EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0386

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/386, 11. märts 2019, millega kehtestatakse eeskirjad seoses teatavate liidu WTO loendis sisalduvate põllumajandustoodete tariifikvootide jaotamisega pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist ning seoses kõnealuste tariifikvootide alusel välja antud impordilitsentside ja antud impordiõigustega

C/2019/1822

OJ L 70, 12.3.2019, p. 4–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/386/oj

12.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 70/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/386,

11. märts 2019,

millega kehtestatakse eeskirjad seoses teatavate liidu WTO loendis sisalduvate põllumajandustoodete tariifikvootide jaotamisega pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist ning seoses kõnealuste tariifikvootide alusel välja antud impordilitsentside ja antud impordiõigustega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/216 (2) on ette nähtud, et tariifikvoodid, mis on kantud 1994. aasta üldisele tolli- ja kaubanduskokkuleppele lisatud liidu kontsessioonide ja kohustuste loendisse, jaotatakse liidu ja Ühendkuningriigi vahel vastavalt kõnealuse määruse lisas sätestatud ELi 27 liikmesriigi osakaalule kvoodi kasutamises.

(2)

Selle tulemusena on vaja vastu võtta meetmed, et rakendada teatavate määruse (EL) 2019/216 lisa A osas esitatud põllumajandustoodete asjaomaste tariifikvootide jaotamist. Eelkõige tuleks sätestada, et tariifikvootide kogused, mis on sätestatud vastavate tariifikvootide avamise määrustes, asendatakse uute kogustega, mis tulenevad käesoleva määrusega ettenähtud jaotustest.

(3)

Teatavate 1994. aasta üldisele tolli- ja kaubanduskokkuleppele lisatud liidu kontsessioonide ja kohustuste loendisse kantud tariifikvootide piires on teatavatele kolmandatele riikidele eraldatud koguseid liidu rahvusvaheliste kohustuste raames. Seepärast on vaja jaotada konkreetsed eraldatud kogused määruses (EL) 2019/216 sätestatud jaotuste alusel liidu ja Ühendkuningriigi vahel, võttes arvesse nende kolmandate riikide, liidu ja Ühendkuningriigi vahelisi ajaloolisi kaubandusvooge.

(4)

Kuna päev, millest alates hakkab tõenäoliselt kehtima määruse (EL) 2019/216 asjaomane artikkel, on ilmselt päev, mis jääb käimasolevasse kvoodiperioodi, on vaja ette näha konkreetsed eeskirjad kõnealuseks päevaks veel eraldamata koguste jaotamiseks tariifikvootide puhul, mille kohaldamisaeg algab enne päeva, millest alates kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, ja lõpeb pärast seda päeva. Sellistel juhtudel ei tohiks jaotatud tariifikvoodid ületada uusi koguseid, mis on käesoleva määruse kohaselt EL 27 jaoks kättesaadavad, iga tariifikvoodi kohta, mida hallatakse üheaegse läbivaatamise meetodil, võttes arvesse koguseid, mis on eraldatud muudes liikmesriikides kui Ühendkuningriik enne päeva, millest alates kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2.

(5)

Selleks et tagada ettevõtjatele õiguskindlus ja läbipaistvus, peaks komisjon avaldama pärast kõnealuste tariifikvootide jaotamist saadaolevad kogused kahe tööpäeva jooksul alates päevast, mil kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2.

(6)

Samuti on vaja sätestada eeskirjad Ühendkuningriigi litsentse väljastavate asutuste või teiste liikmesriikide litsentse väljastavate asutuste välja antud impordilitsentsidest ja antud impordiõigustest tulenevate õiguste ja kohustuste kehtivuse kohta.

(7)

Selleks et tagada, et alates kuupäevast, mil kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, teevad üksnes liidus asutatud ettevõtjad imporditoiminguid tariifikvootide alusel, mis on kantud 1994. aasta üldisele tolli- ja kaubanduskokkuleppele lisatud liidu kontsessioonide ja kohustuste loendisse, on vaja ette näha erinorm, mis käsitleb selliste impordilitsentside ja impordiõiguste kehtivust, mis on üle kantud Ühendkuningriigis asutatud ettevõtjatele ja mida ei ole nimetatud päevaks ära kasutatud.

