EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0561

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/561, 8. aprill 2019, millega antakse Cabo Verdele ajutine erand delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 sätestatud sooduspäritolureeglitest seoses toiduks valmistatud või konserveeritud tuunifileedega

C/2019/2626

OJ L 98, 9.4.2019, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/561/oj

9.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 98/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/561,

8. aprill 2019,

millega antakse Cabo Verdele ajutine erand delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 sätestatud sooduspäritolureeglitest seoses toiduks valmistatud või konserveeritud tuunifileedega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 64 lõiget 6 ja artikli 66 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Cabo Verde on riik, mis saab kasu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 978/2012 (2) osutatud üldiste tariifsete soodustuste kava (edaspidi „GSP“) kohaselt. GSP suhtes kohaldatavad sooduspäritolureeglid (v.a menetlusnormid) on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 (3).

(2)

Cabo Verde esitas 22. oktoobri 2018. aasta kirjas taotluse pikendada delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 sätestatud ajutist erandit sooduspäritolureeglitest, mis oli antud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/967 (4). Taotlus hõlmas toiduks valmistatud või konserveeritud tuuni 5 000 tonni suurust aastast kogust kuni selle ajani, mil jõustub liidu ja Lääne-Aafrika riikide vahel 30. juunil 2014 parafeeritud uus majanduspartnerlusleping (edaspidi „majanduspartnerlusleping“). Taotletud erandi kohaselt käsitataks kõnealuseid tooteid Cabo Verdest pärit toodetena isegi juhul, kui need on küll toodetud Cabo Verdes, aga päritolustaatuseta kalast.

(3)

Cabo Verde selgitas erandit käsitlevas taotluses, et riigi vetes tema laevastiku püütavad tuunikogused on praegu väikesed ja erandi puudumisel on olemasolev laevastik kalapüügiks väljaspool territoriaalvett piiratud. Lisaks sellele piirdub tuunipüügihooaeg aastas nelja kuuga. See vähendab võimalusi püüda päritolustaatusega tuuni. Teine oluline asjaolu on see, et Cabo Verde laiendas hiljuti oma sadamataristut. Selle tulemusena saab nüüd käidelda suuremaid tuunikoguseid ning tuunikalatööstus saaks edasi areneda. Lõpetuseks toodi taotluses esile raskused, mis Cabo Verdel tekkisid viivituse tõttu Euroopa Liidu ja Lääne-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluslepingu jõustumisel. Taotluses toonitati Cabo Verde vajadust erandi tegemiseks sooduspäritolureeglitest, korvamaks asjaolu, et majanduspartnerluslepingus kehtestatud kumulatsioonireeglitele ei ole veel võimalik tugineda, sest kõnealuse lepingu õiguslik olukord ei ole muutunud.

(4)

Taotluses esitatud argumentidest nähtub, et erandist ilmajäämine mõjutaks tunduvalt Cabo Verde kalatöötlemissektori võimalust eksportida liitu asjaomaseid kalandustooteid GSP alusel. See võib omakorda takistada Cabo Verde väikesemahuliseks pelaagiliste kalade püügiks ettenähtud laevastiku edasist arengut ning saada Cabo Verdele edaspidi takistuseks vastavuse tagamisel kõnealuste toodete suhtes kohaldatavatele päritolureeglitele.

(5)

Seepärast tuleks Cabo Verdele anda ajutine erand sooduspäritolureeglites kehtestatud nõudest, et tooted, mis sisaldavad materjale, mis ei ole täielikult saadud soodustatud riigist, peavad läbima piisava töö või töötluse, et neid käsitataks kõnealusest riigist pärinevana. Erandiga hõlmataks 5 000 tonni toiduks valmistatud või konserveeritud tuuni. Erandi kehtivusaeg peaks olema piiratud ühe aastaga, et hinnata Cabo Verde suutlikkust ja pingutusi ettevalmistuste tegemisel, tagamaks vastavus asjaomaste toodete suhtes kohaldatavatele päritolureeglitele. Kui majanduspartnerlusleping jõustub enne kõnealust aastast ajavahemikku, peaks erandi kehtivusaeg lõppema majanduspartnerluslepingu jõustumise kuupäevale vahetult eelneval päeval.

(6)

Käesoleva määruse lisas esitatud koguseid tuleks hallata kooskõlas tariifikvootide haldamist reguleeriva komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (5) artiklitega 49–54.

