EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0019

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2019/1265, 10. juuli 2019, euro lühiajalise intressimäära (eurotSTR) kohta (EKP/2019/19)

OJ L 199, 26.7.2019, p. 8–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1265/oj

26.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/8


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2019/1265,

10. juuli 2019,

euro lühiajalise intressimäära (eurotSTR) kohta (EKP/2019/19)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõikeid 2 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

(1)

viiteintressimääradel on oluline roll finantsturgude toimimise ja rahapoliitika ülekandumise seisukohalt. Esiteks, finantsturgude jaoks on need viitemäärad olulised võrdlusväärtused finantstehingutes, sh hüpoteegid, rahaturulepingud, ujuva intressimääraga väärtpaberid ja tuletisinstrumendid. Teiseks, need võrdlusväärtused on aluseks paljude finantsinstrumentide päevaväärtuse määramisel. Kolmandaks, rahapoliitika ülekandumine algab rahaturgude võrdlusväärtuse muutumisega, mis peegeldab Euroopa Keskpanga (EKP) intressimäärade muutumist. Seetõttu võib kindlate ja usaldusväärsete võrdlusaluste puudumine tekitada finantsturgudel häireid, millel võib olla tuntav negatiivne mõju EKP rahapoliitika otsuste ülekandumisele ja eurosüsteemi võimele aidata kaasa finantssüsteemi pädevate asutuste poolt finantssüsteemi stabiilsusega seotud poliitika tõrgeteta teostamisele, s.o eurosüsteemi ülesannetele Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõigete 2 ja 5 alusel. Ühe liidus laialdaselt kasutatava üleööturu intressi võrdlusväärtuse, nimelt euro üleööturu keskmise intressimäära (EONIA), vastavus nõuetele, mis kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1011, (1) võib lõppeda. Sellest tuleneb risk, et selle võrdlusväärtuse kasutamine uute finantsinstrumentide või lepingute puhul tulevikus ei ole lubatud. Eurosüsteemi eespool osutatud ülesannete täitmiseks on oluline, et eurosüsteem määraks euroala jaoks kindlaks euro lühiajalise intressimäära (eurotSTR), mis täiendaks kehtivaid võrdlusväärtusi ja oleks asendusviitemäär EONIA lõpetamise korral.

(2)

Eurosüsteem kasutab oma ülesannete täitmiseks rahaturgude granulaarset statistilist teavet, mida kogutakse Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) (2) alusel. See määrus kohustab andmeesitajaid järgima teatavaid statistikaaruandluse nõudeid ja kehtestab RKPdele statistilise teabe kogumise ja kvaliteedi kontrolli kohustused. Lisaks kehtib andmeesitajate suhtes eurosüsteemi statistikaaruandluse nõuete eiramist käsitlev raamistik. Statistilist teavet esitatab esimesel kauplemispäevale järgneval TARGET2 tööpäeval EKP nõukogu poolt määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) artikli 2 kohaselt määratletud krediidiasutuste kogum.

(3)

EKP ja RKPd vastutavad euro lühiajalise intressimäära koostamiseks vajaliku statistilise teabe kogumise ja selle kvaliteedi tagamise eest. EKP euro lühiajalise intressimäära haldajana ja RKPd, kellel on kohustused ja ülesanded euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramisel, tuginevad andmeesitajatele, kes järgivad EKP statistilise teabe esitamise miinimumstandardeid seoses statistilise teabega, mida kogutakse määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) alusel ja mis on valitud kasutamiseks euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramisel.

(4)

Määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) alusel kogutava statistilise teabe suhtes näeb selle määruse artikli 3 lõige 3 ette, et RKPd võivad oma ülesannete täitmise üle anda EKP-le. RKPd, kes on teinud selle otsuse, ei käita seega riigisisest andmekogumise platvormi käesoleva suunise alusel. Siiski ei vabasta selline RKP otsus teda vastutusest käesoleva suunise kohaselt esitatud statistiliste andmete usaldusväärsuse ja terviklikkuse osas, kuna üks või mitu andmeesitajat on endiselt tema liikmesriigi residendid. Seetõttu tuleb euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramist reguleerivad materiaalõiguse ja menetlusnormid kehtestada eurosüsteemi tasandil.

(5)

Suunis on vajalik euro lühiajalise intressimäära reguleerimiseks ja EKP kohustuste sätestamiseks euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse korraldamisel ja järelevaatamisel. Suunis peab sätestama ka EKP ja RKPde ülesanded ja kohustused seoses nende osaga euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramisel ja muus sisekorraga seotud tegevuses.

(6)

Euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise, haldamise ja järelevaatamise selge, usaldusväärne ja terviklik õigusraamistik muudab euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse selgemaks ja läbipaistvamaks ning aitab kaitsta andmeesitajatelt kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsust.

