EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0268

Komisjoni määrus (EL) 2019/268, 15. veebruar 2019, millega muudetakse määrusi (EL) nr 200/2010, (EL) nr 517/2011, (EL) nr 200/2012 ja (EL) nr 1190/2012 seoses kodulindudel esineva Salmonella bakteri teatavate kontrolli- ja proovivõtumeetoditega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/1016

ELT L 46, 18.2.2019, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/268/oj

18.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 46/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/268,

15. veebruar 2019,

millega muudetakse määrusi (EL) nr 200/2010, (EL) nr 517/2011, (EL) nr 200/2012 ja (EL) nr 1190/2012 seoses kodulindudel esineva Salmonella bakteri teatavate kontrolli- ja proovivõtumeetoditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 1 teist lõiku, artikli 8 lõike 1 teist lõiku ja artikli 13 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärk on tagada meetmete võtmine Salmonella bakteri ja muude zoonootiliste mõjurite avastamiseks ja tõrjeks tootmise, töötlemise ja turustamise kõikides asjaomastes etappides ning eriti esmatootmistasandil, et vähendada nende esinemissagedust ja nendega seotud ohtu rahvatervisele.

(2)

Määruses (EÜ) nr 2160/2003 on sätestatud Euroopa Liidu eesmärgid, mis kehtestatakse määruse I lisas nimetatud zoonooside ja zoonootiliste mõjurite esinemissageduse vähendamiseks samas lisas nimetatud loomapopulatsioonides. Samuti on määruses nende eesmärkidega seoses sätestatud teatavad nõuded.

(3)

Komisjoni määrustes (EL) nr 200/2010, (2) (EL) nr 517/2011, (3) (EL) nr 200/2012 (4) ja (EL) nr 1190/2012 (5) on sätestatud proovivõtu- ja kontrollinõuded, mis on vajalikud ühtlustatud järelevalve tagamiseks selliste määrusega (EÜ) nr 2160/2003 ette nähtud liidu eesmärkide saavutamisel, mis hõlmavad Salmonella bakterit kodulindude populatsioonides.

(4)

Euroopa Standardikomitee ja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon vaatasid hiljuti läbi mitu viitemeetodit ja protokolli, et kontrollida vastavust määrustele (EL) nr 200/2010, (EL) nr 517/2011, (EL) nr 200/2012 ja (EL) nr 1190/2012, ning seega tuleb kõnealuseid määrusi vastavalt ajakohastada. Eelkõige tuleks ajakohastada alternatiivsete meetodite kasutamise nõudeid, võttes arvesse läbivaadatud võrdlusstandardi protokolli EN ISO 16140-2 (alternatiivsete meetodite valideerimine) ja uut standardmeetodit Salmonella bakteri tuvastamiseks (EN ISO 6579-1).

(5)

Alternatiivseid meetodeid, mis on standardmeetodite alusel nõuetekohaselt valideeritud, tuleb käsitada standardmeetoditega samaväärsena. Vastavalt määruste (EL) nr 200/2010, (EL) nr 517/2011, (EL) nr 200/2012 ja (EL) nr 1190/2012 lisade punktile 3.4 on praegu lubatud alternatiivseid meetodeid kasutada üksnes toidukäitlejatel. Samas peaks pädevatel asutustel olema samuti võimalus kasutada alternatiivseid meetodeid, kuna ei ole põhjust lubada nõuetekohaselt valideeritud alternatiivseid meetodeid kasutada üksnes toidukäitlejatel.

(6)

Esindava valimi koostamine Salmonella bakteri esinemise kontrollimiseks liigi Gallus gallus munakanadel ja aretuskarjades ei ole alati asjakohane täiustatud puuridega lindlates ja puurivabades mitmetasandilistes lindlates, kus iga tasandi vahel on sõnnikutransportöör ja mida üha enam kõnealuste lindude kasvatamisel kasutatakse. Seetõttu on asjakohane lubada alternatiivset proovivõtumenetlust, mis võimaldab praktilist lahendust kõnealustelt karjadelt proovide võtmiseks, säilitades samas vähemalt samaväärse tundlikkuse kui praegu kasutatavad proovivõtumenetlused.

(7)

On asjakohane kehtestada üleminekusäte, millega antakse toidukäitlejatele piisavalt aega läbivaadatud või uute CEN/ISO standarditega kohanemiseks. Üleminekusättega võimaldatakse toidukäitlejatel vähendada halduskoormust, mida alternatiivsete meetodite valideerimine kooskõlas uue standardiga EN ISO 16140-2 põhjustab laboritele ja proovivõtukomplektide tootjatele, kuna teatavad eelmisel standardil ISO 16140:2003 põhinevad sertifikaadid võivad kehtida kuni 2021. aasta lõpuni.

