EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0359

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/359, 13. detsember 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse üksikasjad (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/8331

OJ L 81, 22.3.2019, p. 45–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/359/oj

22.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/45


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/359,

13. detsember 2018,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse üksikasjad

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleks sätestada õigusnormid, millega määratakse kindlaks teave, mis tuleb esitada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) koos kauplemisteabehoidla registreerimise või registreeringu laiendamise taotlusega.

(2)

Määruse (EL) 2015/2365 eesmärkide saavutamiseks ja teabehoidla funktsiooni tõhusaks täitmiseks on oluline luua terviklik ja usaldusväärne raamistik kauplemisteabehoidlate registreerimiseks ja registreeringu laiendamiseks.

(3)

Et viia turuosalistele lisanduvad tegevuskulud miinimumini, peaksid eeskirjad ja standardid kauplemisteabehoidlate registreerimise ja registreeringu laiendamise kohta määruse (EL) 2015/2365 kohaldamisel põhinema olemasolevatel infrastruktuuridel, protsessidel ja vormingutel, mis võeti kasutusele juba selleks, et teatada kauplemisteabehoidlatele tuletislepingutest.

(4)

Kogemused, mis on saadud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 150/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad, (2) on näidanud, et määruse (EL) nr 648/2012 alusel kauplemisteabehoidla registreerimise sätted kujutavad endast usaldusväärset alust, millele rajada määrusest (EL) 2015/2365 tulenev kauplemisteabehoidlate registreerimise raamistik. Et seda raamistikku veelgi tugevdada, peaks käesolev määrus peegeldama sektori arenevat iseloomu.

(5)

Iga kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus peaks sisaldama teavet ettevõtja sisekontrolli struktuuri ja juhtimisorganite sõltumatuse kohta, et ESMA saaks hinnata, kas äriühingu üldjuhtimise struktuur tagab kauplemisteabehoidla sõltumatuse ja kas see struktuur ja sellega seotud andmeesituskord on piisavad, et tagada määrusega (EL) 2015/2365 kauplemisteabehoidlatele kehtestatud nõuete täitmine. Registreerimistaotlusele tuleks lisada üksikasjalik teave sisekontrollimehhanismide ja -struktuuride, siseauditifunktsiooni ja auditeerimise tööplaani kohta, et ESMA saaks hinnata, kuidas need tegurid aitavad kaasa kauplemisteabehoidla tõhusale toimimisele.

(6)

Kuigi kauplemisteabehoidlaid, mis tegutsevad filiaalide kaudu, ei peeta eraldiseisvateks juriidilisteks isikuteks, tuleks filiaalide kohta siiski esitada eraldi teave, et ESMA saaks selgelt tuvastada filiaalide koha organisatsiooni struktuuris, hinnata filiaalide kõrgema juhtkonna töölesobivust ja pädevust ning seda, kas olemasolevad kontrollimehhanismid ning vastavuskontrolli ja muud funktsioonid on piisavalt töökindlad, et filiaali riske tulemuslikult kindlaks teha, hinnata ja juhtida.

(7)

Selleks et ESMA saaks hinnata tulevase kauplemisteabehoidla juhatuse ja kõrgema juhtkonna liikmete head mainet, kogemusi ja oskusi, peaks taotluse esitanud kauplemisteabehoidla esitama nende isikute kohta asjakohase teabe, nagu elulookirjeldused, andmed kriminaalkaristuste kohta, isikute deklaratsioonid oma hea maine kohta ja võimalike huvide konfliktide deklaratsioonid.

(8)

Registreerimistaotlus peaks sisaldama teavet, mis näitab, et taotleja käsutuses on vajalikud rahalised vahendid, et ta saaks täita oma ülesandeid kauplemisteabehoidlana katkematult, ning et tal on tulemuslik talitluspidevuse tagamise kord.

(9)

Määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõikes 2 on nõutud, et kauplemisteabehoidlad kontrolliksid kõnealuse määruse artikli 4 alusel esitatud andmete täielikkust ja õigsust. Et lasta end määruse (EL) 2015/2365 alusel registreerida või oma registreeringut laiendada, peaksid kauplemisteabehoidlad tõendama, et nad on kehtestanud süsteemid ja menetlused, mis tagavad nende suutlikkuse kontrollida väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjade täielikkust ja õigsust.

(10)

Kauplemisteabehoidla ühisressursside kasutamine ühelt poolt väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise teenuste ja teisalt kõrvalteenuste või tuletisinstrumentidest teatamise teenuste jaoks võib põhjustada operatsiooniriski ülekandumist ühtedelt teenustelt teistele. Kui andmete valideerimine, kooskõlastav võrdlemine, töötlemine ja säilitamine võib nõuda tegevuste tulemuslikku eraldamist, et vältida riskide ülekandumist, siis sellised tavad nagu süsteemide ühine eeskomponent, ühine andmetele juurdepääsu punkt ametiasutuste jaoks või samad töötajad müügi, vastavuskontrolli või klienditoe alal võivad olla vähem altid riskide ülekandumisele ega pruugi tingimata nõuda tegevuse eraldamist. Seetõttu peaksid kauplemisteabehoidlad eri äriliinides kasutatavad ressursid, süsteemid ja menetlused sobival tasemel eraldama, sealhulgas juhul, kui need äriliinid seisnevad selliste teenuste osutamises, mille suhtes kohaldatakse muid liidu või kolmanda riigi õigusakte, ning tagama, et ESMA-le esitatakse registreerimise või registreeringu laiendamise taotluses üksikasjalik ja selge teave kõrvalteenuste või muude äriliinide kohta, mida kauplemisteabehoidla pakub väljaspool oma põhitegevust kauplemisteabehoidlana määruse (EL) 2015/2365 alusel.