(7)

On teada, et keskpangad järgivad juba praegu põhimõtteid, standardeid ja menetlusi, mis tagavad nende tegevuse usaldusväärsuse ja sõltumatuse. Siiski on kohane, et käesolev õigusraamistik oleks võimaluse korral kooskõlas finantssektori võrdlusaluste väljaandmise ja läbipaistvuse parima rahvusvahelise tavaga, eelkõige Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) finantssektori võrdlusaluste põhimõtetega (3) (edaspidi „IOSCO põhimõtted“). Kuigi IOSCO põhimõtted ega määrus (EL) 2016/1011 keskpankade suhtes ei kehti, võtab EKP kui euro lühiajalise intressimäära haldur käesoleva suunise alusel euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramisel IOSCO põhimõtete eesmärgid asjakohases ulatuses üle. Kohaldatavad meetmed peaksid olema proportsionaalsed euro lühiajalise intressimäära ja selle kindlaksmääramise menetluse riskide suhtes.

(8)

EKP peab tagama parimatele rahvusvahelistele tavadele vastava kohase ja läbipaistva kontrollraamistiku olemasolu, et kaitsta euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse usaldusväärsust ja sõltumatust ning lahendada kõik olemasolevad või võimalikud huvide konflikti olukorrad. Kontrolliraamistikus lähtutakse Euroopa Keskpanga suunisest (EL) 2015/855 (EKP/2015/11), (4) mis sätestab eurosüsteemi ülesannete täitmisel järgitavad eetikapõhimõtted. Samuti võib kontrolliraamistik tugineda EKP ja RKPde kehtival poliitikal ja menetlustel, mis tagavad, et euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramisse kaasatakse asjakohase ekspertteadmiste tasemega töötajad, kes saavad kohase koolituse ning kelle pädevust kontrollitakse.

(9)

Võttes arvesse euro lühiajalise intressimäära kujundamise toetamiseks vajaliku infotehnoloogia (IT) teenuste tähtsust, peavad EKP ja riigisisest andmekogumisplatvormi käitavad RKPd järgima nende teenuste puhul katkematu juurdepääsu ja IT teenustaseme nõudeid, mille kehtestab ja mida haldab EKP,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolev suunis käsitleb euro lühiajalist intressimäära ning sätestab EKP kohustused euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse haldamisel ja järelevaatamisel. Samuti sätestab käesolev suunis EKP ja RKPde ülesanded ja kohustused seoses nende osaga euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluses ja muus sisekorraga seotud tegevuses.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)   „RKP“ (NCB)– eurot rahaühikuna kasutava liikmesriigi keskpank;

(2)   „euro lühiajaline intressimäär“ (euro short-term rate)– intressimäär, mis kajastab euroalal asuvate pankade euro tagatiseta üleöölaenude kulusid hulgiturul;

(3)   „euro lühiajalise intressimäära süsteem“ (euro short-term rate system)– EKP süsteem, mille ta on arendanud sisestatava statistilise teabe vastuvõtmiseks, sisestatava statistilise teabe valideerimiseks ja selle kvaliteedi aruandluseks ning euro lühiajalise intressimäära arvutamiseks;

(4)   „riigisisene andmekogumisplatvorm“ (local collection platform)– EKP või RKP, kelle üks või mitu andmeesitajat on liikmesriigi residendid ja kes ei ole otsustanud oma kohustusi EKP-le üle anda vastavalt määrusele (EL) nr 1333/2014 (ECB/2014/48), süsteem sisestatava statistilise teabe kogumiseks, andmete valideerimiseks, andmete kvaliteedi aruandluseks ning sisestatava statistilise teabe edastamiseks euro lühiajalise intressimäära kohta;

(5)   „sisestatav statistiline teave“ (input statistical information)– tagatiseta turusegmendi statistiline teave, mille andmeesitajad esitavad RKPdele või EKP-le vastavalt määrusele (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48);

(6)   „kvaliteedikontroll“ (quality processing)– euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramiseks vajalike erinevate kvaliteedikontrollide ja analüüside teostamine sisestatava statistilise teabe osas, mille eesmärk on tagada euro lühiajalise intressimäära süsteemi sisestatud ja vastu võetud sisestatava statistilise teabe täielikkus, kehtivus, õigsus, kooskõla, kasutatavus ja ajakohasus;

(7)   „kõlblik tehing“ (eligible transaction)– tehing, mis vastab euro lühiajalise intressimäära metoodikas määratletud kõlblikkuskriteeriumidele ja mis on valitud euro lühiajalise intressimäära arvutamiseks;

