Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0626

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/626, 5. märts 2019, milles käsitletakse nende kolmandate riikide või nende piirkondade loetelusid, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomi ja kaupu, ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/759 kõnealuste loetelude osas (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/14

OJ L 131, 17.5.2019, p. 31–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/oj

17.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 131/31


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/626,

5. märts 2019,

milles käsitletakse nende kolmandate riikide või nende piirkondade loetelusid, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomi ja kaupu, ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/759 kõnealuste loetelude osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 127 lõiget 2,

olles konsulteerinud alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2017/625 on sätestatud nõuded ametliku kontrolli ja muude kontrollitoimingute kohta, mida teevad liikmesriikide pädevad asutused, et kontrollida liidu õigusaktide järgimist muu hulgas toiduohutuse valdkonnas kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustusetappidel. Eelkõige nähakse sellega ette, et teatavaid loomi ja kaupu võib liitu tuua ainult sellisest kolmandast riigist või selle piirkonnast, mis on kantud sel eesmärgil komisjoni koostatud loetellu.

(2)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/625 (2) täiendatakse määrust (EL) 2017/625 seoses kolmandatest riikidest või nende piirkondadest teatavate inimtoiduks ettenähtud loomade ja kaupade saadetiste liitu toomise tingimustega, et tagada nende vastavus määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktis a (toiduohutus) osutatud normidega kehtestatud asjakohastele nõuetele või vähemalt samaväärseks tunnistatud nõuetele. Kõnealused tingimused hõlmavad selliste inimtoiduks ettenähtud loomade ja kaupade identifitseerimist, mille suhtes kohaldatakse nõuet, et need peavad pärinema määruse (EL) 2017/625 artikli 126 lõike 2 punkti a kohaselt loetellu kantud kolmandast riigist või selle piirkonnast.

(3)

Nende kolmandate riikide või nende piirkondade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomi ja kaupu, on koostatud selleks, et tagada vastavus toiduohutuse nõuetele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 (3) (mis tunnistatakse kehtetuks alates 14. detsembrist 2019 määrusega (EL) 2017/625) artikli 11 lõikele 1 ja loomatervishoiu nõuetele vastavalt nõukogu direktiivi 2002/99/EÜ (4) artikli 8 lõikele 1. Kui nii inim- kui ka loomatervishoiunõuete järgimist peeti vajalikuks, kehtestati mõlemat aspekti hõlmavad ühised loetelud komisjoni rakendusotsusega (EL) 2016/759, (5) komisjoni määrusega (EL) nr 206/2010, (6) komisjoni määrusega (EÜ) nr 119/2009, (7) komisjoni otsusega 2007/777/EÜ, (8) komisjoni otsusega 2003/779/EÜ (9) ja komisjoni määrusega (EL) nr 605/2010 (10).

(4)

Täiendavad loetelud selliste kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on rahvatervisega seotud kaalutlustel lubatud liitu tuua kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid, on kehtestatud komisjoni otsusega 2006/766/EÜ, (11) mis on vastu võetud määruse (EÜ) nr 854/2004 artikli 11 lõike 1 alusel.

(5)

Kuna määrus (EÜ) nr 854/2004 tunnistatakse määrusega (EL) 2017/625 kehtetuks alates 14. detsembrist 2019 ja selleks, et oleks üks õigusakt, mis koondab kõik kolmandad riigid või nende piirkonnad, mis toidu ja toiduohutusega seotud kaalutlustel tuleb loetellu kanda, et teatavad loomad ja kaubad saaksid liidu turule siseneda, on asjakohane kehtestada käesolevas määruses loetelu selliste loomade ja kaupade kohta.

(6)

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 (12) rakendamise raames on käimas arutelud nõuete üle, milles käsitletakse kolmandate riikide või nende piirkondade loetellu kandmist loomatervishoiuga seotud põhjustel seoses teatavate loomsete saaduste liitu toomisega, on samuti asjakohane esitada loetelud kõnealuste loomsete saaduste kohta, lisades loomatervishoiuga seotud põhjustel ristviited kehtivatele loeteludele, et vältida loetelude dubleerimist. Kõnealused loetelud on koostatud määruse (EÜ) nr 854/2004 ja nõukogu direktiivi 2002/99/EÜ alusel asjaomaste kolmandate riikide taotlusel. Selleks et kolmandad riigid neisse loeteludesse kantaks, pakkusid nende pädevad asutused asjakohaseid tagatisi, eelkõige liidu toidualaste õigusnormide või nendega samaväärsete õigusnormide järgimise kohta ning kolmanda riigi pädevate asutuste korralduse kohta. Kõnealustele tingimustele vastavuse uuesti hindamine kooskõlas määrusega (EL) 2017/625 ei ole seega vajalik.