(8)

Ettevõtjate õiguskindluse ja läbipaistvuse huvides tuleks selgitada, et välja arvatud juhul, kui impordilitsentsid andsid välja ja impordiõigused andsid Ühendkuningriigi litsentse väljaandvad asutused, kohaldatakse jätkuvalt liidu kehtivaid eeskirju, mis käsitlevad impordilitsentsidest ja impordiõigustest tulenevaid õigusi ja kohustusi, sealhulgas tagatisi käsitlevaid eeskirju. Lisaks tuleb sätestada Ühendkuningriigis asutatud ettevõtjatele ülekantud impordilitsentse käsitlevad eeskirjad.

(9)

Kirjavahetuse vormis sõlmitud kokkuleppega Euroopa Ühenduse ja Tai Kuningriigi vahel GATTi XXIII artikli raames toimunud konsultatsioonide kohta, (3) mis on kiidetud heaks nõukogu otsusega 96/317/EÜ, (4) on ette nähtud avada täiendav autonoomne iga-aastane maniokitärklise tariifikvoot 10 500 tonni ulatuses, millest 10 000 tonni on eraldatud Taile ja 500 tonni kõikidele kolmandatele riikidele. Haldamise eesmärgil lisati need 500 tonni järjekorranumbri 09.0132 all (CN 1108 14 00 maniokitärklis) WTO tariifikvoodile, mis tuleb jaotada Ühendkuningriigi liidust väljaastumist silmas pidades. Seda arvesse võttes tuleb 500 tonni suurune tariifikvoot (CN 1108 14 00 maniokitärklis) eraldada kogustest, mis tuleks Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tõttu jaotada, ning sellisena tuleks tariifikvoot teha kättesaadavaks eraldi järjekorranumbri all.

(10)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates samast kuupäevast kui määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tariifikvootide jaotamine

1.   Teatavate põllumajandustoodete tariifikvoodid, mis on kantud 1994. aasta üldisele tolli- ja kaubanduskokkuleppele lisatud liidu kontsessioonide ja kohustuste loendisse, jaotatakse liidu ja Ühendkuningriigi vahel järgmiselt:

a)

üheaegse läbivaatamise meetodil hallatavate tariifikvootide jaotatud kogused on sätestatud I lisas;

b)

saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel hallatavate tariifikvootide jaotatud kogused on sätestatud II lisas.

2.   Käesoleva määruse I ja II lisas osutatud tariifikvootide avamisega seotud määrustega ette nähtud tariifikvootide kogused asendatakse kõnealuste lisade kolmandas veerus sätestatud kogustega.

3.   Erandina lõikest 1, kui tariifikvoodi kehtivusaeg algab enne päeva, millest alates kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, ning lõpeb pärast kõnealust päeva, jaotatakse asjaomane tariifikvoot, kohaldades EL 27 osakaalu kõnealuse tariifikvoodi kogustele, mis on kättesaadavad pärast viimast jaotamist. Võttes arvesse muudes liikmesriikides kui Ühendkuningriigis eraldatud koguseid iga sellise tariifikvoodi kohta sama kvoodi kehtivusaja jooksul enne päeva, millest alates kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, ei ületa jaotatud tariifikvoodi kogused käesoleva määruse I lisa kolmandas veerus sätestatud koguseid iga tariifikvoodi kohta, mida hallatakse üheaegse läbivaatamise meetodil.

Kahe tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, avaldab komisjon asjakohase veebiväljaande vahendusel kogused, mis on kättesaadavad iga käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud tariifikvoodi kohta päeval, millest alates kohaldatakse kõnealuse määruse artikli 1 lõiget 2.

Artikkel 2

Impordilitsentsid, mis on välja antud, ja impordiõigused, mis on antud enne määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõike 2 kohaldamist

1.   Õigused ja kohustused, mis tulenevad Ühendkuningriigi litsentse väljaandvate asutuste välja antud impordilitsentsidest ja antud impordiõigustest käesoleva määruse I ja II lisas osutatud tariifikvootide raames, kaotavad liidus kehtivuse niipea, kui kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2.

2.   Õigused ja kohustused, mis tulenevad muude liikmesriikide kui Ühendkuningriigi litsentse väljaandvate asutuste välja antud impordilitsentsidest ja antud impordiõigustest käesoleva määruse I ja II lisas osutatud tariifikvootide raames, jäävad liidus kehtima.

