Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0411

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/411, 29. november 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega ning kehtestatakse makseteenuste valdkonna elektroonilise keskregistri loomise, käitamise ja haldamise ning selles sisalduvale teabele juurdepääsu tehnilised nõuded (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/7666

OJ L 73, 15.3.2019, p. 84–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/411/oj

15.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/84


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/411,

29. november 2018,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega ning kehtestatakse makseteenuste valdkonna elektroonilise keskregistri loomise, käitamise ja haldamise ning selles sisalduvale teabele juurdepääsu tehnilised nõuded

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõike 4 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 15 lõikele 1 peab Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) looma kõnealuse artikli lõike 2 kohaselt pädevate asutuste esitatud teabe hoidmiseks elektroonilise keskregistri ning käitama ja haldama seda.

(2)

Et elektroonilise keskregistri teave oleks õigesti esitletud, peaks EBA tagama teabe registrisse sisestamise või muutmise turvalisuse. Selleks peaks ESMA andma pädeva asutuse töötajatele registri rakendusprogrammile personaalse juurdepääsu. EBA ja pädevad asutused, kes on otsustanud edastada teabe EBA-le automaatselt, peaksid tagama turvaliste ja proportsionaalsete krüpteerimistehnikate kasutamise lõpp-punktides ja kogu teabeedastuse käigus.

(3)

Kuna elektrooniline keskregister peab kõigi liidus asutatud makseasutuste ja e-raha asutuste puhul sisaldama samas vormingus esitatud standardset ja ühtset teavet, peaks registri rakendus valideerima andmed enne, kui pädevate asutuste sisestatud või muudetud teave tehakse avalikult kättesaadavaks.

(4)

Vaja on tagada elektroonilises keskregistris oleva teabe autentsus, terviklus ja tagasivõetamatus. Seepärast peaks EBA tagama andmete turvalise talletamise ja selle, et kogu sisestatud või muudetud teave on nõuetekohaselt salvestatud.

(5)

Et makseteenuse kasutajad ja teised huvitatud isikud saaksid elektroonilist keskregistrit tõhusalt kasutada, peab registri rakendus olema loodud nii, et see tagaks registri usaldusväärse toimimise ja katkematu juurdepääsu sellele.

(6)

Eesmärk on, et elektroonilise keskregistri kasutajad saaksid registrist teavet otsida tõhusalt. Seepärast peaks saama teavet otsida eri otsingukriteeriumide alusel.

(7)

Et rahuldada makseteenustesektori vajadused, peaks EBA tegema registri sisu allalaadimiseks kättesaadavaks standardvormingus failina. See võimaldaks kõigil huvitatud isikutel sellest failist teavet otsida automaatselt.

(8)

Käesolev määrus põhineb EBA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(9)

EBA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1. PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Registri sisekasutajad

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel on sisekasutaja pädeva asutuse töötaja, kes vastutab Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) keskregistrisse (edaspidi „elektrooniline keskregister“) teabe käsitsi sisestamise ja muutmise eest.

2.   Iga pädev asutus määrab sisekasutajaks vähemalt kaks oma töötajat.

3.   Pädev asutus annab EBA-le teada, kes on lõikes 2 osutatud isikud.

Artikkel 2

Registrihaldus

EBA haldab sisekasutajate nimekirja, tagab sisekasutajate autentimise ja pakub tehnilist tuge pädevatele asutustele.

Artikkel 3

Sisekasutajate juurdepääs registrile

1.   Sisekasutajad saavad juurdepääsu elektroonilisele keskregistrile ainult kaheastmelist autentimist kasutades.

2.   EBA saadab elektroonilisse keskregistrisse pääsemiseks sisekasutajale vaikekasutajanime ja -salasõna ja muud turvavolitused.

3.   Sisekasutaja peab vaikekasutajanime ja -salasõna ära muutma, kui ta logib elektroonilisse keskregistrisse esimest korda sisse.

4.   EBA tagab, et kasutatav autentimismeetod võimaldab tuvastada kõik sisekasutajad.

5.   EBA tagab, et elektroonilise keskregistri rakendus ei võimalda registrisse teavet sisestada ega seda muuta isikutel, kellel puudub juurdepääs registrirakendusele või kellel puudub selleks asjakohane luba.