(7)

Määruse (EL) 2017/625 kohaldamise eesmärgil on asjakohane säilitada toidu ja toiduohutusega seotud ühised loetelud koos olemasolevate loeteludega, mis on sätestatud loomatervishoiuga seotud põhjustel, ning järgida kooskõlastatud lähenemisviisi, loetledes ainult kolmandad riigid ja nende piirkonnad, kui jääkide kontrollimise programm on vajaduse korral heaks kiidetud vastavalt nõukogu direktiivile 96/23/EÜ (13).

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 (14) on sätestatud nõuded loomseid saadusi ja liittooteid importivatele toidukäitlejatele. Eelkõige on selles sätestatud, et kolmandatest riikidest või nende piirkondadest loomseid saadusi importivad toidukäitlejad peavad tagama, et lähteriigiks olev kolmas riik on kantud nende kolmandate riikide loetellu, kust selliste toodete import on lubatud.

(9)

Komisjoni määrusega (EL) 2017/185 (15) on ette nähtud üleminekumeetmed, millega nähakse ette erandid määruses (EÜ) nr 853/2004 sätestatud imporditingimustest ning mida kohaldatakse teatavate loomsete saaduste suhtes, ning neid kohaldatakse 31. detsembrini 2020.

(10)

Seepärast tuleb kolmandate riikide või nende piirkondade täiendavad loetelud kehtestada hiljemalt enne määruses (EL) 2017/185 sätestatud üleminekumeetmete aegumist, et vältida selliste loomsete saaduste saadetiste liitu toomise katkemist. Loetelud tuleks kehtestada eelkõige sulatatud loomarasva ja kõrnete, roomajate liha, putukate ja vorstikestade kohta.

(11)

Toit, mis koosneb või on saadud või valmistatud putukatest, sealhulgas elusputukatest, või nende osadest, peab olema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 (16) kohane uuendtoit. Seepärast on asjakohane koostada loetelu nende tooterühmade jaoks.

(12)

Enne määruses (EL) 2017/185 sätestatud üleminekumeetmete aegumist on vaja kehtestada loetelu muude loomsete saaduste kohta kui need, mille kohta on käesolevas määruses sätestatud konkreetsed loetelud, et vältida Euroopa toidukäitlejatele oluliste praegu imporditavate loomsete saaduste liitu toomise ohtuseadmist.

(13)

Määruses (EL) 2017/185 sätestatud üleminekumeetmed teatavate loomsete saaduste ja liittoodete jaoks kehtestati seetõttu, et need kujutavad endast väikest riski inimeste tervisele, kuna tarbitud kogused on väga väikesed või kuna toodete valmistamisel ei ole enamasti riski inimeste tervisele. Seepärast on ebaproportsionaalne nõuda kolmandatelt riikidelt kõiki määruse (EL) 2017/625 artikli 127 lõike 3 ja delegeeritud määruse (EL) 2019/625 artikli 4 kohaseid tõendeid ja tagatisi.

(14)

Loetelud tuleks sätestada käesolevas määruses ning need tuleks välja jätta rakendusmäärusest (EL) 2016/759 ja otsusest 2006/766/EÜ. Seepärast tuleks määrust (EL) 2016/759 vastavalt muuta ning otsus 2006/766/EÜ tuleks kehtetuks tunnistada.

(15)

Kuna määrust (EL) 2017/625 hakatakse kohaldama alates 14. detsembrist 2019, peaks ka käesolevat määrust kohaldama alates samast kuupäevast.

(16)

Loomade tervisestaatusega seotud põhjustel koostatud loetelud kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua vorstikestade saadetisi, kehtestatakse alles 21. aprilliks 2021 vastavalt määrusele (EL) 2016/429. On asjakohane, et nende kolmandate riikide või nende piirkondade loetelu, kust on lubatud liitu tuua inimtoiduks ettenähtud vorstikestade saadetisi, kohaldatakse alates samast kuupäevast. Seepärast tuleks üleminekumeetmeid, millega nähakse ette erandid rahvatervise nõuetest vorstikestade saadetiste liitu toomisel, pikendada kuni 20. aprillini 2021.