Kui aga enne määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõike 2 kohaldamist kanti sellised litsentsid üle Ühendkuningriigis asutatud ettevõtjatele, kaotavad kõnealustest litsentsidest tulenevad õigused ja kohustused liidus kehtivuse niipea, kui kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2.

Artikkel 3

Komisjoni määruse (EL) nr 1085/2010 muutmine

Komisjoni määruse (EL) nr 1085/2010 (5) lisasse lisatakse järgmine rida:

Jrk-number

CN-kood / toode

Päritolu

Tollimaks

Aastane tariifikvoot (netokaal tonnides)

„09.0135

1108 14 00

Maniokitärklis

Kõik kolmandad riigid

Tollimaksumäär võrdub kehtiva enamsoodustusrežiimi tollitariifiga, millest on lahutatud 100 eurot tonni kohta.

500“

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates samast kuupäevast kui määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/216, milles käsitletakse liidu WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000 (ELT L 38, 8.2.2019, lk 1).

(3)  EÜT L 122, 22.5.1996, lk 16.

(4)  EÜT L 122, 22.5.1996, lk 15.

(5)  Komisjoni 25. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1085/2010, millega avatakse teatavad bataadi, manioki, maniokitärklise ning muude CN-koodide 0714 90 11 ja 0714 90 19 alla kuuluvate toodete aastased imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning muudetakse määrust (EL) nr 1000/2010 (ELT L 310, 26.11.2010, lk 3).


I LISA

Tariifikvoodid, mida hallatakse litsentse kasutades üheaegse läbivaatamise meetodiga

Tariifikvoodi järjekorranumber

Õiguslik alus / avamismäärus

Uus kogus EL 27

EL 27 osakaal kvoodis (1)

09.4451

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 593/2013 (2)

2 481 tonni

34,7 %

09.4450

Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013

16 936 tonni

99,6 %

Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013

12 453 tonni

100 %

09.4452

Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013

2 022 tonni

87,9 %

Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013

3 584 tonni

87,9 %

09.4002

Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013

11 481 tonni

99,8 %

09.4455

Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013

711 tonni

71,1 %

09.4454

Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013

846 tonni

65,1 %

09.4453

Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013

8 951 tonni

89,5 %

09.4003

Komisjoni määrus (EÜ) nr 431/2008 (3)

43 732 tonni

79,7 %

09.4001

Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013

1 405 tonni

62,4 %

09.4004

Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013

200 tonni

100 %

09.4057

Komisjoni määrus (EÜ) nr 412/2008 (4)

15 443 tonni

30,9 %

09.4058

Määrus (EÜ) nr 412/2008

4 233 tonni

30,9 %

09.4020

Komisjoni määrus (EÜ) nr 748/2008 (5)

800 tonni

100 %

09.4460

Määrus (EÜ) nr 748/2008

700 tonni

100 %

09.4038

Komisjoni määrus (EÜ) nr 442/2009 (6)

12 680 tonni

36 %

09.4170

Määrus (EÜ) nr 442/2009

1 770 tonni

36 %

09.4282

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1585 (7)

2020. aasta: 55 548 tonni

2021. aasta: 68 048 tonni

Alates 2022. aastast: 80 548 tonni (8)

100 %

09.4067

Komisjoni määrus (EÜ) nr 533/2007 (9)

4 054 tonni

64,9 %

09.4068

Määrus (EÜ) nr 533/2007

8 253 tonni

96,3 %

09.4069

Määrus (EÜ) nr 533/2007

2 427 tonni

89,7 %

09.4410

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1385/2007 (10)

14 479 tonni

86,7 %

09.4411

Määrus (EÜ) nr 1385/2007

4 432 tonni

86,9 %

09.4412

Määrus (EÜ) nr 1385/2007

2 868 tonni

86,9 %

09.4070

Määrus (EÜ) nr 533/2007

1 781 tonni

100 %

09.4420

Määrus (EÜ) nr 1385/2007

4 227 tonni

86,1 %

09.4421

Määrus (EÜ) nr 1385/2007

597 tonni

85,3 %

09.4422

Määrus (EÜ) nr 1385/2007

2 121 tonni

85,3 %

09.4169

Komisjoni määrus (EÜ) nr 536/2007 (11)

21 345 tonni

100 %

09.4211

Komisjoni määrus (EÜ) nr 616/2007 (12)

