Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0829

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/829, 14. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031 taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmete kohta ning lubatakse liikmesriikidel kehtestada ajutised erandid seoses ametliku testimise, teaduslike või hariduslike eesmärkide, katsete, sordivaliku või sordiaretusega

C/2019/1922

OJ L 137, 23.5.2019, p. 15–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/829/oj

23.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/15


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/829,

14. märts 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031 taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmete kohta ning lubatakse liikmesriikidel kehtestada ajutised erandid seoses ametliku testimise, teaduslike või hariduslike eesmärkide, katsete, sordivaliku või sordiaretusega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 5 ja artikli 48 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2016/2031 kohaselt võivad liikmesriigid taotluse alusel anda ajutise loa tuua oma territooriumile sisse, seal vedada, hoida ja paljundada liidu karantiinseid taimekahjustajaid või artikli 30 lõike 1 kohaselt võetud meetmete kohaldamisalasse kuuluvaid taimekahjustajaid, mida kasutatakse ametlikuks testimiseks, teaduslikel või hariduslikel eesmärkidel, katsetes, sordivalikul või sordiaretuses. Lisaks võivad liikmesriigid taotluse alusel anda ajutise loa tuua oma territooriumile sisse ja seal vedada taimi, taimseid saadusi ja muid objekte, mida kasutatakse ametlikuks testimiseks, teaduslikel või hariduslikel eesmärkidel, katsetes, sordivalikul või sordiaretuses.

(2)

Määrust (EL) 2016/2031 on vaja täiendada ning võtta vastu eeskirjad liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse kohta seoses asjaomaste taimekahjustajate, taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomisega liidu territooriumile ja seal vedamisega, samuti vastavate lubade andmise kord ja tingimused ning nõuete täitmise kontrollimise nõuded ja nõuete rikkumise korral võetavad meetmed.

(3)

Selleks et tagada kindlaksmääratud toimingutega seotud fütosanitaarse riski kõrvaldamine või vähendamine vastuvõetava tasemeni, tuleks kindlaksmääratud materjali liitu sissetoomiseks ja seal vedamiseks loa andmise suhtes kohaldada teatavaid tingimusi, millega tagatakse täieliku ja asjakohase taotluse esitamine, kindlaksmääratud toimingute laadi ja eesmärkide uurimine, kinnitus selle kohta, et kindlaksmääratud toimingud viiakse läbi karantiinijaamades või kinnistes üksustes, ning saastunud materjali hävitamine ja ohutu kõrvaldamine.

(4)

Selleks et tagada asjaomase kindlaksmääratud materjali järelevalve ja jälgitavus ning viivitamata kõrvaldada kõik sellega seotud fütosanitaarsed riskid, on asjakohane, et pärast kõnealuse loa andmist väljastab selle liikmesriigi pädev asutus, kus heakskiidetud kindlaksmääratud toimingut hakatakse tegema, volikirja, mis peaks asjaomase kindlaksmääratud materjaliga alati kaasas olema.

(5)

Volikirja vorm peaks olema sarnane komisjoni direktiivi 2008/61/EÜ II lisas sätestatud vormiga, kuna viimase rakendamine on osutunud tõhusaks ja järjepidevaks (2).

(6)

Kindlaksmääratud toimingutes kasutatava kindlaksmääratud materjali korduvaks sissetoomiseks liitu ja seal vedamiseks tuleks kasutada ühteainsat volikirja kooskõlas eritingimustega, et tagada sellise sissetoomise ja vedamise jaoks proportsionaalne ja tõhus raamistik.

(7)

Ametlikku testimist tehakse sagedamini kui muid kindlaksmääratud toiminguid. Seepärast oleks tõhusam lubada ametliku testimise puhul paindlikumat raamistikku kui muude kindlaksmääratud toimingute puhul.

(8)

Tuleks kehtestada eeskirjad meetmete kohta, mida pädevad asutused võtavad käesoleva määruse sätete täitmata jätmise korral, et tagada võimalikult kiire parandusmeetmete võtmine. Need meetmed peaksid hõlmama kindlaksmääratud toimingute eest vastutava isiku kohustusi.

(9)

Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks direktiiv 2008/61/EÜ kehtetuks tunnistada.

