Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0698

Komisjoni määrus (EL) 2019/698, 30. aprill 2019, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III ja V lisa (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/3123

OJ L 119, 7.5.2019, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/698/oj

7.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 119/66


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/698,

30. aprill 2019,

millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III ja V lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ainet 1-(4-klorofenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-oon, millele kosmeetikavahendite koostisainete rahvusvahelises nomenklatuuris (INCI) on määratud nimetus klimbasool, on praegu lubatud kasutada kasutusvalmis kosmeetikatoodetes säilitusainena maksimaalses kontsentratsioonis 0,5 %. See on loetletud määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa kandes nr 32. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 14 lõike 1 punkti d alapunktile ii võib klimbasooli kosmeetikatoodetes kasutada ka muul otstarbel kui säilitusainena, kuid ainult V lisa kandes nr 32 sätestatud kontsentratsioonis.

(2)

Tarbijaohutuse komitee (SCCS) jõudis oma 21.–22. juuni 2018. aasta plenaaristungil oma varasematele klimbasooli käsitlevatele arvamustele (2) lisatud addendum'is järeldusele, et üldise kokkupuutestsenaariumi kohaselt on klimbasool ohutu, kui seda kasutatakse säilitusainena näokreemis, juuksevedelikes ja jalahooldustoodetes kontsentratsioonis 0,2 % ja mahapestavates šampoonides säilitusainena maksimaalses kontsentratsioonis 0,5 %.

(3)

Tarbijaohutuse komitee jõudis ka järeldusele, et üldise kokkupuutestsenaariumi kohaselt on klimbasool ohutu, kui seda kasutatakse kõõmavastase ainena mahapestavates šampoonides kontsentratsioonis kuni 2 %.

(4)

Addendum'i kohaselt võib klimbasooli kasutamisest säilitusainena või muul otstarbel kõigis kosmeetikatoodetes praegu lubatud maksimaalse kontsentratsiooni 0,5 % puhul tekkida risk inimeste tervisele. Klimbasooli kasutamine säilitusainena peaks seetõttu olema lubatud ainult näokreemi, juuksevedelike, jalahooldustoodete ja mahapestava šampooni puhul. Suurim kontsentratsioon peaks näokreemi, juuksevedelike ja jalahooldustoodete puhul olema 0,2 % ning mahapestava šampooni puhul 0,5 %.

(5)

Klimbasooli kasutamine muul otstarbel peaks olema lubatud ainult mahapestava šampooni puhul, kui ainet kasutatakse kõõmavastase ainena. Sellise kasutusviisi korral peaks maksimaalne kontsentratsioon olema 2 %.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1223/2009 vastavalt muuta.

(7)

Tööstusharule tuleks ette näha mõistlik ajavahemik uute nõuetega kohanemiseks, mil nad teevad vajalikud muudatused toodete koostises, tagamaks, et turule lastakse üksnes uutele nõuetele vastavad tooted. Tööstusharule tuleks ette näha ka mõistlik ajavahemik selliste toodete turult kõrvaldamiseks, mis ei vasta uutele nõuetele.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisas asendatakse 32. kanne käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 3

1.   Alates 27. novembrist 2019 ei lasta liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad 1-(4-klorofenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-ooni muul kui säilitamise eesmärgil ja mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud piirangutele.

Alates 27. veebruarist 2020 ei tehta liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad 1-(4-klorofenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-ooni muul kui säilitamise eesmärgil ja mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud piirangutele.

2.   Alates 27. novembrist 2019 ei lasta liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad 1-(4-klorofenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-ooni säilitamise eesmärgil ja mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

Alates 27. veebruarist 2020 ei tehta liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad 1-(4-klorofenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-ooni säilitamise eesmärgil ja mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 2 hakatakse kohaldama alates 27. novembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  Addendum teaduslikele arvamustele, mis käsitleb klimbasooli (P64), viide SCCS/1506/13 ja SCCS/1590/17, lõplik versioon, mis võeti vastu 21.–22. juunil 2018, SCCS/1600/18.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisasse lisatakse järgmine kanne:

Viitenumber

Aine määratlus

Piirangud

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus/INN

Nimetus koostisainete ühtses nimestikus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„310

1-(4-klorofenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-oon (*1)

klimbasool

38083-17-9

253-775-4

Mahapestavad kõõmavastased šampoonid (*2)

2,0 % (*2)

Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk peab olema tooteesituse põhjal selge. (*2)

 


(*1)  Kasutamiseks säilitusainena, vt V lisa kanne nr 32.

(*2)  Alates 27. novembrist 2019 ei lasta liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad 1-(4-klorofenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-ooni ja mis ei vasta nendele piirangutele.

Alates 27. veebruarist 2020 ei tehta liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad 1-(4-klorofenoksü)-1- (imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-ooni ja mis ei vasta nendele piirangutele.“


II LISA

Viitenumber

Aine määratlus

Tingimused

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus/INN

Koostisainete ühtses nimestikus kasutatav nimetus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„32

1-(4-klorofeenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-oon (*1)

klimbasool

38083-17-9

253-775-4

a)

juuksevedelikud (*2)

b)

näokreemid (*2)

c)

jalahooldustooted (*2)

d)

mahapestavad šampoonid (*2)

a)

0,2 % (*2)

b)

0,2 % (*2)

c)

0,2 % (*2)

d)

0,5 % (*2)

 

 


(*1)  Kasutamiseks muu kui säilitusainena, vt III lisa kanne nr 310.

(*2)  Alates 27. novembrist 2019 ei lasta liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad 1-(4-klorofenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-ooni ja mis ei vasta nendele tingimustele.

Alates 27. veebruarist 2020 ei tehta liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad 1-(4-klorofenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-ooni ja mis ei vasta nendele tingimustele.“


Top