129 930 tonni

76,1 %

09.4212

Määrus (EÜ) nr 616/2007

68 385 tonni

73,8 %

09.4213

Määrus (EÜ) nr 616/2007

824 tonni

99,5 %

09.4217

Määrus (EÜ) nr 616/2007

89 950 tonni

97,5 %

09.4218

Määrus (EÜ) nr 616/2007

11 301 tonni

97,5 %

09.4214

Määrus (EÜ) nr 616/2007

52 665 tonni

66,3 %

09.4215

Määrus (EÜ) nr 616/2007

109 441 tonni

68,4 %

09.4216

Määrus (EÜ) nr 616/2007

8 471 tonni

74 %

09.4251

Määrus (EÜ) nr 616/2007

10 969 tonni

69,4 %

09.4261

Määrus (EÜ) nr 616/2007

236 tonni

69,4 %

09.4252

Määrus (EÜ) nr 616/2007

59 699 tonni

94,9 %

09.4254

Määrus (EÜ) nr 616/2007

8 019 tonni

57,3 %

09.4260

Määrus (EÜ) nr 616/2007

1 669 tonni

59,6 %

09.4253

Määrus (EÜ) nr 616/2007

163 tonni

55,3 %

09.4255

Määrus (EÜ) nr 616/2007

1 162 tonni

55,3 %

09.4262

Määrus (EÜ) nr 616/2007

260 tonni

55,3 %

09.4257

Määrus (EÜ) nr 616/2007

0 tonni

0 %

09.4256

Määrus (EÜ) nr 616/2007

8 572 tonni

63,5 %

09.4263

Määrus (EÜ) nr 616/2007

159 tonni

72,1 %

09.4258

Määrus (EÜ) nr 616/2007

300 tonni

50 %

09.4264

Määrus (EÜ) nr 616/2007

0 tonni

0 %

09.4259

Määrus (EÜ) nr 616/2007

278 tonni

46,4 %

09.4265

Määrus (EÜ) nr 616/2007

58 tonni

46,4 %

09.4015

Komisjoni määrus (EÜ) nr 539/2007 (13)

114 669 tonni

84,9 %

09.4401

Määrus (EÜ) nr 539/2007

7 000 tonni

100 %

09.4402

Määrus (EÜ) nr 539/2007

15 500 tonni

100 %

09.4590

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2535/2001 (14)

68 536 tonni

99,998 %

09.4599

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

11 360 tonni

100 %

09.4182

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

21 230 tonni

63,2 %

09.4195

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

25 947 tonni

63,2 %

09.4591

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

5 360 tonni

100 %

09.4592

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

18 438 tonni

100 %

09.4593

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

5 413 tonni

100 %

09.4594

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

11 741 tonni

58,7 %

09.4515

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

1 670 tonni

41,7 %

09.4522

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

500 tonni

100 %

09.4595

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

14 941 tonni

99,6 %

09.4514

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

4 361 tonni

62,3 %

09.4521

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

3 711 tonni

100 %

09.4596

Määrus (EÜ) nr 2535/2001

19 525 tonni

100 %

09.4104

Komisjoni määrus (EÜ) nr 341/2007 (15)

13 403 tonni

100 %

09.4099

Määrus (EÜ) nr 341/2007

5 744 tonni

100 %

09.4105

Määrus (EÜ) nr 341/2007

28 389 tonni

84,1 %

09.4100

Määrus (EÜ) nr 341/2007

12 167 tonni

84,1 %

09.4106

Määrus (EÜ) nr 341/2007

2 598 tonni

61,6 %

09.4102

Määrus (EÜ) nr 341/2007

1 113 tonni

61,6 %

09.4157

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1979/2006 (16)

28 880 tonni

100 %

09.4193

Määrus (EÜ) nr 1979/2006

1 520 tonni

100 %

09.4194

Määrus (EÜ) nr 1979/2006

252 tonni

100 %

09.4158

Määrus (EÜ) nr 1979/2006

4 779 tonni

100 %

09.4123

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1067/2008 (17)

571 943 tonni

99,99 %

09.4125

Määrus (EÜ) nr 1067/2008

2 285 665 tonni

96,4 %

09.4133

Määrus (EÜ) nr 1067/2008

129 577 tonni

100 %

09.4126

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2305/2003 (18)

306 812 tonni

99,9 %

09.4131

Komisjoni määrus (EÜ) nr 969/2006 (19)

