EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0125

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/125, 16. jaanuar 2019, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks

PE/59/2018/REV/1

OJ L 30, 31.1.2019, p. 1–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/125/oj

31.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 30/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/125,

16. jaanuar 2019,

mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks

(kodifitseeritud)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005 (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Euroopa Liidu lepingu artikli 2 kohaselt on inimõiguste austamine üks liikmesriikide ühistest väärtustest. Euroopa Ühendus otsustas 1995. aastal muuta inimõiguste ja põhivabaduste austamise oluliseks osaks oma suhetes kolmandate riikidega. Sellekohane klausel otsustati lisada kõikidesse uutesse kolmandate riikidega sõlmitavatesse üldist laadi kaubandus-, koostöö- ja assotsiatsieerimislepingutesse.

(3)

Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikliga 5, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 7 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 3 nähakse ette piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tingimusteta ja täielik keeld. Muude sätetega, eelkõige ÜRO deklaratsiooniga kõigi isikute piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise eest kaitsmise kohta (4) ja ÜRO 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooniga kohustatakse riike piinamist ära hoidma.

(4)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta („harta“) artikli 2 lõike 2 kohaselt ei tohi kedagi surma mõista ega hukata. Nõukogu kiitis 22. aprillil 2013 heaks „ELi suunised surmanuhtluse küsimuses“ ja otsustas, et liit töötab selle nimel, et kaotada surmanuhtlus kogu maailmas.

(5)

Harta artikli 4 kohaselt ei tohi kellegi suhtes rakendada piinamist või ebainimlikku või alandavat kohtlemist või karistamist. Nõukogu kiitis 20. märtsil 2012 heaks „Suunised kolmandatele riikidele suunatud ELi poliitika kohta piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise küsimuses“ (ajakohastatud suunised). Kooskõlas kõnealuste suunistega tuleks kolmandaid riike ärgitada ära hoidma piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks ettenähtud seadmete kasutamist ja tootmist ning nendega kauplemist ja vältima muude seadmete kuritarvitamist nimetatud otstarbel. Samuti peaks julma, ebainimliku või alandava karistamise keelamine seadma selged piirangud surmanuhtluse kohaldamisele. Sellest tulenevalt ei loeta surmanuhtlust mingil tingimusel õiguspäraseks karistuseks.

(6)

Seepärast on asjakohane kehtestada liidu õigusnormid, mis käsitlevad kaubavahetust kolmandate riikidega selliste kaupade osas, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, ning kaupade osas, mida on võimalik kasutada piinamiseks ja muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks. Need õigusnormid aitavad kaasa inimelu ja põhiliste inimõiguste austamisele ning teenivad seeläbi avaliku kõlbluse kaitsmise eesmärki. Selliste õigusnormidega tuleks tagada, et liidu ettevõtjad ei saaks kasu kauplemisest, mis edendaks või hõlbustaks muul viisil surmanuhtlust või piinamist või muud julma, ebainimlikku või alandavat kohtlemist või karistamist käsitleva poliitika rakendamist, mis ei ole kooskõlas asjaomaste ELi suuniste, harta ning rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingutega.

(7)

Käesoleva määruse puhul peetakse asjakohaseks kohaldada ÜRO 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastases konventsioonis ja ÜRO Peaassamblee resolutsioonis 3452 (XXX) sätestatud piinamise määratlust. Kõnealuse määratluse tõlgendamisel tuleks arvesse võtta Euroopa inimõiguste konventsioonis ja liidu või selle liikmesriikide vastu võetud asjaomastes tekstides kasutatud vastava termini tõlgendust käsitlevat kohtupraktikat. „Muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise“ määratlus, mida kõnealuses konventsioonis ei ole, peaks olema ühtlustatud Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga. Termini „õiguspärased karistused“ tähendus „piinamise“ ja „muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise“ määratlustes peaks võtma arvesse liidu poliitikat surmanuhtluse küsimuses.

(8)

Peetakse vajalikuks keelata selliste kaupade import ja eksport, millel puudub muu praktiline kasutus kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks, ning keelata nende kaupade kasutamiseks tehnilise abi osutamine.

(9)

Kui need kaubad asuvad kolmandates riikides, on vaja keelata liidu vahendajatel osutada vahendusteenuseid seoses selliste kaupadega.

(10)

Et aidata kaasa surmanuhtluse keelustamisele kolmandates riikides ja ära hoida piinamist ja muud julma, ebainimlikku või alandavat kohtlemist või karistamist, peetakse oluliseks keelata tehnilise abi osutamine kolmandatele riikidele seoses niisuguste kaupadega, millel puudub muu praktiline kasutus kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

(11)

On samuti asjakohane keelata vahendajatel ja tehnilise abi osutajatel selliste kaupade kasutamist käsitleva koolituse pakkumine kolmandatele riikidele ning keelata nii selliste kaupade reklaamimine liidu kaubandusmessidel ja näitustel kui ka selliste kaupadega seotud müügipinna müümine ja ostmine trükimeedias ja internetis ning reklaamiaja müümine ja ostmine tele- ja raadiojaamades.

(12)

Et takistada ettevõtjatel saada kasu selliste kaupade transpordist, mida kavatsetakse kasutada surmanuhtluse täideviimise, piinamise või muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise eesmärgil ning mis läbivad kolmandatesse riikidesse liikumisel liidu tolliterritooriumi, on vaja keelata nende kaupade transport liidu piires, kui need on loetletud käesoleva määruse II lisas.

(13)

Liikmesriikidel peaks olema võimalik kohaldada meetmeid, millega piiratakse kooskõlas kohaldavate liidu õigusnormidega selliste kaupadega seotud teatavate teenuste osutamist, millel puudub muu praktiline kasutus kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

(14)

Käesoleva määrusega kehtestatakse ekspordilubade süsteem, mille eesmärk on hoida ära teatavate kaupade kasutamist surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

(15)

Seetõttu on vaja kehtestada kontrollid selliste kaupade ekspordi suhtes, mida on võimalik kasutada mitte ainult piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks, vaid ka õiguspärastel eesmärkidel. Selliseid kontrolle tuleks kohaldada kaupade suhtes, mida kasutatakse esmajoones õiguskaitse eesmärgil, ja muude seadmete ja toodete suhtes, mida on nende konstruktsiooni ja tehnilisi omadusi arvesse võttes võimalik piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks kuritarvitada, välja arvatud juhul, kui sellised kontrollid osutuvad ebaproportsionaalseteks.

(16)

Politseivarustusega seoses tuleks märkida, et õiguskaitsetöötajate tegevusjuhendi (5) artiklis 3 nähakse ette, et õiguskaitsetöötajad võivad kasutada jõudu üksnes äärmise vajaduse korral ja oma ülesande täitmiseks vajalikul määral. 1990. aastal toimunud ÜRO kuritegevuse tõkestamise ja kurjategijate kohtlemise 8. kongressil vastu võetud õiguskaitsetöötajate jõu ja tulirelvade kasutamist käsitlevate peamiste põhimõtetega nähakse ette, et õiguskaitsetöötajad peaksid oma ülesandeid täites rakendama enne jõu ja tulirelvade kasutamist võimaluse piires vägivallatuid vahendeid.

(17)

Peamistes põhimõtetes soovitatakse töötada asjakohastes olukordades kasutamiseks välja mittesurmavad tegutsemisvõimetuks muutvad relvad, kuid tõdetakse samas, et selliste relvade kasutamist tuleks hoolikalt kontrollida. Teatavaid seadmeid, mida politsei on tavapäraselt enesekaitseks ja massirahutuste ohjeldamiseks kasutanud, on kohandatud nii, et neid saaks kasutada inimeste tegutsemisvõimetuks muutmiseks elektrilöögi ja keemiliste ainete abil. On andmeid selle kohta, et selliseid relvi kuritarvitatakse mitmes riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

(18)

Peamistes põhimõtetes rõhutatakse, et õiguskaitsetöötajad peaksid olema varustatud enesekaitsevahenditega. Seepärast ei tohiks käesolevat määrust kohaldada tavapäraste enesekaitsevahendite, näiteks kilpidega kauplemise suhtes.

(19)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada isikute tegutsemisvõimetuks muutmiseks kasutatavate teatavate keemiliste ainetega kauplemise suhtes.

(20)

Seoses jalaraudade, rühmaahelate, vangiahelate ja käeraudadega tuleks märkida, et ÜRO kinnipeetavate kohtlemise miinimumnõuete (6) artiklis 33 nähakse ette, et ohjeldamisvahendeid ei tohi mitte kunagi kasutada karistusena. Samuti ei saa ahelaid ja raudu kasutada ohjeldamiseks. Samuti tuleks märkida, et ÜRO kinnipeetavate kohtlemise miinimumnõuete kohaselt ei tohi muid ohjeldamisvahendeid kasutada muul eesmärgil kui ettevaatusabinõuna transportimise käigus põgenemise vastu, meditsiinilisel alusel vastavalt meditsiinitöötaja juhistele või, kui muudest kontrollimeetmetest ei piisa, selleks et takistada kinnipeetavat tekitamast kahju iseendale, teistele inimestele või omandile.

(21)

Selleks et kaitsta töötajaid ja teisi inimesi sülitamise eest, sunnitakse vange mõnikord kandma nn sülitamist takistavat maski. Kuna mask katab suu ja sageli ka nina, kätkeb see endas lämbumisohtu. Kui seda kasutatakse koos ohjeldamisvahenditega, nagu käerauad, on ka kaelavigastuse oht. Seetõttu tuleks sülitamist takistavate maskide eksporti kontrollida.

(22)

Lisaks kaasaskantavatele relvadele tuleks ekspordikontrolli kohaldamisala laiendada fikseeritud või paigaldatavatele elektrišokirelvadele, hõlmates nii paljusid valdkondi ja olles suunatud paljude üksikisikute vastu. Neid relvi nimetatakse sageli nn mittesurmavateks relvadeks, kuid nende kasutamisega kaasneb vähemalt sama suur tugeva valu või kannatuste põhjustamise oht kui kaasaskantavate elektrišokirelvade kasutamisega.

(23)

Kuna turustatakse ärritavaid keemilisi aineid levitavaid fikseeritud seadmeid, mida saab kasutada siseruumides, ja selliste ainete kasutamine siseruumides kujutab endast tugeva valu või kannatuste põhjustamise ohtu, mida ei seostata selliste ainete tavapärase kasutamisega välitingimustes, tuleks selliste seadmete eksporti kontrollida.

(24)

Ekspordikontrolli tuleks kohaldada ka fikseeritud või paigaldatavate seadmete suhtes, mis levitavad tegutsemisvõimetuks muutvaid või ärritavaid aineid, mis levivad väga kaugele, kui selliste seadmete suhtes ei kohaldata veel ekspordikontrolli nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP (7) kohaselt. Neid seadmeid nimetatakse sageli nn mittesurmavateks seadmeteks, kuid nende kasutamisega kaasneb vähemalt sama suur tugeva valu või kannatuste põhjustamise oht kui kaasaskantavate relvade või seadmete kasutamisega. Kuigi vesi ei kuulu tegutsemisvõimetuks muutvate või ärritavate keemiliste mõjurite hulka, saab veekahureid kasutada selliste mõjurite levitamiseks vedelal kujul ja nende eksporti tuleks kontrollida.

(25)

Pipragaasi (OC) ja pelargoonhappe vanillüülamiidi (PAVA) suhtes kohaldatavat ekspordikontrolli tuleks täiendada neid aineid sisaldavate teatavate segude ekspordikontrolliga, sest neid segusid saab kasutada tegutsemisvõimetuks muutvate või ärritavate mõjuritena või kasutada selliste mõjurite tootmiseks. Kui see on asjakohane, tuleks viiteid tegutsemisvõimetuks muutvatele või ärritavatele keemilistele mõjuritele esitada nii, et need hõlmaksid pipragaasi ja segusid, mis seda sisaldavad.

(26)

On asjakohane ette näha teatavad vabastused ekspordikontrollist, et mitte takistada liikmesriikide politseiteenistuste toimimist ja rahuvalve- või kriisiohjeoperatsioonide läbiviimist.

(27)

Arvestades asjaoluga, et mõned liikmesriigid on juba keelanud niisuguste kaupade impordi ja ekspordi, on asjakohane anda liikmesriikidele õigus jalaraudade, rühmaahelate ja kaasaskantavate elektrišokivahendite, välja arvatud elektrišokivööde impordi ja ekspordi keelamiseks. Liikmesriikidel peaks samuti olema soovi korral õigus kohaldada ekspordikontrolli käeraudadele, mille kogupikkus koos ketiga lukustatuna on üle 240 mm.

(28)

Et piirata eksportijate halduskoormust, tuleks pädevatel asutustel lubada anda eksportijatele koondluba käesoleva määruse III lisas loetletud kaupadele, mida kontrollitakse selleks, et hoida ära nende kasutamine piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

(29)

On esinenud juhtumeid, kus kolmandatesse riikidesse eksporditud ravimeid ei ole kasutatud ettenähtud otstarbel ja neid on kasutatud surmanuhtluse täideviimiseks, manustades süstiga surmava üledoosi. Liit mõistab surmanuhtluse igas olukorras hukka ja töötab selle nimel, et kaotada surmanuhtlus kogu maailmas. Eksportijad on protestinud enda tahtmatule seostamisele kõnealuste toodete sellise kasutamisega, sest nemad töötasid need tooted välja meditsiinis kasutamiseks.

(30)

Seetõttu on vaja kehtestada selliste kaupade ekspordi kontroll, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, et hoida ära teatavate ravimite kasutamist sel eesmärgil ning tagada, et kõikide liidu ravimieksportijate suhtes kohaldatakse sellega seoses ühtseid tingimusi. Kõnealused ravimid töötati välja muu hulgas anesteesias ja rahustitena kasutamiseks.

(31)

Ekspordilubade süsteem peaks olema proportsionaalne. Seepärast ei tohiks see takistada õiguspäraste raviprotseduuride jaoks kasutatavate ravimite eksporti.

(32)

Selliste kaupade loetelu, mille eksportimiseks on vaja luba, et hoida ära kaupade kasutamist surmanuhtluse täideviimiseks, peaks hõlmama ainult kaupu, mida on kasutatud surmanuhtluse täideviimiseks kolmandates riikides, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud, ja kaupu, mille puhul on kolmas riik andnud loa nende kasutamiseks surmanuhtluse täideviimiseks, kuid mida ei ole sel eesmärgil veel kasutatud. Loetelu ei peaks hõlmama mittesurmavaid kaupu, mis ei ole süüdimõistetud isiku hukkamisel esmatähtsad, näiteks standardmööbel, mis võib asuda ka hukkamiskambris.