(8)   „tehing“ (transaction)– sisestatava statistilise teabega seotud tehing;

(9)   „TARGET2 tööpäev“ (TARGET2 business day)– TARGET2 tööpäev vastavalt määratlusele otsuse EKP/2007/7 (5) I lisa artiklis 1;

(10)   „euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetlus“ (euro short-term rate determination process)– kord euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramiseks, mis hõlmab artikli 4 lõikes 1 loetletud tegevusi;

(11)   „euro lühiajalise intressimäära metoodika“ (euro short-term rate methodology)– EKP kui euro lühiajalise intressimäära halduri poolt määratletud euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise metoodika;

(12)   „kasutajanõuded“ (user requirements)– RKPde või EKP IT süsteemide äriprotsessid, tehniline ning operatsiooni- ja ülekandevõimekus, piirangud ja omadused, mida saab liigitada kahte põhiliiki: funktsionaalsed nõuded (kasutaja, õiguslik ja regulatiivne) ja mittefunktsionaalsed nõuded (arhitektuur, turvalisus ning operatsiooniline ja tehniline);

(13)   „süsteemi arhitektuur“ (system architecture)– euro lühiajalise intressimäära süsteemi üldine kirjeldus, mis hõlmab selle riist- ja tarkvara komponente, nende seost ning liideseid teiste süsteemidega;

(14)   „andmeesitaja“ (reporting agent)– EKP nõukogu poolt kinnitatud andmeesitaja, kes kuulub tegelikku andmeid esitavasse üldkogumisse vastavalt määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) artiklile 2;

(15)   „huvirühmad“ (stakeholders)– andmeesitajad ja euro lühiajalise intressimäära kasutajad;

(16)   „sõltumatu“ (at arm's length)– kahe osapoole vaheline tehing, mis ei ole kontsernisisene tehing ning mis on tehtud ilma, et kumbki tehingu pool oleks mõjutatud huvide konfliktist (nt sidusettevõtjate vahelise tehingu huvide konflikt);

(17)   „eurosüsteemi eetikaraamistik“ (Eurosystem Ethics Framework)– suunises (EL) 2015/855 (EKP/2015/11) sätestatud põhimõtted;

(18)   „huvide konflikt“ (conflict of interest)– olukord, milles EKP või RKP organi liikmel või töötajal on isiklik huvi, mis võib mõjutada või mis näib mõjutavat tema kohustuste erapooletut ja objektiivset täitmist;

(19)   „eriolukorra menetlus“ (contingency procedure)– kord, mida rakendatakse, et tagada euro lühiajalise intressimäära avaldamine ebapiisava sisestatava statistilise teabe korral, mille põhjuseks võivab olla turupinged või -häired, kriitilise taristu rike või muud asjakohased tegurid;

(20)   „töötaja“ (staff member)– EKP või RKPga töösuhtes olev isik, välja arvatud isikud, kes täidavad ainult eurosüsteemiga mitteseotud ülesandeid;

(21)   „organi liige“ (member of a body)– EKP või RKP otsuseid tegeva või muu siseüksuse liige, kes ei ole töötaja;

(22)   „EKP statistika andmeladu“ (ECB Statistical Data Warehouse)– EKP online teenus statistika andmete edastamiseks;

(23)   „turuteabe levitamise platvorm“ (Market Information Dissemination platform)– avatud kujundusega süsteem, mida EKP kasutab struktureeritud ja automaatseks töötlemiseks kohase teabe ja andmete avaldamiseks;

(24)   „oluline muudatus“ (material change)– euro lühiajalise intressimäära metoodika või euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse muudatus, mis võib mõjutada huvirühmade huvi;

(25)   „statistikaaruandluse nõuete eiramist käsitlev raamistik“ (statistical non-compliance framework)– eurosüsteemi statistikaaruandluse nõuete eiramist käsitlev raamistik, sh nõukogu määrus (EÜ) nr 2533/98, (6) nõukogu määrus (EÜ) nr 2532/98, (7) Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 2157/1999 (EKP/1999/4) (8) ja otsus EKP/2010/10; (9)

(26)   „ESA 2010“ (ESA 2010)– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (10) kehtestatud Euroopa arvepidamise süsteem;

(27)   „järelkontrolli menetlus“ (post-production procedures)– meetmed, mis võetakse pärast euro lühiajalise intressimäära avaldamist ja/või uuesti avaldamist eesmärgiga jälgida andmete õigsust ja terviklikkust ning ette valmistada järgmine TARGET2 tööpäev. Need toimingud ei hõlma euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetlust.

