Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0039

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/39, 10. jaanuar 2019, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7

OJ L 9, 11.1.2019, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/39/oj

11.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/106


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/39,

10. jaanuar 2019,

millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 38 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 (2) III lisas on esitatud loetelu kolmandatest riikidest, kelle mahepõllumajanduslike toodete tootmise süsteemid ja sellise tootmise kontrolli meetmed on tunnistatud samaväärseks määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatutega.

(2)

Austraalia esitatud teabe kohaselt on tema pädeva asutuse nimi ja internetiaadress muutunud.

(3)

Kanada esitatud teabe kohaselt on kontrollorganite „Oregon Tilth Incorporated“ ja „TransCanada Organic Certification Services“ internetiaadressid muutunud. Kontrollorgani „Organic Certifiers“ tunnustus tunnistati kehtetuks.

(4)

India esitatud teabe kohaselt on tema pädeva ametiasutuse nimi muutunud.

(5)

Jaapani esitatud teabe kohaselt tunnistati kontrollorganite „Japan Eco-system Farming Association“ ja „The Mushroom Research Institute of Japan“ tunnustus kehtetuks.

(6)

Uus-Meremaa esitatud teabe kohaselt on muutunud kontrollorgani „BioGro New Zealand“ nimi ja kõikide kontrollorganite internetiaadressid.

(7)

Korea Vabariigi esitatud teabe kohaselt on kontrollorganite „Jeonnam bioindustry foundation“ ja „Green Environmentally-Friendly certification center“ internetiaadressid muutunud. Kontrollorgani „Controlunion“ tunnustus tunnistati kehtetuks.

(8)

Šveitsi esitatud teabe kohaselt on kontrollorgani „IMOswiss AG“ nimi ja internetiaadress muutunud.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas on esitatud kolmandates riikides samaväärsuse kontrollijatena ja samaväärsust kinnitavate sertifikaatide väljaandjatena tunnustatud kontrolliasutuste ja kontrollorganite loetelu.

(10)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollija „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares lda“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooria osas Egiptuse, Guinea ja Mosambiigi puhul.

(11)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollija „Albinspekt“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A-, B- ja D-tootekategooria osas Armeenia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ja Serbia puhul ning B-tootekategooria osas Iraani, Kasahstani, Moldova, Türgi ja Ukraina puhul.

(12)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollija „Bioagricert S.r.l.“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A-, D- ja E-tootekategooria osas Kasahstani puhul, B-tootekategooria osas Prantsuse Polüneesia puhul ning A- ja D-tootekategooria osas Filipiinide puhul.

(13)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollija „Bio.inspecta AG“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooria osas Alžeeria, Kambodža, Tšaadi ja Tuneesia puhul.

(14)

6. septembril 2018 teatas mahepõllumajanduse valdkonna akrediteerimisasutus IOAS komisjonile oma otsusest tunnistada kehtetuks kontrollorganile „Bolicert Ltd“ antud akrediteering, kuna kõnealune kontrollorgan ei suutnud kõrvaldada mittevastavusi IOASi hindamismenetluse raames lubatud maksimaalse arvu aruandeperioodide jooksul. Lisaks ilmnesid komisjoni 2017. aasta mais Boliivias kontrollorganis „Bolicert Ltd“ tehtud auditist puudused mahepõllumajandusliku tootmise standardites ja kontrollimeetmetes. Kõnealust olukorda arvesse võttes palus komisjon kontrollorganil „Bolicert Ltd“ esitada kehtiv akrediteerimistunnistus ja võtta asjakohased meetmed puuduste kõrvaldamiseks. Arvestades, et kontrollorgan „Bolicert Ltd“ ei suutnud võtta asjakohaseid ja õigeaegseid parandusmeetmeid ega esitada komisjonile kehtivat akrediteerimistunnistust, otsustas komisjon kooskõlas määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 12 lõike 2 punktidega d, e ja f kõrvaldada „Bolicert Ltd“ samaväärsuse kontrollijatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelust.