(33)

Võttes arvesse ühest küljest surmanuhtluse ja teisest küljest piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise erinevusi, on asjakohane kehtestada eri ekspordilubade süsteem, et hoida ära teatavate kaupade kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks. Selline süsteem peaks võtma arvesse asjaolu, et paljud riigid on kaotanud surmanuhtluse karistusena kõigi kuriteoliikide eest ning on võtnud selles küsimuses rahvusvahelisi kohustusi. Kuna on reekspordi oht riikidesse, kes seda teinud ei ole, tuleks kehtestada teatavad tingimused ja nõuded ekspordi lubamisel riikidesse, kes on surmanuhtluse kaotanud. Seepärast on asjakohane anda üldised ekspordiload riikidele, kes on kaotanud surmanuhtluse karistusena kõigi kuriteoliikide eest ja seda rahvusvaheliste kohustuste võtmisega kinnitanud.

(34)

Kui riik ei ole kaotanud surmanuhtlust kõigi kuriteoliikide eest ja seda rahvusvahelise kohustuse võtmisega kinnitanud, peaksid pädevad asutused ekspordiloa taotluse läbivaatamisel kontrollima, kas on oht, et lõppkasutaja võib sihtriigis kasutada eksporditavaid kaupu selliseks karistamiseks. Selleks et kontrollida müüki või üleandmist lõppkasutaja poolt kolmandatele isikutele, tuleks kehtestada asjakohased tingimused ja nõuded. Kui toimuvad mitmed tarned sama eksportija ja lõppkasutaja vahel, tuleks pädevatel asutustel lubada lõppkasutaja staatust läbi vaadata perioodiliselt, näiteks iga kuue kuu järel, mitte aga iga kord, kui saadetisele antakse ekspordiluba, piiramata sealjuures nende õigust ekspordiluba vajaduse korral tühistada, peatada, muuta või kehtetuks tunnistada.

(35)

Et piirata eksportijate halduskoormust, tuleks pädevatel asutustel lubada anda eksportijale kindlaksmääratud perioodiks kõigi ravimitarnete jaoks eksportijalt konkreetsele lõppkasutajale koondluba, milles on vajaduse korral täpsustatud, kui palju lõppkasutaja tavapäraselt tooteid tarbib. Selline luba peaks kehtima ühest aastast kuni kolme aastani, võimalusega pikendada seda veel kahe aasta võrra.

(36)

Koondloa andmine oleks asjakohane ka juhul, kui tootja kavatseb eksportida käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvaid ravimeid edasimüüjale riigis, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud, tingimusel et eksportija ja edasimüüja on sõlminud õiguslikult siduva kokkuleppe, mis nõuab edasimüüjalt asjakohaste meetmete võtmist tagamaks, et ravimeid ei kasutata surmanuhtluse täideviimiseks.

(37)

Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvaid ravimeid võidakse kontrollida kooskõlas narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonidega, näiteks 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooniga. Kuna selliseid kontrolle ei kohaldata selleks, et hoida ära ravimite kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks, vaid selleks, et takistada ebaseaduslikku uimastikaubandust, tuleks lisaks rahvusvahelisele kontrollile kohaldada käesoleva määrusega ette nähtud ekspordikontrolli. Liikmesriike tuleks julgustada kasutama ühte menetlust mõlema kontrollisüsteemi kohaldamisel.

(38)

Käesoleva määruse kohaseid ekspordikontrolle ei tuleks kohaldada nende kaupade suhtes, mille eksporti kontrollitakse kooskõlas ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP, nõukogu määrusega (EÜ) nr 428/2009 (8) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 258/2012 (9).

(39)

Käesoleva määruse III või IV lisas loetletud kaupadega seotud vahendusteenuste ja tehnilise abi osutamiseks tuleks taotleda eelnev luba, et ennetada, et vahendusteenused ja tehniline abi soodustavad sellega seotud kaupade kasutamist surmanuhtluse täideviimise, piinamise või muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise eesmärgil.

(40)

Vahendusteenuseid ja tehnilist abi, mille osutamiseks on käesoleva määruse kohaselt vaja saada eelnev luba, tuleks osutada liidu piires, mis tähendab, et neid teenuseid tuleks osutada territooriumilt, kus kehtivad aluslepingud, sealhulgas liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluv õhuruum ning õhusõidukid ja laevad.

(41)

Pädevad asutused peaksid käesoleva määruse III lisas loetletud kaupadega seotud tehnilise abi osutamiseks loa andmisel püüdma tagada, et tehnilist abi ja koolitust selliste kaupade kasutamiseks, mida osutatakse või pakutakse koos tehnilise abiga, mille jaoks luba taotletakse, osutatakse viisil, mis edendab selliseid õiguskaitsenorme, millega austatakse inimõigusi ja aidatakse kaasa piinamise ning muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise tõkestamisele.

(42)

Et takistada ettevõtjatel saada kasu selliste kaupade transpordist, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimise, piinamise või muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise eesmärgil ning mis läbivad kolmandatesse riikidesse liikumisel liidu tolliterritooriumi, on vaja keelata nende kaupade transport liidu piires, kui nad on loetletud käesoleva määruse III või IV lisas, tingimusel et ettevõtja on kavatsetud kasutusotstarbest teadlik.

(43)

Suunistega kolmandatele riikidele suunatud ELi poliitika kohta piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise küsimuses nähakse muu hulgas ette, et kolmandates riikides asuvate missioonide juhid lisavad oma perioodilistesse aruannetesse analüüsi piinamise või muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise olemasolu kohta nende asukohariigis ja võetud asjakohased vastumeetmed. On asjakohane, et pädevad asutused võtavad loataotluste üle otsustades arvesse kõnealuseid ja samalaadseid asjakohaste rahvusvaheliste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide aruandeid. Sellistes aruannetes tuleks kirjeldada ka mis tahes seadmeid, mida kasutatakse kolmandates riikides surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

(44)

Kui tolliasutused peaksid jagama teatavat teavet teiste tolliasutustega, kasutades tolliasutuste riskijuhtimissüsteemi kooskõlas liidu tollialaste õigusaktidega, peaksid käesolevas määruses osutatud pädevad asutused jagama teatavat teavet teiste pädevate asutustega. On asjakohane nõuda, et pädevad asutused kasutaksid keeldumisest teavitamisel turvalist ja krüpteeritud teabevahetussüsteemi. Seepärast peaks komisjon lisama määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 19 lõike 4 kohaselt loodud olemasolevale süsteemile uue funktsiooni.

(45)

Niivõrd, kui see on seotud isikuandmetega, peaks teabe töötlemine ja vahetamine toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 (10) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1725 (11) sätestatud isikuandmete töötlemise ja vahetamise normidega.

(46)

Et võtta vastu käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud sätted, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses käesoleva määruse I–IX lisa muudatustega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes (12) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(47)

Et võimaldada liidul reageerida kiiresti selliste uute kaupade väljatöötamisele, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimise, piinamise või muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise eesmärgil, ning kui on selge ja otsene oht, et nimetatud kaupu kasutatakse eesmärgil, mis on seotud selliste inimõiguste rikkumistega, on asjakohane näha ette asjaomase komisjoni õigusakti viivitamatu kohaldamine, kui käesoleva määruse II või III lisa muutmise korral on see tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik. Et võimaldada liidul reageerida kiiresti, kui üks või mitu kolmandat riiki annavad loa teatavate kaupade kasutamiseks surmanuhtluse täideviimiseks või võtavad rahvusvahelise kohustuse surmanuhtluse kaotamiseks kõigi kuriteoliikide puhul või rikuvad sellist kohustust, on asjakohane näha ette asjaomase komisjoni õigusakti viivitamatu kohaldamine, kui käesoleva määruse IV või V lisa muutmise korral on see tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik. Kiirmenetluse kohaldamise korral on eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil.

(48)

Tuleks luua koordineerimisrühm. Nimetatud rühm peaks olema platvorm, kus liikmesriikide eksperdid ja komisjon vahetavad teavet haldustavade kohta ning arutavad käesoleva määruse tõlgendamisega seotud küsimusi, nimekirja kantud kaupadega seotud tehnilisi küsimusi, käesoleva määrusega seotud arengusuundi ja muid esile kerkida võivaid küsimusi. Koordineerimisrühm võib eelkõige arutada küsimusi, mis on seotud kaupade olemuse ja soovitud mõjuga, kaupade kättesaadavusega kolmandates riikides ning küsimusega, kas kaupu töötatakse välja või muudetakse konkreetselt surmanuhtluse täideviimise, piinamise või muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise eesmärgil. Kui komisjon otsustab delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel rühmaga konsulteerida, peaks ta seda tegema kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes.

(49)

Komisjon ei hangi korrakaitsevarustust, kuna ta ei vastuta avaliku korra tagamise, kriminaalmenetluse ega kriminaalasjades tehtud kohtuotsuste täitmisele pööramise eest. Seepärast tuleks kehtestada menetlus tagamaks, et komisjon saab teavet nimekirja kandmata politseivarustuse ja liidus turustatavate toodete kohta, et tagada keelatud ja kontrollitavate kaupade nimekirjade täiendamine, võtmaks arvesse uusi suundumusi. Liikmesriik, kes esitab taotluse komisjonile, peaks edastama taotluse kaupade lisamiseks käesoleva määruse II, III või IV lisasse teistele liikmesriikidele.

(50)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete eesmärk on hoida kolmandates riikides ära surmanuhtlus, piinamine ja muu julm, ebainimlik või alandav kohtlemine või karistamine. Nende meetmete hulka kuuluvad kolmandate riikidega toimuva kaubavahetuse piirangud selliste kaupade osas, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks. Liidusisestele tehingutele ei peeta vajalikuks kehtestada samalaadseid kontrolle, sest liikmesriikides ei ole surmanuhtlust kehtestatud ja liikmesriigid on piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keelamiseks ja ärahoidmiseks vastu võtnud asjakohased meetmed.

(51)

Suunistes kolmandatele riikidele suunatud ELi poliitika kohta piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise küsimuses tõdetakse, et piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise vastu tõhusate meetmete võtmise eesmärgi saavutamiseks tuleks võtta meetmeid, et takistada piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks ettenähtud seadmete kasutamist, tootmist ja nendega kauplemist. Liikmesriikide ülesanne on kehtestada selliste seadmete kasutamisele ja tootmisele vajalikud piirangud ja neid rakendada.

(52)

Komisjon ja liikmesriigid peaksid teatama üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastama üksteisele muu nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe.

(53)

Liikmesriigid peaksid kehtestama käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavad karistusnormid ja tagama nende rakendamise. Need karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

REGULEERIMISESE JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse liidu õigusnormid, mis reguleerivad kolmandate riikidega toimuvat kaubavahetust selliste kaupade osas, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks, ning õigusnormid selliste kaupadega seonduvate vahendusteenuste, tehnilise abi ning koolitus- ja reklaamiteenuste osutamise kohta.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „piinamine“– tahtlik tegu, millega põhjustatakse isikule tugevat füüsilist või vaimset valu või kannatust, eesmärgiga saada temalt või kolmandalt isikult teavet või ülestunnistust, karistada teda teo eest, mille tema või kolmas isik on toime pannud või mille toimepanemises teda kahtlustatakse, või ähvardada või veenda seda isikut või kolmandat isikut, või mis tahes diskrimineerimisel põhineval põhjusel, kui selline valu või kannatus põhjustatakse ametiisiku või muu ametiülesandeid täitva isiku algatusel või nõusolekul. See ei hõlma valu või kannatust, mis tuleneb üksnes õiguspärasest karistusest, on sellele olemuslik või kaasneb sellega. Surmanuhtlust ei loeta mingil tingimusel õiguspäraseks karistuseks;

b)   „muu julm, ebainimlik või alandav kohtlemine või karistamine“– tegu, millega põhjustatakse isikule teatava minimaalse raskusastmeni küündivat füüsilist või vaimset valu või kannatust, kui selline valu või kannatus põhjustatakse ametiisiku või muu ametiülesandeid täitva isiku algatusel või nõusolekul. See ei hõlma siiski valu või kannatust, mis tuleneb üksnes õiguspärasest karistusest, on sellele olemuslik või kaasneb sellega. Surmanuhtlust ei loeta mingil tingimusel õiguspäraseks karistuseks;

c)   „õiguskaitseasutus“– kuritegude ennetamise, avastamise, uurimise, nende vastu võitlemise ja nende eest karistamise eest vastutav asutus, sealhulgas politsei, prokurör, kohus, avaliku või eravangla ametiisikud ja, kui see on asjakohane, riigi julgeolekujõud ja sõjaväevõimud;

d)   „eksport“– kaupade väljaviimine liidu tolliterritooriumilt, sealhulgas tollideklaratsiooni nõudvate kaupade väljaviimine ning kaupade väljaviimine pärast ladustamist vabatsoonis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (13) tähenduses;

e)   „import“– kaupade sissetoomine liidu tolliterritooriumile, sealhulgas ajutine ladustamine, vabatsooni paigutamine, eriprotseduuride kohaldamine ja vabasse ringlusse lubamine määruse (EL) nr 952/2013 tähenduses;

f)   „tehniline abi“– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, katsetamise, hoolduse, komplekteerimise ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edasiandmise või nõustamisteenuste kaudu. Tehniline abi hõlmab ka suuliselt ja elektroonilisel teel edastatavat abi;

g)   „muuseum“– ühiskonna ja selle arendamise huvides tegutsev üldsusele avatud mittetulunduslik alaline institutsioon, mis uurimise, hariduse ja meelelahutuse eesmärgil soetab, säilitab, edastab ja eksponeerib tõendeid inimeste ja neid ümbritseva keskkonna kohta ning viib läbi vastavasisulisi uurimusi;

h)   „pädev asutus“– I lisas loetletud liikmesriigi asutus, kellel on kooskõlas artikliga 20 õigus teha otsus loataotluse kohta või keelata eksportijal kasutada liidu üldist ekspordiluba;

i)   „taotleja“

1)

artiklis 3, 11 või 16 osutatud ekspordi puhul eksportija;

2)

artiklis 5 osutatud transiidi puhul füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes transpordib kaupu liidu tolliterritooriumi piires;

3)

artiklis 3 osutatud tehnilise abi osutamise puhul tehnilise abi osutaja;

4)

artiklis 4 osutatud impordi ja tehnilise abi osutamise puhul muuseum, kes kaupu eksponeerib, ning

5)

artiklis 15 või 19 osutatud tehnilise abi või vahendusteenuse osutamise puhul tehnilise abi osutaja või vahendaja;

j)   „liidu tolliterritoorium“– territoorium, nagu see on sätestatud määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 4;

k)   „vahendusteenused“

1)

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on asjaomaste kaupade ost, müük või tarnimine kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki, või

2)

kolmandas riigis asuvate asjaomaste kaupade müümine või ostmine eesmärgiga toimetada need edasi muusse kolmandasse riiki.