(11)

Kauplemisteabehoidla infotehnoloogiasüsteemide usaldusväärsus, vastupidavus ja kaitstus on määruse (EL) 2015/2365 eesmärkide täitmiseks hädavajalik. Sellest tulenevalt peaksid kauplemisteabehoidlad esitama nende süsteemide kohta põhjaliku ja üksikasjaliku teabe, et ESMA saaks hinnata nende infotehnoloogiasüsteemide usaldusväärsust ja vastupidavust. Kui teabehoidla funktsioonide täitmine antakse edasi kolmandatele isikutele, kas konsolideerimisgrupi tasandil või väljaspool seda, peaks kauplemisteabehoidla esitama üksikasjaliku teabe asjaomase tegevuse edasiandmise korra kohta, et oleks võimalik hinnata registreerimistingimuste täitmist, sealhulgas teabe teenustaseme kokkulepete, parameetrite ja selle kohta, kuidas neid parameetreid tegelikult jälgitakse. Lõpuks peaksid kauplemisteabehoidlad esitama ka teabe mehhanismide ja kontrollimeetmete kohta, mille nad on kehtestanud, et tulemuslikult juhtida võimalikke küberriske ja kaitsta enda hoitavaid andmeid küberrünnete eest.

(12)

Kauplemisteabehoidlas hoitavaid andmeid esitada, neile juurde pääseda või neid muuta võivad eri tüüpi kasutajad. Kauplemisteabehoidla peaks eri tüüpi kasutajate tunnusjooned ning õigused ja kohustused selgelt kindlaks määrama ja need tuleks esitada registreerimistaotluse osana. Kauplemisteabehoidlate esitatavas teabes tuleks selgesti ära näidata ka mitmesugused olemasolevad juurdepääsukategooriad. Et tagada andmete konfidentsiaalsus, ent samas ka andmete kättesaadavus kolmandatele isikutele, peaks kauplemisteabehoidla esitama teabe selle kohta, kuidas ta tagab, et kolmandatele isikutele tehakse kättesaadavaks ainult need andmed, mille jaoks asjaomased vastaspooled on esitanud oma selgesõnalise, tagasivõetava ja omal äranägemisel põhineva nõusoleku. Viimaks peaks kauplemisteabehoidla esitama oma taotluses teabe kanalite ja mehhanismide kohta, mida ta kasutab, et avalikustada teavet oma juurdepääsueeskirjade kohta, selleks et tema teenuse kasutajad saaksid teha teadlikke otsuseid.

(13)

Kauplemisteabehoidla osutatavate teenustega seotud tasud on oluline teave, mis võimaldab turuosalistel teha teadliku valiku, ja seega tuleks see esitada koos kauplemisteabehoidla registreerimise taotlusega.

(14)

Võttes arvesse, et kauplemisteabehoidlates hoitavaid andmeid kasutavad nii turuosalised kui ka ametiasutused, tuleks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses selgelt kirjeldada rangeid ja tulemuslikke tegevus- ja andmesäilitusnõudeid. Et näidata, kuidas säilitatakse kauplemisteabehoidlas hoitavate andmete konfidentsiaalsust ja kaitstust, ning et samas oleksid andmed jälgitavad, peab registreerimistaotlus sisaldama konkreetset viidet andmelogi moodustamise kohta.

(15)

Et täita määruse (EL) 2015/2365 eesmärke väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvuse valdkonnas, peaksid kauplemisteabehoidlad näitama, et nad rakendavad juurdepääsutingimuste menetlust vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2019/357 (3), et ametiasutustele esitatud andmete terviklus on tagatud ja et neil on võimalik anda juurdepääs andmetele kooskõlas nõuetega, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/358 (4).

(16)

On hädavajalik, et kauplemisteabehoidlate registreerimistasud oleksid taotluse esitamise ajal tegelikult tasutud, selleks et katta ESMA vajalikud kulutused, mis on seotud kauplemisteabehoidla registreerimise või registreeringu laiendamisega.

(17)

Registreeringu laiendamiseks tuleks ette näha lihtsustatud menetlus, et võimaldada neil kauplemisteabehoidlatel, mis on juba registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt, laiendada seda registreeringut vastavalt määrusele (EL) 2015/2365. Et vältida nõuete dubleerimist, peaks teave, mille kauplemisteabehoidla peab esitama registreeringu laiendamiseks, sisaldama üksikasjalikke andmeid selle kohta, milliseid kohandusi on vaja teha, et ta vastaks määruse (EL) 2015/2365 nõuetele.

(18)

Käesolev määrus põhineb reguleerivate tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on esitanud Euroopa Komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (5) artiklis 10 sätestatud korras.