(17)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesolevas määruses käsitletakse nende kolmandate riikide või nende piirkondade loetelusid, kust lubatakse liitu tuua teatavate inimtoiduks ettenähtud loomade ja kaupade saadetisi toiduohutuse põhimõttest lähtuvalt kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikli 126 lõike 2 punktiga a.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „värske liha“– värske liha, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.10;

2)   „lihavalmistised“– lihavalmistised, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.15;

3)   „liha“– liha, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.1;

4)   „kodulinnud“– kodulinnud, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.3;

5)   „ulukid“– ulukid, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.5.

6)   „munad“– munad, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 5.1;

7)   „munatooted“– munatooted, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.3;

8)   „lihatooted“– lihatooted, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.1;

9)   „töödeldud maod, põied ja sooled“– töödeldud maod, põied ja sooled, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.9;

10)   „kahepoolmelised karploomad“– kahepoolmelised karploomad (molluskid), nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 2.1;

11)   „kalandustooted“– kalandustooted, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 3.1;

12)   „toorpiim“– toorpiim, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 4.1;

13)   „piimatooted“– piimatooted, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.2;

14)   „ternespiim“– ternespiim, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jao punktis 1;

15)   „ternespiimatooted“– ternespiimatooted, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jao punktis 2;

16)   „konnakoivad“– konnakoivad, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 6.1;

17)   „teod“– teod, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 6.2;

18)   „sulatatud loomarasv“– sulatatud loomarasv, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.5;

19)   „kõrned“– kõrned, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.6;

20)   „želatiin“– želatiin, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.7;

21)   „kollageen“– kollageen, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.8;

22)   „mesi“– mesi, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 (17) II lisa IX osa punktis 1;

23)   „mesindustooted“– mesindustooted, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 II lisa IX osa punktis 2;

24)   „roomajate liha“– roomajate liha, nagu on määratletud määruse (EL) 2019/625 artikli 2 punktis 16;

25)   „putukad“– putukad, nagu on määratletud määruse (EL) 2019/625 artikli 2 punktis 17.

Artikkel 3

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua kabiloomade värsket liha ja lihavalmistisi

Inimtoiduks ettenähtud kabiloomade värske liha ja lihavalmististe saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud selliseid tooteid liitu importida vastavalt määruse (EL) nr 206/2010 artikli 14 punktile a.

Artikkel 4

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua kodulindude, silerinnaliste lindude ja looduslike uluklindude liha, kodulinnulihast valmistisi, mune ja munatooteid

Inimtoiduks ettenähtud kodulindude, silerinnaliste lindude ja looduslike uluklindude liha, kodulinnulihast valmististe, munade ja munatoodete saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud selliseid tooteid liitu importida kooskõlas määruse (EÜ) nr 798/2008 (18) artikliga 3.

Artikkel 5

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua looduslike jäneslaste, looduslike maismaaimetajate (v.a kabiloomad ja jäneslased) ning tehistingimustes peetavate küülikute liha

Inimtoiduks ettenähtud looduslike jäneslaste, looduslike maismaaimetajate (v.a kabiloomad ja jäneslased) ning tehistingimustes peetavate küülikute liha saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud selliseid tooteid liitu importida kooskõlas määruse (EÜ) nr 119/2009 artikliga 3.

Artikkel 6

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, välja arvatud vorstikestasid

Inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte, välja arvatud vorstikestade saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud selliseid tooteid liitu importida vastavalt otsuse 2007/777/EÜ artikli 3 punktile b.

Inimtoiduks ettenähtud vinnutatud/kuivatatud liha ja pastöriseeritud lihatoodete saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud selliseid tooteid liitu importida vastavalt otsuse 2007/777/EÜ II lisa 3. osale.

Artikkel 7

Kolmandad riigid või nende piirkonnad, kust on lubatud liitu tuua vorstikesti

Inimtoiduks ettenähtud vorstikestade saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud selliseid tooteid liitu importida vastavalt otsuse 2003/779/EÜ artiklile 1.