269 214 tonni

96,8 %

09.4120 (20)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1296/2008 (21)

500 000 tonni

100 %

09.4121 (22)

Määrus (EÜ) nr 1296/2008

2 000 000 tonni

100 %

09.4122 (23)

Määrus (EÜ) nr 1296/2008

300 000 tonni

100 %

09.4148

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011 (24)

1 416 tonni

86,6 %

09.4127

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

15 888 tonni

41 %

09.4128

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

18 798 tonni

87,6 %

09.4129

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

240 tonni

23,5 %

09.4130

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

1 805 tonni

100 %

09.4138

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

 (25)

09.4112

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

4 682 tonni

84,9 %

09.4116

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

990 tonni

41,5 %

09.4117

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

1 458 tonni

82,4 %

09.4118

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

1 370 tonni

85,9 %

09.4119

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

3 041 tonni

88,5 %

09.4166

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

22 442 tonni

88 %

09.4168

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

26 581 tonni

83,6 %

09.4149

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

48 729 tonni

93,7 %

09.4150

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

14 993 tonni

93,7 %

09.4152

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

10 308 tonni

93,7 %

09.4153

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

8 434 tonni

93,7 %

09.4154

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

11 245 tonni

93,7 %

09.4317

Komisjoni määrus (EÜ) nr 891/2009 (26)

4 961 tonni

50 %

09.4318 (kuni 2023/2024)

Määrus (EÜ) nr 891/2009

308 518  (27) tonni

92,4 %

09.4318 (alates 2024/2025)

Määrus (EÜ) nr 891/2009

380 555  (28) tonni

92,4 %

09.4319

Määrus (EÜ) nr 891/2009

68 969  (29) tonni

100 %

09.4320

Määrus (EÜ) nr 891/2009

260 390  (30) tonni

89,8 %

09.4321

Määrus (EÜ) nr 891/2009

5 841 tonni

58,4 %

09.4329 (kuni 2021/2022)

Määrus (EÜ) nr 891/2009

72 037  (31) tonni

92,4 %

09.4329 (2022/2023)

Määrus (EÜ) nr 891/2009

54 028  (32) tonni

92,4 %

09.4330 (2022/2023)

Määrus (EÜ) nr 891/2009

18 009  (33) tonni

92,4 %

09.4330 (2023/2024)

Määrus (EÜ) nr 891/2009

54 028  (34) tonni

92,4 %

09.4079

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 480/2012 (35)

1 000 tonni

100 %


(1)  Esitamise eesmärgil on protsendimäär ümardatud ühe kümnendkohani. EL 27 tariifikvoodi maht arvutatakse seevastu täpse protsendimäärana.

(2)  Komisjoni 21. juuni 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 593/2013, millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 170, 22.6.2013, lk 32).

(3)  Komisjoni 19. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 431/2008, millega avatakse CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete impordi tariifikvoot ning nähakse ette selle haldamine (ELT L 130, 20.5.2008, lk 3).

(4)  Komisjoni 8. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 412/2008, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 125, 9.5.2008, lk 7).

(5)  Komisjoni 30. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 748/2008 CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluva veiste külmutatud vahelihase kõõluselise osa imporditariifikvoodi avamise ja haldamise kohta (ELT L 202, 31.7.2008, lk 28).

(6)  Komisjoni 27. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 442/2009, millega avatakse ühenduse tariifikvoodid sealihasektoris ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 129, 28.5.2009, lk 13).

(7)  Komisjoni 19. septembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1585, millega avatakse Kanadast pärit värske ja külmutatud veise-, vasika- ja sealiha jaoks liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning muudetakse määrust (EÜ) nr 442/2009 ja rakendusmääruseid (EL) nr 481/2012 ja (EL) nr 593/2013 (ELT L 241, 20.9.2017, lk 1).

(8)  2019. aastal jaotatakse ainult WTO osa sellest kvoodist (5 549 tonni rümba massi ekvivalendina).

(9)  Komisjoni 14. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 533/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris (ELT L 125, 15.5.2007, lk 9).

(10)  Komisjoni 26. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1385/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 774/94 rakenduseeskirjad kodulinnulihasektoris teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise puhul (ELT L 309, 27.11.2007, lk 47).