Käesoleva määruse puhul jäetakse pelgalt kõrvalteenuste osutamine käesolevast mõistest välja. Kõrvalteenused on transport, finantsteenused, kindlustus või edasikindlustus või üldine reklaam või müügiedendus;

l)   „vahendaja“– liidus elu- või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, sealhulgas seltsing, kes omab liikmesriigis elu- või asukohta ja osutab punktis k määratletud teenuseid liidu territooriumilt; füüsiline isik, kellel on sõltumata oma elukohast ühe liikmesriigi kodakondsus ja kes osutab neid teenused liidu territooriumilt; juriidiline isik, üksus või asutus, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel ja kes sõltumata oma asukohast osutab neid teenused liidu territooriumilt;

m)   „tehnilise abi osutaja“– liidus elu- või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, sealhulgas seltsing, kes osutab punktis f määratletud tehnilist abi liidu territooriumilt; füüsiline isik, kellel on sõltumata oma elukohast ühe liikmesriigi kodakondsus ja kes osutab tehnilist abi liidu territooriumilt; juriidiline isik, üksus või asutus, kes on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel ja kes sõltumata oma asukohast osutab neid teenused liidu territooriumilt;

n)   „eksportija“– füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, sealhulgas seltsing, kelle nimel ekspordideklaratsioon esitatakse, st isik, üksus või asutus, kellel on ekspordideklaratsiooni aktsepteerimise ajal leping asjaomase kolmanda riigi kaubasaajaga ning kellel on vajalik volitus teha otsus kauba saatmise kohta liidu tolliterritooriumilt välja. Kui nimetatud lepingut ei ole sõlmitud või kui lepingupool ei tegutse iseenda nimel, on eksportija isik, üksus või asutus, kellel on nõutav volitus teha otsus kauba saatmise kohta väljapoole liidu tolliterritooriumi. Kui kauba käsutusõigus kuulub ekspordilepingu kohaselt väljaspool liitu asuvale isikule, üksusele või asutusele, loetakse eksportijaks liidus elu- või asukohta omav lepingupool;

o)   „liidu üldine ekspordiluba“– punktis d määratletud teatavatesse sihtriikidesse eksportimise luba, mis antakse kõigile eksportijatele, kes täidavad V lisas loetletud kasutustingmusi;

p)   „individuaalne luba“– luba, mis antakse vastavalt

1)

ühele kindlale eksportijale punktis d määratletud ekspordiks ühele kolmanda riigi lõppkasutajale või kaubasaajale, mis kehtib ühe või mitme kauba kohta;

2)

ühele kindlale vahendajale punktis k määratletud vahendusteenuse osutamiseks ühele kolmanda riigi lõppkasutajale või kaubasaajale, mis kehtib ühe või mitme kauba kohta, või

3)

füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, kes punktis s määratletud transiidi eesmärgil transpordib kaupu liidu tolliterritooriumi piires;

q)   „koondluba“– luba, mis antakse ühele kindlale eksportijale või vahendajale mingi III või IV lisas loetletud kaupade liigi kohta, ning mis võib kehtida

1)

punktis d määratletud eksportimiseks ühele või mitmele kindlaksmääratud lõppkasutajale ühes või mitmes kindlaksmääratud kolmandas riigis;

2)

punktis d määratletud eksportimiseks ühele või mitmele kindlaksmääratud edasimüüjale ühes või mitmes kindlaksmääratud kolmandas riigis, kui eksportija on III lisa punktis 3.2 või 3.3 või IV lisa 1. jaos nimetatud kaupade tootja;

3)

kolmandas riigis asuvate kaupade üleandmisega seotud vahendusteenuste osutamiseks ühele või mitmele kindlaksmääratud edasimüüjale ühes või mitmes kindlaksmääratud kolmandas riigis;

4)

kolmandas riigis asuvate kaupade üleandmisega seotud vahendusteenuste osutamiseks ühele või mitmele kindlaksmääratud edasimüüjale ühes või mitmes kindlaksmääratud kolmandas riigis, kui vahendaja on III lisa punktis 3.2 või 3.3 või IV lisa 1. jaos nimetatud kaupade tootja;

r)   „edasimüüja“– hulgimüüja, kes hangib III lisa punktis 3.2 või 3.3 või IV lisa 1. jaos nimetatud kaupu tootjatelt või ladustab, tarnib või ekspordib neid; nimetatud kaupade hulgimüük ei hõlma haigla, apteegi või meditsiinitöötaja poolt korraldatud hankeid, mille ainus eesmärk on varustada kaupadega tarbijaid;

s)   „transiit“– selliste liiduväliste kaupade vedu liidu tolliterritooriumil, mis läbivad selle ning mille sihtkoht on väljaspool liidu tolliterritooriumi.

II PEATÜKK

KAUBAD, MILLEL PUUDUB MUU PRAKTILINE KASUTUS KUI KASUTAMINE SURMANUHTLUSE TÄIDEVIIMISEKS VÕI PIINAMISEKS VÕI MUUKS JULMAKS, EBAINIMLIKUKS VÕI ALANDAVAKS KOHTLEMISEKS VÕI KARISTAMISEKS

Artikkel 3

Ekspordikeeld

1.   II lisas loetletud kaupade eksport on keelatud, sõltumata nende kaupade päritolust.

II lisa hõlmab kaupu, millel puudub muu praktiline kasutus kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

Tehnilise abi osutajal on keelatud osutada II lisas loetletud kaupadega seonduvat tehnilist abi, olgu see tasu eest või mitte, mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis.

2.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus anda loa II lisas loetletud kaupade ekspordiks ja nendega seonduva tehnilise abi osutamiseks, kui tõendatakse, et riigis, kuhu need kaubad eksporditakse, kasutatakse neid kaupu nende ajaloolise tähtsuse tõttu üksnes avalikuks eksponeerimiseks muuseumis.

Artikkel 4

Impordikeeld

1.   II lisas loetletud kaupade import, sõltumata nende kaupade päritolust, on keelatud.

II lisas loetletud kaupadega seotud ning kolmandas riigis asuva mis tahes isiku, üksuse või asutuse poolt, olgu see tasu eest või mitte, pakutava tehnilise abi vastuvõtmine liidus asuva isiku, üksuse või asutuse poolt on keelatud.

2.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus anda loa II lisas loetletud kaupade impordiks ja sellega seonduva tehnilise abi osutamiseks, kui tõendatakse, et sihtliikmesriigis kasutatakse neid kaupu nende ajaloolise tähtsuse tõttu üksnes avalikuks eksponeerimiseks muuseumis.

Artikkel 5

Transiidikeeld

1.   II lisas loetletud kaupade transiit on keelatud.

2.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus anda loa II lisas loetletud kaupade transiidiks, kui tõendatakse, et sihtriigis kasutatakse neid kaupu nende ajaloolise tähtsuse tõttu üksnes avalikuks eksponeerimiseks muuseumis.

Artikkel 6

Vahendusteenuste keelamine

Vahendajal keelatakse II lisas loetletud kaupadega seonduvate vahendusteenuste osutamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, sõltumata kaupade päritolust.

Artikkel 7

Koolituse keeld

Tehnilise abi osutajal või vahendajal keelatakse osutada või pakkuda mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis II lisas loetletud kaupade kasutamise koolitust.

Artikkel 8

Kaubandusmessid

Füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel, sealhulgas seltsingul, sõltumata sellest, kas tema elu- või asukoht on mõnes liikmesriigis või mitte, keelatakse liidus toimuvatel näitustel või kaubandusmessidel eksponeerida või pakkuda müügiks II lisas loetletud kaupu, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et näituse või messi olemust silmas pidades ei täida nende kaupade eksponeerimine ja müügiks pakkumine tähtsat rolli ega edenda asjaomaste kaupade müüki või tarnimist mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis.

Artikkel 9

Reklaam

Füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel, sealhulgas seltsingul, kelle elu- või asukoht on mõnes liikmesriigis ja kes müüb või ostab reklaamipinda või reklaamiaega liidu territooriumilt, füüsilisel isikul, kellel on ühe liikmesriigi kodakondsus ja kes müüb või ostab reklaamipinda või reklaamiaega liidu territooriumilt, ning juriidilisel isikul, üksusel või asutusel, kes on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel ja kes müüb või ostab reklaamipinda või reklaamiaega liidu territooriumilt, keelatakse müüa mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis või osta mis tahes isikult, üksuselt või asutuselt kolmandas riigis II lisas loetletud kaupadega seoses müügipinda trükimeedias ja internetis ning reklaamiaega tele- või raadiojaamas.

Artikkel 10

Riigisisesed meetmed

1.   Ilma et see piiraks kohaldatavaid liidu norme, sealhulgas kodakondsuse alusel diskrimineerimise keeld, võivad liikmesriigid võtta vastu või jätta kehtima riigisisesed meetmed, millega piiratakse II lisas loetletud kaupade transporti, kindlustust või edasikindlustust, üldist reklaami või müügiedendust ning nende kaupadega seonduvaid finantsteenuseid.

2.   Liikmesriik teavitab komisjoni vastavalt lõikele 1 vastuvõetud meetmetest või nende muudatustest ja kehtetuks tunnistamisest enne nende jõustumist.

III PEATÜKK

KAUBAD, MIDA ON VÕIMALIK KASUTADA PIINAMISEKS VÕI MUUKS JULMAKS, EBAINIMLIKUKS VÕI ALANDAVAKS KOHTLEMISEKS VÕI KARISTAMISEKS

Artikkel 11

Ekspordiloa nõue

1.   III lisas loetletud kaupade ekspordiks on sõltumata nende kaupade päritolust vaja luba. Luba ei nõuta niisuguste kaupade puhul, mis ainult läbivad liidu tolliterritooriumi, nimelt kaupade puhul, millele ei ole määratud muud tollikäitlust kui määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 226 sätestatud välistransiidiprotseduur, sealhulgas liiduväliste kaupade ladustamisel vabatsoonis.

III lisa hõlmab ainult järgmisi kaupu, mida on võimalik kasutada piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks:

a)

kaubad, mida kasutatakse eelkõige korrakaitse eesmärkidel;

b)

kaubad, mille puhul nende konstruktsiooni ja tehniliste omaduste tõttu on oluline oht, et neid kasutatakse piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

III lisa ei hõlma

a)

tulirelvi, mis kuuluvad määruse (EL) nr 258/2012 kohaldamisalasse;

b)

kahesuguse kasutusega kaupu, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 428/2009 kohaldamisalasse;

c)

kaupu, mis kuuluvad ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP kohaldamisalasse.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata ekspordile liikmesriikide nendele territooriumidele, mis on loetletud VI lisas ja mis ei ole liidu tolliterritooriumi osa, tingimusel et kaupu kasutab nii sihtriigi või -territooriumi kui ka selle liikmesriigi, millele see territoorium kuulub, emamaaosa õiguskaitse eest vastutav asutus. Tollil või muudel asjakohastel asutustel on õigus kontrollida selle tingimuse täitmist ning nad võivad sõltuvalt kontrolli tulemustest otsustada, et eksporti ei toimu.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata ekspordile kolmandatesse riikidesse, tingimusel et kaupu kasutab liikmesriigi sõjaväe- või tsiviilpersonal, kui niisugune personal osaleb ELi või ÜRO rahuvalve- või kriisiohjeoperatsioonis asjaomases kolmandas riigis või operatsioonis, mis põhineb liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistel riigikaitsealastel kokkulepetel. Tollil või muudel asjakohastel asutustel on õigus kontrollida selle tingimuse täitmist. Sõltuvalt kontrolli tulemustest võidakse otsustada, et eksporti ei toimu.

Artikkel 12

Ekspordilubade andmise kriteeriumid

1.   Pädev asutus teeb otsused III lisas loetletud kaupade ekspordiga seotud loataotluste kohta, võttes arvesse kõiki asjaomaseid kaalutlusi, eelkõige seda, kas olemuselt samasuguseks ekspordiks loa saamise taotlus on mõnes teises liikmesriigis eelmise kolme aasta jooksul rahuldamata jäetud, ning kavandatud lõppkasutuse, kaubasaaja ja sihtkohast kõrvalekaldumise ohuga seotud kaalutlusi.

2.   Pädev asutus ei anna luba, kui on põhjendatult alust arvata, et III lisas loetletud kaupu võidakse kasutada piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks, sealhulgas kehaliseks karistamiseks kolmanda riigi õiguskaitseasutuse või mis tahes füüsilise või juriidilise isiku poolt.

Pädev asutus võtab arvesse

a)

kättesaadavaid rahvusvahelise kohtu otsuseid;

b)

ÜRO, Euroopa Nõukogu ja ELi pädevate asutuste otsuseid ning Euroopa Nõukogu piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise tõkestamise Euroopa komitee ja ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise eriraportööri aruandeid.

Arvesse võib võtta ka muud asjakohast teavet, sealhulgas saadaolevaid riigisiseste kohtute otsuseid, kodanikuühiskonna organisatsioonide koostatud aruandeid või muud teavet ning teavet II ja III lisas loetletud kaupadele sihtriigis kohaldatavate ekspordipiirangute kohta.

3.   Kavandatud lõppkasutuse ja sihtkohast kõrvalekaldumise ohu kontrollimisel kohaldatakse teises ja kolmandas lõigus sätestatud norme.

Kui III lisa punktis 3.2 või 3.3 loetletud kaupade tootja taotleb luba selliste kaupade eksportimiseks edasimüüjale, hindab pädev asutus tootja ja edasimüüja vahelist lepingut ja meetmeid, mida nad võtavad tagamaks, et neid kaupu ja vajaduse korral tooteid, mille valmistamiseks neid kaupu kasutatakse, ei kasutata piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

Kui luba taotletakse III lisa punktis 3.2 või 3.3 loetletud kaupade eksportimiseks lõppkasutajale, võib pädev asutus võtta sihtkohast kõrvalekaldumise ohu hindamisel arvesse kehtivaid lepingutingimusi ja lõppkasutaja poolt allakirjutatud kinnitust lõppkasutuse kohta, kui selline kinnitus on esitatud. Kui lõppkasutuse kinnitust ei ole esitatud, peab eksportija näitama, kes on lõppkasutaja ja milleks ta kaupu kasutama hakkab. Kui eksportija ei esita piisavat teavet lõppkasutaja ja lõppkasutuse kohta, on pädeval asutusel põhjendatult alust arvata, et kaupu võidakse kasutada piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

4.   Lisaks lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele võtavad pädevad asutused koondloa taotluste hindamisel arvesse, kas eksportija on kasutanud käesoleva määruse sätete ja eesmärkidega kooskõla tagamiseks ning loa tingimustele vastamiseks proportsionaalseid ja asjakohaseid vahendeid ja menetlusi.