Artikkel 8

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua elusaid, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid, mantelloomi ja meritigusid

Inimtoiduks ettenähtud elusate, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit I lisas loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest. Sellele vaatamata tuleb muude kammkarplaste kui vesiviljelusloomade sisikonnast ja sugunäärmetest täielikult eraldatud lähendajalihaste liitu toomist lubada ka sellise loeteluga hõlmamata kolmandatest riikidest.

Artikkel 9

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua muid kui artiklis 8 osutatud kalandustooteid

Inimtoiduks ettenähtud muude kui artiklis 8 osutatud kalandustoodete saadetisi lubataks liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit II lisas loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest.

Artikkel 10

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua toorpiima, ternespiima, piimatoodete ja ternespiimapõhiste toodete saadetisi

Inimtoiduks ettenähtud toorpiima, ternespiima, piimatoodete ja ternespiimapõhiste toodete saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud selliseid tooteid liitu importida vastavalt määruse (EL) nr 605/2010 artiklile 2.

Artikkel 11

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua konnakoibi

Inimtoiduks ettenähtud konnakoibade saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit III lisas loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest.

Artikkel 12

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua tigusid, mis on toiduks valmistatud määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XI jao kohaselt

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XI jao kohaselt inimtoiduks valmistatud tigude saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit käesoleva määruse III lisas loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest.

Artikkel 13

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua sulatatud loomarasva ja kõrneid

Inimtoiduks ettenähtud sulatatud loomarasva ja kõrnete saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud lihatooteid liitu importida liitu vastavalt otsuse 2007/777/EÜ artikli 3 punkti b alapunktile i.

Artikkel 14

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua želatiini ja kollageeni

1.   Veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt ja hobuslastelt saadud inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud liitu importida konkreetsete kabiloomade värsket liha vastavalt määruse (EL) nr 206/2010 artikli 14 punktile a, või Lõuna-Koreast, Malaisiast, Pakistanist või Taiwanist.

2.   Kodulinnulihast saadud inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabeli 1. veerus loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud vastavate kodulinnuliikide liha importida kõnealuse lisa kõnealuse osa kohaselt, või Taiwanist.

3.   Kalandustoodetest saadud inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit II lisas loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest.

4.   Jäneslastelt ja muudelt looduslikelt maismaaimetajatelt kui kabiloomadelt saadud inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa 1. osa tabeli 1. veerus loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest.

Artikkel 15

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatavat toorainet

1.   Veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt ja hobuslastelt saadava inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatava tooraine saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud liitu importida konkreetsete kabiloomade värsket liha kooskõlas määruse (EL) nr 206/2010 artikli 14 punktiga a.

2.   Kodulinnulihast saadava inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatava tooraine saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud vastavate kodulinnuliikide liha importida kõnealuse lisa kõnealuse osa kohaselt.

3.   Kalandustoodetest saadava inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatava tooraine saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit II lisas loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest.

4.   Jäneslastelt ja muudelt looduslikelt maismaaimetajatelt kui kabiloomadelt saadava inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatava tooraine saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa 1. osa tabeli 1. veerus loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest.

Artikkel 16

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatavat töödeldud toorainet

1.   Veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt ja hobuslastelt saadava inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatava töödeldud tooraine saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osa tabeli 1. veerus loetletud kolmandatest riikidest või Lõuna-Koreast, Malaisiast, Pakistanist või Taiwanist.

2.   Kodulindudelt saadava inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatava töödeldud tooraine saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabeli 1. veerus loetletud kolmandatest riikidest või Taiwanist.

3.   Kalandustoodetest saadava inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatava töödeldud tooraine saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit II lisas loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest.

4.   Jäneslastelt ja muudelt looduslikelt maismaaimetajatelt kui kabiloomadelt saadava inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatava töödeldud tooraine saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa 1. osa tabeli 1. veerus loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest.

5.   Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XIV jao I peatüki punkti 4 alapunkti b alapunktis iii osutatud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatava töödeldud tooraine saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud kõnealustest kaupadest saadud toorainet liitu tuua kooskõlas käesoleva määruse artikliga 15.

Artikkel 17

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua mett ja muid mesindustooteid

Inimtoiduks ettenähtud mee ja muude mesindustoodete saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit komisjoni otsuse 2011/163/EL (19) lisa veerus „Riik“ loetletud kolmandatest riikidest ning on kõnealuse lisa veerus „Mesi“ tähistatud märkega „X“.

