EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0330

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/330, 11. detsember 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I ja V lisa (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/8376

OJ L 59, 27.2.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/330/oj

27.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/330,

11. detsember 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I ja V lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 649/2012 on rakendatud teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitlev Rotterdami konventsioon (edaspidi „Rotterdami konventsioon“), millele kirjutati alla 11. septembril 1998 ning mis kiideti liidu nimel heaks nõukogu otsusega 2003/106/EÜ (2).

(2)

Komisjon on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (3) kohaselt vastu võtnud rakendusmäärused amitrooli, β-tsüpermetriini, DPX KE 459 (metüülflupüürsulfurooni), iprodiooni, linurooni, ortosulfamurooni, pikoksüstrobiini ja triasulfurooni heakskiitmata jätmise või heakskiidu pikendamata jätmise kohta. Seetõttu on liidus keelatud kõnealuste ainete kasutamine pestitsiidide kasutuskategoorias ja need tuleks lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas esitatud kemikaalide loeteludesse.

(3)

Komisjon on vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009 võtnud vastu rakendusmääruse, mille kohaselt ei pikendata toimeaine isoproturooni heakskiitu. Seega, kuigi isoproturoon on identifitseeritud ja esitatud hindamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 (4) tooteliikidesse 7 ja 10 kuuluva ainena ning seepärast võivad liikmesriigid lubada selle kasutamist nimetatud määruse kohase otsuse vastuvõtmiseni, on selle kasutamine pestitsiidina siiski peaaegu kõikidel juhtudel keelatud. Seetõttu on liidus rangelt piiratud isoproturooni kasutamine pestitsiidide kasutuskategoorias ja see tuleks lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas esitatud kemikaalide loeteludesse.

(4)

Toimeaine maneeb kiideti varem heaks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009. Seejärel esitati taotlus kõnealuse heakskiidu pikendamiseks, kuid ei esitatud täiendavat toimikut heakskiidu pikendamist toetava materjaliga. Seega heakskiidu kehtivusaeg lõppes. Seetõttu on liidus keelatud maneebi kasutamine pestitsiidide kasutuskategoorias ja see tuleks lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas esitatud kemikaalide loeteludesse.

(5)

Toimeaine fiproniil kiideti varem heaks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009. Seejärel esitati taotlus kõnealuse heakskiidu pikendamiseks, kuid ei esitatud täiendavat toimikut heakskiidu pikendamist toetava materjaliga. Seega heakskiidu kehtivusaeg lõppes. Seepärast, kuigi fiproniil on heaks kiidetud vastavalt määrusele (EL) nr 528/2012 tooteliiki 18 kuuluva ainena, on selle kasutamine pestitsiidina siiski peaaegu kõikidel juhtudel keelatud. Seetõttu on liidus rangelt piiratud fiproniili kasutamine pestitsiidide kasutuskategoorias ja see tuleks lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas esitatud kemikaalide loeteludesse.

(6)

Rotterdami konventsiooni osalised otsustasid 2017. aasta 24. aprillist5. maini toimunud kaheksandal konverentsil lisada konventsiooni III lisasse karbofuraani, triklorofooni ja lühiahelalised klooritud parafiinid, mistõttu hakkas nende kemikaalide suhtes kehtima kõnealuse konventsiooni kohane eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri nõue. Need muudatused peaksid kajastuma ka määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1., 2. ja 3. osas esitatud kemikaalide loeteludes ning karbofuraan, triklorofoon ja lühiahelalised klooritud parafiinid tuleb lisada 3. osas esitatud loetelusse, karbofuraan ja triklorofoon tuleb välja jätta 2. osas esitatud loetelust ning 1. osas tuleb teha sellest tulenevad muudatused.

(7)

Tributüültinaühendid lisati Rotterdami konventsiooni III lisasse pestitsiidide kasutuskategooriasse 2008. aastal konventsiooni osaliste neljandal konverentsil tehtud otsuse tulemusena. 2017. aasta 24. aprillist5. maini toimunud kaheksandal konverentsil otsustasid konventsiooni osalised lisada tributüültinaühendid konventsiooni III lisasse tööstuskemikaalide kasutuskategooriasse, mis tähendab, et tributüültinaühendite suhtes hakkas ka tööstuskemikaalide kasutuskategoorias kehtima kõnealuse konventsiooni kohane eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri nõue. See muudatus koos tributüültinaühendite õigusliku staatuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (5) kohase muutumisega pärast tributüültinaühendite kandmist määruse (EL) nr 649/2012 I lisas esitatud loetelusse, peaks kajastuma määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 3. osas esitatud kemikaalide loeteludes.