Artikkel 13

Transiidi keelamine

Füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel, sealhulgas seltsingul, sõltumata sellest, kas tema elu- või asukoht on mõnes liikmesriigis või mitte, keelatakse korraldada III lisas loetletud kaupade transiiti, kui ta teab, et sellise kaubasaadetise mis tahes osa kavatsetakse kasutada kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

Artikkel 14

Riigisisesed meetmed

1.   Olenemata artiklitest 11 ja 12, võib liikmesriik vastu võtta või jätta kehtima jalaraudade, rühmaahelate ja kaasaskantavate elektrišokivahendite impordi- ja ekspordikeelu.

2.   Liikmesriik võib kehtestada loanõude niisuguste käeraudade ekspordile, mille kogupikkus koos ketiga ühe käeraua äärest teise käeraua ääreni lukustatuna on üle 240 mm. Niisugustele käeraudadele kohaldab asjaomane liikmesriik III ja V peatükki.

3.   Liikmesriik teavitab komisjoni vastavalt lõigetele 1 ja 2 vastuvõetud meetmetest enne nende jõustumist.

Artikkel 15

Loanõue teatavate teenuste puhul

1.   Luba nõutakse järgmiste teenuste osutamiseks tehnilise abi osutaja või vahendaja poolt, olgu see tasu eest või mitte, mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis:

a)

III lisas loetletud kaupade kasutamiseks osutatud tehniline abi, sõltumata selliste kaupade päritolust, ning

b)

III lisas loetletud kaupadega seotud vahendusteenused, sõltumata selliste kaupade päritolust.

2.   III lisas loetletud kaupadega seonduvate vahendusteenuste osutamiseks loa saamise taotluste kohta otsuste tegemisel kohaldatakse artiklit 12 mutatis mutandis.

III lisas loetletud kaupadega seotud tehnilise abi osutamiseks loa saamise taotluste kohta otsuste tegemisel võetakse arvesse artiklis 12 sätestatud kriteeriume, et hinnata,

a)

kas tehnilist abi osutataks isikule, üksusele või asutusele, kes võib kasutada kaupu, mille kasutamiseks tehnilist abi osutatakse, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks, ning

b)

kas tehnilist abi kasutataks III lisas loetletud kaupade parandamiseks, arendamiseks, tootmiseks, katsetamiseks, hooldamiseks või komplekteerimiseks või tehnilise abi osutamiseks isikule, üksusele või asutusele, kes võib kasutada kaupu, mille kasutamiseks tehnilist abi osutatakse, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata tehnilise abi osutamise suhtes, kui

a)

tehnilist abi osutatakse liikmesriigi õiguskaitseasutusele või liikmesriigi sõjaväe- või tsiviilpersonalile, nagu on kirjeldatud artikli 11 lõike 3 esimeses lauses;

b)

tehniline abi seisneb avalikkusele kättesaadava teabe edastamises või

c)

tehniline abi on minimaalselt vajalik selliste III lisas loetletud kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks või parandamiseks, mille eksporti on pädev asutus käesoleva määruse kohaselt lubanud.

4.   Olenemata lõikest 1 võivad liikmesriigid jätta kehtima jalaraudade, rühmaahelate ja kaasaskantavate elektrišokivahenditega seotud vahendusteenuste osutamise keelu. Kui liikmesriik jätab sellise keelu kehtima, teatab ta komisjonile määruse (EÜ) nr 1236/2005 artikli 7a lõike 4 kohaselt võetud ja teatatud meetmete muutmisest ja kehtetuks tunnistamisest.

IV PEATÜKK

KAUBAD, MIDA ON VÕIMALIK KASUTADA SURMANUHTLUSE TÄIDEVIIMISEKS

Artikkel 16

Ekspordiloa nõue

1.   IV lisas loetletud kaupade ekspordi jaoks on sõltumata nende kaupade päritolust vaja luba. Luba ei nõuta niisuguste kaupade puhul, mis ainult läbivad liidu tolliterritooriumi, nimelt kaupade puhul, millele ei ole määratud muud tollikäitlust kui määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 226 sätestatud välistransiidiprotseduur, sealhulgas liiduväliste kaupade ladustamisel vabatsoonis.

IV lisa hõlmab ainult kaupu, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks ja mille üks või mitu riiki, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud, on surmanuhtluse täideviimiseks heaks kiitnud või selleks tegelikult kasutanud. See ei hõlma

a)

tulirelvi, mis kuuluvad määruse (EL) nr 258/2012 kohaldamisalasse;

b)

kahesuguse kasutusega kaupu, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 428/2009 kohaldamisalasse, ning

c)

kaupu, mis kuuluvad ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP kohaldamisalasse.

2.   Kui ravimite ekspordiks on nõutav nii käesoleva määruse kohane ekspordiluba kui ka luba vastavalt narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käsitlevatele rahvusvahelistele konventsioonidele, näiteks 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioonile, võivad liikmesriigid kasutada käesoleva määruse ja asjaomase konventsiooniga kehtestatud kohustuste täitmiseks sama menetlust.

Artikkel 17

Ekspordilubade andmise kriteeriumid

1.   Pädev asutus teeb otsused IV lisas loetletud kaupade ekspordiga seotud loataotluste kohta, võttes arvesse kõiki asjaomaseid kaalutlusi, eelkõige seda, kas olemuselt samasuguseks ekspordiks loa saamise taotlus on mõnes teises liikmesriigis eelmise kolme aasta jooksul rahuldamata jäetud, ning kavandatud lõppkasutuse, kaubasaaja ja sihtkohast kõrvalekaldumise ohuga seotud kaalutlusi.

2.   Pädev asutus ei anna luba, kui tal on põhjendatult alust arvata, et IV lisas loetletud kaupu võidakse kolmandas riigis kasutada surmanuhtluse täideviimiseks.

3.   Kavandatud lõppkasutuse ja sihtkohast kõrvalekaldumise ohu kontrollimisel kohaldatakse teises, kolmandas ja neljandas lõigus sätestatud norme.

Kui IV lisa 1. jaos loetletud kauba tootja taotleb luba sellise toote eksportimiseks edasimüüjale, hindab pädev asutus tootja ja edasimüüja vahelist lepingut ja meetmeid, mida nad võtavad tagamaks, et kaupu ei kasutata surmanuhtluse täideviimiseks.

Kui luba taotletakse IV lisa 1. jaos loetletud kaupade ekspordiks lõppkasutajale, võib pädev asutus võtta sihtkohast kõrvalekaldumise ohu hindamisel arvesse kehtivaid lepingutingimusi ja lõppkasutaja poolt allakirjutatud kinnitust lõppkasutuse kohta, kui selline kinnitus on esitatud. Kui lõppkasutuse kinnitust ei ole esitatud, peab eksportija näitama, kes on lõppkasutaja ja milleks ta kaupu kasutama hakkab. Kui eksportija ei esita piisavat teavet lõppkasutaja ja lõppkasutuse kohta, on pädeval asutusel põhjendatult alust arvata, et kaupu võidakse kasutada surmanuhtluse täideviimiseks.

Komisjon võib võtta koostöös liikmesriikide pädevate asutustega vastu suunised lõppkasutuse hindamise ning tehnilise abi võimalike kasutuseesmärkidega seotud parimate tavade kohta.

4.   Lisaks lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele võtavad pädevad asutused koondloa taotluste hindamisel arvesse, kas eksportija on kasutanud käesoleva määruse sätete ja eesmärkidega kooskõla tagamiseks ning loa tingimustele vastamiseks proportsionaalseid ja asjakohaseid vahendeid ja menetlusi.

Artikkel 18

Transiidi keelamine

Füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel, sealhulgas seltsingul, sõltumata sellest, kas tema elu- või asukoht on mõnes liikmesriigis või mitte, keelatakse korraldada IV lisas loetletud kaupade transiiti, kui ta teab, et sellise kaubasaadetise mis tahes osa kavatsetakse kasutada kolmandas riigis surmanuhtluse täideviimiseks.

Artikkel 19

Teatavate teenuste puhul nõutav luba

1.   Luba nõutakse järgmiste teenuste osutamiseks tehnilise abi osutaja või vahendaja poolt, olgu see tasu eest või mitte, mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis:

a)

IV lisas loetletud kaupadega seotud tehniline abi, sõltumata selliste kaupade päritolust, ning

b)

IV lisas loetletud kaupadega seonduvad vahendusteenused, sõltumata selliste kaupade päritolust.

2.   IV lisas loetletud kaupadega seonduvate vahendusteenuste osutamiseks loa saamise taotluste kohta otsuste tegemisel kohaldatakse artiklit 17 mutatis mutandis.

IV lisas loetletud kaupadega seonduva tehnilise abi osutamiseks loa saamise taotluste kohta otsuste tegemisel võetakse arvesse artiklis 17 sätestatud kriteeriume, et hinnata,

a)

kas tehnilist abi osutataks isikule, üksusele või asutusele, kes võib kasutada kaupu, mille kasutamiseks tehnilist abi osutatakse, surmanuhtluse täideviimiseks, ning

b)

kas tehnilist abi kasutataks IV lisas loetletud kaupade parandamiseks, arendamiseks, tootmiseks, katsetamiseks, hooldamiseks või komplekteerimiseks isiku, üksuse või asutuse jaoks, kes võib kasutada kaupu, mille kasutamiseks tehnilist abi osutatakse, surmanuhtluse täideviimiseks, või sellisele isikule, üksusele või asutusele tehnilise abi osutamiseks.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata tehnilise abi osutamise suhtes, kui

a)

tehniline abi seisneb avalikkusele kättesaadava teabe edastamises või

b)

tehniline abi on minimaalselt vajalik selliste IV lisas loetletud kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks või parandamiseks, mille eksporti on pädev asutus käesoleva määruse kohaselt lubanud.

V PEATÜKK

LOA ANDMISE KORD

Artikkel 20

Lubade liigid ja neid väljaandvad ametiasutused

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse teatava ekspordi puhul V lisas sätestatud liidu üldine ekspordiluba.

Eksportija elu- või asukohaliikmesriigi pädev asutus võib keelata eksportijal kõnealuse loa kasutamine, kui on põhjust kahelda eksportija suutlikkuses sellise loa tingimustest või ekspordikontrolli käsitlevatest õigusaktidest kinni pidada.

Liikmesriikide pädevad asutused vahetavad teavet kõigi eksportijate kohta, kellelt on võetud õigus liidu üldist ekspordiluba kasutada, välja arvatud juhul, kui nad otsustavad, et konkreetne eksportija ei püüa IV lisas loetletud kaupu eksportida läbi teise liikmesriigi. Selleks kasutatakse turvalist ja krüpteeritud teabevahetussüsteemi.

2.   Loa muuks kui lõikes 1 nimetatud ekspordiks, milleks nõutakse luba käesoleva määruse alusel, annab selle liikmesriigi I lisas loetletud pädev asutus, kus eksportija elab või asub. Kui selline luba on seotud III või IV lisas loetletud kaupadega, võib see olla kas individuaalne või koondluba. II lisas loetletud kaupadega seotud luba on individuaalne luba.

3.   Loa II lisas loetletud kaupade transiidiks annab selle liikmesriigi I lisas loetletud pädev asutus, kus on kaupu liidu tolliterritooriumi piires transportiva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse elu- või asukoht. Kui selle isiku, üksuse või asutuse elu- või asukoht ei ole üheski liikmesriigis, annab loa selle liikmesriigi pädev asutus, kus toimub kaupade sissetoomine liidu tolliterritooriumile. Väljastatav luba on individuaalne.

4.   Loa impordiks, mille jaoks on käesoleva määruse alusel vaja luba, annab selle liikmesriigi I lisas loetletud pädev asutus, kus muuseum asub. II lisas loetletud kaupadega seotud luba on individuaalne.

5.   Loa II lisas loetletud kaupadega seotud tehnilise abi osutamiseks annab

a)

tehnilise abi osutaja elu-või asukohaliikmesriigi I lisas loetletud pädev asutus, või kui sellist liikmesriiki ei ole, siis selle liikmesriigi pädev asutus, mille kodanik on tehnilise abi osutaja või mille õiguse alusel on ta asutatud või moodustatud, kui teenust osutatakse kolmandas riigis asuvale muuseumile, või

b)

selle liikmesriigi I lisas loetletud pädev asutus, kus muuseum asub, kui teenust osutatakse liidus asuvale muuseumile.

6.   Loa III või IV lisas loetletud kaupadega seotud tehnilise abi osutamiseks annab selle liikmesriigi I lisas loetletud pädev asutus, kus tehnilise abi osutaja elab või asub, või kui selline liikmesriik puudub, siis selle liikmesriigi pädev asutus, mille kodanik tehnilise abi osutaja on või mille õiguse alusel on ta asutatud või moodustatud.

7.   Loa III või IV lisas loetletud kaupadega seotud vahendusteenuste osutamiseks annab selle liikmesriigi I lisas loetletud pädev asutus, kus vahendaja elab või asub, või kui selline liikmesriik puudub, siis selle liikmesriigi pädev asutus, mille kodanik vahendaja on või mille õiguse alusel on ta asutatud või moodustatud. Selline luba antakse kahe või enama kolmanda riigi vahel liikuvate kindlate kaupade kindlaksmääratud koguse kohta. Kõnealuste kaupade asukoht päritoluriigiks olevas kolmandas riigis, kaupade lõppkasutaja ja tema täpne asukoht peavad olema selgelt märgitud.

8.   Loataotlejad esitavad pädevale asutusele kogu asjakohase teabe, mis on nõutav ekspordi individuaalse või koondloa või vahendusteenuste osutamise loa, tehnilise abi osutamise loa, individuaalse impordiloa või individuaalse transiidiloa taotlemiseks.

Ekspordi puhul esitatakse pädevatele asutustele täielik teave eelkõige konkreetse lõppkasutaja, sihtriigi ja kaupade lõppkasutuse kohta.

Vahendusteenuste puhul esitatakse pädevatele asutustele eelkõige üksikasjalik teave kaupade asukoha kohta päritoluriigiks olevas kolmandas riigis, kaupade ja nende koguse täpne kirjeldus ning teave tehinguga seotud kolmandate isikute, sihtriigiks oleva kolmanda riigi, selles riigis asuva lõppkasutaja ja tema täpse asukoha kohta.

Kui see on asjakohane, võib loa andmine sõltuda lõppkasutuse kinnitusest.

9.   Erandina lõikest 8, kui tootja või tootja esindaja ekspordib või müüb ja annab üle III lisa punktis 3.2 või 3.3 või IV lisa 1. jaos nimetatud kaupu kolmandas riigis asuvale edasimüüjale, esitab tootja teabe kokkulepitud korra ning meetmete kohta, mis on võetud, hoidmaks ära III lisa punktis 3.2 või 3.3 nimetatud kaupade kasutamist piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks või hoidmaks ära IV lisa 1. jaos nimetatud kaupade kasutamist surmanuhtluse täideviimiseks, teabe sihtriigi kohta ning võimaluse korral kaupade lõppkasutuse ja lõppkasutaja kohta.