(10)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada ilma, et see piiraks eeskirju, mis on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 (3) (ametliku kontrolli määrus) artikli 48 alusel seoses piiripunktides ametlikust kontrollist vabastatud kaupadega.

(11)

Selleks et lubatud toimingud saaks sujuvalt lõpetada, on asjakohane pikendada nende toimingute heakskiidu kehtivust kindlaksmääratud ajavahemiku võrra.

(12)

Õiguskindluse huvides tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast kui määrust (EL) 2016/2031,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesolevas määruses sätestatakse määruse (EL) 2016/2031 teatavatest sätetest erandi tegemise tingimused, mille alusel võib käesoleva määruse artiklis 2 määratletud kindlaksmääratud taimekahjustajaid ning taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid liitu või liidu kaitstavatesse piirkondadesse sisse tuua või seal vedada, hoida, paljundada või kasutada ametlikuks testimiseks, teaduslikel või hariduslikel eesmärkidel, katsetes, sordivalikul või sordiaretuses. Eelkõige sätestatakse käesolevas määruses erandid määruse (EL) 2016/2031 järgmistest sätetest:

a)

artikli 5 lõige 1, millega keelatakse liidu karantiinsete taimekahjustajate liidu territooriumile sissetoomine ning seal vedamine, hoidmine, paljundamine ja sealt väljaviimine;

b)

artikli 30 lõige 1 liidu meetmete kohta, mis on vastu võetud seoses liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu kandmata taimekahjustajatega, mis võivad vastata nimetatud loetellu kandmise tingimustele;

c)

artikli 32 lõige 2, millega keelatakse liidu karantiinsete taimekahjustajate sissetoomine liidu territooriumil asuvatesse kaitstavatesse piirkondadesse ning seal vedamine, hoidmine, paljundamine ja sealt väljaviimine;

d)

artikli 40 lõige 1, millega keelatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomine liidu territooriumile kõikidest või teatavatest kolmandatest riikidest või kolmandatelt territooriumidelt;

e)

artikli 41 lõige 1, milles käsitletakse erinõudeid ja samaväärseid nõudeid kolmandatest riikidest pärit teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomise kohta liidu territooriumile ja seal vedamise kohta;

f)

artikli 42 lõige 2, millega keelatakse teatavate kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomine liidu territooriumile kolmandatest riikidest;

g)

artikli 49 lõige 1 ajutiste meetmete kohta seoses kolmandatest riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liidu territooriumile sissetoomise ja seal vedamisega;

h)

artikli 53 lõige 1, millega keelatakse kolmandatest riikidest või liidu territooriumilt pärit taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomine liidu territooriumil asuvatesse kaitstavatesse piirkondadesse;

i)

artikli 54 lõige 1, milles käsitletakse erinõudeid taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomise kohta liidu territooriumil asuvatesse kaitstavatesse piirkondadesse.

Eelkõige kehtestatakse käesoleva määrusega:

a)

eeskirjad liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse kohta, mis on seotud kindlaksmääratud taimekahjustajate või taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liitu või liidu kaitstavatesse piirkondadesse sissetoomise või seal vedamise, hoidmise, paljundamise või kasutamisega;

b)

kord ja tingimused, mille alusel annavad liikmesriigid ajutise loa kindlaksmääratud toimingute tegemiseks;

c)

eeskirjad, milles käsitletakse nõuete täitmise kontrollimist ja nõuete rikkumise korral võetavaid meetmeid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „kindlaksmääratud taimekahjustajad“– üks järgmistest:

i)

määruse (EL) 2016/2031 artikli 5 kohaselt loetletud liidu karantiinsed taimekahjustajad,

ii)

taimekahjustajad, mille suhtes kohaldatakse kõnealuse määruse artikli 30 lõike 1 kohaselt vastuvõetud meetmeid,

iii)

kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad, mis on loetletud vastavalt kõnealuse määruse artikli 32 lõikele 3;

b)   „taimed, taimsed saadused või muud objektid“– taimed, taimsed saadused või muud objektid, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 lõike 1 kohaselt võetud meetmeid ning mis on loetletud vastavalt artikli 40 lõigetele 2 ja 3, artikli 41 lõigetele 2 ja 3, artikli 42 lõigetele 2 ja 3, artikli 49 lõikele 1, artikli 53 lõigetele 2 ja 3 ning artikli 54 lõigetele 2 ja 3;