(8)

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni (edaspidi „Stockholmi konventsioon“, kiidetud heaks nõukogu otsusega 2006/507/EÜ) (6) osalised otsustasid 2017. aasta 24. aprillist5. maini toimunud kaheksandal konverentsil lisada Stockholmi konventsiooni A lisasse lühiahelalised klooritud parafiinid. Et rakendada Stockholmi konventsiooni ja võttes arvesse, et kõnealused ained on juba loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (7) I lisa B osas, tuleks need lisada määruse (EL) nr 649/2012 V lisa 1. osasse.

(9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/852 (8) muudeti metallilisest elavhõbedast ja muudest ainetest koosnevate segude, mille elavhõbedasisaldus on alla 95 %, ning teatavate elavhõbedaühendite eksporti käsitlevaid eeskirju. Need muudatused peaks kajastuma määruse (EL) nr 649/2012 V lisa 2. osa olemasolevates kannetes, mis käsitlevad elavhõbedaühendeid ning metallilise elavhõbeda ja muude ainete segusid, mille elavhõbedasisaldus on alla 95 %.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 649/2012 vastavalt muuta.

(11)

On asjakohane näha ette mõistlik ajavahemik, mille vältel saaksid huvitatud isikud võtta käesoleva määruse nõuete täitmiseks ja liikmesriigid määruse rakendamiseks vajalikud meetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 649/2012 muudetakse järgmiselt.

a)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

b)

V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse 1. maist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. detsember 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 60.

(2)  Nõukogu 19. detsembri 2002. aasta otsus 2003/106/EÜ, mis käsitleb Rotterdami konventsiooni rahvusvahelises teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide kaubanduses rakendatava eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri kohta heakskiitmist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 63, 6.3.2003, lk 27).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(6)  Nõukogu 14. oktoobri 2004. aasta otsus 2006/507/EÜ, mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 209, 31.7.2006, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/852 elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008 (ELT L 137, 24.5.2017, lk 1).


I LISA

Määruse (EL) nr 649/2012 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

1. osas esitatud kemikaalide loetelu muudetakse järgmiselt.

a)

Karbofuraani käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood (***)

Alakategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

„karbofuraan (#)

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

b“;

 

b)

tributüültinaühendeid käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood (***)

Alakategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

„kõik tributüültinaühendid, sealhulgas:

 

 

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

i(1)-i(2)

b-b

sr-sr“;

 

tributüültinaoksiid

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

tributüültinafluoriid

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

tributüültinametakrülaat

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

tributüültinabensoaat

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

tributüültinakloriid

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

tributüültinalinoleaat

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

tributüültinanaftenaat (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

c)

triklorofooni käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood (***)

Alakategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

„triklorofoon (#)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

b-b“;

 

d)

lisatakse järgmised kanded:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood (***)

Alakategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

„amitrool (+)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

β-tsüpermetriin (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

DPX KE 459 (metüülflupüürsulfuroon) (+)

150315-10-9

144740-54-5

ei kohaldata

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

fiproniil (+)

120068-37-3

ei kohaldata

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

iprodioon (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

 

isoproturoon (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

linuroon (+)

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

 

maneeb (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

b-b

 

ortosulfamuroon (+)

213464-77-8

ei kohaldata

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

pikoksüstrobiin (+)

117428-22-5

ei kohaldata

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

triasulfuroon (+)

82097-50-5

ei kohaldata

ex 2935 90 90

p(1)

b“;

 

2)

2. osas esitatud kemikaalide loetelu muudetakse järgmiselt.

a)

Karbofuraani käsitlev kanne jäetakse välja;

b)

triklorofooni käsitlev kanne jäetakse välja;

c)

lisatakse järgmised kanded:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood (***)

Kategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

„amitrool

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

β-tsüpermetriin

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

DPX KE 459 (metüülflupüürsulfuroon)

