Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1124

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/1124, 13. märts 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/1122 seoses liidu registri toimimisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/842

C/2019/1846

OJ L 177, 2.7.2019, p. 66–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1124/oj

2.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/66


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1124,

13. märts 2019,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/1122 seoses liidu registri toimimisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/842

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. märtsi 2019. aasta delegeeritud määruses (EL) 2019/1122, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ seoses liidu registri toimimisega, (2) on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (3) alusel loodud liidu registri toimimise eeskirjad.

(2)

Kõik nõuete täitmise perioodiga 2013–2020 seotud nõutavad toimingud tuleks viia lõpule kooskõlas komisjoni määruses (EL) nr 389/2013 (4) sätestatud eeskirjadega. Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 406/2009/EÜ (5) on sätestatud eeskirjad nõuete täitmise perioodiks 2013–2020, sealhulgas Kyoto protokolli kohaselt loodud rahvusvaheliste ühikute kasutamise kohta, kohaldatakse kõnealust määrust nende toimingute suhtes kuni 1. juulini 2023, mil lõpeb Kyoto protokolli teise kohustusperioodi kohustuste täitmise lisaperiood. Et oleks selge, milliseid eeskirju kohaldatakse ühelt poolt kooskõlas otsusega nr 406/2009/EÜ nõuete täitmise perioodiga 2013–2020 seotud kõigi toimingute suhtes ja teiselt poolt kooskõlas määrusega (EL) 2018/842 nõuete täitmise perioodiga 2021–2030 seotud kõigi toimingute suhtes, piiratakse määruse (EL) nr 389/2013 nende sätete kohaldamisala, mida kohaldatakse pärast käesoleva määruse jõustumist jätkuvalt nõuete täitmise perioodiga 2013–2020 seotud toimingute suhtes, üksnes selle otstarbega.

(3)

Määruses (EL) 2018/842 on sätestatud aastateks 2021–2030 liikmesriikide kohustused nende vähima nõutava panuse osas, et saavutada liidu eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 30 % võrreldes 2005. aasta tasemega.

(4)

Määruse (EL) 2018/842 artikliga 12 on ette nähtud, et liidu registris tagatakse kõnealuse määruse kohaste tehingute täpne arvestus.

(5)

Aastaks eraldatud heitkoguse ühikuid tuleks väljastada liikmesriikide nõuete täitmise kontodele, mis on loodud vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2019/1122 liidu registris, et täita määrusest (EL) 2018/842 tulenevaid kohustusi (edaspidi „JJMi nõuete täitmise kontod“), määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 ja artikli 10 kohaselt kindlaks määratud kogustes. Aastaks eraldatud heitkoguse ühikuid tuleks hoida liidu registris üksnes JJMi nõuete täitmise kontodel.

(6)

Liidu register peaks toetama määruses (EL) 2018/842 sätestatud nõuete täitmise tsükli rakendamist, võimaldades protsesse kasvuhoonegaaside heite iga-aastaste läbivaadatud andmete registreerimiseks JJMi nõuete täitmise kontodel, nõuetele vastavuse arvnäitaja kindlaksmääramiseks iga liikmesriigi JJMi nõuete täitmise konto kohta asjaomase nõuete täitmise perioodi igal aastal ning vajaduse korral määruse (EL) 2018/842 artikli 9 lõike1 punkti a kohase koefitsiendi kohaldamiseks.

(7)

Liidu register peaks tagama ka määruse (EL) 2018/842 artiklite 5, 6, 7 ja 11 kohaste tehingute täpse arvestuse.

(8)

Delegeeritud määrust (EL) 2019/1122 tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) 2019/1122 muudetakse järgmiselt.

1)

Volitustesse lisatakse järgmine tekst:

„Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 (*1), eriti selle artikli 12 lõiget 1,

(*1)  ELT L 156, 19.6.2018, lk 26.“"

2)

Artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:

„Käesolevat määrust kohaldatakse ka aastaks eraldatud heitkoguse ühikute (edaspidi „AEHÜd“) suhtes.“

3)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 12 asendatakse järgmisega:

„(12)   „tehing“: protsess liidu registris, mis hõlmab LHÜ või AEHÜ ülekandmist ühelt kontolt teisele;“;

b)

lisatakse punktid 23 ja 24:

„(23)   „JJMi nõuete täitmise periood“: alates 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2030 kestev ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid peavad piirama oma kasvuhoonegaaside heidet vastavalt määrusele (EL) 2018/842;

(24)   „aastaks eraldatud heitkoguse ühik“ („AEHÜ“): määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 ja artikli 10 kohaselt kindlaks määratava liikmesriigile aastaks eraldatud heitkoguse osa, mis on võrdne ühe CO2-ekvivalenttonniga;“.