(11)  Komisjoni 15. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 536/2007, millega sätestatakse Ameerika Ühendriikidele eraldatud tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris (ELT L 128, 16.5.2007, lk 6).

(12)  Komisjoni 4. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 616/2007, millega avatakse Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärineva kodulinnuliha ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine (ELT L 142, 5.6.2007, lk 3).

(13)  Komisjoni 15. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 539/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine munasektoris ja ovoalbumiini puhul (ELT L 128, 16.5.2007, lk 19).

(14)  Komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega (EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29).

(15)  Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 341/2007, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem (ELT L 90, 30.3.2007, lk 12).

(16)  Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1979/2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditavate konserveeritud seente tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 368, 23.12.2006, lk 91).

(17)  Komisjoni 30. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1067/2008, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning kehtestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 290, 31.10.2008, lk 3).

(18)  Komisjoni 29. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2305/2003, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava odra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 342, 30.12.2003, lk 7).

(19)  Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 969/2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 176, 30.6.2006, lk 44).

(20)  Määruse (EL) nr 1308/2013 artikkel 185, Portugal.

(21)  Komisjoni 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1296/2008, millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta (ELT L 340, 19.12.2008, lk 57).

(22)  Määruse (EL) nr 1308/2013 artikkel 185, Hispaania.

(23)  Määruse (EL) nr 1308/2013 artikkel 185, Hispaania.

(24)  Komisjoni 7. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus (ELT L 325, 8.12.2011, lk 6).

(25)  Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1273/2011 on ette nähtud, et iga aasta oktoobris eraldatakse järjekorranumbritega 09.4127, 09.4128, 094129 ja 09.4130 tariifikvootide alla kuuluvad, eelmistel alaperioodidel ülejäänud kogused erga omnes tariifikvoodi 09.4138 alusel.

(26)  Komisjoni 25. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 254, 26.9.2009, lk 82).

(27)  See maht hõlmab vastavat osa erga omnes tariifikvoodist järjekorranumbriga 09.4320, mis on Brasiiliale eraldatud määrusega (EÜ) nr 891/2009.

(28)  See maht hõlmab vastavat osa erga omnes tariifikvoodist järjekorranumbriga 09.4320, mis on Brasiiliale eraldatud määrusega (EÜ) nr 891/2009.

(29)  See maht hõlmab vastavat osa erga omnes tariifikvoodist järjekorranumbriga 09.4320, mis on Kuubale eraldatud määrusega (EÜ) nr 891/2009.

(30)  See maht on maha arvatud Brasiiliale ja Kuubale määrusega (EÜ) nr 891/2009 eraldatud vastavatest osadest.

(31)  See maht hõlmab vastavat osa erga omnes tariifikvoodist järjekorranumbriga 09.4320, mis on Brasiiliale eraldatud määrusega (EÜ) nr 891/2009.

(32)  See maht hõlmab vastavat osa erga omnes tariifikvoodist järjekorranumbriga 09.4320, mis on Brasiiliale eraldatud määrusega (EÜ) nr 891/2009.

(33)  See maht hõlmab vastavat osa erga omnes tariifikvoodist järjekorranumbriga 09.4320, mis on Brasiiliale eraldatud määrusega (EÜ) nr 891/2009.

(34)  See maht hõlmab vastavat osa erga omnes tariifikvoodist järjekorranumbriga 09.4320, mis on Brasiiliale eraldatud määrusega (EÜ) nr 891/2009.

(35)  Komisjoni 7. juuni 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 480/2012, millega avatakse CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks ettenähtud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 148, 8.6.2012, lk 1).


II LISA

Tariifikvoodid, mida hallatakse saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel

Tariifikvoodi järjekorranumber

Õiguslik alus / avamismäärus

Uus kogus EL 27

EL 27 osakaal kvoodis (1)

09.0114

Komisjoni määrus (EÜ) nr 438/2009 (2)

710 looma

100 %

09.0115

Määrus (EÜ) nr 438/2009

711 looma

100 %

09.0113

Komisjoni määrus (EÜ) nr 437/2009 (3)