Artikkel 3

Euro lühiajalise intressimäära alus

Euro lühiajaline intressimäär kajastab euroalal asuvate pankade euro tagatiseta üleöölaenude kulusid hulgiturul. Euro lühiajaline intressimäär avaldatakse iga TARGET2 tööpäeva kohta tehingute alusel, mis on teostatud ja arveldatud eelmisel TARGET2 tööpäeval (aruandluspäev „T“) tähtajaga T+1, mida loetakse teostatuks sõltumatult ja mis seega kajastab objektiivselt turuintressimäära.

Artikkel 4

EKP ülesanded ja kohustused euro lühiajalise intressimäära haldurina

1.   EKP korraldab euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramist, mis hõlmab järgmisi tegevusi:

a)

euro lühiajalise intressimäära süsteemi sisestatava statistilise teabe edastamise ja vastuvõtmise korra kehtestamine ja haldamine;

b)

kvaliteedikontroll, sh andmete filtreerimine ja rikastamine ning kõlblike tehingute valimine;

c)

euro lühiajalise intressimäära arvutamine.

2.   EKP-l on euro lühiajalise intressimäära haldurina järgmised ülesanded ja kohustused:

a)

alusintressi määratlemine, mida euro lühiajaline intressimäär esindab, ja euro lühiajalise intressimäära metoodika väljatöötamine;

b)

euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise rakendamine, tagades, et:

i)

euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramine toimub tõhusalt ja usaldusväärselt;

ii)

iga EKP kontrolli all olev negatiivne asjaolu, mis mõjutab või võib mõjutada euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramist ja selle kohast toimimist, lahendatakse esimesel võimalusel;

iii)

euro lühiajalist intressimäära ja selle kindlaksmääramist käsitlevad materjalid, poliitika ja toimingud avaldatakse nõutavatel juhtudel kooskõlas käesoleva suunisega;

iv)

euro lühiajalise intressimäära süsteem, kasutajanõuded, kvaliteedi kontroll ja süsteemiarhitektuur on kohased, eesmärgipärased ning neid hallatakse nõuetekohase hoolsusega;

v)

EKP ja RKPd ei kohalda eksperthinnangut sisestatava statistilise teabe kasutamisele euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramiseks, kui see ei ole kooskõlas selgete juhistega euro lühiajalise intressimäära metoodikaga või sisekorraga;

c)

euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluses juhindutakse kontrolliraamistikust ja sisekontrolli funktsioonist artiklite 8 ja 9 alusel ning kaebuste ja auditi korrast artiklite 11 ja 12 alusel;

d)

euro lühiajaline intressimäär, vajadusel selle läbivaatamine ja uuesti avaldamine, avaldatakse kooskõlas euro lühiajalise intressimäära metoodikaga.

Ilma et see mõjutaks eespool osutatut, ei vastuta EKP (või RKPd, kui nad osalevad euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluses) euro lühiajalise intressimäära kasutamise eest huvirühmade või kolmandate isikute poolt mis tahes finantsinstrumendis, lepingus, tehingus või muus kommertstegevuses või investeerimisotsuses.

3.   EKP avaldab euro lühiajalise intressimäära oma veebilehel kolme komakoha täpsusega hiljemalt kell 9.00 kesk-Euroopa aja (CET) (11) järgi igal TARGET2 tööpäeval alates 2. oktoobrist 2019. Kui pärast avaldamist tuvastatakse üks või mitu viga, mis mõjutavad avaldatud euro lühiajalist intressimäära üle baaspunktide jaoks euro lühiajalise intressimäära metoodikas lubatud künnise, vaatab EKP euro lühiajalise intressimäära läbi ja avaldab selle samal päeval kell 11.00 kesk-Euroopa aja järgi. Sellest hiljem euro lühiajalist intressimäära ei muudeta. Euro lühiajaline intressimäär avaldatakse koos seotud teabega, mis on määratletud euro lühiajalise intressimäära metoodikas.

4.   EKP avaldab oma veebilehel vastutuse välistamise sätte seoses euro lühiajalise intressimäära kasutamisega või sellele tuginemisega huvirühmade või kolmandate isikute poolt mis tahes finantsinstrumendis, lepingus, tehingus või muus kommertstegevuses või investeerimisotsuses. See vastutuse välistamine hõlmab EKP ja RKPd, kui nad osalevad euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluses.

5.   Euro lühiajaline intressimäär tehakse samuti kättesaadavaks turuteabe levitamise platvormil ning EKP statistika andmelaos.

6.   Ilma et see piiraks lõiget 1, kohaldatakse vastutusele sisestatava statistilise teabe kvaliteedi ja õigsuse ning nende õigeaegse edastamise eest määrust (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) ja statistikaaruandluse nõuete eiramist käsitlevat raamistikku.

