EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0912

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/912, 28. mai 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 650/2014, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise teabe vormi, struktuuri, sisu ja iga-aastase avaldamise kuupäevaga, mille pädevad asutused avalikustavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/36/EL (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/3872

OJ L 146, 5.6.2019, p. 3–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/912/oj

5.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 146/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/912,

28. mai 2019,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 650/2014, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise teabe vormi, struktuuri, sisu ja iga-aastase avaldamise kuupäevaga, mille pädevad asutused avalikustavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/36/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, (1) eriti selle artikli 143 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 650/2014 (2) on kindlaks määratud sellise teabe vorm, struktuur, sisu ja iga-aastase avaldamise kuupäev, mille pädevad asutused avaldavad vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 143. Pädevate asutuste poolt vastavalt kõnealusele rakendusmäärusele avaldatavat teavet tuleks nüüd ajakohastada, et tagada kooskõla krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve raamistikus tehtud muudatustega.

(2)

On oluline, et pädevate asutuste avaldatav teabe oleks kvaliteetne ja kergesti võrreldav. Seepärast tuleks muuta rakendusmääruse (EL) nr 650/2014 artiklit 5, et täpsustada, et pädevad asutused peaksid koguma statistilisi koondandmeid üksnes nende järelevalve alla kuuluvatelt krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt ning täpsustama, millise perioodi kohta tuleks andmed esitada.

(3)

Rakendusmääruse (EL) nr 650/2014 I lisas on esitatud igas liikmesriigis vastu võetud õigus- ja haldusnorme ja üldsuuniseid käsitleva teabe avaldamise vormid. Kõnealust lisa tuleks muuta, et anda kasulikumat ja asjakohasemat teavet selle kohta, kuidas pädevad asutused teevad järelevalvet oma jurisdiktsioonis.

(4)

Rakendusmääruse (EL) nr 650/2014 II lisas on esitatud liidu õigusega ettenähtud valikuvõimalusi ja kaalutlusõigusi käsitleva teabe avaldamise vormid. Kõnealust lisa tuleks muuta, et see hõlmaks komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2015/61 (3) kehtestatud täiendavaid valikuvõimalusi ja kaalutlusõigusi. Seda tuleks muuta ka selleks, et eristada kõnealuste valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguste ajutist või alalist laadi ning eristada kõnealuste valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguste kohaldamist ühelt poolt krediidiasutuste suhtes ja teiselt poolt investeerimisühingute suhtes.

(5)

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi käsitlevate EBA suuniste (4) rakendamine peaks olema läbipaistvam. Seepärast tuleks muuta rakendusmääruse (EL) nr 650/2014 III lisa, et lisada järelevalvealase lähenemisviisi kirjeldus sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi.

(6)

Tuleks vältida kattumisi ja parandada pädevate asutuste avaldatud statistiliste koondandmete võrreldavust. Seepärast tuleks muuta rakendusmääruse (EL) nr 650/2014 IV lisa, et võtta arvesse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (5) I osa II jaotise 2. peatükile krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt kohaldatud usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise taset.

(7)

Avaldatud teabe kvaliteedi parandamiseks ja selle teabe otstarbekamaks võrdlemiseks peaksid rakendusmääruse (EL) nr 650/2014 lisades esitatud vormid sisaldama üksikasjalikke suuniseid ja juhiseid.

(8)

Käesolev määrus põhineb Euroopa Pangandusjärelevalve poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.

(9)

EBA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimaliku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (6) artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

(10)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 650/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 650/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 5 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Pädevad asutused ajakohastavad kõnealuse direktiivi artikli 143 lõike 1 punktis d osutatud teavet igal aastal 31. juuliks. Kõnealune teave hõlmab eelmist kalendriaastat.

Pädevad asutused ajakohastavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kelle üle nad teevad usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, korrapäraselt ja igal juhul iga aasta 31. juuliks kõnealuse direktiivi artikli 143 lõike 1 punktides a–c osutatud teavet, välja arvatud juhul, kui viimati avaldatud teave ei ole muutunud.“;

2)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga;

3)

II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga;

4)

III lisa asendatakse käesoleva määruse III lisas esitatud tekstiga;

5)

IV lisa asendatakse käesoleva määruse IV lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.

(2)  Komisjoni 4. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 650/2014, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise teabe vormi, struktuuri, sisu ja iga-aastase avaldamise kuupäevaga, mille pädevad asutused avalikustavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/36/EL (ELT L 185, 25.6.2014, lk 1).

(3)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1).

(4)  19. detsembri 2014. aasta suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ja meetodite kohta (EBA/GL/2014/13).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).


I LISA

EESKIRJAD JA SUUNISED

Vormide loetelu

1. osa

Direktiivi 2013/36/EL ülevõtmine

2. osa

Mudeli heakskiitmine

3. osa

Eriotstarbelised nõuded

4. osa

Krediidiriski maandamine

5. osa

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad avalikustamise erinõuded

6. osa

Erandid usaldatavusnõuete kohaldamisel

7. osa

Olulised osalused krediidiasutuses

8. osa

Regulatiivne ja finantsaruandlus

Üldised märkused I lisas esitatud vormide täitmise kohta

Üldiste kriteeriumide ja meetodite kohta teabe avaldamisel ei avalikusta pädevad asutused mingeid järelevalvemeetmeid, mis on suunatud konkreetsetele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, olenemata sellest, kas need on võetud ühe krediidiasutuse või investeerimisühingu või krediidiasutuste ja investeerimisühingute konsolideerimisgrupi suhtes.

1. OSA

Direktiivi 2013/36/EL ülevõtmine

 

Direktiivi 2013/36/EL sätete ülevõtmine

Direktiivi 2013/36/EL sätted

Lingid siseriiklikule tekstile (1)

Viide/viited siseriiklikele sätetele (2)

Kättesaadav inglise keeles (jah/ei)

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

 

(pp/kk/aaaa)

020

I.

Reguleerimisese, kohaldamisala ja mõisted

Artiklid 1–3

 

 

 

030

II.

Pädevad asutused

Artiklid 4–7

 

 

 

040

III.

Krediidiasutuse tegevuse alustamise ja jätkamise tingimused

Artiklid 8–27

 

 

 

050

1.

Krediidiasutuse tegevuse alustamise ja jätkamise üldtingimused

Artiklid 8–21

 

 

 

060

2.

Oluline osalus krediidiasutuses

Artiklid 22–27

 

 

 

070

IV.

Investeerimisühingute algkapital

Artiklid 28–32

 

 

 

080

V.

Asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust reguleerivad sätted

Artiklid 33–46

 

 

 

090

1.

Üldpõhimõtted

Artiklid 33–34

 

 

 

100

2.

Krediidiasutuse asutamise õigus

Artiklid 35–38

 

 

 

110

3.

Teenuste osutamise vabaduse kasutamine

Artikkel 39

 

 

 

120

4.

Vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste volitused

Artiklid 40–46

 

 

 

130

VI.

Suhted kolmandate riikidega

Artiklid 47–48

 

 

 

140

VII.

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve

Artiklid 49–142

 

 

 

150

1.

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve põhimõtted

Artiklid 49–72

 

 

 

160

1.1

Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevus ja kohustused

Artiklid 49–52

 

 

 

170

1.2

Teabevahetus ja ametisaladus

Artiklid 53–62

 

 

 

180

1.3

Aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete seadusjärgse kontrollimise eest vastutavate isikute kohustused

Artikkel 63

 

 

 

190

1.4

Järelevalvevolitused, karistuste määramise volitused ja kaebuste esitamise õigus

Artiklid 64–72

 

 

 

200

2.

Läbivaatamine

Artiklid 73–110

 

 

 

210

2.1

Sisemise kapitali adekvaatsuse hindamine

Artikkel 73

 

 

 

220

2.2

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kord, protsessid ja mehhanismid

Artiklid 74–96

 

 

 

230

2.3

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess

Artiklid 97–101

 

 

 

240

2.4

Järelevalvemeetmed ja -volitused

Artiklid 102–107

 

 

 

250

2.5

Kohaldamise tasand

Artiklid 108–110

 

 

 

260

3.

Konsolideeritud järelevalve

Artiklid 111–127

 

 

 

270

3.1

Konsolideeritud järelevalve teostamise põhimõtted

Artiklid 111–118

 

 

 

280

3.2

Finantsvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad ja segavaldusettevõtjad

Artiklid 119–127

 

 

 

290

4.

Kapitalipuhvrid

Artiklid 128–142

 

 

 

300

4.1

Puhvrid

Artiklid 128–134

 

 

 

310

4.2

Vastutsükliliste kapitalipuhvrite kehtestamine ja arvutamine

Artiklid 135–140

 

 

 

320

4.3

Kapitali säilitamise meetmed

Artiklid 141–142

 

 

 

330

VIII.

Pädevate asutuste poolne avalikustamine

Artiklid 143–144

 

 

 

340

IX.

Direktiivi 2002/87/EÜ muutmine

Artikkel 150

 

 

 

350

X.

Ülemineku- ja lõppsätted

Artiklid 151–165

 

 

 

360

1.

Üleminekusätted asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust kasutavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalve kohta

Artiklid 151–159

 

 

 

370

2.

Kapitalipuhvreid käsitlevad üleminekusätted

Artikkel 160

 

 

 

380

3.

Lõppsätted

Artiklid 161–165

 

 

 


2. OSA

Mudeli heakskiitmine

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(päev/kuu/aasta)

 

Meetodi kirjeldus

 

Järelevalvemeetod sisereitingute meetodi kasutamise heakskiitmiseks krediidiriski miinimumkapitalinõuete arvutamisel

020

Minimaalne dokumentatsioon, mille peab esitama sisereitingute meetodi kasutamist taotlev krediidiasutus või investeerimisühing

[vabas vormis tekst]

030

Pädeva asutuse hindamisprotsessi kirjeldus (enesehindamise kasutamine, tuginemine välisaudiitoritele ja kohapealsed kontrollid) ja hindamise peamised kriteeriumid

[vabas vormis tekst]

040

Pädeva asutuse tehtud otsuste vorm ja otsustest taotlejatele teatamine

[vabas vormis tekst]

 

Järelevalvemeetod sisemudeli meetodi kasutamise heakskiitmiseks tururiski miinimumkapitalinõuete arvutamisel

050

Minimaalne dokumentatsioon, mille peab esitama sisemudeli meetodi kasutamist taotlev krediidiasutus või investeerimisühing.

[vabas vormis tekst]

060

Pädeva asutuse hindamisprotsessi kirjeldus (enesehindamise kasutamine, tuginemine välisaudiitoritele ja kohapealsed kontrollid) ja hindamise peamised kriteeriumid

[vabas vormis tekst]

070

Pädeva asutuse tehtud otsuste vorm ja otsustest taotlejatele teatamine

[vabas vormis tekst]

 

Järelevalvemeetod sisemudeli meetodi kasutamise heakskiitmiseks vastaspoole krediidiriski miinimumkapitalinõuete arvutamisel

080

Minimaalne dokumentatsioon, mille peab esitama sisemudeli meetodi kasutamist taotlev krediidiasutus või investeerimisühing.

[vabas vormis tekst]

090

Pädeva asutuse hindamisprotsessi kirjeldus (enesehindamise kasutamine, tuginemine välisaudiitoritele ja kohapealsed kontrollid) ja hindamise peamised kriteeriumid

[vabas vormis tekst]

100

Pädeva asutuse tehtud otsuste vorm ja otsustest taotlejatele teatamine

[vabas vormis tekst]

 

Järelevalvemeetod täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kasutamise heakskiitmiseks operatsiooniriski miinimumkapitalinõuete arvutamisel

110

Minimaalne dokumentatsioon, mille peab esitama täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kasutamist taotlev krediidiasutus või investeerimisühing

[vabas vormis tekst]

120

Pädeva asutuse hindamisprotsessi kirjeldus (enesehindamise kasutamine, tuginemine välisaudiitoritele ja kohapealsed kontrollid) ja hindamise peamised kriteeriumid

[vabas vormis tekst]

130

Pädeva asutuse tehtud otsuste vorm ja otsustest taotlejatele teatamine

[vabas vormis tekst]


3. OSA

Eriotstarbelised nõuded

 

Määrus (EL) nr 575/2013

Sätted

Pädeva asutuse esitatav teave

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(pp/kk/aaaa)

020

Artikli 153 lõige 5

Kas pädev asutus on avaldanud suunised, et täpsustada, kuidas krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid eriotstarbelistele nõuetele riskikaalude määramisel võtma arvesse artikli 153 lõikes 5 osutatud tegureid?

[Jah/Ei]

030

Kui jah, siis palun esitada viide siseriiklikele suunistele

[viide siseriiklikule tekstile]

040

Kas siseriiklikud suunised on kättesaadavad inglise keeles?

[Jah/Ei]


4. OSA

Krediidiriski maandamine

 

Määrus (EL) nr 575/2013

Sätted

Kirjeldus

Pädeva asutuse esitatav teave

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(pp/kk/aaaa)

020

Artikli 201 lõige 2

Selliste finantseerimisasutuste nimekirja avaldamine, kes on kaudse krediidiriski kaitse aktsepteeritud andjad, või kõnealuste finantseerimisasutuste kindlakstegemiseks vajalike suunavate kriteeriumide avaldamine

Pädevad asutused avaldavad ja peavad selliste finantseerimisasutuste nimekirja, kes on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 201 lõike 1 punkti f kohased aktsepteeritud kaudse krediidiriski kaitse andjad, või avaldavad suunavad kriteeriumid selliste aktsepteeritud krediidiriski kaitse andjate kindlakstegemiseks.

Finantseerimisasutuste nimekiri või suunavad kriteeriumid nende kindlakstegemiseks

[vabas vormis tekst – esitada võib hüperlingi nimekirjale või suunavatele kriteeriumidele, mis on avaldatud pädeva asutuse veebisaidil]

030

Kohaldavate usaldatavusnõuete kirjeldus

Koos aktsepteeritud finantseerimisasutuste nimekirjaga või suunavate kriteeriumidega kõnealuste finantseerimisasutuste kindlakstegemiseks avaldavad pädevad asutused kohaldatavate usaldatavusnõuete kirjelduse.

Pädeva asutuse kohaldatavate usaldatavusnõuete kirjeldus

[vabas vormis tekst]

040

Artikli 227 lõike 2 punkt e

Tingimused, mille korral võib kohaldada volatiilsuskoefitsienti 0 %

Finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi alusel võib krediidiasutus või investeerimisühing kohaldada volatiilsuskoefitsienti 0 % tingimusel, et tehing arveldatakse sellist liiki tehingute tegemisel oma usaldusväärsust tõestanud arveldussüsteemi kaudu.

Üksikasjalik kirjeldus selle kohta, kuidas pädev asutus loeb arveldussüsteemi usaldusväärseks

[vabas vormis tekst]

050

Artikli 227 lõike 2 punkt f

Tingimused, mille korral võib kohaldada volatiilsuskoefitsienti 0 %

Finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi alusel võib krediidiasutus või investeerimisühing kohaldada volatiilsuskoefitsienti 0 % tingimusel, et lepingu või tehingu dokumentatsioon on asjaomaste väärtpaberitega tehtavaid repotehinguid või väärtpaberite laenuks andmise või võtmise tehinguid käsitlev tavapärane turudokumentatsioon.

Tavapäraseks turudokumentatsiooniks loetava dokumentatsiooni täpsustamine

[vabas vormis tekst]

060

Artikli 229 lõige 1

Kinnisvaratagatise hindamise põhimõtted sisereitingute meetodi puhul

Liikmesriikides, kus on seaduste või rakendusaktidega sätestatud ranged kriteeriumid hüpoteekimisväärtuse hindamiseks, võib sõltumatu hindaja kinnisvara hinnata kinnisvara hüpoteekimisväärtuses või sellest madalamas väärtuses.