4)

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Liikmesriigid kasutavad liidu registrit direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 19 ja määruse (EL) 2018/842 artiklis 12 sätestatud kohustuste täitmiseks. Liidu register tagab riiklikele haldajatele ja kontoomanikele käesoleva määrusega ette nähtud protsessid.“

5)

Artikli 7 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Põhihaldaja, pädevad asutused ja riiklikud haldajad viivad läbi üksnes selliseid protsesse, mis on vajalikud nende ülesannete täitmiseks kooskõlas direktiiviga 2003/87/EÜ ja määrusega (EL) 2018/842.“

6)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Põhihaldaja hallatavate kontode avamine

1.   Põhihaldaja avab kõik HKSi halduskontod liidu registris, ELi JJMi AEHÜde üldkoguse konto, määruse (EL) 2018/842 kohase kustutamiskonto (edaspidi „JJMi kustutamiskonto“), ELi II lisa AEHÜde üldkoguse konto, ELi JJMi tagavarareservi konto ja igale liikmesriigile ühe JJMi nõuete täitmise konto nõuete täitmise perioodi iga aasta jaoks.

2.   Artikli 7 lõike 1 kohaselt määratud riiklik haldaja tegutseb riikliku JJMi nõuete täitmise konto volitatud esindajana.“

7)

Lisatakse artikkel 27a:

„Artikkel 27a

JJMi nõuete täitmise konto sulgemine

Põhihaldaja sulgeb JJMi nõuete täitmise konto mitte varem kui üks kuu pärast kõnealuse konto nõuetele vastavuse arvnäitaja kindlaksmääramist vastavalt artiklile 59f ja pärast kontoomaniku eelnevat teavitamist.

Põhihaldaja tagab, et JJMi nõuete täitmise konto sulgemisel kannab liidu register AEHÜd, mis on sellele kontole järele jäänud, JJMi kustutamiskontole.“

8)

Lisatakse IIA jaotis:

„IIA JAOTIS

ERISÄTTED MÄÄRUSTE (EL) 2018/842 JA (EL) 2018/841 KOHASTE TEHINGUTE ARVESTUSE KOHTA

1. PEATÜKK

Määruse (EL) 2018/842 kohased tehingud

Artikkel 59a

AEHÜde loomine

1.   Nõuete täitmise perioodi alguses loob põhihaldaja:

a)

ELi JJMi AEHÜde üldkoguse kontol sellise koguse AEHÜsid, mis on võrdne määruse (EL) 2018/842 artikli 10 lõikes 2 ning määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 ning artikli 10 kohaselt vastu võetud otsustes sätestatud kõikidele liikmesriikidele nõuete täitmise perioodi kõikideks aastateks eraldatud heitkoguste summaga;

b)

ELi II lisa AEHÜde üldkoguse kontol sellise koguse AEHÜsid, mis on võrdne vastavalt määruse (EL) 2018/842 artikli 6 lõikele 3 liikmesriikide poolt teatatud protsendimäärade andmete põhjal kõnealuse määruse artikli 4 lõigete 3 ja 4 kohaselt vastu võetud otsustes sätestatud kõikidele nõuetele vastavatele liikmesriikidele nõuete täitmise perioodi kõikideks aastateks eraldatud heitkoguste summaga.

2.   Põhihaldaja tagab, et liidu register annab igale AEHÜle selle loomisel kordumatu tunnuskoodi.

Artikkel 59b

Aastaks eraldatud heitkoguse ühikud

AEHÜsid saab kasutada üksnes liikmesriikidele määruse (EL) 2018/842 artiklist 4 tulenevate kasvuhoonegaaside heite piiramise nõuete ja määruse (EL) 2018/841 artiklist 4 tulenevate kohustuste täitmiseks. Neid võib üle kanda üksnes määruse (EL) 2018/842 artikli 5 lõigetes 1–5, artiklis 6, artikli 9 lõikes 2 ja artiklis 11 ning määruse (EL) 2018/841 artikli 12 lõikes 1 sätestatud tingimustel.

Artikkel 59c

AEHÜde ülekandmine igale JJMi nõuete täitmise kontole

1.   Nõuete täitmise perioodi alguses kannab põhihaldaja ELi JJMi AEHÜde üldkoguse kontolt sellise koguse AEHÜsid, mis vastab igale liikmesriigile igaks aastaks eraldatud heitkogusele, nagu on sätestatud määruse (EL) 2018/842 artikli 10 lõikes 2 ning määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 ja artikli 10 kohaselt vastu võetud otsustes, asjakohasele JJMi nõuete täitmise kontole.