10.   ÜRO 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli kohaselt loodud riigi ennetusasutuse taotluse korral võivad pädevad asutused otsustada teha taotlejalt saadud teabe sihtriigi, kaubasaaja, lõppkasutuse ja lõppkasutajate või, kus see on asjakohane, edasimüüja ning lõikes 9 osutatud korra ja meetmete kohta kättesaadavaks taotlevale riigi ennetusasutusele. Pädevad asutused kuulavad taotleja enne nimetatud teabe kättesaadavaks tegemist ära ja võivad kehtestada teabe kasutamise suhtes piiranguid. Pädevad asutused teevad oma otsused riigisisese õiguse ja tavade kohaselt.

11.   Liikmesriigid vaatavad individuaalsete või koondlubade taotlused läbi riigisisese õiguse või tavade kohaselt kindlaks määratava ajavahemiku jooksul.

Artikkel 21

Load

1.   Ekspordi-, impordi- ja transiidiload väljastatakse VII lisas esitatud näidisele vastaval vormil. Vahendusteenuste osutamist puudutavad load väljastatakse VIII lisas esitatud näidisele vastaval vormil. Tehnilist abi puudutavad load väljastatakse IX lisas esitatud näidisele vastaval vormil. Sellised load kehtivad kogu liidus. Loa kehtivusaeg on kolm kuni kaksteist kuud, võimalusega pikendada seda kuni kaheteist kuu võrra. Koondloa kehtivusaeg on üks kuni kolm aastat, võimalusega pikendada seda kuni kahe aasta võrra.

2.   Artikli 12 või artikli 17 kohaselt antud ekspordiluba annab eksportijale õiguse osutada lõppkasutajale tehnilist abi määral, mil see on vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks või parandamiseks, mille eksport on lubatud.

3.   Loa võib väljastada elektroonilisel kujul. Täpne kord kehtestatakse liikmesriigi tasandil. Liikmesriigid, kes kasutavad seda võimalust, teavitavad sellest komisjoni.

4.   Ekspordi-, impordi-, transiidi-, tehnilise abi osutamise ja vahendusteenuste osutamise lubade suhtes kehtivad nõuded ja tingimused, mida pädev asutus peab kohaseks.

5.   Tegutsedes vastavalt käesolevale määrusele, võivad pädevad asutused keelduda loa andmisest ning võivad nende poolt juba antud loa tühistada, peatada, seda muuta või selle kehtetuks tunnistada.

Artikkel 22

Tolliformaalsused

1.   Tolliformaalsuste täitmisel esitab eksportija või importija VII lisas sätestatud nõuetekohaselt täidetud vormi tõendina selle kohta, et asjaomase ekspordi või impordi jaoks vajalik luba on saadud. Kui dokument ei ole täidetud selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus tolliformaalsusi täidetakse, võib nõuda, et eksportija või importija esitaks tõlke vastavasse ametlikku keelde.

2.   Kui tollideklaratsioon esitatakse II, III või IV lisas loetletud kaupade kohta ja leiab kinnitust, et kavandatava ekspordi või impordi jaoks ei ole käesolevale määrusele vastavat luba antud, peab toll deklareeritud kaubad kinni ja teavitab eksportijat või importijat võimalusest taotleda luba vastavalt käesolevale määrusele. Kui loataotlust ei ole esitatud kuue kuu jooksul pärast kinnipidamist või kui pädev asutus sellise taotluse rahuldamata jätab, hävitab toll kinni peetud kaubad kooskõlas riigisisese õigusega.

Artikkel 23

Teavitamise ja konsulteerimise nõue

1.   Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni, kui tema I lisas loetletud pädevad asutused otsustavad käesoleva määruse kohase loataotluse rahuldamata jätta või nende poolt antud loa tühistada. Teavitamine peab toimuma 30 päeva jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast.

2.   Pädev asutus konsulteerib – kui see on nõutav või asjakohane, siis diplomaatiliste kanalite kaudu – asutuse või asutustega, kes on eelneva kolme aasta jooksul käesoleva määruse kohase ekspordi-, transiidi-, kolmandas riigis asuvale isikule, üksusele või asutusele tehnilise abi osutamise või vahendusteenuste osutamise loa taotluse rahuldamata jätnud, kui ta saab taotluse, mis käsitleb niisuguses varasemas taotluses nimetatud olemuselt samasuguse tehinguga seotud eksporti, transiiti, kolmandas riigis asuvale isikule, üksusele või asutusele tehnilise abi osutamist või vahendusteenuste osutamist, ja leiab, et luba tuleb sellest hoolimata anda.

3.   Kui pädev asutus otsustab pärast lõikes 2 osutatud konsultatsioone loa anda, teavitab asjaomane liikmesriik oma otsusest viivitamata teisi liikmesriike ja komisjoni ning põhjendab oma otsust, esitades vajaduse korral taustteavet.

4.   Kui loa andmisest keeldumine tugineb artikli 14 lõike 1 või artikli 15 lõike 4 kohasele riigisisesele keelule, ei ole see loataotluse rahuldamata jätmise otsus käesoleva artikli lõike 1 tähenduses.

5.   Kõik käesoleva artikli alusel nõutavad teadaanded tehakse turvalise ja krüpteeritud teabevahetussüsteemi kaudu.

VI PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 24

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta artikli 29 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ja IX lisa muutmiseks. I lisas esitatud liikmesriikide pädevaid asutusi käsitlevaid andmeid muudetakse liikmesriikide edastatud teabe põhjal.

Kui II, III, IV või V lisa muutmise puhul on see tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 30 sätestatud menetlust.

Artikkel 25

Kaupade kaubanimekirja lisamise taotlus

1.   Iga liikmesriik võib saata komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud taotluse lisada II, III või IV lisasse kaupu, mis on välja töötatud või mida turustatakse õiguskaitseasutustele. Taotlused peavad sisaldama järgmist teavet:

a)

kaupade konstruktsioon ja omadused;

b)

kaupade kasutusotstarve ning

c)

rahvusvahelised või riigisisesed õigusnormid, mida rikutaks juhul, kui neid kaupu kasutataks õiguskaitse otstarbel.

Kui liikmesriik esitab taotluse komisjonile, edastab ta selle taotluse ka teistele liikmesriikidele.

2.   Kui komisjon on seisukohal, et taotluses ei käsitleta üht või mitut olulist aspekti, või et vajalik on täiendav teave ühe või mitme olulise aspekti kohta, võib ta kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest paluda taotluse esitanud liikmesriigil esitada täiendavat teavet. Ta edastab taotlejale need aspektid, mille kohta tuleb täiendavat teavet esitada. Komisjon edastab oma küsimused teistele liikmesriikidele. Teised liikmesriigid võivad esitada komisjonile samuti täiendavat teavet, mida on vaja taotluse hindamiseks.

3.   Kui komisjon on seisukohal, et täiendavat teavet ei ole vaja, või kui ta on nõutud täiendava teabe kätte saanud, alustab ta 20 nädala jooksul alates taotluse või nõutud täiendava teabe kättesaamisest menetlust taotletud paranduse tegemiseks või teatab taotluse esitanud liikmesriigile põhjused, miks ta seda ei tee.

Artikkel 26

Teabevahetus liikmesriikide asutuste ja komisjoni vahel

1.   Ilma et see piiraks artikli 23 kohaldamist, teatavad komisjon ja liikmesriigid üksteisele taotluse korral käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele igasuguse nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe lubade kohta, mis on antud või mille andmisest on keeldutud.

2.   Asjaomane teave lubade kohta, mis on antud või mille andmisest on keeldutud, hõlmab vähemalt otsuse liiki, otsuse põhjusi või nende kokkuvõtet, kaubasaajate nimesid ja kui see on erinev, siis lõppkasutajate nimesid, ning kõnealust kaupa.

3.   Liikmesriigid esitavad, võimaluse korral koostöös komisjoniga, avaliku iga-aastase tegevusaruande, milles antakse teavet saadud taotluste arvu, nendes taotlustes käsitletud toodete ja riikide ning nende taotluste suhtes tehtud otsuste kohta. Kõnealune aruanne ei sisalda teavet, mille avalikustamist peab liikmesriik oma oluliste julgeolekuhuvide vastaseks.

4.   Komisjon koostab lõikes 3 osutatud iga-aastastest tegevusaruannetest koosneva aastaaruande. Aastaaruanne tehakse üldsusele kättesaadavaks.

5.   Välja arvatud lõikes 2 loetletud teabe esitamise puhul teiste liikmesriikide asutustele ja komisjonile, ei piira käesolev artikkel konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate kehtivate riigisiseste normide kohaldamist.

6.   Kui loa andmisest keeldumine tugineb artikli 14 lõike 1 kohasele riigisisesele keelule, ei ole see loa andmisest keeldumine käesoleva artikli lõigete 1, 2 ja 3 tähenduses.

Artikkel 27

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töödeldakse ja vahetatakse kooskõlas määruses (EL) 2016/679 ja määruses (EL) 2018/1725 sätestatud õigusnormidega.

Artikkel 28

Teabe kasutamine

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (14) ja üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitlevate riigisiseste õigusaktide kohaldamist, kasutatakse käesoleva määruse kohaselt saadud teavet üksnes sellel otstarbel, milleks seda taotleti.

Artikkel 29

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklis 24 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 16. detsembrist 2016. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 24 osutud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.   Artikli 24 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 30

Kiirmenetlus

1.   Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktid jõustuvad viivitamata ja neid kohaldatakse seni, kuni nende suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.   Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 29 lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

Artikkel 31

Piinamise tõkestamise koordineerimisrühm

1.   Asutatakse piinamise tõkestamise koordineerimisrühm, mille esimeheks on komisjoni esindaja. Iga liikmesriik määrab sellesse rühma oma esindaja.

2.   Piinamise tõkestamise koordineerimisrühm käsitleb kõiki käesoleva määruse kohaldamisega seotud küsimusi, sealhulgas teabevahetust haldustavade kohta ning küsimusi, mille võivad tõstatada kas esimees või liikmesriigi esindaja.

3.   Piinamise tõkestamise koordineerimisrühm võib juhul, kui ta peab seda vajalikuks, konsulteerida eksportijate, vahendajate, tehnilise abi osutajate ja muude asjaomaste sidusrühmadega, keda käesolev määrus puudutab.

4.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile igal aastal kirjaliku aruande piinamise tõkestamise koordineerimisrühma tegevuse, kontrollide ja konsultatsioonide kohta.

Aastaaruande koostamisel võetakse nõuetekohaselt arvesse vajadust mitte kahjustada füüsiliste või juriidiliste isikute ärihuvisid. Piinamise tõkestamise koordineerimisrühma arutelud on konfidentsiaalsed.

Artikkel 32

Läbivaatamine

1.   Komisjon vaatab 2020. aasta 31. juuliks ja seejärel iga viie aasta järel käesoleva määruse rakendamise läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle rakendamise ja mõju hindamise kohta põhjaliku aruande, mis võib sisaldada määruse muutmise ettepanekuid. Läbivaatamise käigus hinnatakse vajadust hõlmata liidu kodanike tegevust välismaal. Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mida on vaja aruande koostamiseks.

2.   Aruande eri osades käsitletakse järgmist:

a)

piinamise tõkestamise koordineerimisrühm ja selle tegevus. Aruande koostamisel võetakse nõuetekohaselt arvesse vajadust mitte kahjustada füüsiliste või juriidiliste isikute ärihuvisid. Rühma arutelud on konfidentsiaalsed;

b)

teave liikmesriikide poolt artikli 33 lõike 1 kohaselt võetud ning komisjonile artikli 33 lõike 2 kohaselt teatatud meetmete kohta.

Artikkel 33

Karistused

1.   Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavad karistusnormid ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teavitavad viivitamata komisjoni määruse (EÜ) nr 1236/2005 artikli 17 lõike 2 kohaselt teatatud karistusnormide muudatustest.

Artikkel 34

Territoriaalne kohaldamisala

1.   Käesoleva määruse territoriaalne kohaldamisala on sama nagu aluslepingutel, välja arvatud artikli 3 lõike 1 esimese lõigu, artikli 4 lõike 1 esimese lõigu, artiklite 5, 11, 13, 14, 16 ning 18, artikli 20 lõigete 1–4 ning artikli 22 puhul, mida kohaldatakse

liidu tolliterritooriumil;

Hispaania Ceuta ja Melilla territooriumidel;

Saksamaa Helgolandi territooriumil.

2.   Käesolevas määruses käsitletakse Ceutat, Helgolandi ja Melillat liidu tolliterritooriumi osana.

Artikkel 35

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1236/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas XI lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 36

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 16. jaanuar 2019

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

G. CIAMBA


(1)  Euroopa Parlamendi 29. novembri 2018. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 17. detsembri 2018. aasta otsus.

(2)  Nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (ELT L 200, 30.7.2005, lk 1).

(3)  Vt X lisa.

(4)  ÜRO Peaassamblee 9. detsembri 1975. aasta resolutsioon 3452 (XXX).

(5)  ÜRO Peaassamblee 17. detsembri 1979. aasta resolutsioon 34/169.

(6)  Heaks kiidetud ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu 31. juuli 1957. aasta resolutsiooniga 663 C (XXIV) ja 13. mai 1977. aasta resolutsiooniga 2076 (LXII).

(7)  Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 13.12.2008, lk 99).

(8)  Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 258/2012, millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvade protokoll) artiklit 10 ning kehtestatakse tulirelvade, nende osade ja laskemoona ekspordilubade andmise menetlus ning importi ja transiiti käsitlevad meetmed (ELT L 94, 30.3.2012, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(12)  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).


