Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0008

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/8, 3. jaanuar 2019, milles käsitletakse loa andmist metioniini hüdroksüanaloogi ja selle kaltsiumsoola kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/8745

OJ L 2, 4.1.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/8/oj

4.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/8,

3. jaanuar 2019,

milles käsitletakse loa andmist metioniini hüdroksüanaloogi ja selle kaltsiumsoola kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 7 on esitatud taotlus metioniini hüdroksüanaloogi ja selle kaltsiumsoola kasutamise lubamiseks söödalisandina kõigi loomaliikide loomasöödas. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse metioniini hüdroksüanaloogi ja selle kaltsiumsoola lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina, mis tuleb klassifitseerida söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 20. veebruari 2018. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda metioniini hüdroksüanaloog ja selle kaltsiumsool kahjulikku mõju ei loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale.

(5)

Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõnealune söödalisand on kõikide loomaliikide jaoks tõhus metioniini allikas ning isegi kui mäletsejalistes laguneb see söödalisand väiksemal määral kui DL-metioniin, tuleks eespool nimetatud söödalisandit kaitsta lagunemise eest vatsas.

(6)

Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(7)

Kõnealuse söödalisandi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba söödalisandi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. jaanuar 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2018; 16(3): 5198.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda ühe kilogrammi kohta

Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid

3c310

Metioniini hüdroksüanaloog ja selle kaltsiumsool

Söödalisandi koostis

Metioniini hüdroksüanaloogi ja metioniini hüdroksüanaloogi kaltsiumsoola preparaat, mille metioniini hüdroksüanaloogi miinimumsisaldus on 88 % ja kaltsiumi miinimumsisaldus on 8 %.

Toimeainete kirjeldus

metioniini hüdroksüanaloog:

 

IUPACi nimetus: 2-hüdroksü-4-(metüültio)butaanhape

CASi number 583-91-5

Keemiline valem: C5H10O3S

Metioniini hüdroksüanaloogi kaltsiumsool:

 

IUPACi nimetus: 2-hüdroksü-4-(metüültio)butaanhape, kaltsiumsool

CASi number 4857-44-7

Keemiline valem: (C5H9O3S)2Ca

Analüüsimeetod  (1)

Metioniini hüdroksüanaloogi määramine söödalisandis:

titrimeetria, redoksreaktsioonile järgnev potentsiomeetriline tiitrimine.

Eelsegus, segasöödas ja söödamaterjalides sisalduva metioniini hüdroksüanaloogi määramine:

kõrgefektiivne vedelikkromatograafia ja fotomeetriline määramine (HPLC-UV).

Kaltsiumi üldsisalduse määramine söödalisandis:

aatomiabsorptsioonspektromeetria (AAS) (EN ISO 6869) või

induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) (EN 15510) või

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria rõhu all lagundatud proovist (ICP-AES) (EN 15621).

Kõik loomaliigid

1.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte, võttes eelkõige arvesse, et tegemist on nahka ja silmi söövitava ainega. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas kaitseprille ja -kindaid.

2.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Söödalisandi ja eelsegu märgistusel peab olema märgitud: metioniini hüdroksüanaloogi sisaldus.

4.

Sellise söödamaterjalide ja segasööda märgistus, millesse söödalisand on lisatud, sisaldab söödalisandeid käsitleva teabe loetelu seoses järgmisega:

söödalisandi nimetus,

lisatud metioniini hüdroksüanaloogi kogus.

24. jaanuar 2029


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top