Artikkel 4

Avalikud kasutajad

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel on elektroonilise keskregistri avalikud kasutajad makseteenuse kasutajad ja teised huvitatud isikud, kes sisenevad elektroonilisse keskregistrisse EBA veebisaidi kaudu.

2.   Avalikud kasutajad saavad elektroonilisele keskregistrile juurdepääsu ilma juurdepääsuvolitusi kasutamata.

3.   Avaliku kasutaja juurdepääs elektroonilisele keskregistrile võimaldab tal registris sisalduvat teavet ainult lugeda, otsida ja alla laadida. Avalikel kasutajatel puudub õigus muuta registri sisu.

4.   Kui avalikud kasutajad sisenevad elektroonilisse keskregistrisse, kuvatakse EBA veebisaidil artikli 15 lõikes 1 kindlaks määratud otsingukriteeriumid.

2. PEATÜKK

TEABE EBA-le EDASTAMINE PÄDEVATE ASUTUSTE POOLT

Artikkel 5

Teabe EBA-le edastamine pädevate asutuste poolt

1.   Pädevad asutused edastavad EBA-le elektroonilise keskregistri jaoks teabe käsitsi veebi kasutajaliidese kaudu või automaatselt rakenduselt rakendusele liidese kaudu.

2.   Pädevad asutused annavad EBA-le teada, millist lõike 1 kohast teabeedastusviisi nad eelistavad.

3.   Pädevatel asutustel, kes on teavitanud EBA oma eelistusest edastada teavet automaatselt, on lubatud teha seda käsitsi, kui nad annavad sellest eelnevalt EBA-le teada.

4.   Pädevad asutused saadavad EBA-le oma riikliku avaliku registri hüperlingi. EBA teeb hüperlingid elektroonilises keskregistris avalikult kättesaadavaks.

Artikkel 6

Teabe käsitsi sisestamine ja muutmine

1.   Pädevad asutused, kes on otsustanud edastada teabe EBA-le käsitsi, sisestavad nende liikmesriiki käsitleva teabe või muudavad seda elektroonilise keskregistri veebirakenduses. Teave sisestatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/410 (3) artikli 1 lõigetes 2–9 kindlaks määratud vormingus.

2.   Käsitsi sisestatud või muudetud teave tehakse elektroonilises keskregistris avalikult kättesaadavaks pärast seda, kui kõnealuse registri rakendus on teabe vastavalt artiklile 8 valideerinud.

3.   Kui elektrooniline keskregister ei suuda käsitsi sisestatud või muudetud teavet valideerida, lükatakse teave tagasi ja seda avalikkusele kättesaadavaks ei tehta. Sisekasutaja peab teabe uuesti sisestama või seda muutma, kasutades parandatud teavet.

4.   EBA lisab elektroonilisse keskregistrisse käsitsi sisestatud või seal muudetud teabele kuupäeva ja ajatempli. Kõnealune kuupäev ja ajatempel näitavad viimast registri muutmise hetke.

5.   Pädevad asutused tagavad, et nende riiklike avalike registrite sisu muudatused, mis on seotud tegevusloa andmise, ettevõtja registreerimise või tegevusloa või registreeringu kehtetuks tunnistamisega, sisestatakse EBA elektroonilisse keskregistrisse samal päeval.

Artikkel 7

Teabe automaatne edastamine

1.   Pädevate asutuste puhul, kes on otsustanud edastada teabe ESMA-le automaatselt, toimub teabe edastamine otse nende riiklike avalike registrite rakendustest elektroonilise keskregistrisse rakendusse.

2.   EBA ja pädevad asutused peavad tagama, et vastavate registrite rakenduste vaheline teabeedastus oleks turvaline, et tagada edastatud teabe autentsus, terviklus ja tagasivõetamatus, kasutades tugevaid ja üldtunnustatud krüpteerimistehnikaid.

3.   Pädevad asutused edastavad EBA-le ühes ühtses struktureeritud ja standardvormingus pakkfailis rakendusmääruse (EL) 2019/410 artikli 1 lõigetes 2–9 sätestatud kogu teabe, mida sisaldab nende riiklik avalik register.