Siseriiklike õigusaktidega kehtestatud kriteeriumid hüpoteekimisväärtuse hindamiseks

[vabas vormis tekst]


5. OSA

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad avalikustamise erinõuded

 

Direktiiv 2013/36/EL

Määrus (EL) nr 575/2013

Säte

Pädeva asutuse esitatav teave

 

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(pp/kk/aaaa)

020

Artikli 106 lõike 1 punkt a

 

Pädevad asutused võivad krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt nõuda määruse (EL) nr 575/2013 VIII osas osutatud teabe avaldamist rohkem kui korra aastas ning kehtestada avaldamise tähtajad.

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatav teabe avaldamise sagedus ja tähtajad

[vabas vormis tekst]

030

Artikli 106 lõike 1 punkt b

 

Pädevad asutused võivad krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt nõuda avaldamiseks muude teavitamisvahendite ja -kohtade kui finantsaruanded kasutamist.

Muude selliste teavitamisvahendite liigid, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad kasutama

[vabas vormis tekst]

040

 

Artikli 13 lõiked 1 ja 2

Olulised tütarettevõtjad ning need tütarettevõtjad, kes on olulised oma kohalikul turul, avalikustavad määruse (EL) nr 575/2013 VIII osas täpsustatud teabe individuaalselt või allkonsolideeritud alusel.

Kriteeriumid, mida pädev asutus kohaldab tütarettevõtja olulisuse hindamisel

[vabas vormis tekst]


6. OSA

Erandid usaldatavusnõuete kohaldamisel

 

Määrus (EL) nr 575/2013

Sätted

Kirjeldus

Pädeva asutuse esitatav teave

 

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(pp/kk/aaaa)

020

Artikli 7 lõiked 1 ja 2

(tütarettevõtjatele individuaalselt tehtavad erandid)

Määruse (EL) nr 575/2013 II–V ja VIII osas sätestatud usaldatavusnõuete kohaldamisest individuaalse erandi tegemine

Erandi võib teha mis tahes tütarettevõtjale, tingimusel et emaettevõtjal puuduvad praegused või prognoositavad olulised praktilised või õiguslikud takistused omavahendite kiireks ülekandmiseks või kohustuste tagasimaksmiseks vastavalt artikli 7 lõike 1 punktile a.

Kriteeriumid, mille alusel pädev asutus hindab, kas puuduvad takistused omavahendite kiireks ülekandmiseks või kohustuste tagasimaksmiseks

[vabas vormis tekst]

030

Artikli 7 lõige 3

(emaettevõtjatele individuaalselt tehtavad erandid)

Määruse (EL) nr 575/2013 II–V ja VIII osas sätestatud usaldatavusnõuete kohaldamisest individuaalse erandi tegemine

Erandi võib teha emaettevõtjale tingimusel, et puuduvad praegused või prognoositavad olulised praktilised või õiguslikud takistused omavahendite kiireks ülekandmiseks või kohustuste tagasimaksmiseks emaettevõtjana tegutsevale krediidiasutusele või investeerimisühingule vastavalt artikli 7 lõike 3 punktile a.

Kriteeriumid, mille alusel pädev asutus hindab, kas puuduvad takistused omavahendite kiireks ülekandmiseks või kohustuste tagasimaksmiseks

[vabas vormis tekst]

040

Artikkel 8

(Likviidsusnõuete kohaldamisest tütarettevõtjatele tehtavad erandid)

Määruse (EL) nr 575/2013 VI osas sätestatud likviidsusnõuete kohaldamisest individuaalse erandi tegemine

Erandi võib teha likviidsusalagruppi kuuluvatele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele tingimusel, et kõnealused krediidiasutused või investeerimisühingud on sõlminud pädevaid asutusi rahuldavad lepingud, millega nähakse ette vahendite vaba liikumine nende vahel ja mis võimaldavad neil õigel ajal täita oma individuaalseid ja ühiseid kohustusi vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile c.

Kriteeriumid, mille alusel pädev asutus hindab, kas lepingutega nähakse ette vahendite vaba liikumine likviidsusalagruppi kuuluvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute vahel

[vabas vormis tekst]

050

Artikli 9 lõige 1

(Individuaalse konsolideerimise meetod)

Emaettevõtjana tegutsevale krediidiasutusele või investeerimisühingule antud luba võtta määruse (EL) nr 575/2013 II–V ja VIII osas sätestatud usaldatavusnõuete arvutamisel arvesse tütarettevõtjaid

Luba antakse üksnes siis, kui emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing tõendab pädevatele asutustele täies ulatuses, et nõuete arvutamisse kaasatud tütarettevõtjal puuduvad praegused või prognoositavad olulised praktilised või õiguslikud takistused omavahendite kiireks ülekandmiseks või kohustuste tähtaja jooksul tagasimaksmiseks vastavalt artikli 9 lõikele 2.

Kriteeriumid, mille alusel pädev asutus hindab, et puuduvad takistused omavahendite kiireks ülekandmiseks või kohustuste tagasimaksmiseks

[vabas vormis tekst]

060

Artikkel 10

(Keskasutusega püsivalt seotud krediidiasutused)

Määruse (EL) nr 575/2013 II–VIII osas sätestatud usaldatavusnõuete kohaldamisest individuaalse erandi tegemine

Liikmesriigid võivad seoses kõnealuse erandi kohaldamisega säilitada kehtivad siseriiklikud õigusaktid ja kasutada neid, kui need ei ole vastuolus määrusega (EL) nr 575/2013 või direktiiviga 2013/36/EL.

Erandi kohaldamisega seonduv kohaldatav siseriiklik õigusakt/regulatsioon

[viide siseriiklikule tekstile]


7. OSA

Olulised osalused krediidiasutuses

 

Direktiiv 2013/36/EL

Hindamiskriteeriumid ja teave, mida on vaja krediidiasutust omandada sooviva kavandava omandaja sobivuse ja kavandatava omandamise rahalise usaldusväärsuse hindamiseks

Pädeva asutuse esitatav teave

 

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(pp/kk/aaaa)

020

Artikli 23 lõike 1 punkt a

Kavandava omandaja maine

Selle kirjeldus, kuidas pädev asutus hindab kavandava omandaja usaldusväärsust

[vabas vormis tekst]

030

Selle kirjeldus, kuidas pädev asutus hindab kavandava omandaja ametialast pädevust

[vabas vormis tekst]

040

Praktilised üksikasjad pädevate asutuste koostöö kohta vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 24

[vabas vormis tekst]

050

Artikli 23 lõike 1 punkt b

Krediidiasutuse majandustegevust juhtima asuva juhtorgani iga liikme ja kõrgema juhtkonna iga liikme maine, teadmised, oskused ja kogemused

Selle kirjeldus, kuidas pädev asutus hindab juhtorgani ja kõrgema juhtkonna liikmete mainet, teadmisi, oskusi ja kogemusi

[vabas vormis tekst]

060

Artikli 23 lõike 1 punkt c

Kavandava omandaja finantsseisundi tugevus

Selle kirjeldus, kuidas pädev asutus hindab kavandava omandaja finantsseisundi tugevust

[vabas vormis tekst]

070

Praktilised üksikasjad pädevate asutuste koostöö kohta vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 24

[vabas vormis tekst]

080

Artikli 23 lõike 1 punkt d

Krediidiasutusepoolne usaldatavusnõuete järgimine

Selle kirjeldus, kuidas pädev asutus hindab, kas krediidiasutus suudab järgida usaldavausnõudeid

[vabas vormis tekst]

090

Artikli 23 lõike 1 punkt e

Rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus

Selle kirjeldus, kuidas pädev asutus hindab, kas esineb rahapesu või terrorismi rahastamise põhjendatud kahtlus

[vabas vormis tekst]

100

Praktilised üksikasjad pädevate asutuste koostöö kohta vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 24

[vabas vormis tekst]

110

Artikli 23 lõige 4

Sellise teabe loetelu, mis tuleb esitada pädevatele asutustele teate esitamise ajal

Sellise teabe loetelu, mille kavandav omandaja peab esitama teate esitamise ajal, et pädev asutus saaks hinnata kavandavat omandajat ja kavandatavat omandamist

[vabas vormis tekst]


8. OSA

Regulatiivne ja finantsaruandlus

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(pp/kk/aaaa)

020

Finantsteabe kohta aruannete esitamise kohustuse rakendamine vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014

030

Kas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikes 2 sätestatud nõude kohaldamist on laiendatud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes ei kohalda määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt kohaldatavaid rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid?

[Jah/Ei]

040

Kui jah, siis milliseid raamatupidamistavasid kohaldatakse kõnealuste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes?

[vabas vormis tekst]

050

Kui jah, siis millisel tasandil aruandluskohustust kohaldatakse? (individuaalsel/konsolideeritud/allkonsolideeritud tasandil)

[vabas vormis tekst]

060

Kas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikes 2 sätestatud nõuete kohaldamist on laiendatud muudele finantssektori ettevõtjatele kui krediidiasutused või investeerimisühingud?

[Jah/Ei]

070

Kui jah, siis mis liiki finantssektori ettevõtjate (nt finantsühingud) suhtes kõnealuseid aruandlusnõudeid kohaldatakse?

[vabas vormis tekst]

080

Kui jah, siis kui suured on kõnealused finantssektori ettevõtjad bilansimahu seisukohast (individuaalsel alusel)?

[vabas vormis tekst]

090

Kas pädevale asutusele aruannete esitamiseks kasutatakse XBRL standardit?

[Jah/Ei]

100

Omavahendite ja omavahendite nõuete kohta aruannete esitamise kohustuse rakendamine vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014

110

Kas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikes 1 sätestatud nõuete kohaldamist on laiendatud muudele finantssektori ettevõtjatele kui krediidiasutused või investeerimisühingud?

[Jah/Ei]

120

Kui jah, siis milliseid raamatupidamistavasid kohaldatakse kõnealuste finantssektori ettevõtjate suhtes?

[vabas vormis tekst]

130

Kui jah, siis mis liiki finantssektori ettevõtjate (nt finantsühingud) suhtes kõnealuseid aruandlusnõudeid kohaldatakse?

[vabas vormis tekst]

140

Kui jah, siis kui suured on kõnealused finantssektori ettevõtjad bilansimahu seisukohast (individuaalsel alusel)?

[vabas vormis tekst]

150

Kas pädevale asutusele aruannete esitamiseks kasutatakse XBRL standardit?

[Jah/Ei]


(1)  Hüperlink (-lingid) veebisaidile, kus on esitatud asjaomase liidu sätte siseriiklikku õigusse ülevõtmise tekst.

(2)  Üksikasjalikud viited riiklikele sätetele, nt asjakohane jaotis, peatükk, punkt jne.


II LISA

VALIKUVÕIMALUSED JA KAALUTLUSÕIGUSED

Vormide loetelu

1. osa

Direktiivis 2013/36/EL, määruses (EL) nr 575/2013 ja likviidsuskattekordajat (LCR) käsitlevas delegeeritud määruses (EL) 2015/61 sätestatud valikuvõimalused ja kaalutlusõigused

2. osa

Direktiivis 2013/36/EL ja määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud teatavate üleminekusätete kohased valikuvõimalused ja kaalutlusõigused

3. osa

Töötasu muutuvad elemendid (direktiivi 2013/36/EL artikkel 94)

Pädevad asutused ei avalikusta konkreetsetele krediidiasutustele või investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid ega -otsuseid. Üldiste kriteeriumide ja meetodite kohta teabe avaldamisel ei avalikusta pädevad asutused mingeid konkreetsetele krediidiasutustele või investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid, olenemata sellest, kas need on võetud üheainsa krediidiasutuse või investeerimisühingu suhtes või krediidiasutuste ja investeerimisühingute konsolideerimisgrupi suhtes.

1. OSA

Direktiivis 2013/36/EL, määruses (EL) nr 575/2013 ja likviidsuskattekordajat (LCR) käsitlevas delegeeritud määruses (EL) 2015/61 sätestatud valikuvõimalused ja kaalutlusõigused

 

Direktiiv 2013/36/EL

Määrus (EL) nr 575/2013

LCR delegeeritud määrus (EL) 2015/61

Adressaadid

Kohaldamisala

Nimetus

Valikuvõimaluse või kaalutlusõiguse kirjeldus

Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohaldatav) (1)

Siseriiklik tekst (2)

Viide(viited) (3)

Kättesaadav inglise keeles (JAH/EI)

Üksikasjad/märkused

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(pp/kk/aaaa)

 

020

Artikli 9 lõige 2

 

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused

Erand keelust, mille kohaselt isikud või ettevõtjad, kes ei ole krediidiasutused, ei tohi tegeleda avalikkuselt hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite kaasamisega

Keeldu, mille kohaselt isikud või ettevõtjad, kes ei ole krediidiasutused, ei tohi tegeleda avalikkuselt hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite kaasamisega, ei kohaldata liikmesriigi, liikmesriigi piirkondlike või kohalike omavalitsuste ja avalik-õiguslike rahvusvaheliste organite suhtes, mille liikmeks on vähemalt üks liikmesriik, samuti mitte siseriiklikus või liidu õiguses selgelt sätestatud juhtudel, tingimusel et kõnealuste toimingute suhtes kohaldatakse hoiustajate ja investorite kaitsmiseks mõeldud eeskirju ja järelevalvet.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

030

Artikli 12 lõige 3

 

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused

Algkapital

Liikmesriigid võivad otsustada, et 15. detsembril 1979. aastal olemas olnud krediidiasutused, kes ei täida eraldi omavahendite nõudeid, võivad oma tegevust jätkata.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

040

Artikli 12 lõige 3

 

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused

Algkapital

Liikmesriigid võivad vabastada direktiivi 2013/36/EL artikli 13 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud nõuete täitmisest krediidiasutused, kelle puhul nad on vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 12 lõikele 3 otsustanud, et need võivad oma tegevust jätkata.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

050

Artikli 12 lõige 4

 

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused

Algkapital

Liikmesriigid võivad anda tegevusloa teatud liiki krediidiasutustele, mille algkapital on alla 5 miljoni euro, tingimusel et algkapital on vähemalt 1 miljon eurot ja et asjaomane liikmesriik teavitab komisjoni ja EBA kõnealuse võimaluse kasutamise põhjustest.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

060

Artikli 21 lõige 1

 

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Erandid krediidiasutustele, kes on püsivalt seotud keskasutusega

Pädevad asutused võivad teha direktiivi 2013/36/EL artiklitest 10, 12 ja artikli 13 lõikest 1 erandi seoses krediidiasutustega, kes on püsivalt seotud keskasutusega.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

070

Artikli 29 lõige 3

 

 

Liikmesriigid

Investeerimisühingud

Eri liiki investeerimisühingute algkapital

Liikmesriigid võivad algkapitali miinimumsummat vähendada 125 000 eurolt 50 000 eurole nende äriühingute puhul, kellel ei ole luba hoida klientide raha või väärtpabereid, teha oma arvel ja nimel tehinguid ega tagada emissiooni siduva kohustuse alusel.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

080

Artikli 32 lõige 1

 

 

Liikmesriigid

Investeerimisühingud

Investeerimisühingu algkapitali suhtes varem kehtinud nõuete ajutise kohaldamise klausel

Liikmesriigid võivad jätkata tegevuslubade andmist direktiivi 2013/36/EL artikli 30 kohaldamisalasse kuuluvatele 31. detsembril 1995 või enne seda olemas olnud investeerimisühingutele ja äriühingutele, kelle omavahendid on väiksemad kõnealuse direktiivi artikli 28 lõikes 2, artikli 29 lõikes 1 või 3 või artiklis 30 nende jaoks sätestatud algkapitali suurusest.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