c)   „kindlaksmääratud materjal“– kindlaksmääratud taimekahjustajad, taimed, taimsed saadused või muud objektid, mille puhul on vaja luba käesoleva määruse tähenduses;

d)   „kindlaksmääratud toimingud“– mis tahes isikute, sealhulgas pädevate asutuste, akadeemiliste ja teadusasutuste või ettevõtjate tehtavad toimingud, mis on seotud ametliku testimise, teaduslike või hariduslike eesmärkide, katsete, sordivaliku või sordiaretusega ning hõlmavad kindlaksmääratud materjali liitu või liidu kaitstavasse piirkonda sisse toomist, seal vedamist, hoidmist, paljundamist või kasutamist.

Artikkel 3

Liikmesriikide ja komisjoni vaheline teabevahetus

1.   Liikmesriigid teevad halduskoostööd seoses liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega, mis puudutab kindlaksmääratud materjali sissetoomist liidu territooriumile või liidu kaitstavatesse piirkondadesse, seal vedamist, hoidmist, paljundamist ja kasutamist.

2.   Lõike 1 kohaldamiseks saadavad liikmesriigid enne iga aasta 31. märtsi komisjonile ja teistele liikmesriikidele kogu järgmise teabe:

a)

loetelu, mis sisaldab käesoleva määruse alusel lubatud ja eelneva kalendriaasta jooksul liitu sisse toodud või liidus veetud kindlaksmääratud materjali liike ja koguseid;

b)

aruanne selliste kindlaksmääratud taimekahjustajate esinemise kohta, mis ei ole käesoleva määruse alusel lubatud, ning kõigi muude selliste taimekahjustajate esinemise kohta, mida pädev asutus peab liidule avalduvaks riskiks ja mis on tuvastatud kindlaksmääratud toimingute käigus.

c)

nõuete rikkumise korral võetud meetmed;

d)

käesoleva määruse kohaldamiseks kasutatavate karantiinijaamade ja kinniste üksuste loetelu.

3.   Kindlaksmääratud materjali sissetoomine liitu ja seal vedamine selliste kindlaksmääratud toimingute jaoks, millele on antud luba vastavalt artiklile 5, registreeritakse koos vastava loaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 131 osutatud elektroonilises ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis (IMSOC).

Artikkel 4

Taotlus

Enne kindlaksmääratud materjali liitu sissetoomist ning seal vedamist, hoidmist, paljundamist ja kasutamist kooskõlas määruse (EL) 2016/2031 artikli 8 lõikega 1 ja artikli 48 lõikega 1 (olenevalt asjaoludest) tuleb pädevatele asutustele esitada taotlus.

Selle sisu peab vastama käesoleva määruse I lisas sätestatud nõuetele.

Artikkel 5

Loa andmise tingimused

Liikmesriigid annavad kindlaksmääratud materjali liitu sissetoomiseks ning seal vedamiseks, hoidmiseks, paljundamiseks ja kasutamiseks loa kooskõlas määruse (EL) 2016/2031 artikli 8 lõikega 1 ja artikli 48 lõikega 1 (olenevalt asjaoludest) piiratud ajaks ja ainult juhul, kui täidetud on järgmised tingimused:

a)

on leitud, et taotlus on kooskõlas käesoleva määruse artikliga 4;

b)

pädev asutus on läbi vaadanud taotluses esitatud kindlaksmääratud toimingute laadi ja eesmärgid ning leidnud, et need on kooskõlas käesoleva määruse artiklis 2 sätestatud kindlaksmääratud toimingute määratlusega;

c)

on kinnitatud, et kindlaksmääratud toimingud tehakse taotluses märgitud ja pädeva asutuse poolt kooskõlas määruse (EL) 2016/2031 artiklitega 60 ja 61 määratud karantiinijaamades või kinnistes üksustes;

d)

on tagatud, et pärast kõnealuse loaga hõlmatud kindlaksmääratud toimingu lõpuleviimist toimub kindlaksmääratud materjali hävitamine ja ohutu kõrvaldamine või seda hoitakse edasiseks kasutamiseks sobivates tingimustes vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklile 64.