(7)

Erand tuleks anda tingimusel, et Cabo Verde tolliasutused võtavad vajalikud meetmed erandiga hõlmatud toodete ekspordikoguste kontrollimiseks ning edastavad komisjonile selliseid koguseid käsitleva aruande, mille kohta on käesoleva määruse alusel välja antud päritolusertifikaadid vorm A, ning kõnealuste sertifikaatide järjekorranumbrid. Kui registreeritud eksportijate süsteem (REX-süsteem) peaks rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 79 kohaselt Cabo Verdes 2019. aastal jõustuma, tuleks sama reeglit kohaldada ka registreeritud eksportijate koostatud päritolukinnituste suhtes.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed peaksid jõustuma niipea kui võimalik pärast määruse avaldamist, et võtta arvesse Cabo Verde olukorda ja võimaldada riigil kõnealuse erandi kasutamist ilma edasise viivituseta.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 41 punktist b ja artiklist 45 käsitatakse Cabo Verdes päritolustaatuseta kalast toodetud CN-koodi 1604 14, 1604 20 ja 0304 87 alla kuuluvat toiduks valmistatud või konserveeritud tuuni kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 2, 3 ja 4 Cabo Verdest pärit tootena.

Artikkel 2

1.   Erandit kohaldatakse toodete suhtes, mis on eksporditud Cabo Verdest ja mis deklareeritakse Euroopa Liitu vabasse ringlusesse lubamiseks ajavahemikul alates 1. jaanuarist 2019 kuni:

a)

31. detsembrini 2019 või

b)

kui Euroopa Liidu ja Lääne-Aafrika riikide vaheline, 30. juunil 2014 parafeeritud majanduspartnerlusleping jõustub 31. detsembril 2019 või enne seda, siis majanduspartnerluslepingu jõustumise kuupäevale vahetult eelneva päevani.

2.   Erandit kohaldatakse lisas loetletud toodete kuni aastase koguseni.

3.   Erandi kohaldamine peab vastama delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 43 sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

Käesoleva määruse lisas esitatud koguseid hallatakse kooskõlas tariifikvootide haldamist reguleeriva rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklitega 49–54.

Artikkel 4

Erand tehakse järgmistel tingimustel.

1)

Cabo Verde tolliasutused võtavad tarvitusele artiklis 1 nimetatud toodete ekspordikoguste kontrollimiseks vajalikud abinõud.

2)

Cabo Verde pädevate asutuste poolt käesoleva määruse kohaselt väljaantud päritolusertifikaadi vorm A lahtrisse 4 tehakse järgmine märge: „Erand – komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/561“. Kui registreeritud eksportijate süsteemi (REX-süsteem) kohaldatakse Cabo Verdes 2019. aastal, lisatakse kõnealune märge registreeritud eksportijate koostatud päritolukinnitustele.

3)

Cabo Verde pädevad asutused edastavad komisjonile igas kvartalis aruande nende koguste kohta, millele käesoleva määruse alusel on välja antud päritolusertifikaadid ja/või päritolukinnitused ning kõnealuste tõendite seerianumbrid.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 303, 31.10.2012, lk 1).

(3)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(4)  Komisjoni 8. juuni 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/967, millega antakse Cabo Verdele ajutine erand delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 sätestatud sooduspäritolureeglitest seoses toiduks valmistatud või konserveeritud tuunifileedega (ELT L 146, 9.6.2017, lk 10).

(5)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).


LISA

Jrk-nr

CN-kood

TARICi kood

Kauba kirjeldus

Perioodid

Aastane kogus (netokaal tonnides)

09.1602

1604 14 21 00

1604 14 26 90

1604 14 28 00

1604 20 70 50

1604 20 70 55

1604 14 31 90

1604 14 36 90

1604 14 38 00

1604 20 70 99

0304 87 00 90

1604 14 41 20

1604 14 46 29

1604 14 48 20

1604 20 70 45

0304 87 00 20

1604 14 41 30

1604 14 48 30

10

Vööttuuni (Katsuwonus pelamis) filee ja seljafileed, toiduks valmistatud või konserveeritud

Kulduim-tuuni (Thunnus albacares) filee ja seljafilee, toiduks valmistatud või konserveeritud

Suursilm-tuuni (Thunnus obesus) filee ja seljafilee, toiduks valmistatud või konserveeritud

Töödeldud pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

1.1.2019 kuni kooskõlas artikli 2 lõikega 1 kindlaksmääratud kuupäevani

5 000 tonni


Top