24 070 looma

100 %

09.0122

Määrus (EÜ) nr 442/2009

15 067 tonni

100 %

09.0123

Määrus (EÜ) nr 442/2009

6 133 tonni

100 %

09.0119

Määrus (EÜ) nr 442/2009

7 000 tonni

100 %

09.0118

Määrus (EÜ) nr 442/2009

3 780 tonni

75,6 %

09.0121

Määrus (EÜ) nr 442/2009

6 161 tonni

100 %

09.0120

Määrus (EÜ) nr 442/2009

164 tonni

5,5 %

09.2019

09.2181

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011 (4)

92 tonni

100 %

09.2011

09.2101

09.2102

Rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011

17 006 tonni

73,9 %

09.2012

09.2105

09.2106

Rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011

3 837 tonni

20 %

09.1922

09.2115

09.2116

Rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011

2019. aastaks: 7 828  (5) tonni

87,6 %

09.0693

09.2125

09.2126

Rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011

48 tonni

48,3 %

09.2013

09.2109

09.2110

Rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011

114 184 tonni

50 %

09.2014

09.2111

09.2112

Rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011

4 759 tonni

82,1 %

09.2015

09.2171

09.2175

Rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011

200 tonni

100 %

09.2016

09.2178

09.2179

Rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011

178 tonni

89,2 %

09.0055

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1831/96 (6)

4 292 tonni

99,9 %

09.0094

Määrus (EÜ) nr 1831/96

464 tonni

98,2 %

09.0056

Määrus (EÜ) nr 1831/96

1 192 tonni

95,8 %

09.0059

Määrus (EÜ) nr 1831/96

500 tonni

44,1 %

09.0057

Määrus (EÜ) nr 1831/96

500 tonni

100 %

09.0035

Määrus (EÜ) nr 1831/96

9 696 tonni

80,8 %

09.0708

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1475/2007 (7)

3 096 027 tonni

53,8 %

09.0126

Määrus (EÜ) nr 1475/2007

0 tonni

0 %

09.0127

Määrus (EÜ) nr 1475/2007

275 805 tonni

78,8 %

09.0128

Määrus (EÜ) nr 1475/2007

124 552 tonni

85,5 %

09.0129

Määrus (EÜ) nr 1475/2007

30 000 tonni

100 %

09.0130

Määrus (EÜ) nr 1475/2007

1 691 tonni

84,6 %

09.0124

Määrus (EÜ) nr 1475/2007

252 641 tonni

42,1 %

09.0131

Määrus (EÜ) nr 1475/2007

4 985 tonni

99,7 %

09.0041

Määrus (EÜ) nr 1831/96

85 958 tonni

95,5 %

09.0025

Määrus (EÜ) nr 1831/96

20 000 tonni

100 %

09.0027

Määrus (EÜ) nr 1831/96

14 931 tonni

99,5 %

09.0039

Määrus (EÜ) nr 1831/96

8 156 tonni

81,6 %

09.0060

Määrus (EÜ) nr 1831/96

885 tonni

59 %

09.0061

Määrus (EÜ) nr 1831/96

666 tonni

95,7 %

09.0062

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1831/96

810 tonni

81 %

09.0058

Määrus (EÜ) nr 1831/96

74 tonni

14,9 %

09.0063

Määrus (EÜ) nr 1831/96

1 387 tonni

55,5 %

09.0040

Määrus (EÜ) nr 1831/96

105 tonni

13,1 %

09.0092

Määrus (EÜ) nr 1831/96

2 820 tonni

99,4 %

09.0033

Määrus (EÜ) nr 1831/96

1 500 tonni

100 %

09.0093

Määrus (EÜ) nr 1831/96

6 436 tonni

91,4 %

09.0067

Määrus (EÜ) nr 1472/2003

 

0 %

09.0074

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2133/2001 (8)

50 000 tonni

100 %

09.0075

Määrus (EÜ) nr 2133/2001

300 000 tonni

100 %

09.0076

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1064/2009 (9)

20 789 tonni

40,9 %

09.2905

Komisjoni määrus (EÜ) nr 440/96 (10)

20 000 tonni

100 %

09.2903

Määrus (EÜ) nr 440/96

100 000 tonni

100 %

09.0090

Komisjoni määrus (EÜ) nr 937/2006 (11)

10 000 tonni

100 %

09.0071

Määrus (EÜ) nr 2133/2001

888 tonni

68,3 %

09.0043

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2094/2004 (12)

231 tonni

2,3 %

09.0132

Komisjoni määrus (EL) nr 1085/2010 (13)