(15)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollija „Ecocert SA“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooria osas Liibanoni puhul, B-tootekategooria osas Haiti, Moldova ja Tansaania puhul, E-tootekategooria osas Sri Lanka puhul ning F-tootekategooria osas Keenia puhul. Lisaks näib, et komisjoni tunnustus C-tootekategooria osas tuleb tunnistada kehtetuks Brunei, Tšiili, Hiina, Ecuadori, Hongkongi, Hondurase, India, Jaapani, Korea Vabariigi, Maroko, Monaco, Madagaskari, Mosambiigi, Peruu, Tai, Tuneesia, Türgi, Ameerika Ühendriikide ja Vietnami puhul.

(16)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 12 lõike 1 punktile b palus komisjon kontrollijal „Ekoagros“ esitada täiendavat teavet nende aastaaruandes sisalduvate tegevuste kohta. Eelkõige paluti kontrollijal „Ekoagros“ esitada teavet selle kohta, kuidas on käsitletud teistelt Ukraina kontrollorganitelt üle võetud ettevõtjate mittevastavusi vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 (3) artiklile 92. Lisaks paluti kontrollijal „Ekoagros“ selgitada, kuidas on tehtud teatavate Ukrainast, Kasahstanist ja Venemaalt pärit toodete täiendavaid kontrolle. „Ekoagros“ ei suutnud anda komisjonile rahuldavaid vastuseid. Seega tuleks peatada kontrollija „Ekoagros“ kuulumine määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisasse, kuni ta on esitanud piisavad andmed.

(17)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollija „IBD Certificações Ltda“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et on õigustatud tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine A-, D- ja E-tootekategooria osas Venemaa puhul ning tunnustuse kehtetuks tunnistamine C-tootekategooria osas Brasiilia puhul.

(18)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollija „Letis S.A“ taotluse oma aadressi ja erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A-tootekategooria osas Usbekistani puhul, A- ja D-tootekategooria osas Aserbaidžaani, Valgevene, Egiptuse, Côte d'Ivoire'i, Kõrgõzstani, Maroko, Türkmenistani ja Araabia Ühendemiraatide puhul, B- ja C-tootekategooria osas Costa Rica puhul ning A-, B-, C- ja D-tootekategooria osas Belize, Brasiilia, Colombia, Dominikaani Vabariigi, Guatemala, Hondurase, Panama ja El Salvadori puhul.

(19)

Komisjon on kätte saanud kontrollija „Oregon Tilth“ taotluse tema tunnustuse kehtetuks tunnistamiseks Hiina puhul.

(20)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollija „Organic Control System“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A-, D- ja E-tootekategooria osas endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi puhul.

(21)

Komisjon on kätte saanud kontrollija „ORSER“ taotluse tema tunnustuse kehtetuks tunnistamiseks Nepali puhul.

(22)

Kontrollija „Soil Association Certification Limited“ on teatanud komisjonile oma aadressi muutumisest.

(23)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 III ja IV lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(24)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1235/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale;

2)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25).

(3)  Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.9.2008, lk 1).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Austraaliat käsitlevas kandes asendatakse punkt 4 järgmisega:

„4.

Pädev asutus: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic“.

2)

Kanadat käsitlevas kandes muudetakse punkti 5 järgmiselt:

a)

koodnumbreid CA-ORG-011 ja CA-ORG-021 käsitlevad read asendatakse järgmisega:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/“

b)

koodnumbrit CA-ORG-012 käsitlev rida jäetakse välja.

3)

Indiat käsitlevas kandes asendatakse punkt 4 järgmisega:

„4.

Pädev asutus: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp“.

4)

Jaapanit käsitlevast kandest jäetakse välja koodnumbreid JP-BIO-019 ja JP-BIO-33 käsitlevad read.

5)

Uus-Meremaad käsitlevas kandes asendatakse punkt 5 järgmisega:

„5.