Artikkel 18

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua teatavaid kõrgrafineeritud tooteid

Inimtoiduks ettenähtud kõrgrafineeritud kondroitiinsulfaadi, hüaluroonhappe, muude hüdrolüüsitud kõhre saaduste, kitosaani, glükoosamiini, laabi, kalaliimi ja aminohapete saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit järgmistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest:

1)

kabiloomadelt saadud tooraine puhul määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osa tabeli 1. veerus loetletud kolmandad riigid või Lõuna-Korea, Malaisia, Pakistan või Taiwan;

2)

kalandustoodetest saadud tooraine puhul kõik II lisas loetletud kolmandad riigid või nende piirkonnad;

3)

kodulindudelt saadud tooraine puhul määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabeli veerus 1 loetletud kolmandad riigid või territooriumid.

Artikkel 19

Loetelu kolmandate riikide kohta, kust on lubatud liitu tuua roomajate liha

Inimtoiduks ettenähtud roomajate liha saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit Šveitsist, (20) Botswanast, Vietnamist, Lõuna-Aafrikast või Zimbabwest.

Artikkel 20

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua putukaid

Inimtoiduks ettenähtud putukate saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui sellised toiduained on pärit ja lähetatud kolmandast riigist või selle piirkonnast, kust pärit putukad on saanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohase loa (EL) 2015/2283 ning mis on loetletud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/2470 (21).

Artikkel 21

Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua muid loomseid saadusi

Inimtoiduks ettenähtud muude kui artiklites 3–20 osutatud loomsete saaduste saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit järgmistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest:

1)

kui need on saadud kabiloomadelt, siis määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osa tabeli 1. veerus loetletud kolmandad riigid või Lõuna-Korea, Malaisia, Pakistan või Taiwan;

2)

kui need on saadud kodulindudelt, siis määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabeli 1. veerus loetletud kolmandad riigid või Taiwan;

3)

kui need on saadud kalandustoodetest, siis II lisas loetletud kolmandad riigid või nende piirkonnad;

4)

kui need on saadud jäneslastelt ja looduslikelt maismaaimetajatelt (v.a kabiloomad), siis määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa 1. osa tabeli 1. veerus loetletud kolmandad riigid või nende piirkonnad;

5)

kui need on saadud eri liikidelt, siis iga loomse saaduse puhul kolmandad riigid või nende piirkonnad, mis on loetletud käesoleva artikli punktides 1–4.

Artikkel 22

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/759 muutmine

Rakendusmäärust (EL) 2016/759 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 1 jäetakse välja;

2)

I lisa jäetakse välja.

Artikkel 23

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2006/766/EÜ tunnistatakse kehtetuks. Viiteid otsusele 2006/766/EÜ käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse kooskõlas käesoleva määruse IV lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 24

Üleminekusätted

Kuni 20. aprillini 2021 lubavad liikmesriigid tuua oma territooriumile artiklis 7 osutatud vorstikestade saadetisi sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud selliseid saadetisi liitu importida vastavalt otsuse 2003/779/EÜ artiklile 1.

Artikkel 25

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/625, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses teatavate inimtoiduks ettenähtud toodete ja loomade saadetiste liitu toomise nõuetega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 18).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.4.2004, lk 206).

(4)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11).

(5)  Komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/759, millega koostatakse loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, kehtestatakse sertifikaatide nõuded, muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/812/EÜ (ELT L 126, 14.5.2016, lk 13).

(6)  Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1).

(7)  Komisjoni 9. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 119/2009, milles sätestatakse selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest võib importida ühendusse või vedada läbi ühenduse looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 39, 10.2.2009, lk 12).

(8)  Komisjoni 29. novembri 2007. aasta otsus 2007/777/EÜ, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49).

(9)  Komisjoni 31. oktoobri 2003. aasta otsus 2003/779/EÜ, millega sätestatakse loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid loomasoolte impordil kolmandatest riikidest (ELT L 285, 1.11.2003, lk 38).

(10)  Komisjoni 2. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 605/2010, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete Euroopa Liitu toomisel (ELT L 175, 10.7.2010, lk 1).

(11)  Komisjoni 6. novembri 2006. aasta otsus 2006/766/EÜ, millega kehtestatakse loetelu kolmandate riikide ja territooriumide kohta, millest on lubatud importida kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid (ELT L 320, 18.11.2006, lk 53).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1).