Artikkel 5

Riigisisest andmekogumisplatvormi käitavate RKPde ja EKP ning RKPde, kelle üks või mitu andmeesitajat on nende liikmesriigi residendid, ülesanded ja kohustused

1.   EKP-l ja riigisisest andmekogumisplatvormi käitavatel RKPdel on järgmised ülesanded ja kohustused:

a)

tagada sisestatava statistilise teabe esitamine euro lühiajalise intressimäära süsteemi kella 7.00ks kesk-Euroopa aja järgi igal TARGET2 tööpäeval;

b)

tagada töötajate kohalolek ajavahemikus hiljemalt alates kella 6.30st kesk-Euroopa aja järgi kuni kella 11.00ni kesk-Euroopa aja järgi võimalike probleemide lahendamiseks, mis võivad esineda andmete kogumisel ja sisestatava statistilise teabe esitamisel euro lühiajalise intressimäära süsteemi, ning andmekvaliteedi kontrolli teostamiseks.

2.   EKP, riigisisest andmekogumisplatvormi käitavad RKPd ja RKPd, kelle üks või mitu andmeesitajat on nende liikmesriigi residendid, osalevad euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise ja järelkontrolli menetluses kooskõlas artikli 6 lõikes 3 sätestatud sisekorraga. Selleks peavad töötajad olema kohal andmeesitajatega suhtlemiseks ja kvaliteedikontrolliks iga päev ajavahemikus hiljemalt alates kella 7.00st kesk-Euroopa aja järgi kuni kella 11.00ni kesk-Euroopa aja järgi.

3.   EKP ja riigisisest andmekogumisplatvormi käitavad RKPd peavad riigisiseste andmekogumisplatvormide osas järgima katkematu juurdepääsu ja IT teenustaseme nõudeid. Neid nõudeid kehtestab ja haldab EKP.

Artikkel 6

Euro lühiajalise intressimäära metoodika

1.   Euro lühiajalise intressimäära metoodika peab hõlmama põhjendused selle vastuvõtmiseks, alusintressi määratluse, mida euro lühiajaline intressimäär esindab, sisestatava statistilise teabe allikad, arvutusmeetodi, euro lühiajalise intressimäära avaldamise ja uuesti avaldamise korra, läbipaistvuspoliitika seoses regulaarse vigade avaldamisega, eriolukorra menetluse käivitamise tingimused ja eriolukorra intressimäära arvutamise.

2.   Euro lühiajalise intressimäära metoodika ja selle muudatused avaldatakse EKP veebilehel.

3.   Lisaks euro lühiajalise intressimäära metoodikale kehtestab EKP sisekorra ja haldab seda, milles kirjeldab meetmeid, mida EKP ja RKPd peavad võtma euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluses, euro lühiajalise intressimäära avaldamise ja uuesti avaldamise puhul ja järelkontrolli menetluses.

Artikkel 7

Ülesannete ja vastutuse edasiandmine

1.   Artiklites 4 ja 5 sätestatud ülesandeid ja vastutust ei anta edasi kolmandale isikule.

2.   EKP ja RKPd võivad kolmandast isikust teenuseosutajale edasi anda IT infrastruktuuri arenduse ja halduse või muud teenused, mis on kõrvalised või valmistavad ette artiklites 4 ja 5 sätestatud ülesannete ja vastutuse täitmist järgmistel tingimustel:

a)

selle kolmanda isiku suhtes on kehtestatud alaline ja tulemuslik järelevaatamisraamistik;

b)

edasiandev keskpank jääb vastutavaks ja kontrollib asjakohast tegevust edasiandmise lepingu alusel;

c)

järgitakse konfidentsiaalse statistilise teabe kasutamise ja kaitse nõudeid, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 8;

d)

EKP nõukogu kiidab heaks kirjalikud lepingud nende ülesannete edasiandmiseks.

3.   EKP ja RKPd peavad jälgima, et nende töövõtjad järgivad edasiandmise lepinguid ja tagavad, et EKPd ja RKPsid on sellest kohastelt teavitatud.

Artikkel 8

Kontrolliraamistik

1.   Euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse suhtes kehtib kontrolliraamistik.

2.   Lisaks eurosüsteemi eetikaraamistikule ja Euroopa Keskpanga kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhendile (12) hõlmab kontrolliraamistik järgmist:

a)

artikli 6 lõikes 3 osutatud sisekord, mis tagab euro lühiajalise intressimäära ning euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse usaldusväärsuse ja kvaliteedi;

b)

kord, mis tagab, et artiklites 11 ja 12 sätestatud kaebuste ja auditi menetlused on tulemuslikud euro lühiajalise intressimäära ja euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse riskide juhtimisel.