4.   Pakkfail edastatakse vähemalt korra igal päeval, mil riiklikku avalikku registrit muudeti.

5.   Kui pädevad asutused muudavad oma riiklike registrite sisu seoses tegevusloa andmise, ettevõtja registreerimise või tegevusloa või registreeringu kehtetuks tunnistamisega ja pädevad asutused ei suuda neid muudatusi automaatselt edastada, sisestavad nad need samal päeval käsitsi.

6.   EBA lubab pädevatel asutustel edastada pakkfaili korra päevas sõltumata sellest, kas nende riiklike avalike registrite sisu on muudetud.

7.   Elektroonilisse keskregistrisse automaatselt edastatud teave tehakse registris avalikult kättesaadavaks võimalikult kiiresti pärast seda, kui elektroonilise keskregistri rakendus on pakkfaili töödelnud ja artikli 8 kohaselt valideerinud, aga hiljemalt pakkfaili töötlemise ja valideerimise päeva lõpuks. Kogu pädeva asutuse varem edastatud või käsitsi sisestatud teave, mis on elektroonilises keskregistris avalikult kättesaadav, asendatakse pädeva asutuse viimati edastatud teabega.

8.   EBA ei luba pädevatel asutustel saata uut pakkfaili enne, kui nad on saanud varem saadetud pakkfaili valideerimise tulemuse.

9.   Kui elektroonilise keskregistri rakendus ei saa automaatselt edastatud teavet valideerida, lükatakse tagasi kogu pakkfailis olev teave ja seda registris avalikult kättesaadavaks ei tehta.

10.   EBA lisab elektroonilisse keskregistrisse automaatselt saadetud teabele kuupäeva ja ajatempli. Kuupäev ja ajatempel näitavad viimast elektroonilise keskregistri ja riiklike avalike registrite sünkroniseerimise hetke.

Artikkel 8

Teabe valideerimine

1.   Elektroonilise keskregistri rakendus valideerib pädeva asutuse poolt EBA-le edastatud teabe, et vältida mis tahes teabe puudumist või dubleerimist.

2.   Mis tahes teabe puudumise vältimiseks valideerib elektrooniline keskregister nende andmeväljade andmeid, mille pädev asutus on täitnud või EBA-le esitanud, jättes kõrvale füüsilise või juriidilise isiku ärinime sisaldava välja.

3.   Teabe dubleerimise vältimiseks valideerib registrirakendus kõik andmeväljad järgmiselt:

a)

makseasutused, füüsilised või juriidilised isikud, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 32 kohast erandit; kontoteabe teenuse pakkujad, e-raha asutused ja juriidilised isikud, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/110/EÜ (4) artikli 9 kohast erandit; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (5) artikli 2 lõike 5 punktides 4–23 osutatud asutused ning isikud, kelle tegevusluba või registreering on kehtetuks tunnistatud:

i)

riiklik tunnusnumber;

ii)

rakendusmääruse (EL) 2019/410 artikli 1 lõigetes 2–9 osutatud füüsilise või juriidilise isiku asjaomane liik;

iii)

tegevusloa andmise või ettevõtja registreerimise kuupäev;

b)

makseasutuste agendid, füüsilised või juriidilised isikud, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 32 kohast erandit; kontoteabe teenuse pakkujad, e-raha asutused ja juriidilised isikud, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/110/EÜ artikli 9 kohast erandit:

i)

agendi riiklik tunnusnumber;

ii)

selle füüsilise või juriidilise isiku riiklik tunnusnumber, kelle nimel agent makseteenuseid osutab;

iii)

ettevõtja registreerimise kuupäev;

c)

teenusepakkujad, kes osutavad teenuseid direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 3 punkti k alapunktide i ja ii ning punkti l alusel:

i)

teenusepakkuja riiklik tunnusnumber;

ii)

erand, mille alusel teenusepakkuja tegutseb;

iii)

ettevõtja registreerimise kuupäev.

4.   Kui sellise füüsilise või juriidilise isiku tegevusloa või registreeringu staatust, kelle nimel osutavad makseteenuseid agendid, on muudetud nii, et „tegevluba“ või „registreeritud“ asemel on see „kehtetu“, ei tohi elektroonilise keskregistri rakendus kõnealuste isikutega seotud agentide andmeid valideerida.