(19)

ESMA on nende regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta korraldanud avaliku konsultatsiooni, analüüsinud sellega seotud võimalikke kulusid ja kasu ning küsinud määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute identifitseerimisandmed, õiguslik seisund ja liigid

1.   Määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõike 5 punkti a kohaldamisel peab kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldama järgmist teavet:

a)

taotleja ärinimi ja juriidiline aadress liidus;

b)

väljavõte asjakohasest äri- või kohturegistrist või muus vormis tõend taotleja registrijärgse asukoha ja äritegevuse valdkonna kohta taotluse esitamise kuupäeva seisuga;

c)

teave väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute liikide kohta, millega seoses taotleja soovib end registreerida;

d)

teave selle kohta, kas taotleja on oma asukohaliikmesriigi pädevalt asutuselt loa saanud või selles asutuses registreeritud, ning kui jah, siis selle asutuse nimi ja loa või registreerimisega seotud viitenumber;

e)

põhikiri ja vajaduse korral muud kohustuslikud dokumendid, milles on märgitud, et taotleja osutab kauplemisteabehoidla teenuseid;

f)

protokoll koosolekust, millel taotleja juhatus taotluse heaks kiitis;

g)

nõuetele vastavuse eest vastutava(te) isiku(te) või muu(de) taotleja vastavuskontrolliga seotud töötaja(te) nimi ja kontaktandmed;

h)

tegevusprogramm, sealhulgas märge peamise äritegevuse asukoha kohta;

i)

tütarettevõtjate tunnusandmed ja vajaduse korral konsolideerimisgrupi struktuur;

j)

muud teenused peale kauplemisteabehoidla teenuste, mida taotleja osutab või kavatseb osutada;

k)

igasugune teave ükskõik mis liiki poolelioleva kohtu-, haldus-, vahekohtu- või muu vaidlusmenetluse kohta, milles taotleja võib olla osaline ning millega võivad kaasneda märkimisväärsed rahalised kulud või mainekahju, eelkõige menetluse kohta, mis puudutab maksu- või maksejõuetusküsimusi, või iga lõpetatud menetluse kohta, mis võib sellegipoolest oluliselt mõjutada kauplemisteabehoidla kulusid.

2.   ESMA nõudel esitavad taotlejad registreerimistaotluse läbivaatamise ajal ka lisateavet, kui sellist teavet on vaja selleks, et hinnata taotleja suutlikkust täita määruse (EL) 2015/2365 III peatükis sätestatud nõudeid, ning selleks, et ESMA saaks esitatavaid või juba esitatud dokumente nõuetekohaselt tõlgendada ja analüüsida.

3.   Kui taotleja leiab, et mõni käesoleva määruse nõue ei ole tema suhtes kohaldatav, märgib ta selle nõude selgelt oma taotlusse ja esitab selgituse selle kohta, miks sellist nõuet ei kohaldata.

Artikkel 2

Põhimõtted ja menetlused

Kui taotluse osana esitatakse teavet põhimõtete ja menetluste kohta, tagab taotleja, et taotlus sisaldab järgmist:

a)

märge selle kohta, et taotleja juhatus on need põhimõtted heaks kiitnud, et kõrgem juhtkond on need menetlused heaks kiitnud ja et kõrgem juhtkond vastutab nende põhimõtete ja menetluste rakendamise ja säilitamise eest;

b)

kirjeldus selle kohta, kuidas on korraldatud nende põhimõtete ja menetluste tutvustamine taotleja sees, kuidas on tagatud põhimõtete igapäevane järgimine ja kuidas seda jälgitakse, ning nende nõuete järgimise eest vastutava(te) isiku(te) nimi;

c)

dokumendid, mis näitavad, et töötajad ja kõnealuseid ülesandeid täitev isikkoosseis on nende põhimõtete ja menetlustega tutvunud;

d)

põhimõtete ja menetluste rikkumise korral võetavate meetmete kirjeldus;

e)

märge korra kohta, mille kohaselt teavitatakse ESMAt põhimõtete või menetluste olulisest rikkumisest, mille tagajärjeks võib olla esmase registreerimise tingimuste rikkumine.

Artikkel 3

Kauplemisteabehoidla omandisuhted

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave:

a)

kõigi selliste isikute või üksuste nimede loetelu, kellele kuulub otse või kaudselt vähemalt 5 % taotleja kauplemisteabehoidla kapitalist või hääleõigusest või kelle osalus võimaldab märkimisväärselt mõjutada taotleja juhtimist;

b)

kõigi selliste ettevõtjate loetelu, milles punktis a osutatud isikul on vähemalt 5 % kapitalist või hääleõigustest või mille juhtimist see isik märkimisväärselt mõjutab.

2.   Kui taotlejal on emaettevõtja, teeb taotleja järgmist:

a)

esitab kõnealuse emaettevõtja juriidilise aadressi;

b)

märgib, kas emaettevõtjale on antud tegevusluba või ta on registreeritud ja kas tema üle tehakse järelevalvet, ning juhul kui see nii on, märgib viitenumbri ja vastutava järelevalveasutuse nime.

Artikkel 4

Omandisuhete skeem

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse skeem, millel on esitatud omandisuhted emaettevõtja, tütarettevõtjate ja muude sidusüksuste või filiaalide vahel.

2.   Kõigi lõikes 1 osutatud skeemil kujutatud ettevõtjate kohta märgitakse nende täisnimi, õiguslik seisund ja juriidiline aadress.

Artikkel 5

Organisatsiooniskeem

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse organisatsiooniskeem, kus on üksikasjalikult näidatud taotleja organisatsiooniline struktuur, sealhulgas kõrvalteenuste struktuur.

2.   Sellel skeemil esitatakse andmed iga olulisel ametikohal töötava isiku kohta, sealhulgas kõrgemasse juhtkonda kuuluvate ja filiaalide tegevust juhtivate isikute kohta.

Artikkel 6

Äriühingu üldjuhtimine

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave taotleja sisemiste äriühingu üldjuhtimise põhimõtete ja menetluste ning kõrgema juhtkonna, sealhulgas juhatuse, selle tegevjuhtkonda mittekuuluvate liikmete ja komisjonide (kui neid on loodud) tegevust reguleerivate volituste kohta.

