EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0650

Komisjoni määrus (EL) 2019/650, 24. aprill 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa seoses kiima-johimbepuuga (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/2906

OJ L 110, 25.4.2019, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/650/oj

25.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/650,

24. aprill 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa seoses kiima-johimbepuuga (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1925/2006 artikli 8 lõikega 2 ning võttes arvesse kiima-johimbepuu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ja sellest saadud preparaatide toidus kasutamisega seotud võimalikku kahjulikku mõju tervisele, samuti jätkuvat teaduslikku ebakindlust, kontrollitakse liidus kõnealuse aine kasutamist ning see on lisatud määruse (EL) 2015/403 (2) alusel määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa C ossa.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 artikli 8 lõike 5 kohaselt tuleb nelja aasta jooksul alates kuupäevast, mil aine lisati III lisa C osasse, teha otsus, kas lubada III lisa C osas loetletud aine kasutamist üldiselt või lisada see vajaduse korral III lisa A või B osas toodud loetellu, võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) arvamusi kõigi toimikute kohta, mille on hindamiseks esitanud toidukäitlejad või muud artikli 8 lõikes 4 osutatud asjaomased isikud.

(3)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 307/2012 (3) artikli 5 lõike 2 kohaselt võtab toiduohutusamet määruse (EÜ) nr 1925/2006 artikli 8 lõikes 5 sätestatud otsuse tegemiseks kehtiva toimikuna arvesse vaid neid toimikuid, mis on esitatud 18 kuu jooksul pärast selle otsuse jõustumist, millega kõnealune aine määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa C osasse lisatakse.

(4)

Arvestades, et asjaomased isikud ei ole rakendusmääruse (EL) nr 307/2012 artikli 5 lõikes 2 osutatud tähtaja jooksul esitanud toiduohutusametile teaduslikke andmeid kiima-johimbepuu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ohutuse tõendamiseks, tuleks kiima-johimbepuu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ja sellest saadud preparaadid lisada määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa A ossa, mis tähendab, et nende kasutamine toidus keelatakse.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1925/2006 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A osasse lisatakse järgmine kanne:

„Kiima-johimbepuu (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) koor ja sellest saadud preparaadid“;

2)

C osast jäetakse välja järgmine kanne:

„Kiima-johimbepuu (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) koor ja sellest saadud valmistised“;

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.

(2)  Komisjoni 11. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/403, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa seoses efedra liikide ja kiima-johimbepuuga (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (ELT L 67, 12.3.2015, lk 4).

(3)  Komisjoni 11. aprilli 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 307/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 (vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta) artikli 8 rakenduseeskirjad (ELT L 102, 12.4.2012, lk 2).


Top