2.   Kui liikmesriigi 2020. aasta JKO nõuete täitmise konto sulgemisel vastavalt määruse (EL) nr 389/2013 artiklile 31 ületab sellel JKO nõuete täitmise kontol oleva kasvuhoonegaaside heite üldkogus väljendatuna CO2-ekvivalenttonnides kõigi AEHÜde, rahvusvaheliste ühikute, aTHVde ja pTHVde summat, siis arvatakse ülemäärasele heitkogusele vastav kogus korrutatuna otsuse 406/2009/EÜ artikli 7 lõike 1 punktis a täpsustatud lisateguriga maha AEHÜde kogusest, mis kantakse liikmesriigi 2021. aasta JJMi nõuete täitmise kontole vastavalt käesoleva artikli lõikele 1.

Artikkel 59d

Kasvuhoonegaaside heite asjakohaste andmete sisestamine

1.   Pärast seda, kui on tehtud kättesaadavaks enamiku liikmesriikide asjakohased kasvuhoonegaaside heite läbivaadatud andmed nõuete täitmise perioodi asjaomase aasta kohta, sisestab põhihaldaja õigel ajal iga liikmesriigi asjakohase kasvuhoonegaaside heite läbivaadatud üldkoguse väljendatuna CO2-ekvivalenttonnides iga liikmesriigi nõuete täitmise perioodi kõnealuse aasta JJMi nõuete täitmise kontole.

2.   Põhihaldaja sisestab ELi JJMi AEHÜde üldkoguse kontole ka asjaomase aasta kõikide liikmesriikide kasvuhoonegaaside heite asjakohaste läbivaadatud andmete summa.

Artikkel 59e

JJMi nõuete täitmise konto saldo arvutamine

1.   Pärast kasvuhoonegaaside heite asjakohaste andmete sisestamist vastavalt artiklile 59d tagab põhihaldaja, et liidu register arvutab vastava JJMi nõuete täitmise konto saldo, milleks lahutatakse kõikide asjaomasel JJMi nõuete täitmise kontol olevate AEHÜde summast samal kontol olev kasvuhoonegaaside heite läbivaadatud üldkogus väljendatuna CO2-ekvivalenttonnides.

2.   Põhihaldaja tagab, et liidu register näitab iga JJMi nõuete täitmise konto saldot.

Artikkel 59f

Nõuetele vastavuse arvnäitajate kindlaksmääramine

1.   Põhihaldaja tagab, et kuus kuud pärast kasvuhoonegaaside heite asjakohaste andmete käesoleva määruse artikli 59d kohast sisestamist aastate 2025 ja 2030 kohta, määrab liidu register kindlaks iga JJMi nõuete täitmise konto kohta aastate 2021 ja 2026 nõuetele vastavuse arvnäitaja, milleks arvutatakse kõikide AEHÜde, direktiivi 2003/87/EÜ artikli 24a kohaste ühikute ja MLÜde (maakasutuse leevendusühikud) summa, millest lahutatakse samal JJMi nõuete täitmise kontol olev kasvuhoonegaaside heite läbivaadatud üldkogus väljendatuna CO2-ekvivalenttonnides.

2.   Põhihaldaja tagab, et liidu register määrab ajavahemiku 2022–2025 ja 2027–2030 iga aasta kohta kindlaks iga JJMi nõuete täitmise konto nõuetele vastavuse arvnäitaja kuupäeval, mis on üks kuu pärast seda kuupäeva, mil määrati kindlaks eelmise aasta nõuetele vastavuse arvnäitaja; selleks arvutatakse kõikide AEHÜde, direktiivi 2003/87/EÜ artikli 24a kohaste ühikute ja MLÜde summa, millest lahutatakse samal JJMi nõuete täitmise kontol olev kasvuhoonegaaside heite läbivaadatud üldkogus väljendatuna CO2-ekvivalenttonnides.

Põhihaldaja tagab, et liidu register registreerib iga JJMi nõuetele vastavuse konto nõuetele vastavuse arvnäitaja.