2.   Selle teabe hulgas tuleb esitada kõrgema juhtkonna ja juhatuse liikmete valimise, ametisse nimetamise, töötulemuste hindamise ja tagasikutsumise menetluse kirjeldus.

3.   Kui taotleja juhindub mõnest tunnustatud äriühingu üldjuhtimise alasest käitumisjuhendist, nimetatakse kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses see juhend ja esitatakse selgitused olukordade kohta, kus taotleja sellest juhendist kõrvale kaldub.

Artikkel 7

Sisekontroll

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab üksikasjalikku teavet taotleja sisekontrollisüsteemi kohta, sealhulgas teavet selle vastavuskontrolli funktsiooni, riskihindamise, sisekontrolli mehhanismide ja siseauditi funktsiooni korralduse kohta.

2.   Lõikes 1 osutatud üksikasjalik teave peab sisaldama:

a)

taotleja sisekontrolli põhimõtteid ja vastavaid menetlusi, mis on seotud nende põhimõtete järjekindla ja tulemusliku rakendamisega;

b)

taotleja süsteemide sobivuse ja tulemuslikkuse seire ja hindamise põhimõtteid, menetlusi ja juhendeid;

c)

kõiki taotleja infotöötlussüsteemide kontrolli ja kaitse põhimõtteid, menetlusi ja juhendeid;

d)

seda, millised ettevõttesisesed organid vastutavad sisekontrolli vastavasisuliste järelduste hindamise eest.

3.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja siseauditi tegevuse kohta järgmine teave:

a)

siseauditi komitee koosseis, selle pädevus ja ülesanded;

b)

siseauditi funktsiooni põhimäärus, metoodika, standardid ja menetlused;

c)

selgitus selle kohta, kuidas tema siseauditi põhimäärust, metoodikat ja menetlusi välja töötatakse ja rakendatakse, võttes arvesse taotleja tegevuse laadi ja ulatust, keerukust ja riske;

d)

taotluse esitamise kuupäevale järgneva kolme aasta tööplaan, milles käsitletakse taotleja tegevuse laadi ja ulatust, keerukust ja riske.

Artikkel 8

Õigusnormide järgimine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave taotleja selliste põhimõtete ja menetluste kohta, millega tagatakse vastavus määrusele (EL) 2015/2365:

a)

nõuetele vastavuse eest vastutavate isikute ja muude vastavuskontrollis osalevate töötajate ülesannete kirjeldus, sealhulgas teave selle kohta, kuidas tagatakse vastavuskontrolli funktsiooni sõltumatus muust äritegevusest;

b)

sise-eeskirjad ja menetlused, millega tagatakse, et taotleja, sealhulgas tema juhid ja töötajad, täidavad määruse (EL) 2015/2365 sätteid, sealhulgas juhatuse ja kõrgema juhtkonna ülesannete kirjeldus;

c)

kõige uuem sisearuanne, mille on koostanud taotleja töötajad, kes vastutavad nõuetele vastavuse eest, või muud vastavuskontrollis osalevad töötajad, kui selline aruanne on olemas.

Artikkel 9

Kõrgem juhtkond ja juhatuse liikmed

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse kõrgema juhtkonna ja juhatuse iga liikme kohta järgmine teave:

a)

elulookirjelduse koopia;

b)

üksikasjalik teave IT juhtimise, -toimingute ja arenduse alaste teadmiste ja kogemuste kohta;

c)

andmed kriminaalkaristuste kohta, mis on seotud finants- või andmesideteenuste osutamisega või pettuse või omastamisega; need andmed esitatakse eelkõige ametliku tõendi vormis, kui see on asjaomases liikmesriigis kättesaadav;

d)

deklaratsioon oma hea maine kohta seoses finants- või andmesideteenuste osutamisega, kus kõrgema juhtkonna ja juhatuse iga liige märgib, kas:

i)

teda on kriminaalkorras karistatud seoses finants- või andmesideteenuste osutamisega või pettuse või omastamisega;

ii)

reguleeriv asutus või valitsusasutus või amet on tema suhtes teinud distsiplinaarmenetluse raames negatiivse otsuse või tema suhtes on algatatud selline menetlus, mis ei ole veel lõpule viidud;

iii)

tsiviilkohtumenetluses on kohus tema kohta tuvastanud negatiivseid asjaolusid, mis on seotud finants- või andmesideteenuste osutamisega või väärkäitumise või pettusega äritegevuse juhtimisel;

iv)

ta on olnud sellise ettevõtja juhatuse või kõrgema juhtkonna liige, mille registreeringu või tegevusloa on reguleeriv asutus tühistanud;

v)

temalt on võetud õigus tegutseda valdkonnas, milleks tuleb lasta end reguleerivas asutuses registreerida või saada tegevusluba;

vi)

ta on olnud sellise ettevõtja juhatuse või kõrgema juhtkonna liige, mis on muutunud maksejõuetuks või likvideeritud ajal, kui ta oli ettevõtjaga seotud, või ühe aasta jooksul pärast seda, kui ta lakkas selle ettevõtjaga seotud olemast;

vii)

ta on olnud sellise ettevõtja juhatuse või kõrgema juhtkonna liige, mille suhtes on reguleeriv asutus teinud negatiivse otsuse või määranud karistusi;

viii)

valitsusasutus, reguleeriv asutus või kutseorganisatsioon on teda muul viisil trahvinud, tema tegevuse peatanud, keelanud tal töötada teataval ametikohal või kohaldanud tema suhtes muid karistusi seoses pettuse või omastamisega või finants- või andmesideteenuste osutamisega;

ix)

tema suhtes kehtib direktorina töötamise keeld, keeld töötada mis tahes juhtival ametikohal, ta on vabastatud töölt või muult ametikohalt mõnes ettevõttes väärkäitumise või kuritarvituste tõttu;

e)

teave võimaliku huvide konflikti kohta, mis kõrgemal juhtkonnal ja juhatuse liikmetel võib tekkida oma ülesannete täitmisel, ja teave selle kohta, kuidas neid konflikte juhitakse.