150315-10-9

144740-54-5

ei kohaldata

ex 2935 90 90

p

b

fiproniil

120068-37-3

ei kohaldata

ex 2933 19 90

p

sr

iprodioon

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

isoproturoon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

linuroon

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

maneeb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

ortosulfamuroon

213464-77-8

ei kohaldata

ex 2933 59 95

p

b

pikoksüstrobiin

117428-22-5

ei kohaldata

ex 2933 39 99

p

b

triasulfuroon

82097-50-5

ei kohaldata

ex 2935 90 90

p

b“;

3)

3. osas esitatud kemikaalide loetelu muudetakse järgmiselt.

a)

Tributüültinaühendeid käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kemikaal

CASi nr

HS-kood

Puhas aine (**)

HS-kood

Ainet sisaldavad segud (**)

Kategooria

„kõik tributüültinaühendid, sealhulgas:

 

ex ex 2931.20

3808.59

pestitsiid

tööstuskemikaal“;

tributüültinaoksiid

56-35-9

ex ex 2931.20

tributüültinafluoriid

1983-10-4

ex ex 2931.20

tributüültinametakrülaat

2155-70-6

ex ex 2931.20

tributüültinabensoaat

4342-36-3

ex ex 2931.20

tributüültinakloriid

1461-22-9

ex ex 2931.20

tributüültinalinoleaat

24124-25-2

ex ex 2931.20

tributüültinanaftenaat (#)

85409-17-2

ex ex 2931.20

b)

lisatakse järgmised kanded:

Kemikaal

Asjaomane (asjaomased) CASi number (numbrid)

HS-kood

Puhas aine (**)

HS-kood

Ainet sisaldavad segud (**)

Kategooria

„karbofuraan

1563-66-2

ex ex 2932.99

3808.91

3808.59

pestitsiid

triklorofoon

52-68-6

ex ex 2931.39

3808.91

pestitsiid

lühiahelalised klooritud parafiinid

85535-84-8

ex ex 3824.99

 

tööstuskemikaal“.


II LISA

Määruse (EL) nr 649/2012 V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

1. osa loetelusse lisatakse järgmine kanne:

Ekspordikeelu alla kuuluvate kemikaalide või toodete kirjeldus

Lisaandmed vajaduse korral (nt kemikaali nimi, EC-number, CASi nr jne)

 

„lühiahelalised klooritud parafiinid

EC-nr 287-476-5

CASi nr 85535-84-8

CN-kood 3824 99 92 “;

2)

2. osa asendatakse järgmisega:

„2. OSA

Kemikaalid, mis ei ole püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sätete kohaselt nimetatud konventsiooni A ja B lisas loetletud püsivad orgaanilised saasteained.

Nr

Ekspordikeelu alla kuuluvate kemikaalide või toodete kirjeldus

Lisaandmed vajaduse korral (nt kemikaali nimi, EC-number, CASi nr jne)

1

Elavhõbedat sisaldavad kosmeetilised seebid

CN-koodid 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00

2

Metalliline elavhõbe ja metallilise elavhõbeda segud muude ainetega, kaasa arvatud elavhõbedasulamid, milles elavhõbedasisaldus on vähemalt 95 massiprotsenti

CASi nr 7439-97-6

EC-nr 231-106-7

CN-kood 2805 40

3

Järgmised elavhõbedaühendid, v.a kui neid eksporditakse teaduslaborites kasutamiseks või laboratoorsete analüüside jaoks:

kinaverimaak;

elavhõbe(I)kloriid (Cl2Hg2);

elavhõbe(II)oksiid (HgO);

elavhõbesulfiid (HgS).

CASi numbrid 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5

EC-numbrid 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3

CN-koodid ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00

4

Kõik metallilise elavhõbeda segud muude ainetega, kaasa arvatud elavhõbedasulamid, mis ei ole hõlmatud 2. kandega, ja kõik elavhõbedaühendid, mis ei ole hõlmatud 3. kandega, kui kõnealust segu või ühendit eksporditakse metallilise elavhõbeda taaskasutusse võtmise eesmärgil

sealhulgas:

elavhõbe(I)sulfaat (Hg2SO4, CASi nr 7783-36-0), elavhõbe(II)tiotsüanaat (Hg(SCN)2, CASi nr 592-85-8), elavhõbe(I)jodiid (Hg2I2, CASi nr 15385-57-6)

CN-koodid ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 “.


Top