090

Artikkel 40

 

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Vastuvõtvate liikmesriikide pädevatele asutustele aruannete esitamise nõuded

Teabe saamise, statistilistel või järelevalve eesmärkidel võivad vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused nõuda, et kõik krediidiasutused, millel on nende territooriumil filiaale, esitaksid neile korrapäraselt aruandeid oma tegevuse kohta kõnealustes vastuvõtvates liikmesriikides eelkõige selleks, et hinnata, kas filiaal on oluline vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 51 lõikele 1.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

100

Artikli 129 lõige 2

 

 

Liikmesriigid

Investeerimisühingud

Väikeste ja keskmise suurusega investeerimisühingute vabastamine nõudest säilitada kapitali säilitamise puhver

Erandina artikli 129 lõikest 1 võib liikmesriik vabastada väikesed ja keskmise suurusega investeerimisühingud nimetatud lõikes sätestatud nõuete täitmisest, juhul kui niisugune erand ei ohusta asjaomase liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsust.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

110

Artikli 130 lõige 2

 

 

Liikmesriigid

Investeerimisühingud

Väikeste ja keskmise suurusega investeerimisühingute vabastamine nõudest säilitada vastutsükliline kapitalipuhver

Erandina artikli 130 lõikest 1 võib liikmesriik vabastada väikesed ja keskmise suurusega investeerimisühingud nimetatud lõikes sätestatud nõuete täitmisest, juhul kui niisugune erand ei ohusta asjaomase liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsust.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

120

Artikli 133 lõige 18

 

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Nõue säilitada süsteemse riski puhver

Liikmesriigid võivad kohaldada süsteemse riski puhvri nõuet kõigi riskipositsioonide suhtes.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

130

Artikli 134 lõige 1

 

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Süsteemse riski puhvri määra tunnustamine

Teised liikmesriigid võivad tunnustada kooskõlas artikliga 133 kehtestatud süsteemse riski puhvri määra ning kohaldada seda puhvri määra riigisiseselt tegevusloa saanud krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes puhvri määra kehtestanud liikmesriigis asuvate riskipositsioonide puhul.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

140

Artikli 152 esimene lõik

 

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused

Vastuvõtvate liikmesriikide pädevatele asutustele aruannete esitamise nõuded

Statistiliste andmete saamise eesmärgil võivad vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused nõuda, et kõik krediidiasutused, millel on nende territooriumil filiaale, esitaksid neile korrapäraselt aruandeid oma tegevuse kohta kõnealuses vastuvõtvas liikmesriigis.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

150

Artikli 152 teine lõik

 

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused

Vastuvõtvate liikmesriikide pädevatele asutustele aruannete esitamise nõuded

Vastuvõtvad liikmesriigid võivad nõuda teiste liikmesriikide krediidiasutuste filiaalidelt samasuguste andmete esitamist, mida sellisel juhul nõutakse oma riigi krediidiasutustelt.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

160

Artikli 160 lõige 6

 

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Kapitalipuhvreid käsitlevad üleminekusätted

Liikmesriigid võivad kapitalipuhvrite puhul kehtestada lühema üleminekuaja, kui on sätestatud artikli 160 lõigetes 1–4. Teised liikmesriigid võivad seda lühemat üleminekuaega tunnustada.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

170

 

Artikli 4 lõige 2

 

Liikmesriigid või pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Kinnisvaras kaudse osaluse käsitlemine

Liikmesriigid või nende pädevad asutused võivad lubada käsitleda osakuid, mille näol on tegemist samaväärse kaudse osalusega kinnisvaras, otsese osalusena kinnisvaras, tingimusel et selline kaudne osalus on asjaomase liikmesriigi õiguses konkreetselt reguleeritud ja tagab pantimise korral võlausaldajatele samaväärse kaitse.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

180

 

Artikli 6 lõige 4

 

Pädevad asutused

Investeerimisühingud

Nõuete individuaalne kohaldamine

Kuni artikli 508 lõike 3 kohase komisjoni aruande esitamiseni võivad pädevad asutused vabastada investeerimisühinguid VI osas (likviidsus) sätestatud kohustuste täitmisest, võttes arvesse investeerimisühingu tegevuse olemust, ulatust ja keerukust.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

190

 

Artikli 24 lõige 2

 

 

 

Aruandlus ja IFRSi kohustuslik kasutamine

Pädevad asutused võivad nõuda, et krediidiasutused ja investeerimisühingud hindaks varasid ja bilansiväliseid kirjeid ning määraks kindlaks omavahendid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002 kohaldatavate rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

200

 

Artikli 89 lõige 3

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Väljaspool finantssektorit olevate oluliste osaluste riskiga kaalumine ja keelustamine

Pädevad asutused kohaldavad krediidiasutuse või investeerimisühingu lõigete 1 ja 2 kohaste oluliste osaluste suhtes järgmisi nõudeid:

omavahendite nõude arvutamisel vastavalt käesoleva määruse III osale kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskikaalu 1 250 % järgmistest suurima suhtes:

i)

lõikes 1 osutatud oluliste osaluste summa, mis ületab 15 % aktsepteeritud kapitalist;

ii)

lõikes 2 osutatud oluliste osaluste kogusumma, mis ületab 60 % krediidiasutuse või investeerimisühingu aktsepteeritud kapitalist;

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

201

 

Artikli 89 lõige 3

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Väljaspool finantssektorit olevate oluliste osaluste riskiga kaalumine ja keelustamine

Pädevad asutused kohaldavad krediidiasutuse või investeerimisühingu lõigete 1 ja 2 kohaste oluliste osaluste suhtes järgmisi nõudeid:

pädevad asutused keelavad krediidiasutustel ja investeerimisühingutel omada lõigetes 1 ja 2 osutatud olulisi osalusi summas, mis ületab kõnealuste lõigete kohaseid aktsepteeritud kapitali protsendimäärasid.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

210

 

Artikli 95 lõige 2

 

Pädevad asutused

Investeerimisühingud

Nõuded investeerimisühingute puhul, kellele on antud luba osutada piiratud arvul investeerimisteenuseid

Pädevad asutused võivad kehtestada investeerimisühingutele, kellele on antud luba osutada piiratud arvul investeerimisteenuseid, omavahendite nõuded, mis oleksid kõnealuste ettevõtjate suhtes siduvad 31. detsembril 2013 kehtivate direktiivi 2006/49/EÜ ja direktiivi 2006/48/EÜ siseriiklike ülevõtmismeetmete kohaselt.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

220

 

Artikli 99 lõige 3

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Aruannete esitamine omavahendite nõuete ja finantsteabe kohta

Pädevad asutused võivad nõuda krediidiasutustelt, kes kohaldavad omavahendite kohta konsolideeritud aruande esitamise suhtes määruse (EÜ) nr 1606/2002 alusel kohaldatavaid rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid vastavalt käesoleva määruse artikli 23 lõikele 2, ka finantsteabe kohta aruande esitamist, nagu on sätestatud käesoleva artikli lõikes 2.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

230

 

Artikli 124 lõige 2

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Riskikaalud ja kriteeriumid, mida kohaldatakse kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonide suhtes

Pädevad asutused võivad finantsstabiilsuse tagamise kaalutlusel vajaduse korral määrata kõrgema riskikaalu või rangemad kriteeriumid, kui on sätestatud artikli 125 lõikes 2 ja artikli 126 lõikes 2.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

240

 

Artikli 129 lõige 1

 

 

 

Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid

Pädevad asutused võivad pärast EBAga konsulteerimist loobuda osaliselt esimese lõigu punkti c kohaldamisest ja lubada krediidikvaliteedi astme 2 määramist kuni 10 %-le emitendist krediidiasutuse või investeerimisühingu lunastamata pandikirjade nimiväärtusest, tingimusel et märkimisväärsed võimalikud kontsentratsiooniprobleemid asjaomases liikmesriigis saab seoses nimetatud punktis osutatud krediidikvaliteedi astme 1 nõude kohaldamisega dokumenteerida.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

250

 

Artikli 164 lõige 5

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Nõuete suurustega kaalutud keskmiste makseviivitusest tingitud kahjumäärade miinimumväärtused kinnisvaraga tagatud nõuete puhul

Tuginedes artikli 101 kohaselt kogutud andmetele ja võttes arvesse kinnisvaraturu arenguprognoose ning kõiki muid asjakohaseid näitajaid, hindavad pädevad asutused regulaarselt ja vähemalt üks kord aastas, kas kõnealuse artikli lõikes 4 nimetatud makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtused on asjakohased nõuete puhul, mis on tagatud nende territooriumil asuva elamu- või ärikinnisvaraga. Vajaduse korral võivad pädevad asutused finantsstabiilsuse kaalutlustest lähtudes kehtestada oma territooriumil asuva kinnisvaraga tagatud nõuete jaoks kõrgemad nõuete suurustega kaalutud keskmiste makseviivitusest tingitud kahjumäärade miinimumväärtused.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

260

 

Artikli 178 lõike 1 punkt b

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Võlgniku makseviivitus

Jaenõuete klassi kuuluvate elamukinnisvara või VKE ärikinnisvaraga tagatud nõuete puhul ning samuti avaliku sektori asutuste vastu esitatavate nõuete puhul võivad pädevad asutused asendada 90 päeva 180 päevaga.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

270

 

Artikli 284 lõige 4

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Riskipositsiooni väärtus

Pädevad asutused võivad nõuda kõrgemat α väärtust kui 1,4 või lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel kasutada sisehinnanguid kooskõlas artikli 284 lõikega 9.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

280

 

Artikli 284 lõige 9

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Riskipositsiooni väärtus

Pädevad asutused võivad lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel kasutada alfa sisehinnanguid.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

290

 

Artikli 327 lõige 2

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Tasaarvestus vahetatava väärtpaberi ja selle aluseks olevas instrumendis oleva tasakaalustava positsiooni vahel

Pädevad asutused võivad võtta seisukoha, mille kohaselt arvestatakse konkreetse vahetatava väärtpaberi vahetamise tõenäosust, või kehtestada omavahendite nõude väärtpaberite vahetamisega kaasneva võimaliku kahju katmiseks.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

300

 

Artikli 395 lõige 1

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Riskide kontsentreerumise piirmäärad nõuete puhul krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu

Pädevad asutused võivad nõuete puhul krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu kehtestada madalama riskide kontsentreerumise piirmäära kui 150 000 000 eurot.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

310

 

Artikli 400 lõike 2 punkt a, artikli 493 lõike 3 punkt a

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi pandikirjade suhtes, mis vastavad artikli 129 lõigete 1, 3 ja 6 kohastele tingimustele.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

320

 

Artikli 400 lõike 2 punkt b, artikli 493 lõike 3 punkt b

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi varakirjete suhtes, milleks on nõuded liikmesriikide piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

330

 

Artikli 400 lõike 2 punkt c, artikli 493 lõike 3 punkt c

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi riskipositsioonide suhtes, mis krediidiasutusel või investeerimisühingul on tekkinud seoses oma emaettevõtja või tütarettevõtjatega.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

340

 

Artikli 400 lõike 2 punkt d, artikli 493 lõike 3 punkt d

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi nõuete suhtes piirkondlike või kesksete krediidiasutuste vastu, kellega krediidiasutus kuulub ühisesse võrku ja kes vastutavad võrgusiseste tasaarveldustoimingute tegemise eest.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

350

 

Artikli 400 lõike 2 punkt e, artikli 493 lõike 3 punkt e

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi krediidiasutuse nõuete suhtes teise krediidiasutuse vastu, kui üks neist krediidiasutustest ei tegutse konkurentsi tingimustes ja annab või tagab õigusaktidest tulenevate programmide või oma põhikirja alusel kasutuspiiranguga laene valitsuse teatava järelevalve all, et edendada teatavaid majandussektoreid, eeldusel et vastavad nõuded tulenevad kõnealustest laenudest, mis edastatakse laenu saajatele krediidiasutuste kaudu, või nende laenude garantiidest.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

360

 

Artikli 400 lõike 2 punkt f, artikli 493 lõike 3 punkt f

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi nõuete suhtes krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu, tingimusel et kõnealuste nõuete puhul ei ole tegemist nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute omavahenditega, need ei kesta järgmisest tööpäevast kauem ja need ei ole nomineeritud mõnes peamises kauplemisvaluutas.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

370

 

Artikli 400 lõike 2 punkt g, artikli 493 lõike 3 punkt g

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi selliste nõuete suhtes keskpankade vastu, mida hoitakse nendes keskpankades kohustusliku miinimumreservi kujul, mis on nomineeritud nende keskpankade omavääringus.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

380

 

Artikli 400 lõike 2 punkt h, artikli 493 lõike 3 punkt h

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi selliste nõuete suhtes keskvalitsuste vastu, mida hoitakse kohustuslike likviidsusnõuete täitmiseks riigi võlakirjades hoitavate vahendite kujul, mis on nomineeritud ja rahastatud nende omavääringus, eeldusel et pädeva asutuse kaalutlusõiguse kohaselt on krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt keskvalitsusele antud krediidireitingu puhul tegemist investeerimisjärgu krediidireitinguga.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

390

 

Artikli 400 lõike 2 punkt i, artikli 493 lõike 3 punkt i

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi 50 % suhtes I lisas osutatud mõõduka riskiga bilansivälistest dokumentaalmaksetest ja mõõduka riskiga bilansivälistest kasutamata krediidilimiitidest ning pädevate asutuste nõusolekul 80 % suhtes õigusaktide alusel välja antud muudest garantiidest peale laenugarantiide, mida annavad oma liikmetele krediidiasutuse staatust omavad vastastikused garantiiskeemid.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

400

 

Artikli 400 lõike 2 punkt j, artikli 493 lõike 3 punkt j

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi seadusega nõutud garantiide suhtes, mida kasutatakse, kui hüpoteekvõlakirjade emiteerimisega rahastatav hüpoteeklaen makstakse laenuvõtjale välja enne hüpoteegi lõplikku registreerimist kinnistusraamatus, tingimusel et garantiid ei kasutata riski vähendamiseks riskiga kaalutud vara arvutamisel.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

410

 

Artikli 400 lõike 2 punkt k, artikli 493 lõike 3 punkt k

 

Pädevad asutused

Pädevad asutused

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi varakirjete suhtes, milleks on nõuded ja muud riskipositsioonid tunnustatud börside vastu.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

420

 

Artikli 412 lõige 5

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused

Likviidsuskatte nõue

Liikmesriigid võivad säilitada või võtta likviidsusnõuete valdkonnas vastu siseriiklikke sätteid, enne kui liidus on sätestatud ja täielikult kehtestatud siduvad likviidsuskatte nõuete miinimumstandardid kooskõlas artikliga 460.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

430

 

Artikli 412 lõige 5

 

Liikmesriigid või pädevad asutused

Krediidiasutused

Likviidsuskatte nõue

Liikmesriigid või pädevad asutused võivad nõuda, et siseriiklikult tegevusloa saanud krediidiasutused ja investeerimisühingud või nende alakategooriad säilitaksid kõrgema likviidsuskatte nõude kuni 100 % ulatuses, kuni siduvad miinimumstandardid on täielikult 100 % ulatuses kehtestatud kooskõlas artikliga 460.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

440

 

Artikli 413 lõige 3

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused

Stabiilse rahastamise nõue

Liikmesriigid võivad säilitada või võtta stabiilse rahastamise nõuete valdkonnas vastu siseriiklikke sätteid, enne kui liidus on sätestatud ja kehtestatud siduvad stabiilse netorahastamise nõude miinimumstandardid kooskõlas artikliga 510.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

450

 

Artikli 415 lõige 3

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Likviidsusalased aruandlusnõuded

Kuni siduvate likviidsusnõuete täieliku kehtestamiseni võivad pädevad asutused jätkata seirevahendite kaudu teabe kogumist kehtivate siseriiklike likviidsusstandardite järgimise seire eesmärgil.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