Artikkel 10

Töötajate valiku põhimõtted ja menetlused

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

a)

taotleja kõrgema juhtkonna, juhatuse liikmete ning riskijuhtimise ja kontrolli funktsiooni täitvate töötajate tasustamispõhimõtete koopia;

b)

ülevaade meetmetest, mille taotleja on kehtestanud, et vähendada riski, et tuginetakse liigselt ühele konkreetsele töötajale.

Artikkel 11

Sobilikkus ja pädevus

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja töötajate kohta järgmine teave:

a)

üldine loetelu töötajatest, kelle tööandja on otse kauplemisteabehoidla, nende töötajate ülesanded ja kvalifikatsioon;

b)

vahetult kauplemisteabehoidla teenuste osutamisega tegelevate infotehnoloogiatöötajate üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas iga töötaja ülesanded ja kvalifikatsioon;

c)

kõigi siseauditi, sisekontrolli, vastavuskontrolli ja riskihindamise vastutavate isikute ülesannete ja kvalifikatsiooni kirjeldus;

d)

kõnealuseid ülesandeid täitva isikkoosseisu ja tegevuse edasiandmise lepingu alusel tegutsevate töötajate isikuandmed;

e)

taotleja põhimõtteid ja menetlusi ning kauplemisteabehoidla tegevust käsitleva koolituse üksikasjad, sealhulgas eksam või muud liiki ametlik hindamine, mida nõutakse töötajatelt kauplemisteabehoidla tegevuses osalemiseks.

Punktis b osutatud kirjelduse hulka kuuluvad kirjalikud tõendid vähemalt ühe IT-küsimuste eest vastutava kõrgema töötaja kõrgkoolidiplomi ja infotehnoloogia-alase kogemuse kohta.

Artikkel 12

Finantsaruanded ja äriplaanid

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja kohta järgmine finants- ja äriteave:

a)

finantsaruannete tervikkomplekt, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, mis on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1606/2002 (6) artikli 3 kohaselt;

b)

kui taotleja finantsaruanded kuuluvad kohustuslikule auditeerimisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ (7) artikli 2 lõike 1 tähenduses, peab finantsaruannetega olema kaasas ka majandusaasta aruande ja konsolideeritud finantsaruande auditiaruanne;

c)

kui taotlejat on auditeeritud, siis välisaudiitori nimi ja riiklik registreerimisnumber.

2.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse finantsäriplaan, milles kaalutakse kauplemisteabehoidla teenuste erinevaid äristsenaariume vähemalt kolmeaastase vaatlusperioodi jooksul ja mis sisaldab järgmist lisateavet:

a)

eeldatav teatatavate toimingute tase tehingute arvuna;

b)

püsi- ja muutuvkulud, mis on kindlaks tehtud seoses teabehoidla teenuse osutamisega määruse (EL) 2015/2365 alusel;

c)

kõrvalekaldumine tegevuse baasstsenaariumist vähemalt 20 % ulatuses positiivses ja negatiivses suunas.

3.   Kui lõikes 1 osutatud finantsteave ei ole varasema aja kohta kättesaadav, esitatakse kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses taotleja kohta järgmine teave:

a)

pro forma avaldus, milles näidatakse nõuetekohaste vahendite olemasolu ja eeldatav äriseisund seisuga kuus kuud pärast registreerimist;

b)

vahefinantsaruanne, kui finantsaruanded ei ole nõutava ajavahemiku kohta veel kättesaadavad;

c)

finantsseisundi aruanne, nt bilanss, kasumiaruanne, omakapitali muutus, rahavoogude aruanne ning arvestusmeetodite kokkuvõte ja muud selgitavad märkused.

4.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse emaettevõtja auditeeritud aastaaruanded taotluse esitamise kuupäevale eelnenud kolme majandusaasta kohta.

5.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja kohta ka järgmine finantsteave:

a)

plaan asutada tulevikus tütarettevõtjaid ja nende planeeritav asukoht;

b)

kirjeldus selle kohta, millise äritegevusega kavatseb taotleja tegeleda, tuues eraldi välja tütarettevõtjate või filiaalide tegevuse.

Artikkel 13

Huvide konfliktide juhtimine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave põhimõtete ja menetluste kohta, mille taotleja on kehtestatud huvide konfliktide juhtimiseks:

a)

huvide konfliktide tuvastamise, juhtimise ja avalikustamise põhimõtted ja menetlused ning sellise protsessi kirjeldus, mille abil tagatakse, et asjaomased isikud on kõnealustest põhimõtetest ja menetlustest teadlikud;

b)

muud meetmed ja kontrollimehhanismid, mis on kehtestatud selleks, et punktis a osutatud huvide konfliktide juhtimise nõuded oleksid täidetud.

Artikkel 14

Konfidentsiaalsus

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse sise-eeskirjad, -menetlused ja -mehhanismid, millega hoitakse ära tulevases kauplemisteabehoidlas hoitava teabe kasutamine:

a)

ebaseaduslikel eesmärkidel;

b)

konfidentsiaalse teabe avalikustamiseks;

c)

kui asjaomast teavet ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.

