Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0282

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/282, 15. veebruar 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas

C/2019/1454

OJ L 47, 19.2.2019, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/282/oj

19.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 47/34


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/282,

15. veebruar 2019,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärust (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas, (2) eriti selle artiklit 28,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 (3) avati lõssipulbri müük hankemenetluse teel. Kõnealuse õigusaktiga nähti algselt ette kahe osalise pakkumismenetluse korraldamine kuus, välja arvatud augustis ja detsembris.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/472 (4) muudeti rakendusmäärust (EL) 2016/2080 nii, et vähendati pakkumuste esitamiseks ette nähtud ajavahemike arvu ühe ajavahemikuni kuus ning sellist ajavahemikku ei nähtud enam ette augustiks.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/995 (5) muudeti määrust (EL) 2016/2080 nii, et suurendati pakkumuste esitamiseks ette nähtud ajavahemike arvu kahe ajavahemikuni kuus ning nähti selline ajavahemik ette augustiks.

(4)

Kõnealune suurem sagedus võimaldas müüa märkimisväärses koguses lõssipulbrit riiklikest sekkumisvarudest, vähendades saadaolevaid koguseid veidi üle 22 000 tonnile.

(5)

Võttes arvesse saadaolevate koguste mahtu ja selleks, et vähendada halduskoormust, on asjakohane vähendada pakkumuste esitamise ajavahemike arvu taas ühele ajavahemikule kuus.

(6)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/2080 vastavalt muuta,

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2016/2080 artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Järgmiste osaliste pakkumismenetluste puhul algab pakkumuste esitamise aeg esimesel tööpäeval pärast eelmise ajavahemiku lõppu. Kõnealused ajavahemikud lõpevad kuu kolmandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi). Augustis lõpeb ajavahemik siiski neljandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi) ja detsembris teisel teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi). Kui teisipäev on riigipüha, on tähtpäev eelmisel tööpäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi).“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. veebruar 2019

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 206, 30.7.2016, lk 71.

(3)  Komisjoni 25. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2080, millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teel (ELT L 321, 29.11.2016, lk 45).

(4)  Komisjoni 15. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/472, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas (ELT L 73, 18.3.2017, lk 5).

(5)  Komisjoni 12. juuli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/995, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas (ELT L 178, 16.7.2018, lk 4).


Top