460

 

Artikli 420 lõige 2

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Likviidsuse väljavoolu määr

Pädevad asutused võivad kohaldada artiklis 429 ja I lisas osutatud kaubanduse rahastamise bilansiväliste kirjetega seotud toodete suhtes kuni 5 %-list väljavoolu määra.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

470

 

Artikli 467 lõige 2

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kahjumi üleminekusätete kohane käsitlemine

Erandina artikli 467 lõikest 1 võivad pädevad asutused juhtudel, kui sellist kohtlemist rakendati enne 1. jaanuari 2014, võimaldada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel jätta omavahendite kõigist elementidest välja realiseerimata kasumi ja kahjumi, mis tulenes keskvalitsuste vastu olevatest nõuetest, mis kuuluvad liidu poolt heaks kiidetud IAS 39 kategooriasse „müügivalmis“.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

480

 

Artikli 467 lõike 3 teine lõik

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kahjumi üleminekusätete kohane käsitlemine

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud osa artikli 467 lõike 2 punktides a–d sätestatud vahemikes.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

490

 

Artikli 468 lõige 2

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kasumi üleminekusätete kohane käsitlemine

Pädevad asutused võivad lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel võtta esimese taseme põhiomavahendite arvutuses 100 % arvesse oma õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kasumit, kui vastavalt artiklile 467 nõutakse krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt, et nad võtaksid esimese taseme põhiomavahendite arvutuses arvesse oma õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kahjumi.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

500

 

Artikli 468 lõige 3

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kasumi üleminekusätete kohane käsitlemine

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad realiseerimata kasumi ettenähtud osa artikli 468 lõike 2 punktides a–c sätestatud vahemikes, mis arvatakse esimese taseme põhiomavahenditest välja.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

510

 

Artikli 471 lõige 1

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Kindlustusandjates omatava omakapitaliosaluse esimese taseme põhiomavahendite kirjetest mahaarvamise korral kohaldatav erand

Erandina artikli 49 lõikest 1 võivad pädevad asutused ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2022 lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel mitte arvata maha kindlustusandjas, edasikindlustusandjas ja kindlustusvaldusettevõtjas omatavat omakapitaliosalust, kui on täidetud artikli 471 lõikes 1 sätestatud tingimused.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

520

 

Artikli 473 lõige 1

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

IAS 19 muudatuste arvestamine

Erandina artiklist 481 võivad ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2018 pädevad asutused lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel, kes koostavad oma aruanded kooskõlas määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 6 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt vastu võetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, lisada oma esimese taseme põhiomavahenditele vastavalt kas artikli 473 lõikele 2 või 3 kohaldatav summa, mis korrutatakse artikli 473 lõike 4 kohase teguriga.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

530

 

Artikli 478 lõige 3

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätetekohased esimese taseme põhiomavahendite, täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite kirjetest tehtavad mahaarvamised

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud osa artikli 478 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vahemikes iga järgmise mahaarvamise puhul:

a)

artikli 36 lõike 1 punktide a–h kohaselt nõutavad individuaalsed mahaarvamised, välja arvatud tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest;

b)

sellise tulevasel kasumlikkusel põhineva edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest, ning selliste artikli 36 lõike 1 punktis i osutatud kirjete kogusumma, mis tuleb maha arvata vastavalt artiklile 48;

c)

iga mahaarvamine, mis on nõutav vastavalt artikli 56 punktidele b–d;

d)

iga mahaarvamine, mis on nõutav vastavalt artikli 66 punktidele b–d.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

540

 

Artikli 479 lõige 4

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätete kohane vähemusosalusena mittekvalifitseeruvate instrumentide ja kirjete arvessevõtmine konsolideeritud esimese taseme põhiomavahendites

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud osa artikli 479 lõikes 3 sätestatud vahemikes.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

550

 

Artikli 480 lõige 3

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätetekohane vähemusosaluse ning kvalifitseeruvate täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite arvessevõtmine

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud teguri väärtuse artikli 480 lõikes 2 sätestatud vahemikes.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

560

 

Artikli 481 lõige 5

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätetekohased täiendavad filtrid ja mahaarvamised

Iga artikli 481 lõigetes 1 ja 2 osutatud filtri või mahaarvamise puhul määravad pädevad asutused kindlaks ja avaldavad ettenähtud osad kõnealuse artikli lõigetes 3 ja 4 sätestatud vahemikes.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

570

 

Artikli 486 lõige 6

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Piirangud varasemalt kehtinud nõuete ajutisele kohaldamisele esimese taseme põhiomavahendite, täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite kirjete suhtes

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud osad artikli 486 lõikes 5 sätestatud vahemikes.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

580

 

Artikli 495 lõige 1

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätetekohane omakapitali investeeringute käsitlemine sisereitingute meetodi puhul

Erandina III osa 3. peatükist võib pädev asutus vabastada kuni 31. detsembrini 2017 teatavad selles riigis asuvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute ELi tütarettevõtjate poolt 31. detsembri 2007. aasta seisuga hoitavate omakapitali investeeringute kategooriad sisereitingute meetodi kohasest käsitlusest.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

590

 

Artikli 496 lõige 1

 

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega seotud omavahendite nõuete arvutamist käsitlevad üleminekusätted

Kuni 31. detsembrini 2017 võivad pädevad asutused täielikult või osaliselt loobuda artikli 129 lõike 1 punktide d ja f kohase 10 % ülempiiri kohaldamisest prantsuse Fonds Communs de Créances või prantsuse Fonds Communs de Créances'ga samaväärsete väärtpaberistamisasutuste emiteeritud kõrgema nõudeõiguse järguga osakute suhtes, tingimusel et täidetud on artikli 496 lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimused.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

600

 

 

Artikli 10 lõike 1 punkti b alapunkt iii

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Likviidsuskattekordaja – likviidsed varad

Likviidsusreserv, mida krediidiasutus hoiab keskpangas, on aktsepteeritav 1. tasandi varana, tingimusel et selle saab stressiolukorras välja võtta. Otstarve, mille jaoks võib käesoleva artikli kohaldamisel keskpangas hoitavaid reserve välja võtta, tuleb kindlaks määrata pädeva asutuse ja EKP või keskpanga vahelises lepingus.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

610

 

 

Artikli 10 lõige 2

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Likviidsuskattekordaja – likviidsed varad

Lõike 1 punktis f osutatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade turuväärtuse suhtes kohaldatakse väärtuskärbet vähemalt 7 %. Välja arvatud artikli 15 lõike 2 punktide a ja b kohaste ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiate või osakute puhul, ei tule väärtuskärbet teha ülejäänud 1. tasandi varade puhul.

Juhtumid, mille puhul olid suuremad väärtuskärped kehtestatud kogu varaklassile (kõik varad, mille suhtes kohaldatakse likviidsuskattenõuet käsitleva delegeeritud määruse kohaselt konkreetset ja diferentseeritud väärtuskärbet) (nt kõigi 1. tasandi pandikirjade suhtes jne).

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

620

 

 

Artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkt i

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Likviidsuskattekordaja – 2B tasandi varad

Aktsiad võivad olla 2B tasandi varad, tingimusel et need kuuluvad liikmesriigi või kolmanda riigi sellise olulise börsiindeksi koosseisu, mille liikmesriigi pädev asutus või kolmanda riigi asjaomane ametiasutus on sellisena määratlenud.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

630

 

 

Artikli 12 lõige 3

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Likviidsuskattekordaja – 2B tasandi varad

Krediidiasutuste puhul, mis oma asutamislepingu kohaselt ei saa religioossete tavade järgmisega seotud põhjustel intressi kandvaid varasid hoida, võib pädev asutus lubada teha kõnealuse artikli lõike 1 punkti b alapunktidest ii ja iii erandi, tingimusel et on tõendeid kõnealustele nõuetele vastavate intressi mittekandvate varade ebapiisava kättesaadavuse kohta ja asjaomased kõnealustele nõuetele vastavad intressi mittekandvad varad on reguleerimata turgudel piisavalt likviidsed.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 

640

 

 

Artikli 24 lõige 6

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Likviidsuskattekordaja — kolmandas riigis asuvatest stabiilsetest hoiustest tulenev vahendite väljavool, mille suhtes võib kohaldada määra 3 %

Pädevad asutused võivad anda krediidiasutustele loa korrutada lõikes 1 osutatud skeemiga samaväärse kolmandas riigis asuva hoiuste tagamise skeemiga hõlmatud jaehoiuste summa 3 %-ga juhul, kui kolmas riik seda käsitlust lubab.

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

 


2. OSA

Direktiivis 2013/36/EL ja määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud teatavate üleminekusätete kohased valikuvõimalused ja kaalutlusõigused

 

Direktiiv 2013/36/EL

Määrus (EL) nr 575/2013

Adressaadid

Kohaldamisala

Nimetus

Valikuvõimaluse või kaalutlusõiguse kirjeldus

Kohaldamise aasta (aastad) ja väärtus (%) (kui see on kohaldatav)

Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohaldatav)

Siseriiklik tekst

Viited

Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)

Üksikasjad/märkused

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(pp/kk/aaaa)

 

011

Artikli 160 lõige 6

 

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Kapitalipuhvreid käsitlevad üleminekusätted

Liikmesriigid võivad kapitalipuhvrite puhul kehtestada lühema üleminekuaja, kui on sätestatud artikli 160 lõigetes 1–4. Teised liikmesriigid võivad seda lühemat üleminekuaega tunnustada.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

012

 

Artikli 493 lõike 3 punkt a

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi pandikirjade suhtes, mis vastavad artikli 129 lõigete 1, 3 ja 6 kohastele tingimustele.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

013

 

Artikli 493 lõike 3 punkt b

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi varakirjete suhtes, milleks on nõuded liikmesriikide piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

014

 

Artikli 493 lõike 3 punkt c

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi riskipositsioonide suhtes, mis krediidiasutusel või investeerimisühingul on tekkinud seoses oma emaettevõtja või tütarettevõtjatega.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

015

 

Artikli 493 lõike 3 punkt d

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi nõuete suhtes piirkondlike või kesksete krediidiasutuste vastu, kellega krediidiasutus kuulub ühisesse võrku ja kes vastutavad võrgusiseste tasaarveldustoimingute tegemise eest.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

016

 

Artikli 493 lõike 3 punkt e

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi krediidiasutuse nõuete suhtes teise krediidiasutuse vastu, kui üks neist krediidiasutustest ei tegutse konkurentsi tingimustes ja annab või tagab õigusaktidest tulenevate programmide või oma põhikirja alusel kasutuspiiranguga laene valitsuse teatava järelevalve all, et edendada teatavaid majandussektoreid, eeldusel et vastavad nõuded tulenevad kõnealustest laenudest, mis edastatakse laenu saajatele krediidiasutuste kaudu, või nende laenude garantiidest.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

017

 

Artikli 493 lõike 3 punkt f

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi nõuete suhtes krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu, tingimusel et kõnealuste nõuete puhul ei ole tegemist nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute omavahenditega, need ei kesta järgmisest tööpäevast kauem ja need ei ole nomineeritud mõnes peamises kauplemisvaluutas.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

018

 

Artikli 493 lõike 3 punkt g

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi selliste nõuete suhtes keskpankade vastu, mida hoitakse nendes keskpankades kohustusliku miinimumreservi kujul, mis on nomineeritud nende keskpankade omavääringus.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

019

 

Artikli 493 lõike 3 punkt h

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi selliste nõuete suhtes keskvalitsuste vastu, mida hoitakse kohustuslike likviidsusnõuete täitmiseks riigi võlakirjades hoitavate vahendite kujul, mis on nomineeritud ja rahastatud nende omavääringus, eeldusel et pädeva asutuse kaalutlusõiguse kohaselt on krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt keskvalitsusele antud krediidireitingu puhul tegemist investeerimisjärgu krediidireitinguga.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

020

 

Artikli 493 lõike 3 punkt i

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi 50 % suhtes I lisas osutatud mõõduka riskiga bilansivälistest dokumentaalmaksetest ja mõõduka riskiga bilansivälistest kasutamata krediidilimiitidest ning pädevate asutuste nõusolekul 80 % suhtes õigusaktide alusel välja antud muudest garantiidest peale laenugarantiide, mida annavad oma liikmetele krediidiasutuse staatust omavad vastastikused garantiiskeemid.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

021

 

Artikli 493 lõike 3 punkt j

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi seadusega nõutud garantiide suhtes, mida kasutatakse, kui hüpoteekvõlakirjade emiteerimisega rahastatav hüpoteeklaen makstakse laenuvõtjale välja enne hüpoteegi lõplikku registreerimist kinnistusraamatus, tingimusel et garantiid ei kasutata riski vähendamiseks riskiga kaalutud vara arvutamisel.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

022

 

Artikli 493 lõike 3 punkt k

Liikmesriigid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Erandid või osalised erandid riskide kontsentreerumise piirmääradest

Pädevad asutused võivad täielikult või osaliselt teha erandi varakirjete suhtes, milleks on nõuded ja muud riskipositsioonid tunnustatud börside vastu.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

023

 

Artikli 412 lõige 5

Liikmesriigid

Krediidiasutused

Likviidsuskatte nõue

Liikmesriigid võivad säilitada või võtta likviidsusnõuete valdkonnas vastu siseriiklikke sätteid, enne kui liidus on sätestatud ja täielikult kehtestatud siduvad likviidsuskatte nõuete miinimumstandardid kooskõlas artikliga 460.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

024

 

Artikli 412 lõige 5

Liikmesriigid või pädevad asutused

Krediidiasutused

Likviidsuskatte nõue

Liikmesriigid või pädevad asutused võivad nõuda, et siseriiklikult tegevusloa saanud krediidiasutused ja investeerimisühingud või nende alakategooriad säilitaksid kõrgema likviidsuskatte nõude kuni 100 % ulatuses, kuni siduvad miinimumstandardid on täielikult 100 % ulatuses kehtestatud kooskõlas artikliga 460.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

025

 

Artikli 413 lõige 3

Liikmesriigid

Krediidiasutused

Stabiilse rahastamise nõue

Liikmesriigid võivad säilitada või võtta stabiilse rahastamise nõuete valdkonnas vastu siseriiklikke sätteid, enne kui liidus on sätestatud ja kehtestatud siduvad stabiilse netorahastamise nõude miinimumstandardid kooskõlas artikliga 510.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

026

 

Artikli 415 lõige 3

Pädevad asutused

Krediidiasutused

Likviidsusalased aruandlusnõuded

Kuni siduvate likviidsusnõuete täieliku kehtestamiseni võivad pädevad asutused jätkata seirevahendite kaudu teabe kogumist kehtivate siseriiklike likviidsusstandardite järgimise seire eesmärgil.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

027

 

Artikli 467 lõige 2

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kahjumi üleminekusätete kohane käsitlemine

Erandina artikli 467 lõikest 1 võivad pädevad asutused juhtudel, kui sellist kohtlemist rakendati enne 1. jaanuari 2014, võimaldada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel jätta omavahendite kõigist elementidest välja realiseerimata kasumi ja kahjumi, mis tulenes keskvalitsuste vastu olevatest nõuetest, mis kuuluvad liidu poolt heaks kiidetud IAS 39 kategooriasse „müügivalmis“.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

028

 

Artikli 467 lõige 3

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kahjumi üleminekusätete kohane käsitlemine

Esimese taseme põhiomavahendite kirjete arvutamisel arvesse võetav artikli 467 lõike 1 kohane ettenähtud osa realiseerimata kahjumist (nimetatud artikli lõikes 2 sätestatud vahemikesse jääv protsent)

2014 (20 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

029

2015 (40 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

030

2016 (60 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

031

2017 (80 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

032

 

Artikli 468 lõike 2 teine lõik

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kasumi üleminekusätete kohane käsitlemine

Pädevad asutused võivad lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel võtta esimese taseme põhiomavahendite arvutuses 100 % arvesse oma õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kasumi, kui vastavalt artiklile 467 nõutakse krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt, et nad võtaksid esimese taseme põhiomavahendite arvutuses arvesse oma õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kahjumi.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

033

 

Artikli 468 lõige 3

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kasumi üleminekusätete kohane käsitlemine

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad realiseerimata kasumi ettenähtud osa artikli 468 lõike 2 punktides a–c sätestatud vahemikes, mis arvatakse esimese taseme põhiomavahenditest välja.