5.   Pädevad asutused peavad elektroonilise keskregistri rakenduselt saama vastuse andmete valideerimise tulemuse kohta selgelt ja üheselt mõistetavalt võimalikult kiiresti. Andmete valideerimise tulemus sisaldab samuti seda, kui mitu protsenti on muudetud varem edastatud teabe sisu.

6.   Kui edastatud teave valideerimisprotsessi ei läbi, lisab EBA pädevale asutusele saadetavasse vastusesse kõik tagasilükkamise põhjused.

7.   Kui riikliku avaliku registri sisu on muudetud seoses tegevusloa andmise või ettevõtja registreerimise või tegevusloa või registreeringu kehtetuks tunnistamisega ja kui valideerimine ebaõnnestub, peavad teavet automaatselt edastavad pädevad asutused valideerimise ebaõnnestumise päeva lõpuks edastama parandatud või ajakohastatud pakkfaili kogu teabega või sisestama käsitsi nende riikliku avaliku registri sisus tehtud uued muudatused, mis on seotud tegevusloa andmise või ettevõtja registreerimise või tegevusloa või registreeringu kehtetuks tunnistamisega.

8.   Riiklike tunnusnumbrite valideerimiseks esitavad pädevad asutused EBA-le oma riiklikes registrites kasutatavate riiklike tunnusnumbrite liigid ja vormingud.

9.   Elektroonilise keskregistri rakendus võimaldab pädevatel asutustel sisestada agendi registrisse rohkem kui ühe korra, kui agent osutab makseteenuseid mitme füüsilise või juriidilise isiku nimel. Iga sisestamist käsitletakse eraldi kirjena.

Artikkel 9

Agente käsitlev teave

1.   EBA ja pädevad asutused tagavad, et elektroonilisse keskregistrisse sisestatud agendid on lingitud füüsilise või juriidilise isikuga, kelle nimel nad makseteenuseid osutavad.

2.   Kui füüsilisel või juriidilisel isikul on makseteenuste osutamiseks agendid ja tema tegevusloa või registreeringu staatus on nüüd „kehtetu“, muudetakse kõnealuse füüsilise või juriidilise isikuga lingitud agentide staatus aktiivsest mitteaktiivseks.

Artikkel 10

Pädevate asutuste vastutus

1.   Pädevad asutused vastutavad selle eest, et nende poolt tegevusloa saanud või registreeritud füüsiliste või juriidiliste isikute, samuti direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 3 punkti k alapunktide i ja ii ning punkti l alusel teenuseid osutavate agentide ja teenusepakkujate kohta elektroonilisse keskregistrisse käsitsi sisestatud või automaatselt edastatud teave on õige.

2.   Elektroonilise keskregistri rakendus võimaldab sisekasutajatel ja riiklike avalike registrite rakendustel sisestada või muuta teavet, mille eest vastutab nende asjaomane pädev asutus.

3.   Pädevad asutused ei saa muuta teavet, mille eest vastutab teine pädev asutus.

4.   Pädevad asutused ei saa sisestada teavet, mis käsitleb makseasutusi ja füüsilisi või juriidilisi isikuid, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 32 kohast erandit ja seoses nende agentidega, seoses kontoteabe teenuse pakkujate, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikli 2 lõike 5 punktides 4–23 osutatud asutuste, e-raha asutuste ja juriidiliste isikutega, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/110/EÜ artikli 9 kohast erandit ja seoses nende agentidega, ning seoses teenusepakkujatega, kes osutavad teenuseid direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 3 punkti k alapunktide i ja ii ning punkti l alusel ja kes on asutatud teises vastuvõtvas liikmesriigis.

3. PEATÜKK

TOIMIMISEGA MITTESEOTUD NÕUDED

Artikkel 11

Turvanõuded

1.   Elektroonilise keskregistri rakenduse andmed peavad olema varundatud ja varukoopiaid tuleb talletada avariitaaste jaoks.