(13)  Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiv 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

(15)  Komisjoni 2. veebruari 2017. aasta määrus (EL) 2017/185, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 teatavate sätete kohaldamiseks (ELT L 29, 3.2.2017, lk 21).

(16)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (ELT L 327, 11.12.2015, lk 1).

(17)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

(18)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EL) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).

(19)  Komisjoni 16. märtsi 2011. aasta otsus 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (ELT L 70, 17.3.2011, lk 40).

(20)  Vastavalt 21. juuni 1999. aasta Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppele (EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132).

(21)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).


I LISA

LOETELU KOLMANDATE RIIKIDE VÕI NENDE PIIRKONDADE KOHTA, KUST ON LUBATUD LIITU TUUA INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ELUSAID, JAHUTATUD, KÜLMUTATUD VÕI TÖÖDELDUD KAHEPOOLMELISI KARPLOOMI, OKASNAHKSEID, MANTELLOOMI JA MERITIGUSID  (1)

RIIGI ISO KOOD

KOLMAS RIIK VÕI SELLE PIIRKONNAD

MÄRKUSED

AU

Austraalia

 

CA

Kanada

 

CH

Šveits (2)

 

CL

Tšiili

 

GL

Gröönimaa

 

JM

Jamaika

Ainult meriteod

JP

Jaapan

Ainult külmutatud või töödeldud kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod

KR

Lõuna-Korea

Ainult külmutatud või töödeldud kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod

MA

Maroko

Liigi Acanthocardia tuberculatum töödeldud kahepoolmelistel karploomadel peab olema kaasas: a) täiendav terviseohutuse kinnitus vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2074/2005 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 27) VI lisa V liite B osas esitatud näidisele ja b) analüüsitulemused, mis näitavad, et karploomad ei sisalda paralüütilist karploomamürki (PSP) tasemel, mida on võimalik biotesti meetodiga tuvastada.

NZ

Uus-Meremaa

 

PE

Peruu

Ainult vesiviljelusest pärit, siseelunditest puhastatud kammkarplased (Pectinidae)

TH

Tai

Ainult külmutatud või töödeldud kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod

TN

Tuneesia

 

TR

Türgi

 

US

Ameerika Ühendriigid

Washingtoni osariik ja Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Ainult külmutatud või töödeldud kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod


(1)  Muu hulgas need, mis on hõlmatud kalandustoodete määratlusega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 3.1 (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

(2)  Vastavalt 21. juuni 1999. aasta Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppele (EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132).


II LISA

LOETELU KOLMANDATE RIIKIDE VÕI NENDE PIIRKONDADE KOHTA, KUST ON LUBATUD LIITU TUUA MUID KUI I LISAGA HÕLMATUD KALANDUSTOOTEID

RIIGI ISO KOOD

KOLMAS RIIK VÕI SELLE PIIRKONNAD

PIIRANGUD

AE

Araabia Ühendemiraadid

 

AG

Antigua ja Barbuda

Ainult elusad homaarid

AL

Albaania

 

AM

Armeenia

Ainult elusad looduslikud jõevähid, kuumtöödeldud mittetehistingimustes kasvatatud jõevähid ja külmutatud mittetehistingimustes kasvatatud jõevähid

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Austraalia

 

AZ

Aserbaidžaan

Ainult kaaviar

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BN

Brunei

Ainult vesiviljelustooted

BR

Brasiilia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BS

Bahama

 

BY

Valgevene

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo Vabariik

Ainult kalandustooted, mis on merel püütud, (vajaduse korral) roogitud, külmutatud ja lõpp-pakendisse pakendatud

CH

Šveits (1)

 

CI

Côte d'Ivoire'i Vabariik

 

CL

Tšiili

 

CN

Hiina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

CV

Cabo Verde Vabariik

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžeeria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egiptus

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandi saared

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruusia

 

GH

Ghana

 

GL

Gröönimaa

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

Ainult kala, mis ei ole läbinud ühtki muud valmistamis- või töötlemistoimingut kui peade eemaldamine, rookimine, jahutamine ja külmutamine. Komisjoni otsusega 94/360/EÜ (EÜT L 158, 25.6.1994, lk 41) sätestatud füüsiliste kontrollide vähendatud sagedust ei kohaldata.