2.   Sise-eeskirjad, -menetlused ja -mehhanismid peavad sisaldama sisekorda, mille alusel töötajatel lubatakse salasõna kasutades andmetele ligi pääseda, täpsustades eesmärgi, milleks töötaja andmeid vaatab, vaadatavate andmete ulatuse ja andmete kasutamise piirangud, samuti üksikasjalikku teavet võimalike mehhanismide ja kontrollimeetmete kohta, mis on kehtestatud selleks, et tõhusalt hallata võimalikke küberriske ja kaitsta hoitavaid andmeid küberrünnete eest.

3.   Taotlejad esitavad ESMA-le teabe protsesside kohta, mille abil peetakse andmelogi, milles registreeritakse andmeid vaadanud töötaja, juurdepääsuaeg, vaadatud andmete laad ja juurdepääsu eesmärk.

Artikkel 15

Huvide konfliktide nimistu ja leevendamine

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse ajakohastatud nimistu taotluse esitamise seisuga olemasolevatest olulistest huvide konfliktidest, mis on seotud taotleja osutatava kõrvalteenuse või muu seotud teenusega, ning kirjeldatakse, kuidas neid konflikte juhitakse.

2.   Kui taotleja kuulub konsolideerimisgruppi, lisatakse nimistusse olulised huvide konfliktid, mis tulenevad teistest konsolideerimisgruppi kuuluvatest üksustest, ning teave selle kohta, kuidas neid konflikte juhitakse.

Artikkel 16

Infotehnoloogiavahendid ja tegevuse edasiandmine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse infotehnoloogiavahendite kohta järgmine teave:

a)

infotehnoloogiasüsteemi üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas asjakohased ärilised nõuded, funktsionaalsed ja tehnilised kirjeldused, süsteemi arhitektuur ja tehniline ülesehitus, andmemudel ja andmevood ning toimingud ja haldusmenetlused ja -juhendid;

b)

kasutaja poole rakendused ja töövahendid, mille taotleja on välja töötanud, et osutada asjaomastele kasutajatele teenuseid, sealhulgas kasutusjuhendi ja sisekorra koopia;

c)

taotleja infotehnoloogiavahenditesse investeerimise ja vahendite uuendamise põhimõtted;

d)

taotleja sõlmitud tegevuse edasiandmise lepingud, sealhulgas:

i)

osutatavate teenuste üksikasjalikud määratlused, sealhulgas nende teenuste mõõdetav ulatus, tegevuste detailsus, samuti tingimused, mille alusel need tegevused toimuvad, ning tähtajad;

ii)

teenustaseme kokkulepped, milles esitatakse selged rollid ja vastutusalad, parameetrid ja eesmärgid kauplemisteabehoidla iga olulisema nõude kohta, mille täitmine on edasi antud, meetodid, mida kasutatakse edasiantud funktsioonide teenustaseme jälgimiseks, ning meetmed või toimingud puhuks, kui teenustaseme eesmärke ei täideta;

iii)

tegevuse edasiandmist reguleerivate lepingute koopia.

Artikkel 17

Kõrvalteenused

Kui taotleja, tema konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtja või ettevõtja, millega taotlejal on sõlmitud kauplemisteenuse või kauplemisjärgse teenuse leping, osutab või kavatseb osutada mis tahes kõrvalteenuseid, peab tema kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses sisalduma järgmine teave:

a)

kõrvalteenused, mida taotleja või tema konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtja osutab, ja sellise lepingu kirjeldus, mille kauplemisteabehoidla võib olla sõlminud äriühingutega, mis osutavad kauplemis-, kauplemisjärgseid ja muid seonduvaid teenuseid, samuti selliste lepingute koopia;

b)

menetlused ja põhimõtted, millega tagatakse taotleja poolt määruse (EL) 2015/2365 alusel osutatavate kauplemisteabehoidla teenuste ja muude äriliinide jaoks kasutatavate ressursside, süsteemide ja menetluste funktsionaalne eraldamine, sealhulgas selliste äriliinide puhul, mis kujutavad endast teenuste osutamist liidu või kolmanda riigi õigusnormide alusel, olenemata sellest, kas selle eraldi äriliiniga tegeleb kauplemisteabehoidla, tema valdusettevõtjale kuuluv äriühing või muu äriühing, mille raames taotlejal on kauplemis- või kauplemisjärgsete teenuste või äriliinide kohta sõlmitud kokkulepe.

Artikkel 18

Juurdepääsueeskirjade läbipaistvus

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

a)

põhimõtted ja menetlused, mille kohaselt eri tüüpi kasutajad esitavad andmeid ja pääsevad ligi kauplemisteabehoidlas olevatele andmetele, sealhulgas menetlus, mida need kasutajad võivad vajada, et kauplemisteabehoidlas säilitatavale teabele ligi pääseda, selle teabega tutvuda või seda muuta;

b)

koopia tingimustest, mille põhjal määratakse kindlaks eri tüüpi kasutajate õigused ja kohustused seoses kauplemisteabehoidlas hoitava teabega;

c)

mitmesuguste kasutajatele kättesaadavate juurdepääsukategooriate kirjeldus;

d)

juurdepääsupõhimõtted ja -menetlused, mille kohaselt võib teistel teenuseosutajatel olla mittediskrimineeriv juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavale teabele, tingimusel et asjaomased vastaspooled on andnud selleks kirjalikult oma vabatahtliku ja tagasivõetava nõusoleku;

e)

selliste kanalite ja mehhanismide kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab, et avalikustada teave sellele kauplemisteabehoidlale juurdepääsu kohta.