6 632 tonni

82,9 %

09.0132

Määrus (EL) nr 1085/2010

1 658 tonni

82,9 %

09.0072

Määrus (EÜ) nr 2133/2001

458 068 tonni

96,4 %

09.0083

Rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011

5 tonni

66,7 %

09.0073

Määrus (EÜ) nr 2133/2001

2 746 tonni

98,1 %

09.0070

Määrus (EÜ) nr 2133/2001

2 670 tonni

98,9 %

09.0089

Määrus (EÜ) nr 2133/2001

1 393 tonni

67,7 %

09.0097

Komisjoni määrus (EÜ) nr 218/2007 (14)

4 689 hektoliitrit

11,7 %

09.0095

Määrus (EÜ) nr 218/2007

15 647 hektoliitrit

78,2 %

09.0098

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1518/2007 (15)

13 808 hektoliitrit

99,99 %


(1)  Esitamise eesmärgil on protsendimäär ümardatud ühe kümnendkohani. EL 27 tariifikvoodi maht arvutatakse seevastu täpse protsendimäärana.

(2)  Komisjoni 26. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 438/2009, millega avatakse teatavat alpi tõugu ja kõrgmaatõugu ning muuks kui tapmiseks ette nähtud pullide, lehmade ja mullikate ühenduse imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 128, 27.5.2009, lk 57).

(3)  Komisjoni 26. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 437/2009, millega avatakse noorte isaste nuumveiste ühenduse imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 128, 27.5.2009, lk 54).

(4)  Komisjoni 20. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011, millega avatakse liidu tariifikvoodid lammaste, kitsede ning lamba- ja kitseliha suhtes (ELT L 338, 21.12.2011, lk 36). Käesoleva määrusega avatud ja hallatud lammaste tariifikvootide puhul on olemas mitu ühe kogusega seotud tariifikvoodi järjekorranumbrit.

(5)  Tšiili tariifikvoot suureneb 200 tonni aastas.

(6)  Komisjoni 23. septembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1831/96, millega avatakse ja sätestatakse GATTis kindlaks määratud ühenduse tariifikvootide haldamine teatavate puu- ja köögiviljade ning puu- ja köögiviljatoodete suhtes alates 1996. aastast (EÜT L 243, 24.9.1996, lk 5).

(7)  Komisjoni 13. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1475/2007, millega avatakse Taist pärit manioki ühenduse tariifikvoot alates 2008. aastast (ELT L 329, 14.12.2007, lk 15).

(8)  Komisjoni 30. oktoobri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2133/2001, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid ja -laed teraviljasektoris ja sätestatakse nende haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1897/94, (EÜ) nr 306/96, (EÜ) nr 1827/96, (EÜ) nr 1970/96, (EÜ) nr 1405/97, (EÜ) nr 1406/97, (EÜ) nr 2492/98, (EÜ) nr 2809/98 ja (EÜ) nr 778/1999 (EÜT L 287, 31.10.2001, lk 12).

(9)  Komisjoni 4. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1064/2009, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit õlleodrale ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 291, 7.11.2009, lk 14).

(10)  Komisjoni 11. märtsi 1996. aasta määrus (EÜ) nr 440/96, millega avatakse ühenduse tariifikvoodid teatavate linnaseidude ja odra sõelumisjääkide segude jaoks ning nähakse ette nende haldamine (EÜT L 61, 12.3.1996, lk 2).

(11)  Komisjoni 23. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 937/2006, millega avatakse Ameerika Ühendriikidest pärit maisigluteeni ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 172, 24.6.2006, lk 9).

(12)  Komisjoni 8. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2094/2004, millega avatakse CN-koodi 1104 22 98 alla kuuluvate muul viisil töödeldud kaeraterade 10 000 tonni suurune tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 362, 9.12.2004, lk 12).

(13)  Komisjoni 25. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1085/2010, millega avatakse teatavad bataadi, manioki, maniokitärklise ning muude CN-koodide 0714 90 11 ja 0714 90 19 alla kuuluvate toodete aastased imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning muudetakse määrust (EL) nr 1000/2010 (ELT L 310, 26.11.2010, lk 3).

(14)  Komisjoni 28. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 218/2007, millega avatakse veine hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 62, 1.3.2007, lk 22).

(15)  Komisjoni 19. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1518/2007, millega avatakse tariifikvoot vermuti jaoks ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 335, 20.12.2007, lk 14).


Top