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indoneesia

 

IL

Iisrael

 

IN

India

 

IR

Iraan

 

JM

Jamaika

 

JP

Jaapan

 

KE

Keenia

 

KI

Kiribati Vabariik

 

KR

Lõuna-Korea

 

KZ

Kasahstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldova Vabariik

Ainult kaaviar

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Põhja-Makedoonia

 

MM

Myanmar/Birma

 

MR

Mauritaania

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldiivid

 

MX

Mehhiko

 

MY

Malaisia

 

MZ

Mosambiik

 

NA

Namiibia

 

NC

Uus-Kaledoonia

 

NG

Nigeeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Uus-Meremaa

 

OM

Omaan

 

PA

Panama

 

PE

Peruu

 

PF

Prantsuse Polüneesia

 

PG

Paapua Uus-Guinea

 

PH

Filipiinid

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia;

ei hõlma Kosovot, nagu on määratletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta otsuses nr 1244.

 

RU

Venemaa

 

SA

Saudi Araabia

 

SB

Saalomoni saared

 

SC

Seišellid

 

SG

Singapur

 

SH

Saint Helena;

välja arvatud Tristan da Cunha ja Ascension

 

Tristan da Cunha

välja arvatud Saint Helena ja Ascension

Ainult homaarid (värsked või külmutatud)

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Tai

 

TN

Tuneesia

 

TR

Türgi

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tansaania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Ameerika Ühendriigid

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jeemen

 

ZA

Lõuna-Aafrika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Vastavalt 21. juuni 1999. aasta Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppele (EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132).


III LISA

LOETELU KOLMANDATE RIIKIDE VÕI NENDE PIIRKONDADE KOHTA, KUST ON LUBATUD LIITU TUUA MÄÄRUSE (EÜ) NR 853/2004 III LISA XI JAO KOHASELT INIMTOIDUKS VALMISTATUD KONNAKOIBI JA TIGUSID

RIIGI ISO KOOD

KOLMAS RIIK VÕI SELLE PIIRKONNAD

PIIRANGUD

AE

Araabia Ühendemiraadid

 

AL

Albaania

 

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Austraalia

 

AZ

Aserbaidžaan

 

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BR

Brasiilia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BS

Bahama

 

BY

Valgevene

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Šveits (1)

 

CI

Côte d'Ivoire'i Vabariik

 

CL

Tšiili

 

CN

Hiina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

CV

Cabo Verde Vabariik

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžeeria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egiptus

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandi saared

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruusia

 

GH

Ghana

 

GL

Gröönimaa

 

GM

Gambia

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indoneesia

 

IL

Iisrael

 

IN

India

 

IR

Iraan

 

JM

Jamaika

 

JP

Jaapan

 

KE

Keenia

 

KI

Kiribati Vabariik

 

KR

Lõuna-Korea

 

KZ

Kasahstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldova Vabariik

Ainult teod

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Põhja-Makedoonia

 

MM

Myanmar/Birma

 

MR

Mauritaania

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldiivid

 

MX

Mehhiko

 

MY

Malaisia

 

MZ

Mosambiik

 

NA

Namiibia

 

NC

Uus-Kaledoonia

 

NG

Nigeeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Uus-Meremaa

 

OM

Omaan

 

PA

Panama

 

PE

Peruu

 

PF

Prantsuse Polüneesia

 

PG

Paapua Uus-Guinea

 

PH

Filipiinid

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia;

ei hõlma Kosovot, nagu on määratletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta otsuses nr 1244.

 

RU

Venemaa

 

SA

Saudi Araabia

 

SB

Saalomoni saared

 

SC

Seišellid

 

SG

Singapur

 

SH

Saint Helena;

välja arvatud Tristan da Cunha ja Ascension

 

SN

Somaalia

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

SY

Süüria

Ainult teod

TG

Togo

 

TH

Tai

 

TN

Tuneesia

 

TR

Türgi

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tansaania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Ameerika Ühendriigid

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jeemen

 

ZA

Lõuna-Aafrika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Vastavalt 21. juuni 1999. aasta Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppele (EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132).


IV LISA

ARTIKLIS 23 OSUTATUD VASTAVUSTABEL

Otsus 2006/766/EÜ

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 8

Artikkel 2

Artikkel 9

Artikkel 3

Artikkel 4

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa


Top