2.   Lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud teave esitatakse järgmist tüüpi kasutajate kohta:

(a)

asutusesisesed kasutajad,

(b)

andmeid esitavad vastaspooled,

(c)

aruandeid esitavad üksused,

(d)

aruandluse eest vastutavad üksused,

(e)

andmeid mitte esitavad vastaspooled,

(f)

andmeid mitte esitavad kolmandad isikud,

(g)

määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksused,

(h)

vajaduse korral muud tüüpi kasutajad.

Artikkel 19

Andmete täielikkuse ja õigsuse kontrollimine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

a)

delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 1 kohane kauplemisteabehoidlale juurdepääsu kasutavate isikute autentimise kord;

b)

delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 1 kohane ISO 20022 metoodikale vastava XML-vormi kasutamise kontrollimise kord;

c)

delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 1 kohane andmeid esitava vastaspoole nimel aruandeid esitava üksuse volituste ja IT-loa kontrollimise kord;

d)

delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 1 kohane teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete loogilise järjestuse pidevalt säilimise kontrollimise kord;

e)

delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 1 kohane teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete täielikkuse ja õigsuse kontrollimise kord;

f)

delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 2 kohane kauplemisteabehoidlate vahelise andmete kooskõlastava võrdlemise kord puhuks, kui vastaspooled esitavad andmeid eri kauplemisteabehoidlatele;

g)

kord, mille kohaselt antakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute vastaspooltele või nende nimel andmeid esitavatele kolmandatele isikutele tagasisidet punktide a–e alusel tehtud kontrollide ning punktis f osutatud kooskõlastava võrdlemise tulemuste kohta vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artiklile 3.

Artikkel 20

Hinnapoliitika läbipaistvus

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab kirjeldust järgmise kohta:

a)

taotleja hinnapoliitika, sealhulgas kehtivad hinnaalandused või -vähendid ning nende kasutamise tingimused;

b)

taotleja poolt kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste osutamise eest nõutavate tasude struktuur, sealhulgas kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste hinnangulised kulud, ning andmed meetodite kohta, mida kasutatakse, et pidada eraldi arvestust kulude kohta, mis taotlejal võivad tekkida kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste osutamisel;

c)

meetodid, mida kasutatakse, et teha teave kättesaadavaks igat tüüpi kasutajatele, sealhulgas koopia tasude struktuurist, milles on kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste tasud eraldi välja toodud.

Artikkel 21

Operatsioonirisk

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave:

a)

selliste vahendite ja menetluste üksikasjalik kirjeldus, mis on ette nähtud operatsiooniriski ja muude selliste oluliste riskide kindlakstegemiseks ja maandamiseks, millele taotleja on avatud, sealhulgas vastavate põhimõtete, metoodikate, sise-eeskirjade ja juhendite koopia;

b)

selliste omavahenditest rahastatavate likviidsete netovarade kirjeldus, millest kaetakse võimalikku üldist äritegevuse kahjumit, et jätkata tegevust ettevõtjana teenuste osutamisel, ning hinnang selle kohta, kas tema rahalised vahendid on piisavad, et katta ettevõtja lõpetamise korral või oluliste tegevuste ja teenuste ümberkorraldamise korral tegevuskulud vähemalt kuue kuu jooksul;

c)

taotleja talitluspidevuse kava ja selle ajakohastamise põhimõtted, sealhulgas järgmine:

i)

kõik äritegevuse protsessid, vahendid, eskalatsioonimenetlused ja seotud süsteemid, mis on registreerimist taotleva kauplemisteabehoidla teenuste tagamiseks otsustava tähtsusega, sealhulgas asjassepuutuvad edasi antud teenused ning kauplemisteabehoidla strateegia, põhimõtted ja eesmärgid asjaomaste protsesside talitluspidevuse tagamiseks;

ii)

muude finantsturuinfrastruktuuri pakkujatega, sealhulgas teiste kauplemisteabehoidlatega sõlmitud kokkulepped;

iii)

oluliste funktsioonide puhul minimaalse teenustaseme tagamise kord ning nende funktsioonide täielikuks taastamiseks eeldatavalt kuluv aeg;

iv)

maksimaalne vastuvõetav äritegevusprotsesside ja -süsteemide taasteaeg, pidades silmas määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 kohast kauplemisteabehoidlale teatamise tähtaega ja andmemahtu, mida kauplemisteabehoidla peab päeva jooksul töötlema;

v)

intsidentide registreerimise ja läbivaatamise kord;

vi)

testimiskava ja testide tulemused;

vii)

olemasolevate alternatiivsete tehniliste keskuste ja tegevuskohtade arv, nende asukoht, vahendid võrreldes põhiasukohaga ning talitluspidevuse menetlused juhuks, kui tuleb kasutada neid varuasukohti;

viii)

teave varuasukohale juurdepääsu kohta, mis võimaldab töötajatel tagada teenuse talitluspidevuse juhul, kui põhiasukohta ei saa kasutada;

ix)

hädaolukordade lahendamise ja töötajate ohutuse tagamise kavad, menetlused ja kord;

x)

kriisiohjamiskavad, -menetlused ja -kord, sealhulgas kõikide talitluspidevuse tagamise meetmete koordineerimine ja nende meetmete õigeaegne ja tulemuslik käivitamine ettenähtud taasteaja jooksul;

xi)

kavad, menetlused ja kord, mis võimaldavad taastada taotleja süsteemi, rakendused ja infrastruktuuri komponendid ettenähtud taasteaja jooksul;

d)

sellise korra kirjeldus, millega tagatakse registreerimist taotleva kauplemisteabehoidla tegevuse jätkumine häirete korral, ning kauplemisteabehoidla teenuste kasutajate ja muude kolmandate isikute osalemine selles.