Artikkel 59g

Määruse (EL) 2018/842 artikli 9 lõike 1 punktide a ja b kohaldamine

1.   Kui käesoleva määruse artikli 59f kohaselt kindlaksmääratud nõuetele vastavuse arvnäitaja on negatiivne, tagab põhihaldaja, et liidu register kannab ülemäärased kasvuhoonegaaside ülevaadatud heitkogused, mis on väljendatud CO2-ekvivalenttonnides ja mida on korrutatud määruse (EL) 2018/842 artikli 9 lõike 1 punktis a täpsustatud koefitsiendiga 1,08, liikmesriigi JJMi nõuete täitmise asjaomase aasta kontolt üle liikmesriigi JJMi nõuete täitmise järgmise aasta kontole.

2.   Samal ajal blokeerib põhihaldaja asjaomase liikmesriigi JJMi nõuete täitmise kontod, mis vastavad nõuete täitmise perioodi järelejäänud aastatele.

3.   Põhihaldaja muudab JJMi nõuete täitmise konto oleku blokeeritust avatuks nõuete täitmise perioodi kõikide järelejäänud aastate puhul alates aastast, mille puhul artikli 59f kohaselt kindlaksmääratud nõuetele vastavuse arvnäitaja on null või positiivne.

Artikkel 59h

Määruse (EL) 2018/842 artiklis 6 sätestatud paindlikkusmeetme kasutamine

Põhihaldaja tagab, et liikmesriigi taotlusel teeb liidu register AEHÜde ülekande ELi II lisa AEHÜde üldkoguse kontolt selle liikmesriigi nõuete täitmise perioodi asjaomase aasta JJMi nõuete täitmise kontole. Sellist ülekannet ei tehta järgmistel juhtudel:

a)

liikmesriik esitab taotluse enne JJMi nõuete täitmise konto saldo arvutamist või pärast seda, kui asjaomase aasta nõuetele vastavuse arvnäitaja on juba kindlaks määratud;

b)

taotluse esitanud liikmesriiki ei ole määruse (EL) 2018/842 II lisas loetletud;

c)

taotletud kogus on suurem kui määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõigete 3 ja 4 kohaselt vastu võetud otsustega asjaomasele liikmesriigile ette nähtud, määruse (EL) 2018/842 II lisale vastava koguse allesolev kogujääk, võttes arvesse selle koguse mis tahes vähendamist vastavalt kõnelause määruse artikli 6 lõike 3 teisele lõigule;

d)

taotletav kogus on suurem kui asjaomase aasta ülemäärase heite kogus, mille arvutamisel on võetud arvesse kõnealuse liikmesriigi asjaomase aasta JJMi nõuete täitmise kontolt artikli 59x lõike 3 ja artikli 59za lõike 2 kohaselt selle liikmesriigi LULUCFi nõuete täitmise kontole üle kantud AEHÜsid.

Artikkel 59i

AEHÜde laenamine

Põhihaldaja tagab, et liikmesriigi taotlusel teeb liidu register kõnealuse liikmesriigi nõuete täitmise perioodi asjaomase aasta JJMi nõuete täitmise kontole AEHÜde ülekande selle liikmesriigi nõuete täitmise perioodi järgmise aasta JJMi nõuete täitmise kontolt. Sellist ülekannet ei tehta järgmistel juhtudel:

a)

liikmesriik esitab taotluse enne JJMi nõuete täitmise konto saldo arvutamist või pärast seda, kui asjaomase aasta nõuetele vastavuse arvnäitaja on juba kindlaks määratud;

b)

taotletud kogus ületab aastate 2021–2025 puhul 10 % järgmise aasta eraldatud heitkogustest, mis on kindlaks määratud määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 ja artikli 10 kohaselt, ning aastate 2026–2029 puhul 5 % järgmise aasta eraldatud heitkogustest, mis on kindlaks määratud määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 ja artikli 10 kohaselt.

Artikkel 59j

AEHÜde järgmistesse aastatesse ülekandmine

Põhihaldaja tagab, et liikmesriigi taotlusel teeb liidu register AEHÜde ülekande kõnealuse liikmesriigi nõuete täitmise perioodi asjaomase aasta JJMi nõuete täitmise kontolt selle liikmesriigi nõuete täitmise perioodi mis tahes järgmise aasta JJMi nõuete täitmise kontole. Sellist ülekannet ei tehta järgmistel juhtudel:

a)

liikmesriik esitab taotluse enne asjaomase aasta JJMi nõuete täitmise konto saldo arvutamist;

b)

2021. aasta puhul, kui taotletud kogus on suurem kui konto positiivne saldo, mis on arvutatud vastavalt artiklile 59e;

c)

aastate 2022–2029 puhul, kui taotletud kogus on suurem kui konto positiivne saldo, mis on arvutatud vastavalt käesoleva määruse artiklile 59e, või ületab 30 % sellele liikmesriigile asjaomase aastani eraldatud kumulatiivsetest heitkogustest, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõikele 3 ja artiklile 10;

d)

ülekannet algatava JJMi nõuete täitmise konto olek ei luba ülekannet teha.

