EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0364

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/364, 13. detsember 2018, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlate registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse vormiga kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2365 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/7657

OJ L 81, 22.3.2019, p. 125–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/364/oj

22.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/125


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/364,

13. detsember 2018,

millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlate registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse vormiga kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2365

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) esitatavate kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluste ühtne vorm peaks tagama, et ESMA-le esitatakse kogu komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/359 (2) kohaselt nõutav teave ja et ESMA-l on seda lihtne tuvastada.

(2)

Selleks et lihtsustada kauplemisteabehoidla esitatud teabe tuvastamist, peaks iga taotluse dokument olema varustatud kordumatu viitenumbriga.

(3)

Kui taotlev kauplemisteabehoidla leiab vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/359 artikli 1 lõikele 3, et delegeeritud määruse (EL) 2019/359 nõue ei ole tema suhtes kohaldatav, peab teabehoidla selle nõude taotluses selgelt ära märkima ja esitama selgituse, miks see ei ole tema suhtes kohaldatav. Sellised nõuded ja selgitused peaksid olema registreerimise või registreeringu laiendamise taotluses selgelt tuvastatavad.

(4)

Kogu ESMA-le kauplemisteabehoidla registreerimise või registreeringu laiendamise taotluses esitatud teave tuleks esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/65/EÜ (3) määratletud püsival andmekandjal, et võimaldada selle säilitamist tulevikus kasutamiseks ja taasesitamiseks.

(5)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas Euroopa Komisjonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (4) artiklis 15 sätestatud menetlusele.

(6)

ESMA on läbi viinud avaliku konsultatsiooni selle rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse vorm

1.   Registreerimise või registreeringu laiendamise taotlus esitatakse lisas sätestatud vormis.

2.   Kauplemisteabehoidla omistab igale esitatavale dokumendile kordumatu viitenumbri ja märgib selgelt, millise delegeeritud määruse (EL) 2019/359 sätestatud nõudega dokument seotud on.

3.   Registreerimise või registreeringu laiendamise taotluses tuleb selgelt märkida põhjused, miks ei esitata teatava nõudega seotud teavet.

4.   Registreerimise või registreeringu laiendamise taotlus esitatakse direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis m määratletud püsival andmekandjal.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/359, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse üksikasjad (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 45).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


LISA

KAUPLEMISTEABEHOIDLA REGISTREERIMISE VÕI REGISTREERINGU LAIENDAMISE TAOTLUSE VORM

ÜLDINE TEAVE

Taotluse kuupäev

 

Kauplemisteabehoidla ärinimi

 

Kauplemisteabehoidla juriidiline aadress

 

Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute liigid, millega seoses kauplemisteabehoidla registreerimist taotleb

 

Taotluse eest vastutava isiku nimi

 

Taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed

 

Kauplemisteabehoidla nõuetele vastamise eest vastutava(te) või selle hindamisega tegeleva(te) isiku(te) nimi(nimed)

 

Kauplemisteabehoidla nõuetele vastamise eest vastutava(te) või selle hindamisega tegeleva(te) isiku(te) kontaktandmed

 

Emaettevõtja või tütarettevõtjate tunnusandmed

 


DOKUMENDIVIITED (1)

 

Delegeeritud määruse (EL) 2019/359 artikkel

Dokumendi kordumatu viitenumber

Dokumendi pealkiri

Dokumendi peatükk/jagu/lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kogu delegeeritud määruse (EL) 2019/359 kohaselt nõutava teabe kohta, välja arvatud artikli 1 punktid a, c ja g.


Top