I LISA

ARTIKLITES 20 JA 23 OSUTATUD PÄDEVATE ASUTUSTE LOETELU NING EUROOPA KOMISJONI KONTAKTAADRESS

A.   Liikmesriikide asutused

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue de Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel +32 22776713, +32 22775459

Faks +32 22775063

E-post: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGAARIA

Министерство на икономиката

ул.„Славянска“ № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel +359 29407771

Faks +359 29880727

E-post: exportcontrol@mi.government.bg

TŠEHHI VABARIIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel +420 224907638

Faks +420 224214558

E-post: dual@mpo.cz

TAANI

III lisa, nr 2 ja 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel +45 72268400

Faks +45 33933510

E-post: jm@jm.dk

II lisa ja III lisa, nr 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel +45 35291000

Faks +45 35291001

E-post: eksportkontrol@erst.dk

SAKSAMAA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel +49 61969082217

Faks +49 61969081800

E-post: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

EESTI

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel +372 6377192

Faks +372 6377199

E-post: stratkom@vm.ee

IIRIMAA

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tel +353 16312121

Faks +353 16312562

E-post: exportcontrol@djei.ie

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel +353 16312121

Faks +353 16312562

E-post: exportcontrol@djei.ie

KREEKA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Faks +30 2103286094

E-post: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

HISPAANIA

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel +34 913492587

Faks +34 913492470

E-post: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

PRANTSUSMAA

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tel +33 157534398

Faks + 33 157534832

E-post: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

HORVAATIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7–8

10 000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA

Tel +385 16444625/626

Faks + 385 16444601

ITAALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel +39 0659932439

Faks +39 0659647506

E-post: polcom4@mise.gov.it

KÜPROS

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Faks +357 22375443

E-post: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

LÄTI

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tel +371 67016426

Faks +371 67828121

E-post: mfa.cha@mfa.gov.lv

LEEDU

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel +370 82719767

Faks +370 52719976

E-post: leidimai.pd@policija.lt

LUKSEMBURG

Ministère de l'Économie

Office des Licences

19–21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel +352 226162

Faks +352 466138

E-post: office.licences@eco.etat.lu

UNGARI

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37–39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel +36 14585599

Faks +36 14585885

E-post: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel +356 21242270

Faks +356 25690286

MADALMAAD

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung „Außenwirtschaftskontrolle“ C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel +43 1711008341

Faks +43 1711008366

E-post: post.c29@bmwfw.gv.at

POOLA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel +48 226935553

Faks +48 226934021

E-post: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

AT – Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel +351 218813843

Faks +351 218813986

E-post: dsl@at.gov.pt

RUMEENIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Faks +40 214010568, +40 213150454

E-post: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVEENIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA

Tel +386 1 400 3564;

Faks +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Tel +386 1 400 3564;

Faks +386 1 400 3588

SLOVAKKIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel +421 248542163

Faks +421 243423915

E-post: lucia.filipkova@economy.gov.sk

SOOME

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Tel +358 295480171

Faks +358 916044635

E-post: kirjaamo@intermin.fi

ROOTSI

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel +46 86904800

Faks +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

ÜHENDKUNINGRIIK

II lisas loetletud kaupade import:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-post: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

II või III lisas loetletud kaupade eksport ja II lisas loetletud kaupadega seoses tehnilise abi osutamine, nagu sellele on osutatud artikli 3 lõikes 1 ja artikli 4 lõikes 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel +44 2072154594

Faks +44 2072152635

E-post: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.   Euroopa Komisjoni kontaktaadress

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


II LISA

ARTIKLITES 3 JA 4 OSUTATUD KAUPADE LOETELU

Sissejuhatav märkus

Käesolevas lisas esitatud CN-koodid viitavad nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (1) I lisa teises osas esitatud koodidele.

Kui CN-koodi ees on tähis „ex“, moodustavad käesolevas määruses nimetatud kaubad ainult osa CN-koodiga hõlmatud kaupadest ning need kaubad määratakse kindlaks käesolevas lisas esitatud kirjelduse ja CN-koodi põhjal.

Märkused

1.

1. jaotise punktides 1.3 ja 1.4 inimeste hukkamiseks välja töötatud seadmete hulka ei kuulu meditsiinitehnilised kaubad.

2.

Käesolevas lisas käsitletud kontrolli eesmärki ei tohiks kahjustada selliste kontrolli alla mittekuuluvate kaupade (sealhulgas tehased) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut kontrolli alla kuuluvat komponenti, kusjuures kontrolli alla kuuluv komponent või kontrolli alla kuuluvad komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB!

Otsustades, kas kontrolli alla kuuluvat komponenti või kontrolli alla kuuluvaid komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid eriasjaolusid, mis võiksid määrata kontrolli alla kuuluva komponendi kontrolli alla kuuluvad või komponendid hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

CN-kood

Kauba kirjeldus

  1.   

Järgmised inimeste hukkamiseks välja töötatud seadmed

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Võllad, giljotiinid ja giljotiini terad

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Elektritoolid inimeste hukkamiseks

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Õhukindlad, nt terasest või klaasist kambrid inimeste hukkamiseks surmava gaasi või muu aine abil

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Automaatsed surmava keemilise aine manustamise süsteemid inimeste hukkamiseks

  2.   

Järgmised seadmed, mida õiguskaitseasutused ei tohi kasutada inimeste ohjeldamiseks

ex 8543 70 90

2.1.

Elektrišokiseadmed, mida ohjeldatav inimene kannab kehal, nagu vööd, varrukad ja kätised, inimeste ohjeldamiseks elektrišoki abil

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Pöidlarauad, näpurauad, pöidlakruvid ja näpukruvid

Märkus

See punkt hõlmab nii hambulisi kui ka hammasteta raudu ja kruvisid

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Varbadega jalarauad, raskustega jalaahelad ning rühmaahelad, mis koosnevad varbadega jalaraudadest või raskustega jalaahelatest

Märkused

1.

Varbadega jalarauad on ahelad või jalavõrud, mis on varustatud lukustusmehhanismiga ja ühendatud paindumatu, tavaliselt metallist varvaga

2.

See punkt hõlmab varbadega jalaraudu ja raskustega jalaahelaid, mis on ketiga ühendatud tavaliste käeraudadega

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Seina, põranda või lae külge kinnitatavad rauad inimeste ohjeldamiseks

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Aheldamistoolid: ahelate või muude seadmetega toolid inimese ohjeldamiseks

Märkus

See punkt ei keela ainult rihmade või vöödega toole

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Aheldamislauad ja aheldamisvoodid: ahelate või muude seadmetega lauad ja voodid inimese ohjeldamiseks

Märkus

See punkt ei keela ainult rihmade või vöödega laudu ja voodeid

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Puurvoodid: voodid, mis kujutavad endast puuri (neli seina ja lagi) või samalaadset struktuuri ja võimaldavad sulgeda inimese voodisse, mille lakke või ühele või mitmele küljele saab paigaldada metallist või muust materjalist varvad ning mida saab avada ainult väljastpoolt

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Võrkvoodid: voodid, mis kujutavad endast puuri (neli seina ja lagi) või samalaadset struktuuri ja võimaldavad sulgeda inimese voodisse, mille lakke või ühele või mitmele küljele saab paigaldada võrgu ning mida saab avada ainult väljastpoolt

  3.   

Järgmised kaasaskantavad seadmed, mida õiguskaitseasutused ei tohi kasutada massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks

ex 9304 00 00

3.1.

Kumminuiad või metallist või muust materjalist nuiad, millel on metallist ogadega pea

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Metallist ogadega kilbid

  4.   

Järgmised piitsad

ex 6602 00 00

4.1.

Piitsad, millel on mitu nööri või rihma, nagu nuudid või nn üheksasabalised kassid

ex 6602 00 00

4.2.

Piitsad, millel on üks või mitu nööri või rihma, mis on varustatud nööri või rihma mõju tugevdavate kidade, konksude, orade, metalltraadi või samalaadsega


(1)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


III LISA

ARTIKLIS 11 OSUTATUD KAUPADE LOETELU

Sissejuhatav märkus

Käesolevas lisas esitatud CN-koodid viitavad määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa teises osas esitatud koodidele.

Kui CN-koodi ees on tähis „ex“, moodustavad käesolevas määruses nimetatud kaubad ainult osa CN-koodiga hõlmatud kaupadest ning need kaubad määratakse kindlaks käesolevas lisas esitatud kirjelduse ja CN-koodi põhjal.

Märkused

1.

Käesolevas lisas käsitletud kontrolli eesmärki ei tohiks kahjustada selliste kontrolli alla mittekuuluvate kaupade (sealhulgas tehased) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut kontrolli alla kuuluvat komponenti, kusjuures kontrolli alla kuuluv komponent või kontrolli alla kuuluvad komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB!

Otsustades, kas kontrolli alla kuuluvat komponenti või kontrolli alla kuuluvaid komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid eriasjaolusid, mis võiksid määrata kontrolli alla kuuluva komponendi või kontrolli alla kuuluvad komponendid hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.

Mõnel juhul on kemikaalid järjestatud nimetuse ja CASi numbri järgi. Nimekirja kohaldatakse sama struktuurivalemiga kemikaalide (sealhulgas hüdraadid) suhtes, sõltumata nende nimetusest või CASi numbrist. CASi numbrid on lisatud aitamaks kindlaks määrata vastavat kemikaali või segu, sõltumata nomenklatuurist. CASi numbreid ei saa kasutada unikaalsete märgistustena, kuna loetletud kemikaalide mõnel vormil on erinevad CASi numbrid ning loetletud kemikaale sisaldavatel segudel võivad samuti olla erinevad CASi numbrid.

CN-kood

Kauba kirjeldus

  1.   

Järgmised inimeste ohjeldamiseks välja töötatud seadmed

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Ahelad ja rühmaahelad

Märkused

1.

Ahelad on ohjeldamisvahendid, mis koosnevad kahest rauast või võrust, mis on varustatud lukustusmehhanismiga ja ühendatud keti või varvaga

2.

See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.3 keelatud jalaraudu ja rühmaahelaid

3.

See punkt ei hõlma „tavalisi käeraudu“. Tavalised käerauad on käerauad, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:

nende kogupikkus koos ketiga mõõdetuna ühe raua välisäärest kuni teise raua välisääreni on vahemikus 150–280 mm, kui mõlemad rauad on suletud;

kummagi käeraua maksimaalne sisemine ümbermõõt on 165 mm, kui lukk on suletud lukustusmehhanismi viimases sälgus;

kummagi käeraua minimaalne sisemine ümbermõõt on 200 mm, kui lukk on suletud lukustusmehhanismi esimeses sälgus, ning

käeraudu ei ole muudetud nii, et need põhjustaksid füüsilist valu või kannatust.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Üksikud rauad või võrud, mis on varustatud lukustusmehhanismiga ja mille sisemine ümbermõõt on suurem kui 165 mm, kui lukk on suletud lukustusmehhanismi viimases sälgus

Märkus

See punkt hõlmab kaelaraudu ja muid üksikuid raudu või võrusid, mis on varustatud lukustusmehhanismiga ja on ketiga ühendatud tavaliste käeraudadega

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Sülitamist takistavad maskid: maskid, seahulgas võrgust maskid, mis katavad suu, et takistada sülitamist

Märkus

See punkt hõlmab sülitamist takistavaid maske, mis on ketiga ühendatud tavaliste käeraudadega

  2.   

Järgmised relvad ja vahendid, mis on välja töötatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Kaasaskantavad elektrišokirelvad, mida saab alati, kui elektrišokk antakse, korraga kasutada ainult ühe inimese vastu, sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid

Märkused

1.

See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.1 kirjeldatud elektrišokivöösid ja muid seadmeid

2.

See punkt ei hõlma individuaalseid elektrišokivahendeid, kui need on kasutajal kaasas enesekaitseks

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Komplekt, mis sisaldab kõiki punkti 2.1 kuuluvate kaasaskantavate elektrišokirelvade kokkupanekuks vajalikke osi

Märkus

Järgmisi kaupu peetakse olulisteks osadeks:

seade, mis tekitab elektrišoki,

lüliti, sealhulgas kaugjuhitav, ning

elektroodid või juhtmed, millega elektrišokk antakse

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Fikseeritud või paigaldatavad elektrišokirelvad, mis mõjuvad laiemas raadiuses ja mida saab kasutada korraga mitmele inimesele elektrišoki andmiseks

  3.   

Järgmised tegutsemisvõimetuks muutvaid või ärritavaid keemilisi aineid ning teatavaid seotud aineid levitavad relvad või seadmed massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Kaasaskantavad relvad või seadmed, millega doseeritakse tegutsemisvõimetuks muutvat või ärritavat keemilist ainet ühele inimesele või levitatakse sellise aine annus nt kas pihustades või pilvena väikeses piirkonnas

Märkused

1.

Sellesse punkti ei kuulu sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirja (1) punkti ML7 alapunkti e kuuluvad seadmed

2.

See punkt ei hõlma individuaalseid kaasaskantavaid seadmeid, isegi kui need sisaldavad keemilist ainet, kui need on kasutajal kaasas enesekaitseks

3.

Lisaks sellistele keemilistele ainetele nagu massirahutuste ohjeldamiseks mõeldud keemilised mõjurid või PAVA peetakse punktidesse 3.3 ja 3.4 kuuluvaid kaupu tegutsemisvõimetuks muutvateks või ärritavateks keemilisteks aineteks

ex 2924 29 98

3.2.

Pelargoonhappe vanillüülamiid (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.

Pipragaas (Oleoresin capsicum, OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Segud, mis sisaldavad vähemalt 0,3 kaaluprotsenti PAVAt või OCd ja lahustit (nagu etanool, 1-propanool või heksaan), mida saab sellisel kujul kasutada tegutsemisvõimetuks muutvate või ärritavate mõjuritena, eelkõige aerosoolina või vedelal kujul, või kasutada tegutsemisvõimetuks muutvate või ärritavate mõjurite tootmiseks

Märkused

1.

See punkt ei hõlma kastmeid ja nende koostisaineid, suppe või nende koostisaineid ning maitseainesegusid, eeldusel et PAVA või OC ei ole ainus nende koostises olev maitseaine

2.

See punkt ei hõlma ravimeid, mille turustamiseks on antud luba kooskõlas liidu õigusega (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Tegutsemisvõimetuks muutvaid või ärritavaid keemilisi aineid levitavad fikseeritud seadmed, mille saab kinnitada hoone siseruumides asuva seina või lae külge ning mis koosnevad tegutsemisvõimetuks muutva või ärritava keemilise mõjuri kanistrist ja mis aktiveeritakse kaugjuhtimissüsteemi teel

Märkus

Lisaks sellistele keemilistele ainetele nagu massirahutuste ohjeldamiseks mõeldud keemilised mõjurid või PAVA, peetakse punktidesse 3.3 ja 3.4 kuuluvaid kaupu tegutsemisvõimetuks muutvateks või ärritavateks keemilisteks aineteks

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Fikseeritud või paigaldatavad seadmed, mida kasutatakse selliste tegutsemisvõimetuks muutvate või ärritavate keemiliste mõjurite levitamiseks, mis levivad väga kaugele ja mida ei saa kinnitada hoone siseruumides asuva seina või lae külge

Märkused

1.

Sellesse punkti ei kuulu sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirja punkti ML7 alapunkti e kuuluvad seadmed

2.

See punkt hõlmab ka veekahureid

3.

Lisaks sellistele keemilistele ainetele nagu massirahutuste ohjeldamiseks mõeldud keemilised mõjurid või PAVA peetakse punktidesse 3.3 ja 3.4 kuuluvaid kaupu tegutsemisvõimetuks muutvateks või ärritavateks keemilisteks aineteks


(1)  Viimase versiooni võttis nõukogu vastu 26. veebruaril 2018 (ELT C 98, 15.3.2018, lk 1).

(2)  Vt eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet (ELT L 136, 30.4.2004, lk 1), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).