2.   Juhul kui avastatakse ükskõik milline turvaprobleem, peab EBA suutma elektroonilise keskregistri rakenduse kohe sulgeda ja takistama juurdepääsu serverile.

3.   Elektroonilise keskregistri rakendust peab saama tõrke järel põhjendamatult viivitamata taastada, et jätkuks selle normaalne toimimine.

4.   Juhul kui elektroonilise keskregistri rakendus on maas ega saa töödelda pädevate asutuste edastatud pakkfaile, töötleb rakendus pärast normaalse toimimise taastumist pädevate asutuste kõige viimasena edastatud faile.

5.   EBA teavitab pädevaid asutusi kõigist elektroonilise keskregistri tõrgetest või maasolekutest.

6.   Kui elektroonilise keskregistri rakenduse tõrge on mõjutanud pädeva asutuse edastatud pakkfaili töötlemist, palub EBA pädeval asutusel saata uus pakkfail. Kui pädev asutus ei suuda seda teha, palub ta EBA-l taastada andmete versioon, mida sisaldas enne tõrget viimati saadetud valideeritud pakkfail.

7.   EBA arendab oma registrit vastavalt rahvusvahelistele küberturvalisuse standarditele.

Artikkel 12

Kättesaadavuse ja sooritusvõime nõuded

1.   Elektrooniline keskregister suudab mahutada pädevate asutuste avalikes registrites praegu säilitatavad andmed.

2.   Elektroonilise keskregistri rakendus tuleb toime pädevatelt asutustelt saadava teabe mahu kasvuga. Selline kasv ei vähenda registri kättesaadavust.

3.   EBA tagab, et elektrooniline keskregister on pärast registrirakenduse tõrget jälle kättesaadav kohe pärast normaalse toimimise taastamist.

4.   Artiklis 7 osutatud teabe automaatne edastamine ei vähenda elektroonilise keskregistri kättesaadavust.

5.   EBA teavitab avalikke kasutajaid alati, kui elektrooniline keskregister ei ole kättesaadav, samuti selle põhjustest ja registri taastamistest, esitades kõnealuse teabe oma veebisaidil.

Artikkel 13

Hooldust ja tuge käsitlevad nõuded

1.   EBA jälgib registrirakenduse toimimist, analüüsib ja vajaduse korral muudab seda, et tagada rakenduse vastavus käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

2.   EBA jälgib, kuidas pädevad asutused regulaarselt elektroonilisse keskregistrisse teavet edastavad ja seal seda ajakohastavad.

3.   EBA vaatab korrapäraselt läbi käesolevas peatükis kindlaks määratud toimimisega mitteseotud nõuete sobivuse.

4.   EBA pakub pädevatele asutustele seoses elektroonilise keskregistri toimimisega tuge. Selleks loob EBA registrirakenduses funktsiooni, mille kaudu saavad pädevad asutused esitada päringuid. EBA paneb kõik sellised päringud järjekorda.

5.   EBA vastab lõikes 4 osutatud päringutele põhjendamatult viivitamata päringu esitamise päeva lõpuks. EBA vastab päringutele nende saamise järjekorras.

6.   EBA annab pädevatele asutustele kõnealuse tehnilise keskkonna jaoks testimiskeskkonna ja pakub tuge.

7.   EBA loob elektroonilise keskregistri toimimisega seotud juhtumitest teatamiseks spetsiaalse kanali.

Artikkel 14

Kontrolljälg

1.   Elektrooniline keskregister võimaldab registreerida kogu teabe, mille pädevad asutused EBA-le edastavad.

2.   Elektrooniline keskregister võimaldab registreerida kõik riiklike avalike registrite automaatsed või sisekasutajate käsitsi sooritatud tegevused, samuti nende toimumise aja.

3.   EBA-l on juurdepääs lõigete 1 ja 2 kohaselt registreeritud andmetele.

4.   EBA suudab tekitada lõigete 1 ja 2 kohaselt registreeritud andmetest aruandeid, mis võimaldavad tal jälgida ja tõlgendada pädevate asutuste edastatud teavet.