Artikkel 59k

MLÜde kasutamine

Põhihaldaja tagab, et liikmesriigi taotlusel teeb liidu register MLÜde ülekande liikmesriigi LULUCFi nõuete täitmise kontolt selle liikmesriigi JJMi nõuete täitmise kontole. Sellist ülekannet ei tehta järgmistel juhtudel:

a)

taotletud kogus on suurem kui artikli 59x kohaselt JJMi nõuete täitmise kontole ülekandmiseks kõlblike MLÜde kasutada olev kogus või allesjäänud kogus;

b)

taotletud kogus on suurem kui määruse (EL) 2018/842 III lisa kohaselt kasutada olev kogus või allesjäänud kogus;

c)

taotletud kogus on suurem kui asjaomase aasta heitkogus, millest on lahutatud määruse (EL) 2018/842 artikli 10 lõikes 2 ja kõnealuse määruse artikli 4 lõike 3 ja artikli 10 kohaselt vastu võetud otsustes sätestatud asjaomase aasta AEHÜde kogus ning käesoleva määruse artikli 59j kohaselt eelmistest aastatest käimasolevasse või mis tahes järgmisesse aastasse üle kantud AEHÜde kogus;

d)

kõnealune liikmesriik ei ole esitanud määruse (EL) nr 525/2013 artikli 7 lõike 1 teise lõigu kohast aruannet oma kavatsuse kohta kasutada määruse (EL) 2018/842 artikli artiklis 7 sätestatud paindlikkusmeedet;

e)

kõnealune liikmesriik ei ole järginud määrust (EL) 2018/841;

f)

ülekanne algatatakse enne kõnealuse liikmesriigi LULUCFi nõuete täitmise konto saldo arvutamist või pärast asjaomase nõuete täitmise perioodi nõuetele vastavuse arvnäitaja kindlaksmääramist vastavalt artiklitele 59u ja 59za;

g)

ülekanne algatatakse enne kõnealuse liikmesriigi JJMi nõuete täitmise konto saldo arvutamist või pärast asjaomase aasta nõuetele vastavuse arvnäitaja kindlaksmääramist.

Artikkel 59l

Liikmesriigile aastaks eraldatud heitkoguse eelloovutamine

Põhihaldaja tagab, et liikmesriigi taotlusel teeb liidu register AEHÜde ülekande selle liikmesriigi asjaomase aasta JJMi nõuete täitmise kontolt teise liikmesriigi JJMi nõuete täitmise kontole. Sellist ülekannet ei tehta järgmistel juhtudel:

a)

aastate 2021–2025 puhul, kui taotletud kogus ületab 5 % algatavale liikmesriigile asjaomaseks aastaks eraldatud heitkogusest, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõikele 3 ja artiklile 10, või on suurem kui allesjäänud kasutada olev kogus;

b)

aastate 2026–2030 puhul, kui taotletud kogus ületab 10 % algatavale liikmesriigile asjaomaseks aastaks eraldatud heitkogusest, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõikele 3 ja artiklile 10, või on suurem kui allesjäänud kasutada olev kogus;

c)

liikmesriik on taotlenud ülekannet asjaomasest aastast varasema aasta JJMi nõuete täitmise kontole;

d)

ülekannet algatava JJMi nõuete täitmise konto olek ei luba ülekannet teha.

Artikkel 59m

Loovutamine pärast JJMi nõuete täitmise konto saldo arvutamist

Põhihaldaja tagab, et liikmesriigi taotlusel teeb liidu register AEHÜde ülekande selle liikmesriigi asjaomase aasta JJMi nõuete täitmise kontolt teise liikmesriigi JJMi nõuete täitmise kontole. Sellist ülekannet ei tehta järgmistel juhtudel:

a)

liikmesriik esitab taotluse enne konto saldo arvutamist vastavalt artiklile 59e;

b)

taotletud kogus on suurem kui konto positiivne saldo, mis on arvutatud vastavalt artiklile 59e, või allesjäänud kogus;

c)

ülekannet algatava JJMi nõuete täitmise konto olek ei luba ülekannet teha.