3.   Huvide konflikti puhul, mis võib tuleneda organi liikme või töötaja osalemisest euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluses, järgivad EKP ja RKP eurosüsteemi eetikaraamistikku või kohastel juhtudel Euroopa Keskpanga kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhendit.

4.   Euro lühiajalise intressimäära ja euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse usaldusväärsuse ja kvaliteedi osas tagab EKP, et artikli 6 lõikes 3 osutatud sisekord hõlmab kvaliteedikontrolli meetmeid vastavalt kirjeldusele euro lühiajalise intressimäära metoodikas, et määratleda tehingud, mis loetakse kõlblikeks tehinguteks. Euro lühiajalise intressimäära süsteemi kvaliteedikontroll peab hõlmama mitmetasandilisi sisestatava statistilise teabe kvaliteedikontrolle:

a)

valideerimiskontroll, mis tagab euro lühiajalise intressimäära süsteemi esitatud failide vastavuse nõutavale tehnilisele standardile ja tuvastab tehingud puuduva ja/või ebaõige statistilise teabega;

b)

sisestatava statistilise teabe kvaliteedi suunatud kontroll eelnevalt määratletud algoritmide alusel, et avastada kõrvalekalduvad või ebatavalised tehingud;

c)

tehingute täpsuse kinnituse nõue andmeesitajale kõlblike tehingute määramiseks.

5.   EKP rikastab sisestatava statistilise teabe euro lühiajalise intressimäära süsteemis, kasutades iga üksust kirjeldavaid viitandmeid ja selle ESA 2010 institutsionaalse sektori liigitust.

Artikkel 9

Sisekontroll

1.   EKP asutab sisekontrolli komitee, kes vaatab läbi, hindab ja esitab aruandeid kõikide euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse aspektide kohta, sh katkematu juurdepääsu ja IT teenustaseme nõuete ning artikli 5 lõikes 3 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud sisekorra kohta. Sisekontrolli komitee tegutseb EKP juhatuse ja EKP nõukogu nõuandva organina.

2.   Sisekontrolli komitee koosneb viiest liikmest, kellest a) kolm liiget, sh eesistuja, valitakse EKP poolt määratud isikute hulgast, ja b) kaks liiget valitakse riigisisest andmekogumisplatvormi käitava RKP poolt määratud isikute hulgast, kõikidel juhtudel EKP juhatuse ettepanekul, mille kiidab heaks EKP nõukogu oma otsusega. Alapunktis b osutatud liikmete puhul toimub rotatsioon riigisisest andmekogumisplatvormi käitavate RKPde vahel iga kahe aasta järel. Eesistuja peab olema EKP juhatuse liige. Sisekontrolli komitee liikmetel peab olema kohases tasakaalus tehnilisi oskusi, teadmisi ja ametialaseid kogemusi seoses viiteintressimäärade määramisega ja finantsturgudega laiemalt, mis võimaldab neil täita oma rolle ja vastutust. Töötajad, kes osalevad euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluses, ei saa olla sisekontrolli komitee liikmed, kuid nad võivad toetada sisekontrolli komitee tööd ja osaleda sisekontrolli komitee koosolekutel vaatlejatena.

3.   Sisekontrolli komitee koguneb eesistuja kutsel tema poolt vajalikeks ja kohasteks peetavatel juhtudel, kuid vähemalt kord nelja kuu jooksul. Enne sisekontrolli komitee esimest koosolekut peab EKP nõukogu kinnitama liikmete nimekirja ning tulevase valiku ja liikmete asendamise kriteeriumid. Liikmed peavad esitama huvide konflikti deklaratsiooni ametisse nimetamisel ja juhul, kui nad saavad teada mis tahes sündmusest, mis võiks tekitada huvide konflikti. Need dokumendid ja kokkuvõte igast sisekontrolli komitee koosolekust avaldatakse EKP veebilehel.

4.   Sisekontrolli komitee asutatakse ühe kuu jooksul pärast käesoleva suunise jõustumist.

5.   Sisekontrolli komitee vastutus on järgmine:

a)

regulaarselt läbi vaadata alusintressi määratlemine, mida euro lühiajaline intressimäär esindab, ja euro lühiajalise intressimäära metoodika väljatöötamine;

b)

olla kursis euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse riskidega, näiteks tellides sõltumatuid hinnanguid;

c)

jälgida euro lühiajalise intressimäära metoodika olulisi muudatusi ja anda hinnang alusintressi mõõtmise kohasuse ja vastavuse kohta euro lühiajalise intressimäära metoodikale;

d)

vaadata läbi ettepandud ja rakendatud euro lühiajalise intressimäära olulised muudatused ning ettepanekud euro lühiajalise intressimäära võimaliku lõpetamise põhimõtete ja korra kohta; taotleda EKP konsulteerimist huvirühmadega enne oluliste muudatuste tegemist või põhimõtete ja korra vastuvõtmist kooskõlas artikliga 14;