Artikkel 6

Loa andmise järel väljastatav volikiri

1.   Pärast artiklis 5 osutatud loa andmist väljastab selle liikmesriigi pädev asutus, kus heakskiidetud kindlaksmääratud toiming tehakse, volikirja. See volikiri peab asjaomase kindlaksmääratud materjaliga alati kaasas olema.

2.   Liidust pärineva kindlaksmääratud materjali puhul peab volikiri vastama II lisa A osas sätestatud vormile. Vastava kindlaksmääratud materjali karantiini- või kinnistes tingimustes vedamiseks peab volikirjal olema päritoluliikmesriigi ametlik kinnitus.

3.   Kolmandatest riikidest pärineva kindlaksmääratud materjali puhul peab volikiri vastama II lisa B osas sätestatud vormile. Vastava kindlaksmääratud materjali karantiini- või kinnistes tingimustes sissetoomiseks peab volikirjal olema kolmanda päritoluriigi ametlik kinnitus.

4.   Kindlat liiki kindlaksmääratud materjali korduvaks sissetoomiseks liitu või seal vedamiseks võib pädev asutus väljastada kõigi nende sissetoomiste või vedamiste jaoks esimese saatmise ajal üheainsa volikirja, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

sissetoomine või vedamine toimub mitu korda aastas;

b)

kindlaksmääratud materjali puhul kasutatakse samu pakendamistingimusi;

c)

kindlaksmääratud materjal pärineb samalt tarnijalt ja saadetakse samale isikule, kes vastutab heakskiidetud toimingute eest.

Pädev asutus märgib II lisa A ja B osades sätestatud näidisvormi lahtris 10 selgelt, et volikiri hõlmab kõnealuse kindlaksmääratud materjali korduvat sissetoomist liitu või seal vedamist. Volikiri kehtib maksimaalselt aasta alates selle väljaandmise kuupäevast.

Artikkel 7

Ametlikku testimist käsitlevad erisätted

Erandina artiklitest 4, 5 ja 6 annavad liikmesriigid loa ametlikuks testimiseks, mille viivad läbi pädevad asutused või ettevõtjad pädevate asutuste ametliku järelevalve all, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

heakskiidetud toimingute eest vastutav isik on teatanud pädevale asutusele ametlikust testimisest enne selle toimumist;

b)

teade sisaldab ametliku testimise laadi ja eesmärke;

c)

teade sisaldab kinnitust selle kohta, et ametlik testimine tehakse artikli 5 punktis c osutatud karantiinijaamades või kinnistes üksustes;

d)

ametlik testimine viiakse läbi nii, et kindlaksmääratud materjali käitlemise ja transportimise ajal enne ja pärast ametlikku testimist ja selle ajal ei esine kindlaksmääratud taimekahjustajate levimist.

Artikkel 8

Nõuete täitmise kontrollimise üldsätted

Pädev asutus teostab kindlaksmääratud toimingute üle järelevalvet, tagamaks, et täidetud oleksid kõik järgmised nõuded:

a)

toimingute eest vastutav isik teavitab viivitamata pädevat asutust kindlaksmääratud materjali saastumisest ükskõik millise kindlaksmääratud taimekahjustajaga, mis ei ole käesoleva määruse alusel lubatud, või mis tahes muude taimekahjustajatega, mida loetakse liidule avalduvaks riskiks ja mis on tuvastatud kindlaksmääratud toimingute käigus. Kui materjaliks on kindlaksmääratud taimekahjustaja, hõlmab järelevalve materjali võimalikku saastumist muude kindlaksmääratud taimekahjustajatega, mis ei ole käesoleva määruse alusel lubatud, või muude taimekahjustajatega, mida pädev asutus peab liidule avalduvaks riskiks ja mis on tuvastatud kindlaksmääratud toimingute käigus;

b)

toimingute eest vastutav isik teatab pädevale asutusele viivitamata igast juhtumist, mille tulemusel punktis a osutatud taimekahjustajad pääsevad välja või nende väljapääsemine on tõenäoline.

Artikkel 9

Nõuete rikkumise korral võetavad meetmed

1.   Pädev asutus võib toimingute eest vastutavalt isikult nõuda parandusmeetmete rakendamist kohe või kindlaksmääratud aja jooksul, et tagada käesoleva määruse sätete järgimine.