2.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses tuleb esitada menetlused, millega tagatakse algse kauplemisteabehoidla nõuetekohane asendamine, kui seda nõuab andmeid esitav vastaspool või kui seda taotleb kolmas isik, kes esitab andmeid andmeid mitte esitava vastaspoole nimel, või kui selline asendamine tuleneb registreeringu tühistamisest, ning selles tuleb esitada andmete teisele kauplemisteabehoidlale üleandmise ja aruandevoogude ümbersuunamise kord.

Artikkel 22

Andmete säilitamise põhimõtted

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave andmete vastuvõtmise ja haldamise kohta, sealhulgas taotleja kehtestatud põhimõtete ja menetluste kohta, millega tagatakse:

a)

esitatud teabe õigeaegne ja täpne registreerimine;

b)

väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu sõlmimise, muutmise või lõpetamisega seotud teabe registreerimine andmelogis;

c)

see, et andmeid säilitatakse nii internetis kui ka väljaspool seda;

d)

see, et andmetest tehakse talitluspidevuse tagamiseks sobival viisil koopiaid.

2.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave andmete säilitamise süsteemide, põhimõtete ja menetluste kohta, mida kasutatakse, tagamaks, et esitatud andmeid kohandatakse sobival viisil ja et positsioonid arvutatakse õigesti ja vastavalt õigusnormide nõuetele.

Artikkel 23

Andmete kättesaadavuse tagamise mehhanismid

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses kirjeldatakse vahendeid, meetodeid ja kanaleid, mida taotleja kasutab selleks, et anda juurdepääs andmetele vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõigetele 1, 2 ja 3, ning esitatakse järgmine teave:

a)

kord, mille kohaselt arvutatakse summeeritud positsioonid vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artiklile 6, ja selliste vahendite, meetodite ja kanalite kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabehoidlas hoitavatele andmetele kooskõlas määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikega 1, andmete ajakohastamise sagedus ning selleteemaliste juhendite ja sise-eeskirjade koopia;

b)

selliste vahendite, meetodite ja rakenduste kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada pädevate asutuste juurdepääsu teabehoidlas hoitavatele andmetele vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikele 2, andmete ajakohastamise sagedus ja kontrollimeetmed, mida kauplemisteabehoidla võib kehtestada juurdepääsukontrolli huvides, ning selleteemaliste juhendite ja sise-eeskirjade koopia;

c)

selliste menetluste, vahendite, meetodite ja kanalite kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada õigeaegset, struktureeritud ja terviklikku andmete kogumist vastaspooltelt, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute vastaspoolte juurdepääsu tema andmetele vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikele 6 ja määruse (EL) nr 648/2012 artikli 80 lõikele 5, ning selleteemaliste juhendite ja sise-eeskirjade koopia.

Artikkel 24

Ametiasutuste vahetu ja kohene juurdepääs andmetele

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

a)

tingimused, mille alusel antakse määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 osutatud asutustele vahetu ja kohene juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavatele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmetele kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2019/357;

b)

kord, mille kohaselt antakse punktis a osutatud asutustele vahetu ja kohene juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavatele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmetele kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artiklitega 4 ja 5;

c)

kord, mille kohaselt tagatakse andmete terviklus juhtudel, kui need asutused neile andmetele juurde pääsevad.

Artikkel 25

Tasude maksmine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse tõend selle kohta, et registreerimistasud, mis on kehtestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/360 (8), on makstud.

Artikkel 26

Teave, mis tuleb esitada registreeringu laiendamise korral

Määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõike 5 punkti b kohaldamisel peab olemasoleva registreeringu laiendamise taotlus sisaldama teavet, mis on ette nähtud järgmistes sätetes:

a)

artikkel 1, välja arvatud lõike 1 punkt k,

b)

artikkel 2,

c)

artikkel 5,

d)

artikkel 7, välja arvatud lõike 2 punkt d,

e)

artikli 8 punkt b,

f)

artikli 9 lõike 1 punktid b ja e,

g)

artikkel 11,

h)

artikli 12 lõige 2,

i)

artikkel 13,

j)

artikli 14 lõige 2,

k)

artikkel 15,

l)

artikkel 16, välja arvatud punkt c,

m)

artikkel 17,

n)

artikkel 18,

o)

artikkel 19,

p)

artikkel 20,

q)

artikkel 21,

r)

artikkel 22,

s)

artikkel 23,

t)

artikkel 24,

u)

artikkel 25,

v)

artikkel 27.

Artikkel 27

Taotluse täpsuse ja täielikkuse kontroll

1.   Igasugusele teabele, mis registreerimisprotsessi käigus ESMA-le esitatakse, lisatakse kauplemisteabehoidla juhatuse ja kõrgema juhtkonna liikme poolt allkirjastatud kiri, milles kinnitatakse, et esitatud teave on allakirjutanu parima teadmise kohaselt teabe esitamise kuupäeva seisuga täpne ja täielik.

2.   Vajaduse korral lisatakse teabele ka asjakohased andmete täpsust kinnitavad äriühingu juriidilised dokumendid.

Artikkel 28

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 150/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad (ELT L 52, 23.2.2013, lk 25).

(3)  Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/357, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse juurdepääsu väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22).

(4)  Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/358, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul kauplemisteabehoidlate poolt andmete kogumist, kontrollimist, summeerimist, võrdlemist ja avaldamist (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 30).

(5)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

(8)  Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/360, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 58).


Top