e)

hinnata täiendavate kaitsemeetmete vajadust huvide konflikti osas, mis ületaks artikli 8 lõikes 3 sätestatud kaitsemeetmed;

f)

vajadusel uurida kaebusi, mis on esitatud artikli 11 alusel;

g)

teha EKP juhatusele ja EKP nõukogule ettepanekuid kontrolliraamistiku muutmise kohta;

h)

jälgida euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse ja kontrolliraamistiku usaldusväärsust, näiteks jälgides euro lühiajalise intressimäära haldust ja teostamist, kaaludes sise- ja sõltumatu auditi järeldusi, kontrollides auditis välja toodud parandusmeetmete rakendamist kooskõlas artikliga 12 ja tagades euro lühiajalise intressimäära metoodika järgimist;

i)

uurida ja esitada aruandeid EKP juhatusele ja EKP nõukogule, kui väidetavalt esineb katkematu juurdepääsu ja IT teenustaseme nõuete või artikli 5 lõikes 3 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud sisekorra kohustuste rikkumine;

j)

teha ettepanekuid meetmete kohta, mida peetakse vajalikuks euro lühiajalise intressimäära usaldusväärsuse, töökindluse ja täpsuse kaitseks.

6.   Sisekontrolli komitee liikmete suhtes kohaldatakse eurosüsteemi eetikaraamistikku ja sise-eeskirju, mille on kehtestanud nende vastav RKP seda raamistikku üle võttes.

7.   Kvoorumiks peab kohal olema või video/telekonverentsi teel osalema kolm liiget, kellest vähemalt üks peab olema RKPst.

8.   Sisekontrolli komitee liikmed teevad otsuseid konsensuse alusel. Protokollitakse ka soovitused EKP juhatusele või EKP nõukogule, mille komitee koostab seoses oma vastutusega lõike 5 alusel. Kui konsensust ei saavutata, protokollitakse liikmete eriarvamused.

Artikkel 10

Euro lühiajalise intressimäära lõpetamine

EKP võtab vastu selged kirjalikud põhimõtted ja korra euro lühiajalise intressimäära lõpetamiseks olukorras või tingimuste esinemisel, mille tõttu euro lühiajaline intressimäär ei kajasta enam alusintressmäära. Põhimõtted ja kord avaldatakse EKP veebilehel.

Artikkel 11

Kaebuste menetlus

1.   Igaüks võib esitada EKP-le kirjaliku kaebuse euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse mis tahes aspekti kohta, mida nad mõistlikult peavad oma huve oluliselt mõjutavaks. Kaebuse võib esitada posti teel või elektrooniliselt aadressil: European Central Bank, 60640 Frankfurt am Main, Germany.

2.   EKP kohustub kõikidele mõistlikele kaebustele, mis on esitatud lõike 1 alusel, õiglaselt, ühetaoliselt ja õigeaegselt vastama. Oma otsuses kaebuse võimaliku uurimise kohta võtab EKP arvesse selle tõsidust ja olulisust kirjalikus kaebuses esitatud teabe põhjal, sh mis tahes lisateabe põhjal, mida EKP võib kaebuse esitajalt nõuda. Kui EKP peab vajalikuks, võib EKP nõuda kaebuse uurimist sisekontrolli komitee poolt. Kaebuse esialgset hindamist ja uurimist tuleb teostada sõltumatult nendest töötajatest, kes on seotud kaebuse asjaoludega. Otsus kaebuse uurimise kohta või selle uurimise tulemus ei näita EKP hinnangut avaldatud intressimäära täpsuse kohta.

3.   Kui kaebus puudutab RKP ülesandeid ja vastutust seoses tema panusega euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluses käesoleva suunise alusel, teeb EKP selle RKPga koostööd, et lahendada kaebuse uurimises tekkivaid küsimusi. Sellel eesmärgil teavitab EKP RKPd kaebusest õigeaegselt ja nõuab RKP-lt teavet, mida EKP peab kaebuse uurimisel vajalikuks.

4.   Kui RKP saab teada suulise või kirjaliku kaebuse esitamisest, peab ta kaebuse esitanud isikult nõudma viivitamata kaebuse esitamist kirjalikult EKP-le. RKP teeb kaebuse uurimisel koostööd ja tagab, et EKP teabenõuded saavad töötajatelt, kes ei sõltu kaebuse asjaoludega seotud isikutest, õigeaegsed ja õiglased vastused.