Kontrollorganid:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz“

6)

Korea Vabariiki käsitlevas kandes muudetakse punkti 5 järgmiselt:

a)

koodnumbreid KR-ORG-017 ja KR-ORG-020 käsitlevad read asendatakse järgmisega:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279“

b)

koodnumbrit KR-ORG-018 käsitlev rida jäetakse välja.

7)

Šveitsi käsitleva kande punktis 5 asendatakse koodnumbrit CH-BIO-004 käsitlev rida järgmisega:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch“


II LISA

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Kande „Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda“ punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmised read:

„EG-BIO-172

Egiptus

x

x

GN-BIO-172

Guinea

x

x

MZ-BIO-172

Mosambiik

x

x

—“

2)

Kande „Albinspekt“ punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmised read:

„AM-BIO-139

Armeenia

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnia ja Hertsegoviina

x

x

x

IR-BIO-139

Iraan

x

KZ-BIO-139

Kasahstan

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

x

x

x

RS-BIO-139

Serbia

x

x

x

TR-BIO-139

Türgi

x

UA-BIO-139

Ukraina

x

—“

3)

Kande „Bioagricert S.r.l.“ punkti 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmised read:

„KZ-BIO-132

Kasahstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filipiinid

x

x

—“

b)

Prantsuse Polüneesiat käsitleva rea veergu B lisatakse ristike.

4)

Kande „Bio.inspecta AG“ punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmine rida:

„DZ-BIO-161

Alžeeria

x

x

KH-BIO-161

Kambodža

x

x

TD-BIO-161

Tšaad

x

x

TN-BIO-161

Tuneesia

x

x

—“

5)

Kanne „Bolicert Ltd“ jäetakse välja.

6)

Kande „Ecocert SA“ punkti 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmine rida:

„LB-BIO-154

Liibanon

x

x

—“

b)

Haitit, Moldovat ja Tansaaniat käsitlevate ridade veergu B lisatakse ristike;

c)

Tšiilit, Hiinat, Ecuadori, Hongkongi, Hondurast, Indiat, Jaapanit, Korea Vabariiki, Marokot, Monacot, Madagaskarit, Mosambiiki, Peruud, Taid, Tuneesiat, Türgit ja Vietnami käsitlevate ridade veerust C kustutatakse ristike;

d)

Sri Lankat käsitleva rea veergu E lisatakse ristike;

e)

Keeniat käsitleva rea veergu F lisatakse ristike;

f)

Bruneid ja Ameerika Ühendriike käsitlevad read jäetakse välja.

7)

Kande „Ekoagros“ punktist 3 jäetakse välja Ukrainat käsitlev rida.

8)

Kande „IBD Certificações Ltda“ punkti 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmine rida:

„RU-BIO-122

Venemaa

x

x

x

—“

b)

Brasiiliat käsitleva rea veerust C kustutatakse ristike.

9)

Kannet „Letis S.A“ muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Aadress: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina“;

b)

punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmised read:

„AZ-BIO-135

Aserbaidžaan

x

x

BY-BIO-135

Valgevene

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brasiilia

x

x

x

x

CI-BIO-135

Côte d'Ivoire

x

x

CO-BIO-135

Colombia

x

x

x

x

CR-BIO-135

Costa Rica

x

x

DO-BIO-135

Dominikaani Vabariik

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egiptus

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kõrgõzstan

x

x

MA-BIO-135

Maroko

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

El Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Türkmenistan

x

x

AE-BIO-135

Araabia Ühendemiraadid

x

x

VN-BIO-135

Usbekistan

x

—“

10)

Kande „Oregon Tilth“ punktist 3 jäetakse välja Hiinat käsitlev rida.

11)

Kande „Organic Control System“ punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmine rida:

„MK-BIO-162

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

x

x

x

—“

12)

Kandest „ORSER“ jäetakse välja Nepali käsitlev rida.

13)

Kandes „Soil Association Certification Limited“ asendatakse punkt 1 järgmisega:

„1.

Aadress: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Ühendkuningriik“.

Top