(8)

Seetõttu tuleks määrusi (EL) nr 200/2010, (EL) nr 517/2011, (EL) nr 200/2012 ja (EL) nr 1190/2012 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 200/2010 muutmine

Määruse (EL) nr 200/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 517/2011 muutmine

Määruse (EL) nr 517/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 200/2012 muutmine

Määruse (EL) nr 200/2012 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 4

Määruse (EL) nr 1190/2012 muutmine

Määruse (EL) nr 1190/2012 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

Artikkel 5

Üleminekusäte

Kuni 31. detsembrini 2021 võivad toidukäitlejad kohaldada meetodeid, millele on osutatud määruse (EL) nr 200/2010 lisa punktides 3.2 ja 3.4, määruse (EL) nr 517/2011 lisa punktides 3.2 ja 3.4, määruse (EL) nr 200/2012 lisa punktides 3.2 ja 3.4 ning määruse (EL) nr 1190/2012 lisa punktides 3.2 ja 3.4, mida kohaldatakse, enne kui neid muudetakse käesoleva määruse artiklitega 1–4.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. veebruar 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(2)  Komisjoni 10. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 200/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada Salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus täiskasvanud aretuskarjades (ELT L 61, 11.3.2010, lk 1).

(3)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta määrus (EL) nr 517/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada teatavate salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus munakanadel ning muudetakse määrust (EÜ) nr 2160/2003 ja komisjoni määrust (EL) nr 200/2010 (ELT L 138, 26.5.2011, lk 45).

(4)  Komisjoni 8. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 200/2012 Euroopa Liidu eesmärgi kohta salmonella serotüüpide Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium vähendamiseks broilerikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 (ELT L 71, 9.3.2012, lk 31).

(5)  Komisjoni 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1190/2012 Euroopa Liidu eesmärgi kohta Salmonella Enteritidis'e ja Salmonella Typhimurium'i vähendamiseks kalkunikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 (ELT L 340, 13.12.2012, lk 29).


I LISA

Määruse (EL) nr 200/2010 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punkti 2.2.2.1 lisatakse punktid d ja e:

„d)

Puuridega lindlates, kus skreeperite või konveierlintide väljalaskeotsas asuvatele puhastussüsteemidele ei kogune piisavas koguses väljaheiteid, kasutatakse nelja või enamat niisutatud proovivõtukangast, millest igaühega võetakse proov vähemalt 900 cm2 suuruselt pinnalt ja mida on niisutatud asjakohaste lahjenditega (nt 0,8 % naatriumkloriid ja 0,1 % peptoon lahustatuna steriilses deioniseeritud vees või steriilne vesi või mis tahes muu pädeva asutuse poolt heakskiidetud lahjendi), et võtta proove võimalikult suurelt alalt kõikide juurdepääsetavate konveierlintide väljalaskeotsas, pärast seda kui lindid on töötamise lõpetanud, tagades, et iga proovivõtukangas on mõlemalt poolt kaetud lintidelt, skreeperitelt või lintide puhastussüsteemidelt saadud väljaheidetega.

e)

Mitmetasandilistes õrrekanalates või vabapidamisega lindlates, kus enamik väljaheiteid koristatakse lindlast konveierlintide abil, võetakse üks paar proovivõtujalatseid, kõndides allapanuga kaetud aladel vastavalt punktile b, ning vähemalt kaks proovi võetakse käsitsi niisutatud proovivõtukangaga kõikidelt juurdepääsetavatelt konveierlintidelt, nagu on osutatud punktis d.“;

2)

punktile 3.1 lisatakse alapunkt 3.1.5:

„3.1.5.

Kui kogutakse proovivõtukangaga võetud proove vastavalt punkti 2.2.2.1 alapunktile d või võetakse üks paar proovivõtujalatseid ja kaks niisutatud proovivõtukangaga võetud proovi vastavalt punkti 2.2.2.1 alapunktile e, võib proovid ühendada liitprooviks vastavalt punkti 3.1.3 alapunktile b.“;

3)

punkti 3.2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Salmonella spp. tuvastamine viiakse läbi vastavalt standardile EN ISO 6579-1.“;

4)

punkt 3.4 asendatakse järgmisega:

„3.4.   Alternatiivsed meetodid

Käesoleva lisa punktides 3.1, 3.2 ja 3.3 sätestatud tuvastusmeetodite ja serotüpiseerimise asemel võib kasutada alternatiivseid meetodeid, kui need on tunnustatud vastavalt standardile EN ISO 16140-2 (alternatiivsete tuvastusmeetodite jaoks).“


II LISA

Määruse (EL) nr 517/2011 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punkt 2.2.1 asendatakse järgmisega:

„2.2.1.