2015 (60 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

034

2016 (40 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

035

2017 (20 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

036

 

Artikli 471 lõige 1

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Kindlustusandjates omatava omakapitaliosaluse esimese taseme põhiomavahendite kirjetest mahaarvamise korral kohaldatav erand

Erandina artikli 49 lõikest 1 võivad pädevad asutused ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2022 lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel mitte arvata maha kindlustusandjas, edasikindlustusandjas ja kindlustusvaldusettevõtjas omatavat omakapitaliosalust, kui on täidetud artikli 471 lõikes 1 sätestatud tingimused.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

037

 

Artikli 473 lõige 1

Pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

IAS 19 muudatuste arvestamine

Erandina artiklist 481 võivad ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2018 pädevad asutused lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel, kes koostavad oma aruanded kooskõlas määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 6 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt vastu võetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, lisada oma esimese taseme põhiomavahenditele vastavalt kas artikli 473 lõikele 2 või 3 kohaldatav summa, mis korrutatakse artikli 473 lõike 4 kohase teguriga.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

038

 

Artikli 478 lõige 2

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Mahaarvamised esimese taseme põhiomavahendite kirjetest enne 1. jaanuari 2014 eksisteerinud edasilükkunud tulumaksu vara puhul

Ettenähtud osa, kui kohaldatakse alternatiivi (artikli 478 lõikes 2 sätestatud vahemikesse jääv protsent)

2014 (0 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

039

2015 (10 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

040

2016 (20 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

041

2017 (30 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

042

2018 (40 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

043

2019 (50 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

044

2020 (60 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

045

2021 (70 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

046

2022 (80 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

047

2023 (90 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

048

 

Artikli 478 lõike 3 punkt a

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätetekohased esimese taseme põhiomavahendite, täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite kirjetest tehtavad mahaarvamised

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud osa artikli 478 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vahemikes a) artikli 36 lõike 1 punktide a–h kohaselt nõutavate individuaalsete mahaarvamiste jaoks, välja arvatud tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest.

2014 (20 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

049

2015 (40 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

050

2016 (60 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

051

2017 (80 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

052

 

Artikli 478 lõike 3 punkt b

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätetekohased esimese taseme põhiomavahendite, täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite kirjetest tehtavad mahaarvamised

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud osa artikli 478 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vahemikes b) sellise tulevasel kasumlikkusel põhineva edasilükkunud tulumaksu vara jaoks, mis tuleneb ajutistest erinevustest, ning selliste artikli 36 lõike 1 punktis i osutatud kirjete kogusumma jaoks, mis tuleb maha arvata vastavalt artiklile 48.

2014 (20 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

053

2015 (40 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

054

2016 (60 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

055

2017 (80 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

056

 

Artikli 478 lõike 3 punkt c

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätetekohased esimese taseme põhiomavahendite, täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite kirjetest tehtavad mahaarvamised

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud osa artikli 478 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vahemikes c) artikli 56 punktides b–d nõutud iga mahaarvamise jaoks.

2014 (20 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

057

2015 (40 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

058

2016 (60 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

059

2017 (80 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

060

 

Artikli 478 lõike 3 punkt d

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätetekohased esimese taseme põhiomavahendite, täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite kirjetest tehtavad mahaarvamised

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud osa artikli 478 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vahemikes d) artikli 66 punktides b–d nõutud iga mahaarvamise jaoks.

2014 (20 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

061

2015 (40 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

062

2016 (60 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

063

2017 (80 % kuni 100 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

064

 

Artikli 479 lõige 4

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätete kohane vähemusosalusena mittekvalifitseeruvate instrumentide ja kirjete arvessevõtmine konsolideeritud esimese taseme põhiomavahendites

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud osa artikli 479 lõikes 3 sätestatud vahemikes.

2014 (0 % kuni 80 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

065

2015 (0 % kuni 60 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

066

2016 (0 % kuni 40 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

067

2017 (0 % kuni 20 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

068

 

Artikli 480 lõige 3

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätetekohane vähemusosaluse ning kvalifitseeruvate täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite arvessevõtmine

Pädevad asutused määravad kindlaks ja avaldavad ettenähtud teguri väärtuse artikli 480 lõikes 2 sätestatud vahemikes.

2014 (0,2 kuni 1,0)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

069

2015 (0,4 kuni 1,0)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

070

2016 (0,6 kuni 1,0)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

071

2017 (0,8 kuni 1,0)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

072

 

Artikli 481 lõige 1

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

 

Ettenähtud osa, kui kohaldatakse ühtainust protsendimäära (artikli 481 lõikes 3 sätestatud vahemikesse jääv protsent)

2014 (0 % kuni 80 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

073

2015 (0 % kuni 60 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

074

2016 (0 % kuni 40 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

075

2017 (0 % kuni 20 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

076

 

Artikli 481 lõige 5

 

 

Üleminekusätetekohased täiendavad filtrid ja mahaarvamised

Iga artikli 481 lõigetes 1 ja 2 osutatud filtri või mahaarvamise puhul määravad pädevad asutused kindlaks ja avaldavad ettenähtud osad kõnealuse artikli lõigetes 3 ja 4 sätestatud vahemikes.

2014 (0 % kuni 80 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

077

2015 (0 % kuni 60 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

078

2016 (0 % kuni 40 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

079

2017 (0 % kuni 20 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

080

 

Artikli 486 lõige 6

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Piirangud varasemalt kehtinud nõuete ajutisele kohaldamisele esimese taseme põhiomavahendite, täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite kirjete suhtes

Ettenähtud osa, mida kohaldatakse esimese taseme põhiomavahendite kirjete suhtes varem kehtinud nõuete ajutisele kohaldamisele kehtivate piirangute kindlaksmääramiseks vastavalt artikli 486 lõikele 2 (nimetatud artikli lõikes 5 sätestatud vahemikesse jääv protsent)

2014 (60 % kuni 80 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

081

2015 (40 % kuni 70 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

082

2016 (20 % kuni 60 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

083

2017 (0 % kuni 50 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

084

2018 (0 % kuni 40 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

085

2019 (0 % kuni 30 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

086

2020 (0 % kuni 20 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

087

2021 (0 % kuni 10 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

088

Ettenähtud osa, mida kohaldatakse täiendavate esimese taseme omavahendite kirjete suhtes varem kehtinud nõuete ajutisele kohaldamisele kehtivate piirangute kindlaksmääramiseks vastavalt artikli 486 lõikele 3 (nimetatud artikli lõikes 5 sätestatud vahemikesse jääv protsent)

2014 (60 % kuni 80 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

089

2015 (40 % kuni 70 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

090

2016 (20 % kuni 60 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

091

2017 (0 % kuni 50 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

092

2018 (0 % kuni 40 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

093

2019 (0 % kuni 30 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

094

2020 (0 % kuni 20 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

095

2021 (0 % kuni 10 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

096

Ettenähtud osa, mida kohaldatakse teise taseme omavahendite kirjete suhtes varem kehtinud nõuete ajutisele kohaldamisele kehtivate piirangute kindlaksmääramiseks vastavalt artikli 486 lõikele 4 (nimetatud artikli lõikes 5 sätestatud vahemikesse jääv protsent)

2014 (60 % kuni 80 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

097

2015 (40 % kuni 70 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

098

2016 (20 % kuni 60 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

099

2017 (0 % kuni 50 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

100

2018 (0 % kuni 40 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

101

2019 (0 % kuni 30 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

102

2020 (0 % kuni 20 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

103

2021 (0 % kuni 10 %)

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

104

 

Artikli 495 lõige 1

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Üleminekusätetekohane omakapitali investeeringute käsitlemine sisereitingute meetodi puhul

Erandina III osa 3. peatükist võib pädev asutus vabastada kuni 31. detsembrini 2017 teatavad selles riigis asuvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute ELi tütarettevõtjate poolt 31. detsembri 2007. aasta seisuga hoitavate omakapitali investeeringute kategooriad sisereitingute meetodi kohasest käsitlusest.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

105

 

Artikli 496 lõige 1

 

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega seotud omavahendite nõuete arvutamist käsitlevad üleminekusätted

Kuni 31. detsembrini 2017 võivad pädevad asutused täielikult või osaliselt loobuda artikli 129 lõike 1 punktide d ja f kohase 10 % ülempiiri kohaldamisest prantsuse Fonds Communs de Créances või prantsuse Fonds Communs de Créances'ga samaväärsete väärtpaberistamisasutuste emiteeritud kõrgema nõudeõiguse järguga osakute suhtes, tingimusel et täidetud on artikli 496 lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimused.

[Aasta]

[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 


3. OSA

Töötasu muutuvad elemendid (direktiivi 2013/36 artikkel 94)

 

Direktiiv 2013/36/EL

Adressaadid

Kohaldamisala

Sätted

Avalikustatav teave

Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohaldatav)

Viited

Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)

Üksikasjad/märkused

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(pp/kk/aaaa)

 

020

Artikli 94 lõike 1 punkti g alapunkt i

Liikmesriigid või pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Töötasu muutuvkomponendi ja põhikomponendi maksimaalne suhe (siseriiklikus õiguses sätestatud protsendimäär – võrdub töötasu muutuvkomponent jagatud põhikomponendiga)

[Väärtus (%)]

[JAH/EI]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

030

Artikli 94 lõike 1 punkti g alapunkt ii

Liikmesriigid või pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Töötasu muutuvkomponendi ja põhikomponendi suhte maksimaalne tase, mille võivad heaks kiita krediidiasutuse või investeerimisühingu aktsionärid, omanikud või liikmed (siseriiklikus õiguses sätestatud protsendimäär – võrdub töötasu muutuvkomponent jagatud põhikomponendiga)

[Väärtus (%)]

[JAH/EI]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

040

Artikli 94 lõike 1 punkti g alapunkt iii

Liikmesriigid või pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Kogu muutuvtasu maksimaalne osa, mille suhtes võidakse kohaldada diskontomäära (% kogu muutuvtasust)

[Väärtus (%)]

[JAH/EI]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 

050

Artikli 94 lõike 1 punkt l

Liikmesriigid või pädevad asutused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Selliste instrumentide liigi ja ülesehituse või keeldudega seotud piirangute kirjeldus, mida võib kasutada muutuvtasu maksmiseks

[vabas vormis tekst/väärtus]

[JAH/EI]

Kohustuslik, kui jah

Kohustuslik, kui jah

 


(1)  „Jah“ tähendab, et pädev asutus või liikmesriik, kellel on õigus kasutada asjaomast valikuvõimalust või kaalutlusõigust, on seda teinud.

„Ei“ tähendab, et pädev asutus või liikmesriik, kellel on õigus kasutada asjaomast valikuvõimalust või kaalutlusõigust, ei ole seda teinud.

„Ei ole kohaldatav“ tähendab, et valikuvõimaluse kasutamine ei ole võimalik või puudub kaalutlusõigus.

(2)  Siseriiklike õigusaktide sätte tekst.

(3)  Viide siseriiklikus õigusaktis ja hüperlink (lingid) veebisaidile, kus on esitatud siseriikliku õigusakti tekst, millega võetakse liidu säte üle siseriiklikku õigusse.


III LISA

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess (SREP)  (1)

010

Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev

(pp/kk/aaaa)

020

SREPi kohaldamisala

(Kapitalinõuete direktiivi artiklid 108–110)

Pädeva asutuse sellise lähenemisviisi kirjeldus, mis käsitleb SREPi kohaldamisala, sealhulgas:

millist liiki krediidiasutusi ja investeerimisühinguid SREP hõlmab või millised on sellest välja jäetud, eelkõige juhul, kui kohaldamisala on määruses (EL) nr 575/2013 ja direktiivis 2013/36/EL sätestatud kohaldamisalast erinev;

üldine ülevaade sellest, kuidas pädev asutus võtab SREPi kohaldamisala kaalumisel arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, ning SREPi eri elementide hindamise sagedus (2).

[Vabas vormis tekst või viide või link sellistele suunistele]

030

SREPi elementide hindamine

(Kapitalinõuete direktiivi artiklid 74–96)

Pädeva asutuse sellise lähenemisviisi kirjeldus, mis käsitleb SREPi üksikute elementide hindamist (nagu on osutatud EBA suunistes SREPi ühiste menetluste ja metoodikate kohta – EBA/GL/2014/13), sealhulgas:

üldine ülevaade hindamisprotsessist ja -metoodikatest, mida kasutatakse SREPi elementide hindamisel, sealhulgas: 1) ärimudeli analüüs, 2) sisemise juhtimissüsteemi ja kogu krediidiasutust või investeerimisühingut hõlmava kontrolli hindamine, 3) kapitaliriskide hindamine ja 4) likviidsus- ja rahastamisriskide hindamine;

üldine ülevaade sellest, kuidas pädev asutus võtab SREPi üksikute elementide hindamisel arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, sealhulgas, kuidas krediidiasutusi ja investeerimisühinguid liigitatakse (3).

[Vabas vormis tekst või viide või link sellistele suunistele]

040

ICAAPi ja ILAAPi läbivaatamine ja hindamine

(Kapitalinõuete direktiivi artiklid 73, 86, 97, 98 ja 103)

Pädeva asutuse sellise lähenemisviisi kirjeldus, mis käsitleb sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi (ICAAP) ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi (ILAAP) läbivaatamist ja hindamist SREPi raames, et eelkõige hinnata ICAAPi ja ILAAPi raames kapitali ja likviidsuse arvutamise usaldusväärsust, mille alusel määratakse kindlaks täiendavate omavahendite nõuded ja kvantitatiivsed likviidsusnõuded, sealhulgas (4):

ülevaade metoodikast, mida pädev asutus kohaldab krediidiasutuste ja investeerimisühingute ICAAPi ja ILAAPi läbivaatamiseks;

teave pädeva asutuse nõuete kohta, mis käsitlevad ICAAPi ja ILAAPiga seotud teabe esitamist, eelkõige seda, millist teavet tuleb esitada, või viide sellistele nõuetele;

teave selle kohta, kas krediidiasutuselt või investeerimisühingult nõutakse ICAAPi ja ILAAPi sõltumatut läbivaatamist.

[Vabas vormis tekst või viide või link sellistele suunistele]

050

SREPi üldine hindamine ja järelevalvemeetmed

(Kapitalinõuete direktiivi artiklid 102 ja 104)

Pädeva asutuse sellise lähenemisviisi kirjeldus, mis käsitleb SREPi üldist hindamist (kokkuvõte) ja järelevalvemeetmete rakendamist SREPi üldhinnangu alusel (5).

Selle kirjeldus, kuidas on SREPi tulemused seotud varajase sekkumise meetmete kohaldamisega vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 27, ja selliste tingimuste kirjeldus, mille alusel määratakse kindlaks, kas krediidiasutust või investeerimisühingut saab kõnealuse direktiivi artikli 32 kohaselt pidada maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks (6).

[Vabas vormis tekst või viide või link sellistele suunistele]


(1)  Pädevad asutused avalikustavad kriteeriumid ja meetodid, mida on kasutatud ridadel 020–040 ja üldise hindamise puhul real 050. Selgitava märkuse kujul avalikustatav teave on kirjeldatud teises veerus.

