagama, et nende püügitegevust saab igal ajal jälgida. Kõnealuste laevade tursapüük tuleb registreerida, lossida ja arvestada asjaomasest kvoodist maha vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 artiklile 15.

4.   Erandina lõikest 1 võtavad tursa kaaspüügi pardale ja hoiavad seda pardal järgmised liidu kalalaevad:

a)

liidu laevad, kes püüavad alarajoonides 24, 25 ja 26 traalidega, põhjanootade või samalaadsete püügivahenditega, mille võrgusilma suurus ei ületa 45 mm;

b)

liidu kalalaevad, mille kogupikkus on alla 12 meetri ja kes püüavad nakkevõrkude, raamvõrkude või abaratega või põhjaõngejadade, õngejadade (välja arvatud triivõngejadad), ridvata õngede ja haardõngede või sarnaste passiivpüünistega:

i)

alarajoonides 25 ja 26 või

ii)

alarajoonis 24 kuni kuue meremiili kaugusel lähtejoontest piirkondades, kus vee sügavus on alla 20 meetri vastavalt ametliku merekaardi koordinaatidele, ning vee sügavusest sõltumata kaugemal kui kuus meremiili mõõdetuna lähtejoontest.

5.   Lõike 4 punktis b osutatud laevad peavad tagama, et nende püügitegevust saab igal ajal jälgida. Kõnealuste laevade juhuslik tursa kaaspüük ei tohi ületada 10 % iga püügireisi järel lossitud kõigi mere bioloogiliste ressursside eluskaalust.

6.   Lõike 4 punktis b sätestatud erandit kohaldatakse üksnes selliste liidu kalalaevade suhtes, mille tursasaak on registreeritud ajavahemikul 1. jaanuarist 2018 kuni 30. juunini 2019. Kõnealuse erandiga hõlmatud liidu kalalaeva asendamise korral võivad liikmesriigid lubada kohaldada erandit muu, lõike 4 punktis b sätestatud nõuetele vastava liidu kalalaeva suhtes, tingimusel et erandiga hõlmatud liidu kalalaevade arv ja nende kogupüügivõimsus ei suurene.

7.   Lõikes 4 osutatud kaaspüük tuleb registreerida, lossida ja arvestada asjaomasest kvoodist maha vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 artiklile 15.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamisaeg

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 28.12.2013, lk 22.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta määrus (EL) 2016/1139, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (ELT L 191, 15.7.2016, lk 1).


Top