2.   Kui pädev asutus jõuab järeldusele, et toimingute eest vastutav isik ei järgi käesoleva määruse sätteid, võtab see asutus viivitamata vajalikud meetmed tagamaks, et nende sätete rikkumine ei jätkuks. Kõnealused meetmed võivad hõlmata artiklis 5 osutatud loa tühistamist või ajutist peatamist.

3.   Kui pädev asutus on võtnud lõike 2 kohaselt muid meetmeid kui loa tühistamine, kuid käesoleva määruse nõuete rikkumine jätkub, tühistab see asutus kõnealuse loa viivitamata.

Artikkel 10

Direktiivi 2008/61/EÜ kehtetuks tunnistamine ja üleminekuperiood direktiiviga heaks kiidetud toimingute jaoks

Direktiiv 2008/61/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt III lisa vastavustabelile.

Kõnealuse direktiivi artikli 2 alusel antud toimingute heakskiidud lõppevad 31. detsembril 2020.

Artikkel 11

Jõustumiskuupäev ja kohaldamise alguskuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/61/EÜ, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks (ELT L 158, 18.6.2008, lk 41).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1).


I LISA

1.   

Artiklis 4 osutatud taotlus peab olenevalt asjaoludest sisaldama vähemalt järgmisi elemente:

a)

taotleja ja kindlaksmääratud toimingu eest vastutava(te) isiku(te) (kui viimane/viimased on erinevad) nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, sealhulgas nende teaduslikud ja tehnilised kvalifikatsioonid kindlaksmääratud toimingu tegemiseks;

b)

kindlaksmääratud materjali liik, teaduslik nimetus või nimetus ja, kui see on asjakohane, viited avaldatud materjalidele, sealhulgas teave võimalike vektorite kohta;

c)

kindlaksmääratud materjali kogus, korduva saatmise korral saatmiskordade arv ja kogus saadetise kohta, mis on asjaomase kindlaksmääratud toimingu eesmärki ning karantiinijaama või kinnise üksuse suutlikkust arvesse võttes põhjendatud;

d)

kindlaksmääratud materjali päritolukoht, sealhulgas saatja ja tarnija nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, ning asjakohased dokumentaalsed tõendid, kui kindlaksmääratud materjal tuuakse sisse kolmandast riigist;

e)

kindlaksmääratud toimingu kestus, kokkuvõte kindlaksmääratud toimingu laadist ja eesmärkidest, lisaks katsete puhul ja sordivalikuga seotud teadus- või haridustöö puhul nende kirjeldus;

f)

pakendamistingimused kindlaksmääratud materjali vedamiseks või importimiseks;

g)

karantiinijaama või kinnise üksuse nimi, aadress ja kirjeldus;

h)

kindlaksmääratud materjali lõppkasutus pärast kindlaksmääratud toimingu lõpetamist, nt hävitamine, kogumine või hoidmine;

i)

meetod, millega kindlaksmääratud materjal pärast kindlaksmääratud toimingu lõpetamist vajaduse korral hävitatakse või millega seda töödeldakse.

2.   

Muud teavet või muid selgitusi antakse pädeva asutuse nõudmisel.


II LISA

A.   Teaduslikel või hariduslikel eesmärkidel, katsetes, sordivalikul või sordiaretuses kasutatavate taimekahjustajate, taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liidus vedamiseks antava ning artikli 6 lõikes 2 osutatud volikirja näidis

Pealkiri: volikiri

 

1.

Päritoluliikmesriigi [saatja]/[taimekaitseorganisatsiooni]* nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber

2.

Välja andva liikmesriigi vastutava ametiasutuse nimi

3.

Kindlaksmääratud toimingute eest vastutava isiku nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber

4.

[Karantiinijaama]/[kinnise üksuse]* nimi ja aadress

5.

Kindlaksmääratud materjali teaduslik nimetus (kui on asjakohane) või nimetus, sealhulgas asjaomase kindlaksmääratud taimekahjustaja teaduslik nimetus

6.

Kindlaksmääratud materjali kogus

7.

Kindlaksmääratud materjali liik

8.