IV LISA

ARTIKLIS 16 OSUTATUD KAUBAD, MIDA ON VÕIMALIK KASUTADA SURMANUHTLUSE TÄIDEVIIMISEKS

CN-kood

Kauba kirjeldus

 

1.

Järgmised tooted, mida on võimalik kasutada inimeste hukkamiseks surmava süsti teel

 

1.1.

Lühi- ja kiiretoimelised anesteetikumid (barbituraadid), sealhulgas, kuid mitte ainult:

ex 2933 53 90

[a–f]

ex 2933 59 95

[g ja h)]

a)

amobarbitaal (CAS RN 57-43-2)

b)

amobarbitaal naatriumsool (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbitaal (CAS RN 76-74-4)

d)

pentobarbitaal naatriumsool (CAS 57-33-0)

e)

sekobarbitaal (CAS RN 76-73-3)

f)

sekobarbitaal naatriumsool (CAS RN 309-43-3)

g)

tiopentaal (CAS RN 76-75-5)

h)

tiopentaal naatriumsool (CAS RN 71-73-8), tuntud ka kui tiopentoon-naatrium

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Märkus:

Käesolev punkt hõlmab ka tooteid, mis sisaldavad ühte anesteetikumi, mis on kantud lühi- või kiiretoimeliste anesteetikumide (barbituraadid) nimekirja.


V LISA

LIIDU ÜLDINE EKSPORDILUBA EU GEA 2019/125

1. OSA

Kaubad

Käesolev üldine ekspordiluba hõlmab kõiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/125 (1) IV lisas loetletud kaupu.

See hõlmab ka lõppkasutajale tehnilise abi osutamist määral, mil abi on vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks või parandamiseks, mille eksport on lubatud, kui sellist abi osutab eksportija.

2. OSA

Sihtkohad

Määruse (EL) 2019/125 kohast ekspordiluba ei nõuta tarneteks riiki või territooriumile, mis on liidu tolliterritooriumi osa, kuhu kuuluvad käesoleva määruse tähenduses Ceuta, Helgoland ja Melilla (artikli 34 lõige 2).

Käesolev üldine ekspordiluba kehtib kogu liidus eksportimisel järgmistesse sihtkohtadesse:

 

Tolliterritooriumist välja jäävad Taani alad:

Fääri saared

Gröönimaa

 

Tolliterritooriumist välja jäävad Prantsusmaa alad:

Prantsuse Polüneesia

Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad

Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad

Saint-Barthélemy

Saint-Pierre ja Miquelon

Wallis ja Futuna

 

Tolliterritooriumist välja jäävad Madalmaade alad:

Aruba

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

Sint-Maarten

 

Tolliterritooriumist välja jäävad Ühendkuningriigi alad:

Anguilla

Bermuda

Falklandi saared

Gibraltar

Monteserrat

Saint Helena ja sõltkonnad

Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared

Turksi ja Caicose saared

 

Albaania

 

Andorra

 

Argentina

 

Austraalia

 

Benini

 

Boliivia

 

Bosnia ja Hertsegoviina

 

Costa Rica

 

Djibouti

 

Dominikaani Vabariik

 

Ecuador

 

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

 

Filipiinid

 

Gabon

 

Gruusia

 

Guinea-Bissau

 

Honduras

 

Ida-Timor

 

Island

 

Kanada

 

Kolumbia

 

Kõrgõzstan

 

Libeeria

 

Liechtenstein

 

Lõuna-Aafrika Vabariik

 

Mehhiko

 

Moldova

 

Mongoolia

 

Montenegro

 

Mosambiik

 

Namiibia

 

Nepal

 

Nicaragua

 

Norra

 

Panama

 

Paraguay

 

Roheneemesaared

 

Rwanda

 

San Marino

 

Sao Tomé ja Principe

 

Seišellid

 

Serbia

 

Šveits (sh Büsingen ja Campione d'Italia)

 

Togo

 

Türgi

 

Türkmenistan

 

Ukraina

 

Uruguay

 

Usbekistan

 

Uus-Meremaa

 

Venezuela Bolívari Vabariik

3. OSA

Käesoleva üldise ekspordiloa kasutamise tingimused ja nõuded

1)

Käesolevat üldist ekspordiluba ei tohi kasutada, kui

a)

eksportijal on keelatud kasutada käesolevat üldist ekspordiluba kooskõlas määruse (EL) 2019/125 artikli 20 lõikega 1;

b)

eksportija elu- või asukohaliikmesriigi pädevad asutused on teavitanud eksportijat, et asjaomased kaubad on tervikuna või osaliselt ette nähtud reeksportimiseks kolmandasse riiki või võidakse sinna reeksportida või et asjaomaseid kaupu võidakse kasutada kolmandas riigis surmanuhtluse täideviimiseks;

c)

eksportija teab või tal on põhjendatult alust arvata, et asjaomased kaubad on ette nähtud reeksportimiseks tervikuna või osaliselt kolmandasse riiki või kasutamiseks kolmandas riigis surmanuhtluse täideviimiseks;

d)

asjaomased kaubad eksporditakse tollivabasse tsooni või vabalattu, mis asub selle üldise ekspordiloaga hõlmatud sihtkohas;

e)

eksportija on asjaomaste ravimite tootja, kes ei ole sõlminud edasimüüjaga õiguslikult siduvat lepingut, milles nõutakse, et viimane teeks kõik tarned ja üleandmised eranditult õiguslikult siduva lepingu alusel, milles nõutakse, eelistatavalt hoiatava lepingulise karistuse ähvardusel, et klient

i)

ei kasutaks edasimüüjalt saadavaid kaupu surmanuhtluse täideviimiseks;

ii)

ei tarniks asjaomaseid kaupu ega annaks neid üle kolmandale isikule, kui klient teab või tal on põhjendatult alust arvata, et kaupu kavatsetakse kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, ning

iii)

kehtestaks samad nõuded kolmandale isikule, kellele ta võib asjaomaseid kaupu tarnida või need üle anda;

f)

eksportija ei ole asjaomaste ravimite tootja ja ei ole saanud sihtriigis asuvalt lõppkasutajalt allakirjutatud lõppkasutaja kinnitust;

g)

ravimite eksportija ei ole sõlminud õiguslikult siduvat lepingut edasimüüja või lõppkasutajaga, milles nõutakse, eelistatavalt hoiatava lepingulise karistuse ähvardusel, et edasimüüja või, kui leping on sõlmitud lõppkasutajaga, lõppkasutaja omandaks eksportijalt eelneva loa

i)

saadetise mis tahes osa üleandmiseks või tarnimiseks sellise riigi või territooriumi õiguskaitseasutusele, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud,

ii)

saadetise mis tahes osa üleandmiseks või tarnimiseks füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, kes tarnib asjaomaseid kaupu või osutab selliste kaupadega seotud teenuseid sellisele õiguskaitseasutusele, ning

iii)

saadetise mis tahes osa reekspordiks või üleandmiseks riigile või territooriumile, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud, või

h)

muude kaupade kui ravimite eksportija ei ole lõppkasutajaga sõlminud punktis g osutatud õiguslikult siduvat lepingut.

2)

Käesolevat üldist ekspordiluba EU GEA 2019/125 kasutavad eksportijad teavitavad oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevaid asutusi selle esmakordsest kasutamisest mitte hiljem kui 30. päeval pärast esimese ekspordi toimumise kuupäeva.

Samuti teatavad eksportijad tollideklaratsioonis üldise ekspordiloa EU GEA 2019/125 kasutamisest, märkides lahtrisse 44 TARICi andmebaasis leiduva asjaomase koodi.

3)

Käesoleva üldise ekspordiloa kasutamisega kaasnevad aruandlusnõuded ja lisateabe, mida käesoleva üldise ekspordiloa alusel eksporditavate toodete kohta võib nõuda liikmesriik, kust eksport teostatakse, määravad kindlaks liikmesriigid.

Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, kellele see liikmesriik on elu- või asukohariik, registreeriks end enne käesoleva üldise ekspordiloa esimest kasutamist. Ilma et see piiraks määruse (EL) 2019/125 artikli 20 lõike 1 kohaldamist, toimub registreerimine automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale viivitamatult või igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/125, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).


VI LISA

ARTIKLI 11 LÕIKES 2 OSUTATUD TERRITOORIUMIDE NIMEKIRI

TAANI:

Gröönimaa.

PRANTSUSMAA:

Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad,

Prantsuse Polüneesia,

Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad,

Wallis ja Futuna,

Saint-Pierre ja Miquelon.

SAKSAMAA:

Büsingen.


VII LISA

ARTIKLI 21 LÕIKES 1 OSUTATUD IMPORDI- VÕI EKSPORDILOA VORM

Tehnilised näitajad:

Plangi mõõdud on 210 × 297 mm, kusjuures pikkuse maksimaalne lubatud kõrvalekalle on 5 mm vähem ja 8 mm rohkem. Lahtrid põhinevad mõõtühikutel üks kümnendik tolli horisontaalsuunas ja üks kuuendik tolli vertikaalsuunas. Alajaotusi mõõdetakse horisontaalselt kümnendiktollides.

Image Tekst pildi Image Tekst pildi

Vormi selgitavad märkused

„Impordi- või ekspordiluba kaupadele, mida on võimalik kasutada piinamiseks (määrus (EL) 2019/125)“

Kõnealust loavormi kasutatakse loa väljastamisel kaupade impordiks või ekspordiks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/125 (1). Seda ei kasutata tehnilise abi osutamise loa andmiseks.

Loa väljastab määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktis h määratud asutus, mis on nimetatud kõnealuse määruse I lisas.

Luba väljastatakse ühest lehest koosneval vormil, mis täidetakse mõlemal küljel. Pädev tolliasutus arvab välja veetavaid kogused maha kogu kasutatavatest kogustest. Nimetatud asutus peab kindlaks tegema, et eri kaubaartiklitele antud luba oleks sel eesmärgil selgelt eraldi välja toodud.

Kui liikmesriigi menetluste kohaselt tuleb esitada täiendavad loavormi koopiad (näiteks taotlemiseks), võib need lisada vormi paketti, mis sisaldab vajalikke koopiaid riigisiseste õigusnormide kohaselt. Eespool esitatud vormi näidise lahtris 3 vasakul ääres tuleb selgelt märkida, mis eesmärgil asjaomast koopiat kavatsetakse kasutada (nt taotluse esitamiseks, taotleja eksemplar). Vaid üks näidistest on määruse (EL) 2019/125 VII lisas esitatud loa vorm.

Lahter 1

Taotleja:

Palun märkige taotleja nimi ja täielik aadress.

Samuti võib märkida taotleja tollinumbri (enamikul juhtudel valikuline).

Vastavasse lahtrisse tuleb märkida taotleja kategooria (valikuliselt) numbriga 1, 2 või 4 vastavalt määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktile i.

Lahter 3

Loa number:

Palun märkige loa number ja märgistage kas ekspordi või impordi lahter. Vt määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punkte d ja e ning artiklit 34 mõistete „eksport“ ja „import“ määratluste kohta.

Lahter 4

Kehtivusaja lõpp:

Märkida kuupäev (kahekohaline), kuu (kahekohaline) ja aasta (neljakohaline).

Lahter 5

Tollimaakler/esindaja:

Kui taotlust ei esita taotleja, märkige palun nõuetekohaselt volitatud esindaja või (tolli)maakleri nimi, kes tegutseb taotleja nimel. Vt ka määruse (EL) nr 952/2013 artiklit 18.

Lahter 6

Riik, kus kaubad asuvad:

Palun märkige nii asjaomane riik kui ka riigi kood vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 471/2009 (2). Vt komisjoni määrus (EL) nr 1106/2012 (3).

Lahter 7

Sihtriik:

Palun märkige nii asjaomane riik kui ka riigi kood vastavalt määrusele (EÜ) nr 471/2009. Vt määrus (EL) nr 1106/2012.

Lahter 10

Kauba kirjeldus:

Palun kaaluge asjaomaste kaupade pakendamise kuupäeva lisamist. Samuti võib lahtris 10 märkida kauba väärtuse.

Kui lahtris 10 ei ole piisavalt ruumi, palun jätkake valgel lehel, märkides sellele loa numbri. Lahtris 16 märkige palun lisade arv.

Käesolev vorm on ette nähtud kuni kolme eri tüüpi kauba jaoks (vt määruse (EL) 2019/125 II ja III lisa). Kui luba vajatakse enam kui kolme tüüpi kauba jaoks, tuleb vormistada kaks luba.

Lahter 11

Kaup nr:

See lahter tuleb täita vaid vormi tagaküljel. Kauba number kauba kirjelduse lahtris peab vastama kauba numbrile lahtris 11, mis asub asjaomase kauba kirjelduse kõrval.

Lahter 14

Erinõuded ja -tingimused:

Kui lahtris 14 ei ole piisavalt ruumi, palun jätkake lisatud valgel lehel, märkides sellele loa numbri. Lahtris 16 märkige palun lisade arv.

Lahter 16

Lisade arv:

Lisade olemasolu korral märkige palun lisade arv (vt selgitusi lahtrites 10 ja 14).


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/125, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks (ELT L 30, 31.1.2019, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 23).

(3)  Komisjoni 27. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7).


VIII LISA

ARTIKLI 21 LÕIKES 1 OSUTATUD VAHENDUSTEENUSTE OSUTAMISE LOA VORM

Tehnilised näitajad:

Plangi mõõdud on 210 × 297 mm, kusjuures pikkuse maksimaalne lubatud kõrvalekalle on 5 mm vähem ja 8 mm rohkem. Lahtrid põhinevad mõõtühikutel üks kümnendik tolli horisontaalsuunas ja üks kuuendik tolli vertikaalsuunas. Alajaotisi mõõdetakse horisontaalselt kümnendiktollides.

Image Tekst pildi Image Tekst pildi

Vormi selgitavad märkused

„Luba selliste kaupadega seotud vahendusteenuste osutamiseks, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/125 (1))“

Kõnealust loavormi kasutatakse vahendusteenuste osutamise loa väljastamiseks vastavalt määrusele (EL) 2019/125.

Loa väljastab määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktis h määratletud asutus. Selleks on asutus, mis on nimetatud määruse I lisas esitatud pädevate asutuste loetelus.

Lahter 1

Taotlev vahendaja

Palun märkige taotleva vahendaja nimi ja täielik aadress. Vahendaja on määratletud määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktis l.

Lahter 3

Loa number

Palun märkige loa number ja märgistage vastav ruut, mis näitab, kas tegu on individuaalse või koondloaga (vt mõistete määratlusi määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktides p ja q).

Lahter 4

Kehtivusaja lõpp

Palun märkige kuupäev (kahekohaline), kuu (kahekohaline) ja aasta (neljakohaline). Individuaalse loa kehtivusaeg on kolm kuni kaksteist kuud ja koondloa kehtivusaeg on üks kuni kolm aastat. Kehtivusaja lõppemisel võib vajaduse korral taotleda selle pikendamist.