(2)  SREPi kohaldamisala võib käsitleda nii krediidiasutuse või investeerimisühingu tasandil kui ka omavahendite seisukohast.

Pädev asutus selgitab lähenemisviisi, mida kasutatakse SREPi eesmärgil krediidiasutuste või investeerimisühingute liigitamiseks erinevatesse kategooriatesse, kirjeldades kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete kriteeriumide kasutamist ning seda, kuidas selline liigitamine mõjutab finantsstabiilsust või muid üldisi järelevalve-eesmärke.

Samuti selgitab pädev asutus seda, kuidas liigitamine praktikas toimub, et tagada vähemalt minimaalne osalemine SREPi hindamises, sealhulgas kirjeldades kõikide SREPi elementide hindamise sagedust eri liiki krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul.

(3)  Sealhulgas töövahendid, nt kohapealsed kontrollid ja kaugkontrollid, kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kriteeriumid, hindamisel kasutatud statistilised andmed. Soovitatakse kasutada hüperlinke veebisaitidel esitatud mis tahes suunistele.

(4)  Pädevad asutused selgitavad ka seda, kuidas on ICAAPi ja ILAAPi hindamine hõlmatud minimaalse sekkumise mudelitega, mida kohaldatakse proportsionaalsuse eesmärgil SREPi kategooriate alusel, ning kuidas kohaldatakse proportsionaalsuse põhimõtet, et määrata kindlaks ICAAPi ja ILAAPiga seotud järelevalvealased ootused; eelkõige tuuakse välja ICAAPi ja ILAAPi käsitlevad mis tahes suunised või miinimumnõuded, mille pädevad asutused on välja andnud.

(5)  Lähenemisviis, mida pädevad asutused kasutavad SREPi üldhinnangu koostamiseks ja selle krediidiasutustele või investeerimisühingutele edastamiseks. Pädevate asutuste üldhinnang põhineb kõigi ridadel 020–040 osutatud elementide läbivaatamisel ja muul pädevale asutusele kättesaadaval asjakohasel teabel krediidiasutuse või investeerimisühingu kohta.

(6)  Pädevad asutused võivad avalikustada ka põhimõtted, mille alusel tehakse otsused järelevalvemeetmete (kapitalinõuete direktiivi artiklite 102 ja 104 tähenduses) ja varajase sekkumise meetmete (pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 27 tähenduses) võtmise kohta, kui krediidiasutuse või investeerimisühingu hindamisel tehakse kindlaks nõrgad kohad või puudused, mis nõuavad järelevalvelist sekkumist. Selline avalikustamine võib hõlmata üldisi järelevalvetavasid kirjeldavate sisesuuniste või muude dokumentide avaldamist. Konkreetsete krediidiasutuste või investeerimisühingute kohta tehtud otsuseid ei pea avalikustama, et järgida konfidentsiaalsuse põhimõtet.

Lisaks võivad pädevad asutused esitada teavet selle kohta, mis juhtub juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing rikub asjaomaseid õigusnorme või ei järgi SREPi tulemuste põhjal kehtestatud järelevalvemeetmeid või varajase sekkumise meetmeid, nt loetleb olemasolevad täitemenetlused (kui see on asjakohane).


IV LISA

STATISTILISED KOONDANDMED

Vormide loetelu

1. osa

Konsolideeritud andmed pädevate asutuste kaupa

2. osa

Andmed krediidiriski kohta

3. osa

Andmed tururiski kohta

4. osa

Andmed operatsiooniriski kohta

5. osa

Andmed järelevalvemeetmete ja halduskaristuste kohta

6. osa

Andmed erandite kohta

Üldised märkused IV lisa vormide täitmise kohta

Pädevad asutused ei avalikusta konkreetsetele krediidiasutustele või investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid ega -otsuseid. Üldiste kriteeriumide ja meetodite kohta teabe avaldamisel ei avalikusta pädevad asutused mingeid konkreetsetele krediidiasutustele või investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid, olenemata sellest, kas need on võetud üheainsa krediidiasutuse või investeerimisühingu suhtes või krediidiasutuste ja investeerimisühingute konsolideerimisgrupi suhtes.

Numbrilistele andmeväljadele märgitakse üksnes numbrid. Riikide vääringute tähistust seal ei märgita. Kasutatav vääring on euro ja euroalavälised liikmesriigid konverteerivad omavääringud eurodesse vastavalt EKP vahetuskursile (ühise aruandekuupäeva, st asjaomase aasta viimase päeva seisuga). Summa avalikustatakse miljonites eurodes ühe komakoha täpsusega.

Avalikustatavad rahasummad esitatakse miljonites eurodes (edaspidi „miljonites eurodes“).

Protsendid esitatakse kahe komakoha täpsusega.

Kui andmeid ei avalikustata, esitatakse nende avalikustamata jätmise põhjus EBA nomenklatuuri alusel, st N/A (ei ole kättesaadav) või C (konfidentsiaalne).

Andmed avalikustatakse koondtasandil, toomata eraldi välja konkreetseid krediidiasutusi või investeerimisühinguid.

Viited COREPi vormidele vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014 on esitatud 1.–4. osas, kui need on kättesaadavad.

Pädevad asutused koguvad XXXX. aasta ja sellele järgnevate aastate andmeid konsolideeritud alusel. See tagab kogutud teabe järjepidevuse.

Käesoleva lisa vorme tuleb lugeda kooskõlas kõnealuse aruandluse raames kindlaks määratud konsolideerimise ulatusega. Tõhusa andmekogumise tagamiseks esitatakse teave krediidiasutuste ja investeerimisühingute kohta eraldi, kuid mõlemal juhul kohaldatakse sama konsolideerimistasandit.

Selleks et tagada esitatud andmete ühtsus ja võrreldavus, avaldab EKP üksnes selliste üksuste statistilised koondandmed, kelle suhtes ta teeb avalikustamise aruandekuupäeval otsest järelevalvet, samal ajal kui riikide pädevad asutused avaldavad statistilised koondandmed üksnes selliste krediidiasutuste kohta, kes ei ole EKP otsese järelevalve all.

Andmeid kogutakse üksnes selliste investeerimisühingute kohta, kelle suhtes kohaldatakse kapitalinõuete direktiivi. - Investeerimisühingute kohta, kelle suhtes kapitalinõuete direktiivi ei kohaldata, andmeid ei koguta.

1. OSA

Konsolideeritud andmed pädevate asutuste kaupa (XXXX. aasta)

 

Viide COREPi vormile

Andmed

 

Krediidiasutuste arv ja suurus

 

 

010

Krediidiasutuste arv

 

[Väärtus]

020

Jurisdiktsiooni alla kuuluv koguvara (miljonites eurodes) (1)

 

[Väärtus]

030

Jurisdiktsiooni alla kuuluv koguvara (1) protsendina SKPst (2)

 

[Väärtus]

 

Välismaiste krediidiasutuste arv ja suurus  (3)

 

 

040

Kolmandatest riikidest

Filiaalide arv (4)

 

[Väärtus]

050

Filiaalide koguvara (miljonites eurodes)

 

[Väärtus]

060

Tütarettevõtjate arv (5)

 

[Väärtus]

070

Tütarettevõtjate koguvara (miljonites eurodes)

 

[Väärtus]

 

Krediidiasutuste omavahendite kogusumma ja omavahendite nõuete kogusumma

 

 

080

Esimese taseme põhiomavahendite kogusumma % omavahendite kogusummast (6)

CA1 (rida 020 / rida 010)

[Väärtus]

090

Täiendavate esimese taseme omavahendite kogusumma % omavahendite kogusummast (7)

CA1 (rida 530 / rida 010)

[Väärtus]

100

Teise taseme omavahendite kogusumma % omavahendite kogusummast (8)

CA1 (rida 750 / rida 010)

[Väärtus]

110

Omavahendite nõuete kogusumma (miljonites eurodes) (9)

CA2 (rida 010) * 8 %

[Väärtus]

120

Koguomavahendite suhtarv (%) (10)

CA3 (rida 050)

[Väärtus]

 

Investeerimisühingute arv ja suurus

 

 

130

Investeerimisühingute arv

 

[Väärtus]

140

Koguvara (miljonites eurodes) (1)

 

[Väärtus]

150

Koguvara % SKPst

 

[Väärtus]

 

Investeerimisühingute omavahendite kogusumma ja omavahendite nõuete kogusumma

 

 

160

Esimese taseme põhiomavahendite kogusumma % omavahendite kogusummast (6)

CA1 (rida 020 / rida 010)

[Väärtus]

170

Täiendavate esimese taseme omavahendite kogusumma % omavahendite kogusummast (7)

CA1 (rida 530 / rida 010)

[Väärtus]

180

Teise taseme omavahendite kogusumma % omavahendite kogusummast (8)

CA1 (rida 750 / rida 010)

[Väärtus]

190

Omavahendite nõuete kogusumma (miljonites eurodes) (9)

CA2 (rida 010) * 8 %

[Väärtus]

200

Koguomavahendite suhtarv (%) (10)

CA3 (rida 050)

[Väärtus]


2. OSA

Andmed krediidiriski kohta (XXXX. aasta)

 

Krediidiriski andmed

Viide COREPi vormile

Andmed

 

Krediidiasutused: krediidiriskiriski omavahendite nõuded

 

 

010

Krediidiasutused: krediidiriskiriski omavahendite nõuded

% omavahendite nõuete kogusummast  (11)

CA2 (rida 040 / rida 010)

[Väärtus]

020

Krediidiasutused: jaotus meetodite lõikes

%, võttes aluseks krediidiasutuste koguarvu  (12)

Standardmeetod (SA)

 

[Väärtus]

030

Sisereitingute meetod, kui ei kasutata ei makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ega ümberhindlustegureid

 

[Väärtus]

040

Sisereitingute meetod, kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ja/või ümberhindlustegureid

 

[Väärtus]

050

%, võttes aluseks krediidiriski omavahendite nõuete kogusumma

SA

CA2 (rida 050 / rida 040)

[Väärtus]

060

Sisereitingute meetod, kui ei kasutata ei makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ega ümberhindlustegureid

CR IRB, sisereitingute põhimeetod (rida 010, veerg 260) / CA2 (rida 040)

[Väärtus]

070

Sisereitingute meetod, kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ja/või ümberhindlustegureid

CR IRB, täiustatud sisereitingute meetod (rida 010, veerg 260) / CA2 (rida 040)

[Väärtus]

080

Krediidiasutused: jaotus sisereitingute meetodi kohaste riskipositsiooni klasside lõikes

%, võttes aluseks sisereitingute meetodi kohase riskiga kaalutud vara kogusumma

Sisereitingute meetod, kui ei kasutata ei makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ega ümberhindlustegureid

CA2 (rida 250 / rida 240)

[Väärtus]

090

Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu

CA2 (rida 260 / rida 240)

[Väärtus]

100

Nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu

CA2 (rida 270 / rida 240)

[Väärtus]

110

Nõuded äriühingute vastu – VKEd

CA2 (rida 280 / rida 240)

[Väärtus]

120

Nõuded äriühingute vastu – eriotstarbelised nõuded

CA2 (rida 290 / rida 240)

[Väärtus]

130

Nõuded äriühingute vastu – muud

CA2 (rida 300 / rida 240)

[Väärtus]

140

Sisereitingute meetod, kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ja/või ümberhindlustegureid

CA2 (rida 310 / rida 240)

[Väärtus]

150

Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu

CA2 (rida 320 / rida 240)

[Väärtus]

160

Nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu

CA2 (rida 330 / rida 240)

[Väärtus]

170

Nõuded äriühingute vastu – VKEd

CA2 (rida 340 / rida 240)

[Väärtus]

180

Nõuded äriühingute vastu – eriotstarbelised nõuded

CA2 (rida 350 / rida 240)

[Väärtus]

190

Nõuded äriühingute vastu – muud

CA2 (rida 360 / rida 240)

[Väärtus]

200

Jaenõuded – tagatud VKEde kinnisvaraga

CA2 (rida 370 / rida 240)

[Väärtus]

210

Jaenõuded – tagatud muu kinnisvara kui VKEde kinnisvaraga

CA2 (rida 380 / rida 240)

[Väärtus]

220

Jaenõuded – kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded

CA2 (rida 390 / rida 240)

[Väärtus]

230

Jaenõuded – muud nõuded VKEde vastu

CA2 (rida 400 / rida 240)

[Väärtus]

240

Jaenõuded – muud nõuded, mis ei ole VKEde vastu

CA2 (rida 410 / rida 240)

[Väärtus]

250

Sisereitingute meetodi kohased omakapitali investeeringud

CA2 (rida 420 / rida 240)

[Väärtus]

260

Sisereitingute meetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid

CA2 (rida 430 / rida 240)

[Väärtus]

270

Muud varad, mis ei ole krediidi iseloomuga

CA2 (rida 450 / rida 240)

[Väärtus]

 

Krediidiriski andmed

Viide COREPi vormile

Andmed

280

Krediidiasutused: krediidiriskiriski omavahendite nõuded

 

 

290

Krediidiasutused: jaotus standardmeetodi kohaste riskipositsiooni klasside lõikes*

%, võttes aluseks standardmeetodikohase riskiga kaalutud vara kogusumma

Nõuded keskvalitsuste või keskpankade vastu

CA2 (rida 070 / rida 050)

[Väärtus]

300

Nõuded piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu

CA2 (rida 080 / rida 050)

[Väärtus]

310

Nõuded avalike sektori asutuste vastu

CA2 (rida 090 / rida 050)

[Väärtus]

320

Nõuded mitmepoolsete arengupankade vastu

CA2 (rida 100 / rida 050)

[Väärtus]

330

Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu

CA2 (rida 110 / rida 050)

[Väärtus]

340

Nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu

CA2 (rida 120 / rida 050)

[Väärtus]

350

Nõuded äriühingute vastu

CA2 (rida 130 / rida 050)

[Väärtus]

360

Jaenõuded

CA2 (rida 140 / rida 050)

[Väärtus]

370

Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid

CA2 (rida 150 / rida 050)

[Väärtus]

380

Makseviivituses olevad riskipositsioonid

CA2 (rida 160 / rida 050)

[Väärtus]

390

Eriti suure riskiga seotud kirjed

CA2 (rida 170 / rida 050)

[Väärtus]

400

Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid

CA2 (rida 180 / rida 050)

[Väärtus]

410

Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ja äriühingute vastu

CA2 (rida 190 / rida 050)

[Väärtus]

420

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevad riskipositsioonid

CA2 (rida 200 / rida 050)

[Väärtus]

430

Omakapitali investeeringud

CA2 (rida 210 / rida 050)

[Väärtus]

440

Muud kirjed

CA2 (rida 211 / rida 050)

[Väärtus]

450

Standardmeetodikohased väärtpaberistamise positsioonid

CA2 (rida 220 / rida 050)

[Väärtus]

460

Krediidiasutused: jaotus krediidiriski maandamise tehnikate lõikes

%, võttes aluseks krediidiasutuste koguarvu  (13)

Finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetod

 

[Väärtus]

470

Finantstagatise mõju arvutamise üldmeetod

 

[Väärtus]

 

Investeerimisühingud: krediidiriskiriski omavahendite nõuded

 

 

480

Investeerimisühingud: krediidiriskiriski omavahendite nõuded

% omavahendite nõuete kogusummast  (14)

CA2 (rida 040 / rida 010)

[Väärtus]

490

Investeerimisühingud: jaotus meetodite lõikes

%, võttes aluseks investeerimisühingute koguarvu  (12)

SA

 

[Väärtus]

500

IRB

 

[Väärtus]

510

%, võttes aluseks krediidiriski omavahendite nõuete kogusumma  (15)