Pakendamis- ja vedamistingimused*

Täpsustage üks järgmistest tingimustest:

8.1.

posti teel/kullerfirma/reisija/muu (täpsustada)

8.2.

maantee-/raudtee-/lennu-/laeva-/muu transport (täpsustada)

8.3.

muu

9.

Lisateave

Käesolevat kindlaksmääratud materjali veetakse liidu territooriumil määruse (EL) …/… [väljaannete talitus, palun lisada käesoleva määruse number] alusel

10.

Korduv saatmine: [jah]/[ei]*

Kui jah:

Väljaandmise kuupäev:

Saadetise viitenumber:

Kindlaksmääratud materjali saatmiskordade arv ja kogus saadetise kohta:

11.

Lõppkasutus

Hävitamine/kogumine või hoidmine*

12.

Kindlaksmääratud materjali päritoluliikmesriigi pädeva asutuse kinnitus

13.

Pädeva asutuse allkiri ja tempel või digitempel ja -allkiri

Kinnitamise koht:

 

Kuupäev:

Väljaandmiskoht:

Volitatud ametniku nimi ja allkiri:

Väljaandmise kuupäev:

Aegumise kuupäev

Volitatud ametniku nimi ja allkiri:

14.

Ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi viide

 

*

Mittevajalik läbi kriipsutada.

B.   Teaduslikel või hariduslikel eesmärkidel, katsetes, sordivalikul või sordiaretuses kasutatavate taimekahjustajate, taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liitu sissetoomiseks antava ning artikli 6 lõikes 3 osutatud volikirja näidis

Pealkiri: volikiri

 

1.

Kolmanda päritoluriigi [saatja]/[taimekaitseorganisatsiooni]* nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber

2.

Välja andva liikmesriigi vastutava ametiasutuse nimi

3.

Kindlaksmääratud toimingute eest vastutava isiku nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber

4.

[Karantiinijaama]/[kinnise üksuse]* nimi ja aadress

5.

Kindlaksmääratud materjali teaduslik nimetus (kui on asjakohane) või nimetus, sealhulgas asjaomase kindlaksmääratud taimekahjustaja teaduslik nimetus

6.

Kindlaksmääratud materjali kogus

7.

Kindlaksmääratud materjali liik

8.

Pakendamis- ja imporditingimused*

Täpsustage üks järgmistest tingimustest:

8.1.

posti teel/kullerfirma/reisija/muu (täpsustada)

8.2.

maantee-/raudtee-/lennu-/laeva-/muu transport (täpsustada)

8.3.

muu

9.

Lisateave

Käesolev kindlaksmääratud materjal imporditakse liidu territooriumile määruse (EL) …/… [väljaannete talitus, palun lisada käesoleva määruse number] alusel

10.

Korduv saatmine: [jah]/[ei]*

Kui jah:

Väljaandmise kuupäev:

Saadetise viitenumber:

Kindlaksmääratud materjali saatmiskordade arv ja kogus saadetise kohta:

11.

Lõppkasutus

Hävitamine/kogumine või hoidmine*

12.

Kindlaksmääratud materjali päritoluriigiks oleva kolmanda riigi taimekaitseorganisatsiooni kinnitus.

12.

Pädeva asutuse allkiri ja tempel või digitempel ja -allkiri

Kinnitamise koht:

 

Kuupäev:

Väljaandmiskoht:

Volitatud ametniku nimi ja allkiri:

Väljaandmise kuupäev:

Aegumiskuupäev:

Volitatud ametniku nimi ja allkiri:

13.

Ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi viide

 

*

Mittevajalik läbi kriipsutada.

III LISA

Vastavustabel

Direktiiv 2008/61/EÜ

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikkel 4

Artikli 1 lõige 2

Artikkel 4, I lisa

Artikli 2 lõike 1 esimene lõik

Artikkel 5

Artikli 2 lõike 1 teine lõik

Artikli 9 lõige 2

Artikli 2 lõige 2

Artikkel 6, II lisa

Artikli 2 lõige 3

Artikkel 8

Artikli 2 lõige 4

__

Artikkel 3

__

Artikkel 4

__

Artikkel 5

__

Artikkel 6

Artikkel 11

Artikkel 7

__

I lisa punkt 1

Artikkel 5

I lisa punkt 2

__

II lisa

II lisa

III lisa

__

IV lisa

__

V lisa

III lisa


Top