5.   EKP registreerib ja annab kinnituse kõikide kaebuste saamise kohta ning teatab kaebuse esitajale, kas kaebust hakatakse uurima. EKP säilitab kaebusega seotud andmeid, sh kaebuse esitaja ja EKP enda dokumente, vähemalt viis aastat alates kaebuse saamise kuupäevast. EKP teatab kaebuse esitajale ja mis tahes kaebusest puudutatud huvirühmadele kirjalikult oma uurimise tulemustest.

6.   Lõiked 1 kuni 4 ei piira mis tahes riigisiseseid õigussätteid, mida võidakse kaebuse ja kaebusega seotud teadete suhtes kohaldada.

Artikkel 12

Audit ja kontrolljälg

1.   Euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetlust auditeeritakse kooskõlas asjakohase auditi põhimäärusega, kas EKP auditi põhimäärusega või eurosüsteemi/EKPSi ja ühtse järelevalvemehhanismi auditi põhimäärusega.

2.   EKP määrab välisaudiitori, kes annab sõltumatu hinnangu raamistiku, mida EKP kasutab euro lühiajalise intressimäära haldamiseks, vastavusele IOSCO põhimõtetele. Välisaudiitori aruanne avaldatakse EKP veebilehel.

3.   EKP ja RKPd säilitavad kõiki dokumente, sisestatud statistilist teavet, muud teavet (sh teavet tehingute väljajätmise kohta), analüüse ja kaebusi, mis on asjakohased euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluses, samuti andmeesitajate nimekirja, vähemalt viis aastat.

Artikkel 13

Nõuetele vastavuse kinnitus

1.   EKP avaldab aruande, milles hinnatakse EKP poolt euro lühiajalise intressimäära haldamisel kasutatava raamistiku vastavust IOSCO põhimõtetele (edaspidi „nõuetele vastavuse kinnitus“) 12 kuud pärast esimest euro lühiajalise intressimäära avaldamise kuupäeva.

2.   EKP ja artikli 12 lõike 2 alusel ametisse nimetatud välisaudiitor vaatavad nõuetele vastavuse kinnituse regulaarselt läbi.

Artikkel 14

Konsulteerimine huvirühmadega

1.   Enne euro lühiajalise intressimäära olulise muutmise rakendamist või võimaliku lõpetamise põhimõtete või korra vastuvõtmist artikli 10 alusel (pärast selle läbivaatamist sisekontrolli komitee poolt artikli 9 lõike 5 punkti d alusel) peab EKP võimalikus ja vajalikus ulatuses konsulteerima huvirühmadega.

2.   EKP avaldab konsulteerimise alguse teate, mis peab mõistliku ajavaruga eelnema olulise muudatuse rakendamisele või nende põhimõtete ja korra vastuvõtmisele.

Artikkel 15

Korrapärane aruandlus ja läbivaatamine

1.   RKPd, kelle üks või enam andmeesitajat on nende liikmesriigi residendid, esitavad EKP-le aruande oma ülesannete ja vastutuse täitmise kohta käesoleva suunise alusel 12 kuud pärast käesoleva suunise jõustumist ja edaspidi kord aastas.

2.   EKP vaatab vähemalt kord aastas läbi, kas euro lühiajalise intressimäära aluseks oleva turu muutused tingivad muutusi euro lühiajalises intressimääras ja euro lühiajalise intressimäära metoodikas.

Artikkel 16

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest RKPdele teatatakse.

2.   RKPd peavad käesolevat suunist järgima hiljemalt alates 1. oktoobrist 2019.

Artikkel 17

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 10. juuli 2019

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).

(2)  Euroopa Keskpanga 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta (EKP/2014/48) (ELT L 359, 16.12.2014, lk 97).

(3)  OICV–IOSCO Principles for Financial Benchmarks, lõpparuanne, juuli 2013.

(4)  Euroopa Keskpanga 12. märtsi 2015. aasta suunis (EL) 2015/855, millega kehtestatakse eurosüsteemi eetikaraamistiku põhimõtted ja tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2002/6 miinimumnõuete kohta Euroopa Keskpanga ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel (EKP/2015/11) (ELT L 135, 2.6.2015, lk 23).

(5)  Euroopa Keskpanga 24. juuli 2007. aasta otsus EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (ELT L 237, 8.9.2007, lk 71).

(6)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

(7)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga sanktsioonide rakendamise volituste kohta (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4).

(8)  Euroopa Keskpanga 23. septembri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 2157/1999 Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/1999/4) (ELT L 264, 12.10.1999, lk 21).

(9)  Euroopa Keskpanga 19. augusti 2010. aasta otsus EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta (ELT L 226, 28.8.2010, lk 48).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta, (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(11)  Kesk-Euroopa aeg võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.

(12)  Euroopa Keskpanga kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhend (ELT C 89, 8.3.2019, lk 2).


Top