Toidukäitleja läbiviidav proovivõtmine

a)

puuris peetavate lindude puhul võetakse pärast sõnniku eemaldamise süsteemi töötamist kõikidelt lindlas asuvatelt lintidelt ja kaabitsatelt 2 × 150 grammist proovi kaabitsatele või lintide puhastussüsteemidele loomulikul moel kogunenud väljaheidetest; puuridega lindlas, kus puuduvad kaabitsad või lindid, võetakse 2 × 150 grammi segunenud värsket väljaheidet 60 erinevast kohast puuride all asuvast sõnnikuhoidlast;

Puuridega lindlates, kus kaabitsate või sõnnikulintide väljalaskeotsas asuvatele puhastussüsteemidele ei kogune piisavas koguses väljaheiteid, kasutatakse nelja või enamat niisutatud proovivõtukangast, millest igaühega võetakse proov vähemalt 900 cm2 suuruselt pinnalt, et võtta proove võimalikult suurelt alalt kõikide juurdepääsetavate sõnnikulintide väljalaskeotsas, pärast seda kui lindid on töötamise lõpetanud, tagades, et iga proovivõtukangas on mõlemalt poolt kaetud sõnnikulintidelt, kaabitsatelt või lintide puhastussüsteemidelt saadud väljaheidetega.

b)

Õrrekanala või vabapidamise puhul võetakse proove kahelt paarilt proovivõtujalatsitelt või -sokkidelt.

Kasutatavad proovivõtujalatsid peavad olema piisavalt niiskust imavad. Proovivõtujalatsi pealispinda niisutatakse asjakohase lahjendiga.

Proovide võtmiseks kõnnitakse läbi hoone nõnda, et saadakse esindav proov lindla või selle sektori kõigist osadest. Kõndimise trajektoor peab hõlmama nii allapanu kui ka võrkpõrandat, kui võrkpõrandal kõndimine on ohutu, kuid ei hõlma lindlast väljaspool asuvaid alasid, kui lindudel on juurdepääs välitingimustele. Proovi võtmiseks läbitakse hoone kõik aedikud. Pärast proovide võtmist valitud sektoris tuleb proovivõtujalatsid eemaldada ettevaatlikult, et nende külge kleepunud aines maha ei pudeneks.

Mitmetasandilistes õrrekanalates või vabapidamisega lindlates, kus enamik väljaheiteid koristatakse lindlast sõnnikulintide abil, võetakse üks paar proovivõtujalatseid, kõndides allapanuga kaetud aladel, ning veel vähemalt üks proov võetakse käsitsi niisutatud proovivõtukangaga kõikidelt juurdepääsetavatelt sõnnikulintidelt, nagu on osutatud punkti a teises lõigus.

Kaks proovi võib ühendada üheks liitprooviks.“;

2)

punktile 3.1 lisatakse alapunkt 3.1.3:

„3.1.3.

Kui kogutakse proovivõtukangaga võetud proove vastavalt punkti 2.2.1 alapunkti a teisele lõigule, tohib proovid ühendada liitprooviks vastavalt punktile 3.1.1.“;

3)

punkti 3.2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Salmonella spp. tuvastamine viiakse läbi vastavalt standardile EN ISO 6579-1.“;

4)

punkt 3.4 asendatakse järgmisega:

„3.4.   Alternatiivsed meetodid

Käesoleva lisa punktides 3.1, 3.2 ja 3.3 sätestatud tuvastusmeetodite ja serotüpiseerimise asemel võib kasutada alternatiivseid meetodeid, kui need on tunnustatud vastavalt standardile EN ISO 16140-2 (alternatiivsete tuvastusmeetodite jaoks).“


III LISA

Määruse (EL) nr 200/2012 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punkt 3.2 asendatakse järgmisega:

„3.2.   Tuvastusmeetod

Salmonella spp. tuvastamine viiakse läbi vastavalt standardile EN ISO 6579-1.“;

2)

punkt 3.4 asendatakse järgmisega:

„3.4.   Alternatiivsed meetodid

Käesoleva lisa punktides 3.1, 3.2 ja 3.3 sätestatud tuvastusmeetodite ja serotüpiseerimise asemel võib kasutada alternatiivseid meetodeid, kui need on tunnustatud vastavalt standardile EN ISO 16140-2 (alternatiivsete tuvastusmeetodite jaoks).“


IV LISA

Määruse (EL) nr 1190/2012 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 3.2 asendatakse järgmisega:

„3.2.   Tuvastusmeetod

Salmonella spp. tuvastamine viiakse läbi vastavalt standardile EN ISO 6579-1.“

2)

Punkt 3.4 asendatakse järgmisega:

„3.4.   Alternatiivsed meetodid

Käesoleva lisa punktides 3.1, 3.2 ja 3.3 sätestatud tuvastusmeetodite ja serotüpiseerimise asemel võib kasutada alternatiivseid meetodeid, kui need on tunnustatud vastavalt standardile EN ISO 16140-2 (alternatiivsete tuvastusmeetodite jaoks).“


Top