Lahter 5

Kaubasaaja

Palun märkige lisaks nimele ja aadressile ära ka see, kas sihtriigiks olevas kolmandas riigis asuv kaubasaaja on lõppkasutaja, edasimüüja nagu on osutatud määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktis r või tehingus muud rolli omav isik.

Kui kaubasaaja on edasimüüja, kuid kasutab osa saadetisest konkreetseks lõppkasutuseks, märgistage nii ruut „Edasimüüja“ kui ka „Lõppkasutaja“ ja nimetage lõppkasutus lahtris 11.

Lahter 6

Kolmas riik, kus kaubad asuvad

Palun märkige nii asjaomane riik kui ka riigi kood vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 471/2009 (2). Vt komisjoni määrust (EL) nr 1106/2012 (3).

Lahter 7

Kolmas sihtriik

Palun märkige nii asjaomane riik kui ka riigi kood vastavalt määrusele (EÜ) nr 471/2009. Vt määrust (EL) nr 1106/2012.

Lahter 9

Väljaandev liikmesriik

Palun märkige vastavale reale nii asjaomane liikmesriik kui ka riigi kood vastavalt määrusele (EÜ) nr 471/2009. Vt määrust (EL) nr 1106/2012.

Lahter 11

Lõppkasutus

Palun kirjeldage täpselt, kuidas kaupu kasutatakse, ja näidake samuti ära, kas lõppkasutaja on määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktis c määratletud õiguskaitseasutus või vahendatud kaupade kasutamise alase koolituse pakkuja.

Kui vahendusteenuseid osutatakse edasimüüjale, jätke lahter tühjaks, välja arvatud juhul, kui edasimüüja ise kasutab osa kaupadest konkreetseks lõppkasutuseks.

Lahter 12

Kaupade täpne asukoht kolmandas riigis, kust neid eksporditakse

Palun kirjeldage, kus asuvad kaubad kolmandas riigis, kust neid lahtris 2 nimetatud isikule, üksusele või asutusele tarnitakse. Asukohaks peab olema aadress lahtris 6 nimetatud riigis või sarnane teave, mis kirjeldab kaupade asukohta. Postkontori postkasti või sarnase postiaadressi märkimine ei ole lubatud.

Lahter 13

Kauba kirjeldus

Kaupade kirjeldus peaks sisaldama viidet määruse (EL) 2019/125 III või IV lisas loetletud konkreetsele kaubale. Palun kaaluge andmete lisamist asjaomaste kaupade pakendi kohta.

Kui lahtris 13 ei ole piisavalt ruumi, palun jätkake lisatud tühjal lehel, märkides sellele loa numbri. Lahtris 20 märkige palun lisade arv.

Lahter 14

Kaup nr

See lahter tuleb täita vaid vormi tagaküljel. Kauba number kauba kirjelduse lahtris peab vastama kauba numbrile lahtris 14, mis asub asjaomase kauba kirjelduse kõrval.

Lahter 15

HS-kood

HS-kood on kaupadele harmoneeritud süsteemis omistatud tollikood. Kui ELi kombineeritud nomenklatuuri kood on teada, võib HS-koodi asemel kasutada seda koodi. Kombineeritud nomenklatuuri kehtiv versioon on esitatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2016/1821 (4).

Lahter 17

Valuuta ja väärtus

Palun märkige väärtus ja valuuta, kasutades makstavat hinda (ilma seda konverteerimata). Kui see hind ei ole teada, tuleks märkida hinnanguline väärtus, kirjutades selle ette HV. Valuuta tuleb näidata, kasutades tähtkoodi (ISO 4217:2015).

Lahter 18

Erinõuded ja -tingimused

Lahter 18 puudutab sellele eelnevates lahtrites 14–16 kirjeldatud kaupa 1, 2 või 3 (vajaduse korral täpsustage). Kui lahtris 18 ei ole piisavalt ruumi, palun jätkake lisatud tühjal lehel, märkides sellele loa numbri. Lahtris 20 märkige palun lisade arv.

Lahter 20

Lisade arv

Lisade olemasolu korral märkige palun nende arv (vt selgitusi lahtrite 13 ja 18 kohta).


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/125, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks (ELT L 30, 31.1.2019, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 23).

(3)  Komisjoni 27. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7).

(4)  Komisjoni 6. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1821, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 294, 28.10.2016, lk 1).


IX LISA

ARTIKLI 21 LÕIKES 1 OSUTATUD TEHNILISE ABI OSUTAMISE LOA VORM

Tehnilised näitajad:

Plangi mõõdud on 210 × 297 mm, kusjuures pikkuse maksimaalne lubatud kõrvalekalle on 5 mm vähem ja 8 mm rohkem. Lahtrid põhinevad mõõtühikutel üks kümnendik tolli horisontaalsuunas ja üks kuuendik tolli vertikaalsuunas. Alajaotisi mõõdetakse horisontaalselt kümnendiktollides.

Image Tekst pildi

Vormi selgitavad märkused

„Luba selliste kaupadega seotud tehnilise abi osutamiseks, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/125 (1))“

Kõnealust loavormi kasutatakse tehnilise abi osutamise lubamiseks vastavalt määrusele (EL) 2019/125. Kui tehniline abi kaasneb ekspordiga, milleks on antud luba määrusega (EL) 2019/125 või selle alusel, siis käesolevat vormi ei kasutata, välja arvatud järgmistel juhtudel:

tehnilist abi osutatakse määruse (EL) 2019/125 II lisas loetletud kaupade kasutamiseks (vt artikli 3 lõige 2) või

määruse (EL) 2019/125 III või IV lisas loetletud kaupade kasutamiseks osutatud tehniline abi ületab määra, mis on vajalik eksporditud kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks või parandamiseks (vt artikli 21 lõiget 2 ning IV lisas loetletud kaupade puhul määruse (EL) 2019/125. V lisas esitatud liidu üldise ekspordiloa EU GEA 2019/125 1. osa).

Loa väljastab määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktis h määratletud asutus. Selleks on asutus, mis on nimetatud määruse I lisas esitatud pädevate asutuste loetelus.

Luba väljastatakse ühest lehest koosneval vormil, mis sisaldab vajaduse korral lisasid.

Lahter 1

Taotlev tehnilise abi osutaja

Palun märkige taotleja nimi ja täielik aadress. Tehnilise abi osutaja mõiste on määratletud määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktis m.

Kui tehniline abi kaasneb ekspordiga, milleks on luba antud, märkige võimaluse korral ära ka taotleja tollinumber ja näidake lahtris 14 ära sellega seotud ekspordiloa number.

Lahter 3

Loa number

Palun märkige loa number ja märgistage vastav ruut, mis näitab ära määruse (EL) 2019/125 artikli, millel luba põhineb.

Lahter 4

Kehtivusaja lõpp

Palun märkige kuupäev (kahekohaline), kuu (kahekohaline) ja aasta (neljakohaline). Loa kehtivusaeg on kolm kuni kaksteist kuud. Kehtivusaja lõppemisel võib vajaduse korral taotleda selle pikendamist.

Lahter 5

Lahtris 2 nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse tegevusala

Palun märkige selle isiku, üksuse või asutuse peamine tegevusala, kellele tehnilist abi osutatakse. Õiguskaitseasutuse mõiste on määratletud määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktis c.

Kui peamine tegevusala loetelus puudub, märgistage ruut „mitte ükski eespool nimetatutest“ ja kirjeldage peamist tegevusala, kasutades üldnimetusi (nt hulgimüüja, jaemüüja, haigla).

Lahter 6

Kolmas riik või liikmesriik, kuhu tehnilist abi osutatakse

Palun märkige nii asjaomane riik kui ka riigi kood vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 471/2009 (2). Vt komisjoni määrust (EL) nr 1106/2012 (3).

Lahtris 6 tuleks liikmesriik nimetada üksnes siis, kui luba on antud määruse (EL) 2019/125 artikli 4 alusel.

Lahter 7

Loa liik

Palun märkige, kas tehnilise abi osutamine toimub konkreetse ajavahemiku jooksul, ja kui, siis näidake päevades, nädalates või kuudes ära ajavahemik, mille jooksul tehnilise abi osutaja peab nõustamis-, toetus- või koolitustaotlustele reageerima. Ühekordne tehnilise abi osutamine puudutab üht konkreetset nõustamis- või toetustaotlust või konkreetset koolitust (isegi kui see puudutab mitu päeva kestvat kursust).

Lahter 8

Väljaandev liikmesriik

Palun märkige vastavale reale nii asjaomane liikmesriik kui ka riigi kood vastavalt määrusele (EÜ) nr 471/2009. Vt määrust (EL) nr 1106/2012.

Lahter 9

Kaupade liik, mille kasutamiseks tehnilist abi osutatakse

Palun kirjeldage, millist liiki kaupade kasutamiseks tehnilist abi osutatakse. Kirjeldus peaks sisaldama viidet määruse (EL) 2019/125 II, III või IV lisas loetletud konkreetsele kaubale.

Lahter 10

Lubatud tehnilise abi kirjeldus

Palun esitage tehnilise abi selge ja täpne kirjeldus. Lisage viide tehnilise abi osutajaga sõlmitud lepingu kuupäevale ja numbrile või vajaduse korral lisage selline leping.

Lahter 11

Teenuste osutamise viis

Lahtrit 11 ei tule täita, kui luba on antud määruse (EL) 2019/125 artikli 4 alusel.

Kui tehnilist abi osutatakse muust kolmandast riigist kui kolmas riik, kus abi saaja elab või asub, märkige palun nii asjaomane riik kui ka riigi kood vastavalt määrusele (EÜ) nr 471/2009. Vt määrust (EL) nr 1106/2012.

Lahter 12

Tehnilise abiga seotud kaupade kasutamise alase koolituse kirjeldus

Palun märkige, kas määruse (EL) 2019/125 artikli 2 punktis f määratletud tehnilise abi mõistega hõlmatud tehnilise toe või tehnilise teenusega kaasneb koolitus asjaomaste kaupade kasutajatele. Märkige, millist liiki kasutajad sellist koolitust saavad, ning täpsustage koolitusprogrammi eesmärgid ja sisu.

Lahter 14

Erinõuded ja -tingimused

Kui lahtris 14 ei ole piisavalt ruumi, palun jätkake lisatud tühjal lehel, märkides sellele loa numbri. Lahtris 16 märkige palun lisade arv.

Lahter 16

Lisade arv

Lisade olemasolu korral märkige palun nende arv (vt selgitusi lahtrite 10 ja 14 kohta).


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/125, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks (ELT L 30, 31.1.2019, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 23).

(3)  Komisjoni 27. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7).


X LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD MÄÄRUS KOOS MUUDATUSTEGA

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1236/2005

(ELT L 200, 30.7.2005, lk 1)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1377/2006

(ELT L 255, 19.9.2006, lk 3)

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1791/2006

(ELT L 363, 20.12.2006, lk 1)

Ainult määruse (EÜ) nr 1236/2005 artikli 1 lõike 1 kolmeteistkümnes taane ja lisa punkt 13.5

Komisjoni määrus (EÜ) nr 675/2008

(ELT L 189, 17.7.2008, lk 14)

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1226/2010

(ELT L 336, 21.12.2010, lk 13)

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1352/2011

(ELT L 338,21.12.2011, lk 31)

 

Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013

(ELT L 158, 10.6.2013, lk 1)

Ainult artikli 1 lõike 1 punkti n neljas taane ja lisa punkt 16.4

Komisjoni määrus (EL) nr 585/2013

(ELT L 169, 21.6.2013, lk 46)

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 37/2014

(ELT L 18, 21.1.2014, lk 1)

Ainult lisa punkt 12

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 775/2014

(ELT L 210, 17.7.2014, lk 1)

 

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1113

(ELT L 182, 10.7.2015, lk 10)

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/2134

(ELT L 338, 13.12.2016, lk 1)

 

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/181

(ELT L 40, 13.2.2018, lk 1)

 


XI LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 4a

Artikkel 5

Artikkel 4b

Artikkel 6

Artikkel 4c

Artikkel 7

Artikkel 4d

Artikkel 8

Artikkel 4e

Artikkel 9

Artikkel 4f

Artikkel 10

Artikkel 5

Artikkel 11

Artikli 6 lõige 1

Artikli 12 lõige 1

Artikli 6 lõike 2 esimene lõik

Artikli 12 lõike 2 esimene lõik

Artikli 6 lõike 2 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 12 lõike 2 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 6 lõike 2 teise lõigu esimene taane

Artikli 12 lõike 2 teise lõigu punkt a

Artikli 6 lõike 2 teise lõigu teine taane

Artikli 12 lõike 2 teise lõigu punkt b

Artikli 6 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 12 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 6 lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 12 lõike 3 esimene lõik

Artikli 6 lõike 3 punkt 3.1

Artikli 12 lõike 3 teine lõik

Artikli 6 lõike 3 punkt 3.2

Artikli 12 lõike 3 kolmas lõik

Artikkel 6a

Artikkel 13

Artikkel 7

Artikkel 14

Artikkel 7a

Artikkel 15

Artikkel 7b

Artikkel 16

Artikli 7c lõige 1

Artikli 17 lõige 1

Artikli 7c lõige 2

Artikli 17 lõige 2

Artikli 7c lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 17 lõike 3 esimene lõik

Artikli 7c lõike 3 punkt 3.1

Artikli 17 lõike 3 teine lõik

Artikli 7c lõike 3 punkt 3.2

Artikli 17 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 7c lõike 3 punkt 3.3

Artikli 17 lõike 3 neljas lõik

Artikli 7c lõige 4

Artikli 17 lõige 4

Artikkel 7d

Artikkel 18

Artikkel 7e

Artikkel 19

Artikkel 8

Artikkel 20

Artikkel 9

Artikkel 21

Artikkel 10

Artikkel 22

Artikkel 11

Artikkel 23

Artikkel 12

Artikkel 24

Artikkel 12a

Artikkel 25

Artikli 13 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 26 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 13 lõige 3a

Artikli 26 lõige 4

Artikli 13 lõige 4

Artikli 26 lõige 5

Artikli 13 lõige 5

Artikli 26 lõige 6

Artikkel 13a

Artikkel 27

Artikkel 14

Artikkel 28

Artikkel 15a

Artikkel 29

Artikkel 15b

Artikkel 30

Artikkel 15c

Artikkel 31

Artikkel 15d

Artikkel 32

Artikkel 17

Artikkel 33

Artikkel 18

Artikkel 34

Artikkel 35

Artikkel 19

Artikkel 36

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

III lisa

IIIa lisa

IV lisa

IIIb lisa

V lisa

IV lisa

VI lisa

V lisa

VII lisa

VI lisa

VIII lisa

VII lisa

IX lisa

X lisa

XI lisa


Top