4. PEATÜKK

TEABELE JUURDEPÄÄS

Artikkel 15

Teabe otsimine

1.   Elektrooniline keskregister võimaldab registri kasutajatel otsida registrist teavet eri otsingukriteeriumide, sealhulgas järgmise alusel:

a)

komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/410 artikli 1 lõigetes 2–9 osutatud füüsilise või juriidilise isiku asjaomane liik;

b)

füüsilise või juriidilise isiku nimi;

c)

füüsilise või juriidilise isiku riiklik tunnusnumber;

d)

riikliku avaliku registri toimimise eest vastutava pädeva asutuse nimi;

e)

riik, kus füüsiline või juriidiline isik on asutatud;

f)

linn, kus füüsiline või juriidiline isik on asutatud;

g)

osutatud makseteenused või e-raha teenused;

h)

vastuvõttev liikmesriik, kus tegevusloaga või registreeritud makseasutus, e-raha asutus või kontoteabe teenuse pakkuja osutab teenuseid või on andnud teada oma kavatsusest seda teha;

i)

liikmesriigis osutatud makse- ja e-raha teenused;

j)

tegevusloa või registreeringu staatus;

k)

tegevusloa saamise või ettevõtja registreerimise kuupäev;

l)

tegevusloa või registreeringu kehtetuks tunnistamise kuupäev.

2.   Elektrooniline keskregister sooritab teabeotsingu, kui vähemalt üks otsingukriteeriumi väli on täidetud.

3.   Elektrooniline keskregister võimaldab registri kasutajatel kasutada lõikes 1 osutatud kriteeriumide ükskõik millist kombinatsiooni.

4.   Elektrooniline keskregister võimaldab registri kasutajatel valida lõike 1 punkides a, d, e ja j osutatud teabe rippmenüüst.

5.   Elektrooniline keskregister võimaldab registri kasutajatel valida lõike 1 punkides g, h ja i osutatud otsingukriteeriumid mitme valikuga menüüst.

6.   EBA tagab, et registri kasutajad saavad kasutada sümboleid või märke, et asendada üksikuid tähti ja/või sõnu (metamärkidega otsing), et suurendada otsingu ulatust.

7.   EBA teavitab registri kasutajaid oma veebisaidil, kuidas kasutada lõikes 6 osutatud sümboleid.

Artikkel 16

Otsingutulemuste kuvamine

1.   Elektrooniline keskregister kuvab otsingutulemustena kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes vastavad registrikasutaja sisestatud otsingukriteeriumidele.

2.   Füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta kuvatakse järgmine teave:

a)

isiku nimi;

b)

isiku riiklik tunnusnumber;

c)

asutamisriik;

d)

asutamislinn;

e)

komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/410 artikli 1 lõigetes 2–9 osutatud füüsilise või juriidilise isiku asjaomane liik;

f)

osutatud makseteenused või e-raha teenused.

3.   Kuvatud otsingutulemuste hulgas füüsilise või juriidilise isiku nime valides kuvatakse vastava isiku kohta rakendusmääruse (EL) 2019/410 artikli 1 lõigetes 2–9 kindlaks määratud teave, sealhulgas EBA viimati lisatud kuupäev ja ajatempel.

4.   Agendid kuvatakse nii eraldi kirjena kui ka selle füüsilise või juriidilise isiku kirje osana, kelle nimel nad makseteenuseid osutavad.

5.   EBA kuvab elektroonilises keskregistris pädevate asutuste esitatud teabe täpselt ja tagab, et kuvatud teave on täielik.

Artikkel 17

Teabe allalaadimine

1.   EBA teeb elektroonilise keskregistri sisu registri avalikele kasutajatele käsitsi ja automaatselt allalaaditavaks, kopeerides sisu standardvormingus faili.

2.   EBA ajakohastab lõikes 1 osutatud standardvormingus faili eelnevalt kindlaksmääratud intervallidega vähemalt kaks korda päevas. EBA avalikustab kõnealuste ajakohastamiste eelnevalt kindlaksmääratud intervallid.

6. PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 337, 23.12.2015, lk 35.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(3)  Komisjoni 29. novembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/410, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid sellise makseteenuste valdkonda käsitleva teabe üksikasjade ja struktuuri kohta, mille pädevad asutused peavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2015/2366 esitama Euroopa Pangandusjärelevalvele (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 20).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).


Top