Artikkel 59n

Tagavarareserv

Pärast kasvuhoonegaaside heite asjakohaste andmete sisestamist 2030. aasta kohta vastavalt käesoleva määruse artiklile 59d loob põhihaldaja ELi JJMi tagavarareservi kontol lisakoguse AEHÜsid, mis on võrdne järgmiste koguste vahega: 70 % kõigi liikmesriikide 2005. aasta läbivaadatud heitkoguste summast, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud otsuses kirjeldatud meetodile, ning kõigi liikmesriikide kasvuhoonegaaside heite 2030. aasta asjakohaste läbivaadatud andmete summa. See kogus jääb vahemikku on 0–105 miljonit AEHÜd.

Artikkel 59o

Tagavarareservi esimene jaotusvoor

1.   Põhihaldaja tagab, et liikmesriigi taotlusel teeb liidu register AEHÜde ülekande ELi JJMi tagavarareservi kontolt kõnealuse liikmesriigi ajavahemiku 2026–2030 mistahes aasta JJMi nõuete täitmise kontole. Selliseid ülekandeid ei tehta järgmistel juhtudel:

a)

taotluses osutatakse muu kui ajavahemikku 2026–2030 jääva aasta JJMi nõuete täitmise kontole;

b)

liikmesriik esitab taotluse enne 2030. aasta saldo arvutamist;

c)

liikmesriik esitab taotluse vähem kui kuus nädalat enne 2026. aasta JJMi nõuete täitmise konto nõuetele vastavuse arvnäitaja kindlaksmääramist;

d)

taotluse esitanud liikmesriiki ei ole loetletud määruse (EL) 2018/842 artikli 11 lõike 5 kohaselt avaldatud otsuses;

e)

taotletud kogus ületab 20 % kõnealuse liikmesriigi üldisest ülejäägist ajavahemikul 2013–2020, nagu on kindlaks määratud määruse (EL) 2018/842 artikli 11 lõike 5 kohaselt avaldatud otsuses, või käesoleva artikli lõike 3 kohaselt vähendatud kogust, või allesjäänud kasutatavat kogust;

f)

teistele liikmesriikidele artiklite 59l ja 59 m kohaselt müüdud AEHÜde kogus ületab teistelt liikmesriikidelt artiklite 59l ja 59 m kohaselt üle kantud AEHÜde kogust;

g)

taotletud kogus ületab asjaomase aasta ülemäärase heite kogust, kui võtta arvesse järgmist:

i)

asjaomase aasta AEHÜde kogus, mis on sätestatud määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 ja artikli 10 kohaselt vastu võetud otsustes;

ii)

asjaomase aasta JJMi nõuete täitmise kontole artiklite 59l ja 59 m kohaselt kantud või sellelt müüdud AEHÜde kogus;

iii)

artikli 59j kohaselt eelmistest aastatest käimasolevasse või mistahes järgmisesse aastasse üle kantud AEHÜde üldkogus;

iv)

selliste AEHÜde üldkogus, mida on lubatud asjaomaseks aastaks laenata vastavalt artiklile 59i;

v)

artikli 59x kohaselt JJMi nõuete täitmise kontodele kandmiseks kõlblike MLÜde kogus või artikli 59m kohaselt kasutada olev allesjäänud kogus.

2.   Kuus nädalat enne 2026. aasta nõuetele vastavuse arvnäitaja kindlaksmääramist tagab põhihaldaja, et liidu register arvutab kõigi liikmesriikide poolt lõike 1 kohaselt taotletud AEHÜde kogusumma ja näitab seda.

3.   Kui lõikes 2 osutatud summa on suurem kui ELi JJMi tagavarareservi kontol olevate AEHÜde üldkogus, tagab põhihaldaja, et liidu register kannab üle iga liikmesriigi taotletud koguse, mida on proportsionaalselt vähendatud.

4.   Põhihaldaja tagab, et proportsionaalselt vähendatud koguse arvutamiseks korrutab liidu register taotletud summa ELi JJMi tagavarareservi kontol olevate AEHÜde üldkoguse ja kõigi liikmesriikide poolt lõike 1 kohaselt taotletud AEHÜde üldkoguse vahelise suhtarvuga.