SA

CA2 (rida 050 / rida 040)

[Väärtus]

520

IRB

CA2 (rida 240 / rida 040)

[Väärtus]

 

 

 

 

 

 

 

Lisateave väärtpaberistamise kohta (miljonites eurodes)

Viide COREPi vormile

Andmed

 

Krediidiasutused: väärtpaberistamise tehingu algataja

 

 

530

Bilansilised ja bilansivälised algatatud väärtpaberistamise positsioonid kokku

CR SEC SA (rida 030, veerg 010) + CR SEC IRB (rida 030, veerg 010)

[Väärtus]

540

Säilitatud bilansilised ja bilansivälised väärtpaberistamise positsioonid kokku (väärtpaberistamise positsioonid – esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist)

CR SEC SA (rida 030, veerg 050) + CR SEC IRB (rida 030, veerg 050)

[Väärtus]

 

 

 

 

 

 

 

Kinnisvaraga tagatud laenudest tulenevad riskipositsioonid ja kahjud (miljonites eurodes) (16)

Viide COREPi vormile

Andmed

550

Elamukinnisvara kasutamine tagatisena

Elamukinnisvaraga tagatud riskipositsioonide summa  (17)

CR IP Losses (rida 010, veerg 050)

[Väärtus]

560

Aluseks oleva protsendimäära piires laenudest saadud kahjude summa  (18)

CR IP Losses (rida 010, veerg 010)

[Väärtus]

570

Millest: hüpoteekimisväärtuses hinnatud kinnisvara  (19)

CR IP Losses (rida 010, veerg 020)

[Väärtus]

580

Kogukahju summa  (20)

CR IP Losses (rida 010, veerg 030)

[Väärtus]

590

Millest: hüpoteekimisväärtuses hinnatud kinnisvara  (19)

CR IP Losses (rida 010, veerg 040)

[Väärtus]

600

Ärikinnisvara kasutamine tagatisena

Ärikinnisvaraga tagatud riskipositsioonide summa  (17)

CR IP Losses (rida 020, veerg 050)

[Väärtus]

610

Aluseks oleva protsendimäära piires laenudest saadud kahjude summa  (18)

CR IP Losses (rida 020, veerg 010)

[Väärtus]

620

Millest: hüpoteekimisväärtuses hinnatud kinnisvara  (19)

CR IP Losses (rida 020, veerg 020)

[Väärtus]

630

Kogukahju summa  (20)

CR IP Losses (rida 020, veerg 030)

[Väärtus]

640

Millest: hüpoteekimisväärtuses hinnatud kinnisvara  (19)

CR IP Losses (rida 020, veerg 040)

[Väärtus]


3. OSA

Andmed tururiski kohta  (21) (XXXX. aasta)

 

Tururiski andmed

Viide COREPi vormile

Andmed

 

Krediidiasutused: tururiski omavahendite nõuded

 

 

010

Krediidiasutused: tururiski omavahendite nõuded

% omavahendite nõuete kogusummast  (22)

CA2 (rida 520 / rida 010)

[Väärtus]

020

Krediidiasutused: jaotus meetodite lõikes

%, võttes aluseks krediidiasutuste koguarvu  (23)

Standardmeetod

 

[Väärtus]

030

Sisemudelid

 

[Väärtus]

040

%, võttes aluseks tururiski omavahendite nõuete kogusumma

Standardmeetod

CA2 (rida 530 / rida 520)

[Väärtus]

050

Sisemudelid

CA2 (rida 580 / rida 520)

[Väärtus]

 

Investeerimisühingud: tururiski omavahendite nõuded

 

 

060

Investeerimisühingud: tururiski omavahendite nõuded

% omavahendite nõuete kogusummast  (22)

CA2 (rida 520 / rida 010)

[Väärtus]

070

Investeerimisühingud: jaotus meetodite lõikes

%, võttes aluseks investeerimisühingute koguarvu  (23)

Standardmeetod

 

[Väärtus]

080

Sisemudelid

 

[Väärtus]

090

%, võttes aluseks tururiski omavahendite nõuete kogusumma

Standardmeetod

CA2 (rida 530 / rida 520)

[Väärtus]

100

Sisemudelid

CA2 (rida 580 / rida 520)

[Väärtus]


4. OSA

Andmed operatsiooniriski kohta (XXXX. aasta)

 

Operatsiooniriski andmed

Viide COREPi vormile

Andmed

 

Krediidiasutused: operatsiooniriski omavahendite nõuded

 

 

010

Krediidiasutused: operatsiooniriski omavahendite nõuded

% omavahendite nõuete kogusummast  (24)

CA2 (rida 590 / rida 010)

[Väärtus]

020

Krediidiasutused: jaotus meetodite lõikes

%, võttes aluseks krediidiasutuste koguarvu  (25)

Baasmeetod (BIA)

 

[Väärtus]

030

Standardmeetod (TSA)/

Alternatiivne standardmeetod (ASA)

 

[Väärtus]

040

Täiustatud mõõtmismudelil põhinev meetod (AMA)

 

[Väärtus]

050

%, võttes aluseks operatsiooniriski omavahendite nõuete kogusumma

BIA

CA2 (rida 600 / rida 590)

[Väärtus]

060

TSA/ASA

CA2 (rida 610 / rida 590)

[Väärtus]

070

AMA

CA2 (rida 620 / rida 590)

[Väärtus]

 

Krediidiasutused: operatsiooniriskist tulenev kahju

 

 

080

Krediidiasutused: kogubrutokahju

Kogubrutokahju % kogubrutotulust  (26)

OPR Details (rida 920, veerg 080) / OPR (ridade 010–130 summa veerus 030)

[Väärtus]

 

Investeerimisühingud: operatsiooniriski omavahendite nõuded

 

 

090

Investeerimisühingud: operatsiooniriski omavahendite nõuded

% omavahendite nõuete kogusummast  (24)

CA2 (rida 590 / rida 010)

[Väärtus]

100

Investeerimisühingud: jaotus meetodite lõikes

%, võttes aluseks investeerimisühingute koguarvu  (25)

BIA

 

[Väärtus]

110

TSA/ASA

 

[Väärtus]

120

AMA

 

[Väärtus]

130

%, võttes aluseks operatsiooniriski omavahendite nõuete kogusumma

BIA

CA2 (rida 600 / rida 590)

[Väärtus]

140

TSA/ASA

CA2 (rida 610 / rida 590)

[Väärtus]

150

AMA

CA2 (rida 620 / rida 590)

[Väärtus]

 

Investeerimisühingud: operatsiooniriskist tulenev kahju

 

 

160

Investeerimisühingud: kogubrutokahju

Kogubrutokahju % kogubrutotulust  (26)

OPR Details (rida 920, veerg 080) / OPR (ridade 010–130 summa veerus 030)

[Väärtus]


5. OSA

Andmed järelevalvemeetmete ja halduskaristuste kohta  (27) (XXXX. aasta)

 

Järelevalvemeetmed

Andmed

 

Krediidiasutused

 

010

Artikli 102 lõike 1 punkti a kohaselt võetud järelevalvemeetmed

Direktiivi 2013/36/EL artikli 104 lõike 1 kohaselt järgnevaga seoses võetud järelevalvemeetmete koguarv:

[Väärtus]

011

omavahendid peavad ületama miinimumkapitalinõudeid (artikli 104 lõike 1 punkt a)

[Väärtus]

012

tuleb tugevdada juhtimiskorda ja sisemise kapitali haldust (artikli 104 lõike 1 punkt b)

[Väärtus]

013

tuleb esitada kava järelevalvealastele nõuetele vastavuse taastamiseks (artikli 104 lõike 1 punkt c)

[Väärtus]

014

tuleb kohaldada konkreetset provisjoneerimise korda või varade käsitlemist (artikli 104 lõike 1 punkt d)

[Väärtus]

015

tuleb piirata majandustegevust või muud tegevust (artikli 104 lõike 1 punkt e)

[Väärtus]

016

tuleb vähendada tegevuse, toodete ja süsteemidega seonduvaid riske (artikli 104 lõike 1 punkt f)

[Väärtus]

017

tuleb piirata muutuvtasu osakaalu (artikli 104 lõike 1 punkt g)

[Väärtus]

018

tuleb tugevdada omavahendeid puhaskasumit kasutades (artikli 104 lõike 1 punkt h)

[Väärtus]

019

tuleb piirata väljamakseid või intressimakseid või keelata need (artikli 104 lõike 1 punkt i)

[Väärtus]

020

tuleb kehtestada täiendava või sagedasema aruandluse nõuded (artikli 104 lõike 1 punkt j)

[Väärtus]

021

tuleb kohaldada konkreetseid likviidsusnõudeid (artikli 104 lõike 1 punkt k)

[Väärtus]

022

tuleb kehtestada täiendavad avalikustamisnõuded (artikli 104 lõike 1 punkt l)

[Väärtus]

023

Muude võetud järelevalvemeetmete (mis ei ole loetletud direktiivi 2013/36/EL artikli 104 lõikes 1) arv ja laad

[Väärtus]

024

Artikli 102 lõike 1 punkti b ning direktiivi 2013/36/EL või määruse (EL) nr 575/2013 muude sätete kohaselt võetud järelevalvemeetmed

Direktiivi 2013/36/EL artikli 104 lõike 1 kohaselt järgnevaga seoses võetud järelevalvemeetmete koguarv:

[Väärtus]

025

omavahendid peavad ületama miinimumkapitalinõudeid (artikli 104 lõike 1 punkt a)

[Väärtus]

026

tuleb tugevdada juhtimiskorda ja sisemise kapitali haldust (artikli 104 lõike 1 punkt b)

[Väärtus]

027

tuleb esitada kava järelevalvealastele nõuetele vastavuse taastamiseks (artikli 104 lõike 1 punkt c)

[Väärtus]

028

tuleb kohaldada konkreetset provisjoneerimise korda või varade käsitlemist (artikli 104 lõike 1 punkt d)

[Väärtus]

029

tuleb piirata majandustegevust või muud tegevust (artikli 104 lõike 1 punkt e)

[Väärtus]

030

tuleb vähendada tegevuse, toodete ja süsteemidega seonduvaid riske (artikli 104 lõike 1 punkt f)

[Väärtus]

031

tuleb piirata muutuvtasu osakaalu (artikli 104 lõike 1 punkt g)

[Väärtus]

032

tuleb tugevdada omavahendeid puhaskasumit kasutades (artikli 104 lõike 1 punkt h)

[Väärtus]

033

tuleb piirata väljamakseid või intressimakseid või keelata need (artikli 104 lõike 1 punkt i)

[Väärtus]

034

tuleb kehtestada täiendava või sagedasema aruandluse nõuded (artikli 104 lõike 1 punkt j)

[Väärtus]

035

tuleb kehtestada konkreetsed likviidsusnõuded (artikli 104 lõike 1 punkt k)

[Väärtus]

036

tuleb kehtestada täiendavad avalikustamisnõuded (artikli 104 lõike 1 punkt l)

[Väärtus]

037

Muude võetud järelevalvemeetmete (mis ei ole loetletud direktiivi 2013/36/EL artikli 104 lõikes 1) arv ja laad

[Väärtus]

 

 

 

 

 

Järelevalvemeetmed

Andmed

 

Investeerimisühingud

 

037

Artikli 102 lõike 1 punkti a kohaselt võetud järelevalvemeetmed

Direktiivi 2013/36/EL artikli 104 lõike 1 kohaselt järgnevaga seoses võetud järelevalvemeetmete koguarv:

[Väärtus]

038

omavahendid peavad ületama miinimumkapitalinõudeid (artikli 104 lõike 1 punkt a)

[Väärtus]

039

tuleb tugevdada juhtimiskorda ja sisemise kapitali haldust (artikli 104 lõike 1 punkt b)

[Väärtus]

040

tuleb esitada kava järelevalvealastele nõuetele vastavuse taastamiseks (artikli 104 lõike 1 punkt c)

[Väärtus]

041

tuleb kohaldada konkreetset provisjoneerimise korda või varade käsitlemist (artikli 104 lõike 1 punkt d)

[Väärtus]

042

tuleb piirata majandustegevust või muud tegevust (artikli 104 lõike 1 punkt e)

[Väärtus]

043

tuleb vähendada tegevuse, toodete ja süsteemidega seonduvaid riske (artikli 104 lõike 1 punkt f)

[Väärtus]

044

tuleb piirata muutuvtasu osakaalu (artikli 104 lõike 1 punkt g)

[Väärtus]

045

tuleb tugevdada omavahendeid puhaskasumit kasutades (artikli 104 lõike 1 punkt h)

[Väärtus]

046

tuleb piirata väljamakseid või intressimakseid või keelata need (artikli 104 lõike 1 punkt i)

[Väärtus]

047

tuleb kehtestada täiendava või sagedasema aruandluse nõuded (artikli 104 lõike 1 punkt j)

[Väärtus]

048

tuleb kohaldada konkreetseid likviidsusnõudeid (artikli 104 lõike 1 punkt k)

[Väärtus]

049

tuleb kehtestada täiendavad avalikustamisnõuded (artikli 104 lõike 1 punkt l)

[Väärtus]

050

Muude võetud järelevalvemeetmete (mis ei ole loetletud direktiivi 2013/36/EL artikli 104 lõikes 1) arv ja laad

[Väärtus]

051

Artikli 102 lõike 1 punkti b ning direktiivi 2013/36/EL või määruse (EL) nr 575/2013 muude sätete kohaselt võetud järelevalvemeetmed

Direktiivi 2013/36/EL artikli 104 lõike 1 kohaselt järgnevaga seoses võetud järelevalvemeetmete koguarv:

[Väärtus]

052

omavahendid peavad ületama miinimumkapitalinõudeid (artikli 104 lõike 1 punkt a)

[Väärtus]

053

tuleb tugevdada juhtimiskorda ja sisemise kapitali haldust (artikli 104 lõike 1 punkt b)

[Väärtus]

054

tuleb esitada kava järelevalvealastele nõuetele vastavuse taastamiseks (artikli 104 lõike 1 punkt c)

[Väärtus]

055

tuleb kohaldada konkreetset provisjoneerimise korda või varade käsitlemist (artikli 104 lõike 1 punkt d)

[Väärtus]

056

tuleb piirata majandustegevust või muud tegevust (artikli 104 lõike 1 punkt e)

[Väärtus]

057

tuleb vähendada tegevuse, toodete ja süsteemidega seonduvaid riske (artikli 104 lõike 1 punkt f)

[Väärtus]

058

tuleb piirata muutuvtasu osakaalu (artikli 104 lõike 1 punkt g)

[Väärtus]

059

tuleb tugevdada omavahendeid puhaskasumit kasutades (artikli 104 lõike 1 punkt h)

[Väärtus]

060

tuleb piirata väljamakseid või intressimakseid või keelata need (artikli 104 lõike 1 punkt i)

[Väärtus]

061

tuleb kehtestada täiendava või sagedasema aruandluse nõuded (artikli 104 lõike 1 punkt j)

[Väärtus]

062

tuleb kehtestada konkreetsed likviidsusnõuded (artikli 104 lõike 1 punkt k)

[Väärtus]

063

tuleb kehtestada täiendavad avalikustamisnõuded (artikli 104 lõike 1 punkt l)

[Väärtus]

064

Muude võetud järelevalvemeetmete (mis ei ole loetletud direktiivi 2013/36/EL artikli 104 lõikes 1) arv ja laad

[Väärtus]

 

 

 

 

 

Halduskaristused (28)

Andmed

 

Krediidiasutused

 

065

Halduskaristused (tegevusloa andmise / olulise osaluse omandamise nõuete rikkumise eest)

Direktiivi 2013/36/EL artikli 66 lõikest 2 tulenevate halduskaristuste koguarv, mida on kohaldatud seoses järgmisega:

[Väärtus]

066

avalikud teadaanded, milles on identifitseeritud vastutav füüsiline/juriidiline isik ja rikkumise laad (artikli 66 lõike 2 punkt a)

[Väärtus]

067

korraldused, millega nõutakse, et vastutav füüsiline/juriidiline isik lõpetaks sellise tegevuse ja hoiduks selle tegevuse kordamisest (artikli 66 lõike 2 punkt b)

[Väärtus]

068

juriidilisele/füüsilisele isikule määratud rahalised halduskaristused (artikli 66 lõike 2 punktid c–e)

[Väärtus]

069

aktsionäride või osanike hääleõiguse peatamine (artikli 66 lõike 2 punkt f)

[Väärtus]

070

Muude kohaldatud halduskaristuste (mida ei ole täpsustatud direktiivi 2013/36/EL artikli 66 lõikes 2) arv ja laad

[vabas vormis tekst]

071

Halduskaristused (direktiivis 2013/36/EL või määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud nõuete muude rikkumiste eest)

Direktiivi 2013/36/EL artikli 67 lõikest 2 tulenevate halduskaristuste koguarv, mida on kohaldatud seoses järgmisega:

[Väärtus]

072

avalikud teadaanded, milles on identifitseeritud vastutav füüsiline/juriidiline isik ja rikkumise laad (artikli 67 lõike 2 punkt a)

[Väärtus]

073

korraldused, millega nõutakse, et vastutav füüsiline/juriidiline isik lõpetaks sellise tegevuse ja hoiduks selle tegevuse kordamisest (artikli 67 lõike 2 punkt b)

[Väärtus]

074

krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamised (artikli 67 lõike 2 punkt c)

[Väärtus]

075

füüsilise isiku suhtes kehtestatud ajutised keelud täita krediidiasutuses ametikohustusi (artikli 67 lõike 2 punkt d)

[Väärtus]

076

juriidilisele/füüsilisele isikule määratud rahalised halduskaristused (artikli 67 lõike 2 punktid e–g)

[Väärtus]

077

Muude kohaldatud halduskaristuste (mida ei ole täpsustatud direktiivi 2013/36/EL artikli 67 lõikes 2) arv ja laad

[vabas vormis tekst]

 

Investeerimisühingud

 

078

Halduskaristused (tegevusloa andmise / olulise osaluse omandamise nõuete rikkumise eest)

Direktiivi 2013/36/EL artikli 66 lõikest 2 tulenevate halduskaristuste koguarv, mida on kohaldatud seoses järgmisega:

[Väärtus]

079

avalikud teadaanded, milles on identifitseeritud vastutav füüsiline/juriidiline isik ja rikkumise laad (artikli 66 lõike 2 punkt a)

[Väärtus]

080

korraldused, millega nõutakse, et vastutav füüsiline/juriidiline isik lõpetaks sellise tegevuse ja hoiduks selle tegevuse kordamisest (artikli 66 lõike 2 punkt b)

[Väärtus]

081

juriidilisele isikule määratud rahalised halduskaristused (artikli 66 lõike 2 punktid c–e)

[Väärtus]

082

aktsionäride või osanike hääleõiguse peatamine (artikli 66 lõike 2 punkt f)

[Väärtus]

083

Muude kohaldatud halduskaristuste (mida ei ole täpsustatud direktiivi 2013/36/EL artikli 66 lõikes 2) arv ja laad

[Väärtus]

084

Halduskaristused (direktiivis 2013/36/EL või määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud nõuete muude rikkumiste eest)

Direktiivi 2013/36/EL artikli 66 lõikest 2 tulenevate halduskaristuste koguarv, mida on kohaldatud seoses järgmisega:

[Väärtus]

085

avalikud teadaanded, milles on identifitseeritud vastutav füüsiline/juriidiline isik ja rikkumise laad (artikli 67 lõike 2 punkt a)

[Väärtus]

086

korraldused, millega nõutakse, et vastutav füüsiline/juriidiline isik lõpetaks sellise tegevuse ja hoiduks selle tegevuse kordamisest (artikli 67 lõike 2 punkt b)

[Väärtus]

087

investeerimisühingu tegevusloa kehtetuks tunnistamised (artikli 67 lõike 2 punkt c)

[Väärtus]

088

füüsilise isiku suhtes kehtestatud ajutised keelud täita investeerimisühingus ametikohustusi (artikli 67 lõike 2 punkt d)

[Väärtus]

089

juriidilisele/füüsilisele isikule määratud rahalised halduskaristused (artikli 67 lõike 2 punktid e–g)

[Väärtus]

090

Muude kohaldatud halduskaristuste (mida ei ole täpsustatud direktiivi 2013/36/EL artikli 67 lõikes 2) arv ja laad

[vabas vormis tekst]

Pädevad asutused ei avalikusta konkreetsetele krediidiasutustele või investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid ega -otsuseid. Üldiste kriteeriumide ja meetodite kohta teabe avaldamisel ei avalikusta pädevad asutused mingeid konkreetsetele krediidiasutustele või investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid, olenemata sellest, kas need on võetud üheainsa krediidiasutuse või investeerimisühingu suhtes või krediidiasutuste ja investeerimisühingute konsolideerimisgrupi suhtes.


6. OSA

Andmed erandite kohta  (29) (XXXX. aasta)

 

Erand määruse (EL) nr 575/2013 II–V, VII ja VIII osas sätestatud usaldatavusnõuete individuaalsest kohaldamisest

 

Viited õigussätetele määruses (EL) nr 575/2013

Artikli 7 lõiked 1 ja 2

(tütarettevõtjatele tehtud erandid) (30)

Artikli 7 lõige 3

(emaettevõtjatele tehtud erandid)

010

Tehtud erandite koguarv

[Väärtus]

[Väärtus]

011

Sellistele emaettevõtjana tegutsevatele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele tehtud erandite arv, kellel on osalus kolmandas riigis asutatud tütarettevõtjates

N/A

[Väärtus]

012

Kolmandas riigis asutatud tütarettevõtjates hoitavate konsolideeritud omavahendite kogusumma (miljonites eurodes)

N/A

[Väärtus]

013

Kolmandas riigis asutatud tütarettevõtjates hoitav osa konsolideeritud omavahendite kogusummast (%)

N/A

[Väärtus]

014

Kolmandas riigis asutatud tütarettevõtjatele määratud osa konsolideeritud omavahendite nõuetest (%)

N/A

[Väärtus]

 

Emaettevõtjana tegutsevale krediidiasutusele või investeerimisühingule antud luba kaasata oma määruse (EL) nr 575/2013 II–V ja VIII osas sätestatud usaldatavusnõuete arvutamisse tütarettevõtjad

 

Viited õigussätetele määruses (EL) nr 575/2013

Artikli 9 lõige 1

(Individuaalse konsolideerimise meetod)

015

Antud lubade koguarv

[Väärtus]

016

Emaettevõtjana tegutsevatele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele antud lubade arv kaasata kolmandas riigis asutatud tütarettevõtjad oma nõuete arvutamisse

[Väärtus]

017

Kolmandas riigis asutatud tütarettevõtjates hoitavate konsolideeritud omavahendite kogusumma (miljonites eurodes)

[Väärtus]

018

Kolmandas riigis asutatud tütarettevõtjates hoitav osa konsolideeritud omavahendite kogusummast (%)

[Väärtus]

019

Kolmandas riigis asutatud tütarettevõtjatele määratud osa konsolideeritud omavahendite nõuetest (%)

[Väärtus]

 

Erand määruse (EL) nr 575/2013 VI osas sätestatud likviidsusnõuete individuaalsest kohaldamisest

 

Viited õigussätetele määruses (EL) nr 575/2013

Artikkel 8

(tütarettevõtjatele tehtud likviidsusnõuete kohaldamise erandid)

020

Tehtud erandite koguarv

[Väärtus]

021

Vastavalt artikli 8 lõikele 2 tehtud erandite arv, kui kõik ühte likviidsusalagruppi kuuluvad krediidiasutused ja investeerimisühingud on saanud tegevusloa samas liikmesriigis

[Väärtus]

022

Vastavalt artikli 8 lõikele 1 tehtud erandite arv, kui kõik ühte likviidsusalagruppi kuuluvad krediidiasutused ja investeerimisühingud on saanud tegevusloa mitmes liikmesriigis

[Väärtus]

023

Vastavalt artikli 8 lõikele 3 sellistele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele tehtud erandite arv, kes on sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikmed

[Väärtus]

 

Erand määruse (EL) nr 575/2013 II–VIII osas sätestatud usaldatavusnõuete individuaalsest kohaldamisest

 

Viited määruse (EL) nr 575/2013 sätetele

Artikkel 10

(keskasutusega püsivalt seotud krediidiasutused)

024

Tehtud erandite koguarv

[Väärtus]

025

Keskasutusega püsivalt seotud krediidiasutustele tehtud erandite arv

[Väärtus]

026

Keskasutustele tehtud erandite arv

[Väärtus]


(1)  Varade kogusumma on riiklike pädevate asutuste puhul riigi varade koguväärtus (üksnes ridade 020 ja 030 puhul) ja EKP puhul ühtse järelevalvemehhanismi oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute varade koguväärtus.

(2)  SKP turuhindades; soovitatav allikas: Eurostat/EKP.

(3)  Arvesse ei võeta EMP riike.

(4)  Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud filiaalide arv. Mis tahes arvu tegevusüksusi, mille on samas riigis loonud krediidiasutus, mille peakorter asub kolmandas riigis, tuleks käsitada üheainsa filiaalina.

(5)  Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 16 määratletud tütarettevõtjate arv. Kõiki tütarettevõtja tütarettevõtjaid käsitatakse kõnealuste ettevõtjate kõrgeima taseme emaettevõtja tütarettevõtjatena.

(6)  Kapitalinõuete määruse artiklis 50 määratletud esimese taseme põhiomavahendite suhe kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 118 ja artiklis 72 määratletud omavahenditesse, väljendatuna protsentides (%).

(7)  Kapitalinõuete määruse artiklis 61 määratletud täiendavate esimese taseme omavahendite suhe kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 118 ja artiklis 72 määratletud omavahenditesse, väljendatuna protsentides (%).

(8)  Kapitalinõuete määruse artiklis 71 määratletud teise taseme omavahendite suhe kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 118 ja artiklis 72 määratletud omavahenditesse, väljendatuna protsentides (%).

(9)  Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõikes 3 ning artiklites 95, 96 ja 98 määratletud koguriskipositsioonist 8 %.

(10)  Omavahendite suhe koguriskipositsiooni, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punktis c, väljendatuna protsentides (%).

(11)  Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktides a ja f määratletud krediidiriski omavahendite nõuete ja kapitalinõuete määruse artikli 92 lõikes 33 ning artiklites 95, 96 ja 98 määratletud omavahendite kogusumma suhe.

(12)  Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab rohkem kui ühte meetodit, tuleb seda krediidiasutust või investeerimisühingut võtta arvesse iga meetodi puhul. Seega võib kolme meetodi kohta esitatud protsendimäärade summa olla suurem kui 100 %.

(13)  Erandjuhtudel, kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab rohkem kui ühte meetodit, tuleb seda krediidiasutust või investeerimisühingut võtta arvesse iga meetodi puhul. Seega võib esitatud protsendimäärade summa olla suurem kui 100 %.

(14)  Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktides a ja f määratletud krediidiriski omavahendite nõuete ja kapitalinõuete määruse artikli 92 lõikes 33 ning artiklites 95, 96 ja 98 määratletud omavahendite kogusumma suhe.

(15)  Selliste investeerimisühingute omavahendite nõuete protsent, kes kohaldavad vastavalt standardmeetodit ja sisereitingute meetodit, krediidiriski omavahendite nõuete kogusummast, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktides a ja f.

(16)  Hinnanguline kahjusumma esitatakse aruandekuupäeva seisuga.

(17)  Nagu on määratletud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 101 lõike 1 punktides c ja f; turuväärtus ja hüpoteekimisväärtus vastavalt artikli 4 lõike 1 punktidele 74 ja 76; üksnes riskipositsiooni sellise osa puhul, mida käsitatakse täielikult ja terviklikult tagatuna vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 124 lõikele 1.

(18)  Nagu on määratletud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 101 lõike 1 punktides a ja d; turuväärtus ja hüpoteekimisväärtus vastavalt artikli 4 lõike 1 punktidele 74 ja 76.

(19)  Kui tagatise väärtus on arvutatud hüpoteekimisväärtusena.

(20)  Nagu on määratletud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 101 lõike 1 punktides b ja e; turuväärtus ja hüpoteekimisväärtus vastavalt artikli 4 lõike 1 punktidele 74 ja 76.

(21)  Vormis esitatakse teave kõikide krediidiasutuste või investeerimisühingute kohta, mitte üksnes nende kohta, kellel on tururiskipositsioonid.

(22)  Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti b alapunktis i ja punkti c alapunktides i ja iii ning artikli 92 lõike 4 punktis b määratletud positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski koguriskipositsiooni ja kapitalinõuete määruse artikli 92 lõikes 3 ning artiklites 95, 96 ja 98 määratletud koguriskipositsiooni suhe (protsentides).

(23)  Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab rohkem kui ühte meetodit, tuleb seda krediidiasutust või investeerimisühingut võtta arvesse iga meetodi puhul. Seega võib esitatud protsendimäärade summa olla suurem kui 100 %, kuid võib olla ka väiksem kui 100 %, kuna väikese kauplemisportfelliga üksused ei pea tururiski kindlaks määrama.

(24)  Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõikes 3 määratletud operatsiooniriski koguriskipositsiooni ja kapitalinõuete määruse artikli 92 lõikes 3 ning artiklites 95, 96 ja 98 määratletud koguriskipositsiooni suhe.

(25)  Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab rohkem kui ühte meetodit, tuleb seda krediidiasutust või investeerimisühingut võtta arvesse iga meetodi puhul. Seega võib esitatud protsendimäärade summa olla suurem kui 100 %, kuid võib olla ka väiksem kui 100 %, kuna mõned investeerimisühingud ei pea operatsiooniriski kapitalinõudeid arvesse võtma.

(26)  Üksnes AMA või TSA/ASA meetodit kasutavate üksuste puhul; kõigi äriliinide kahju kogusumma suhe asjaomaste pangandustegevuste (mille suhtes kohaldatakse TSA/ASA ja AMA) summasse viimasel aastal (protsentides).

(27)  Teave esitatakse otsuse kuupäeva alusel.

Riiklike normide ning pädevate asutuste järelevalvetavade ja lähenemisviiside erinevuste tõttu ei pruugi selles tabelis esitatud näitajad võimaldada jurisdiktsioone mõistlikult võrrelda. Mis tahes järeldused, mis tehakse neid erinevusi hoolikalt kaalumata, võivad olla eksitavad.

(28)  Pädevate asutuste määratud halduskaristused. Pädevad asutused teatavad kõigist halduskaristustest, mida ei ole nende jurisdiktsioonis avalikustamise aruandekuupäevaks edasi kaevatud. Selliste liikmesriikide pädevad asutused, kus on lubatud avaldada edasikaevatud halduskaristusi, teatavad ka nendest halduskaristustest, välja arvatud juhul, kui on tehtud otsus halduskaristuse tühistamise kohta.

(29)  Pädevad asutused esitavad teabe erandite kohta, võttes aluseks pädevate asutuste poolt tehtud ja jätkuvalt kehtivate erandite koguarvu. Teabe esitamisel võetakse arvesse üksnes neid üksusi, kellele on tehtud erand. Kui teave ei ole kättesaadav, st see ei ole korrapärase aruandluse osa, märgitakse „N/A“.

(30)  Selliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute arvu alusel, kellele on tehtud erand, arvutatakse kokku erandite arv.


Top