Artikkel 59p

Tagavarareservi teine jaotusvoor

1.   Kui artikli 59o lõikes 2 osutatud summa on väiksem kui ELi JJMi tagavarareservi kontol olevate AEHÜde üldkogus, tagab põhihaldaja, et liidu register lubab liikmesriikidel esitada lisataotlusi, tingimusel et:

a)

liikmesriik esitab taotluse kõige varem kuus nädalat enne 2026. aasta nõuetele vastavuse arvnäitaja kindlaksmääramist, kuid mitte hiljem kui kolm nädalat enne 2026. aasta nõuetele vastavuse arvnäitaja kindlaksmääramist;

b)

taotluse esitanud liikmesriik on loetletud määruse (EL) 2018/842 artikli 11 lõike 5 kohaselt avaldatud otsuses;

c)

teistele liikmesriikidele artiklite 59l ja 59 m kohaselt müüdud AEHÜde kogus ei ületa teistelt liikmesriikidelt artiklite 59l ja 59 m kohaselt üle kantud AEHÜde kogust;

d)

ülekantav kogus ei ületa asjaomase aasta ülemäärase heite kogust, kui võtta arvesse kõiki artikli 59o lõike 1 punktis g loetletud koguseid ja artikli 59o kohaselt saadud AEHÜde kogust.

2.   Kui kõigi tingimustele vastavate taotluste summa on suurem kui allesjäänud üldkogus, tagab põhihaldaja, et liidu register arvutab iga tingimustele vastava taotluse kohta ülekantava koguse, milleks korrutatakse ELi JJMi tagavarareservi kontol olevate AEHÜde allesjäänud üldkogus konkreetse taotluse ja kõigile käesolevas lõikes sätestatud kriteeriumitele vastavate taotluste summa vahelise suhtarvuga.

Artikkel 59q

Kohandamine

1.   Juhul kui määruse (EL) 2018/842 artikli 10 kohaselt tehakse kohandusi või muudetakse käesoleva määruse artiklis 59a täpsustatud summat muul viisil, mille tõttu suureneb nõuete täitmise perioodil liikmesriigile aastaks eraldatud heitkogus, loob põhihaldaja ELi JJMi AEHÜde üldkoguse kontol vastava koguse AEHÜsid ja kannab need üle asjaomase liikmesriigi asjakohasele JJMi nõuete täitmise kontole.

2.   Juhul kui (EL) 2018/842 artikli 10 kohaselt tehakse kohandusi või muudetakse käesoleva määruse artiklis 59a täpsustatud summat muul viisil, mille tõttu väheneb nõuete täitmise perioodil liikmesriigile aastaks eraldatud heitkogus, kannab põhihaldaja vastava koguse AEHÜsid asjaomase liikmesriigi asjakohaselt JJMi nõuete täitmise kontolt üle JJMi kustutamiskontole.

3.   Kui liikmesriik teatab protsendimäära vähendamisest vastavalt määruse (EL) 2018/842 artikli 6 lõike 3 teisele lõigule ja pärast seda, kui on tehtud vastav muudatus määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud otsustes täpsustatud kogustes, kannab põhihaldaja vastava koguse AEHÜsid ELi II lisa AEHÜde üldkoguse kontolt JJMi kustutamiskontole. Liikmesriigile määruse (EL) 2018/842 artikli 6 kohaselt kasutada olevat üldkogust muudetakse vastavalt.

Artikkel 59r

Eelnevalt järgmisesse aastasse üle kantud AEHÜde ülekandmine

Põhihaldaja tagab, et liikmesriigi taotlusel teeb liidu register AEHÜde ülekande kõnealuse liikmesriigi nõuete täitmise perioodi asjaomase aasta JJMi nõuete täitmise kontole selle liikmesriigi nõuete täitmise perioodi mistahes järgmise aasta JJMi nõuete täitmise kontolt. Sellist ülekannet ei tehta, kui:

a)

taotletud kogus on suurem kui artikli 59j kohaselt sellele JJMi nõuete täitmise kontole eelnevalt üle kantud AEHÜde kogus, millelt ülekannet kavatsetakse teha;

b)

liikmesriik esitab taotluse enne selle JJMi nõuete täitmise konto saldo arvutamist, millele kavatsetakse ülekannet teha, või pärast kõnealuse konto nõuete täitmise arvnäitaja kindlaksmääramist.

Artikkel 59s

Ülekannete sooritamine ja tagasipööramine

1.   Kõigi käesolevas jaotises sätestatud ülekannete suhtes kohaldatakse artikleid 34, 35 ja 55.

2.   Ekslikult algatatud ülekandeid JJMi nõuete täitmise kontole võib tagasi pöörata riikliku haldaja taotlusel. Sellistel juhtudel kohaldatakse artikli 62 lõikeid 4, 6, 7 ja 8.“

9)

Artikli 70 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Põhihaldaja tagab, et ELi tehingulogi teeb automaatseid kontrolle ja võtab seejuures arvesse käesoleva määruse artikliga 75 ette nähtud andmevahetuse ja tehnilisi kirjeldusi, et teha kindlaks eeskirjade eiramisi ja kõrvalekaldeid, mille puhul ei vasta kavandatud protsess direktiivis 2003/87/EÜ, määruses (EL) 2018/842 ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele.“

10)

Delegeeritud määruse (EL) 2019/1122 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

11)

Delegeeritud määruse (EL) 2019/1122 XIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 156, 19.6.2018, lk 26.

(2)  Komisjoni 12. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1122, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ seoses liidu registri toimimisega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 3).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

(4)  Komisjoni 2. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 389/2013, millega luuakse liidu register vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja nr 1193/2011 (ELT L 122, 3.5.2013, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 136).


I LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2019/1122 I lisasse lisatakse järgmine tabel:

Tabel I-II: Kontod IIA jaotise kohaste tehingute arvestuseks

Kontoliik

Kontoomanik

Kontohaldaja

Sellist liiki kontode arv

AEHÜ

Arvestatud heide/arvestatud sidumine

MLÜ

MMPEH

ELi JJMi AEHÜde üldkoguse konto

EL

põhihaldaja

1

jah

ei

ei

ei

JJMi kustutamiskonto

EL

põhihaldaja

1

jah

ei

jah

ei

ELi II lisa AEHÜde üldkoguse konto

EL

põhihaldaja

1

jah

ei

ei

ei

ELi JJMi tagavarareservi konto

EL

põhihaldaja

1

jah

ei

ei

ei

JJMi nõuete täitmise konto

liikmesriik

põhihaldaja

igal liikmesriigil üks kümneaastase nõuete täitmise perioodi iga aasta kohta

jah

ei

jah

ei“


II LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2019/1122 XIII lisasse lisatakse II punkt:

„II.   IIA jaotise kohase tehingute arvestusega seotud teave

Üldsusele kättesaadav teave

7.

Põhihaldaja teeb avalikult kättesaadavaks järgmise teabe iga JJMi nõuete täitmise konto kohta ja ajakohastab seda 24 tunni jooksul, kui see on asjakohane:

a)

teave kontot omava liikmesriigi kohta;

b)

aastaks eraldatud heitkoguse ühikud, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõikele 3 ja artiklile 10;

c)

iga JJMi nõuete täitmise konto olek vastavalt artiklile 10;

d)

asjakohased kasvuhoonegaaside heite andmed vastavalt artiklile 59d;

e)

iga JJMi nõuete täitmise konto nõuetele vastavuse arvnäitaja vastavalt artiklile 59f järgmisel kujul:

i)

A – nõuded on täidetud,

ii)

I – nõuded ei ole täidetud;

f)

kasvuhoonegaaside heitkogus, mis on sisestatud vastavalt artiklile 59g;

g)

järgmine teave iga lõpuleviidud tehingu kohta:

i)

selle kontoomaniku nimi ja tunnuskood, kelle kontolt ülekanne tehakse;

ii)

selle kontoomaniku nimi ja tunnuskood, kelle kontole ülekanne tehakse;

iii)

tehinguga hõlmatud AEHÜde kogus, ilma AEHÜ kordumatu tunnuskoodita;

iv)

tehingu tunnuskood;

v)

tehingu lõpuleviimise kuupäev ja kellaaeg (Kesk-Euroopa aja järgi);

vi)

tehingu liik.

Kontoomanikele kättesaadav teave

8.

Liidu register näitab liidu registri veebisaidi selles osas, millele pääseb juurde ainult JLMi nõuete täitmise konto omanik, järgmist teavet, mida ajakohastatakse reaalajas:

a)

kontol hoitavad AEHÜd, ilma AEHÜde kordumatu tunnuskoodita;

b)

asjaomase kontoomaniku poolt algatatud kavandatavate tehingute loetelu koos järgmiste andmetega iga kavandatava tehingu kohta:

i)

punkti 7 alapunktis g osutatud elemendid;

ii)

tehingu algatamise ettepaneku tegemise kuupäev ja kellaaeg (Kesk-Euroopa aja järgi);

iii)

asjaomase kavandatava tehingu praegune olek;

iv)

kõik vastusekoodid, mis on saadud pärast registri ja ELi tehingulogi tehtud kontrolli;

c)

lõpuleviidud tehingute tulemusena asjaomasele kontole kantud AEHÜde nimekiri koos punkti 7 alapunktis g osutatud elementidega iga tehingu kohta;

d)

lõpuleviidud tehingute tulemusena asjaomaselt kontolt üle kantud AEHÜde nimekiri koos punkti 7 alapunktis g osutatud elementidega iga tehingu kohta.“


Top